TAMİR VE KAPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) TİCARET DAİRESİ
BAŞKANLIĞI DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ
BU RSA DGKÇ SA NTRALI M701 F TÜ RBİN LERİN E AİT 754 A D ET SICAK G A Z YOLU
PA RÇA LA RIN IN REJENERASY ON U hizm et alımı 4734 sayılı Kam u İhale Kanununun 19
uncu m addesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler
aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Num arası : 2014/88609
1-İdarenin
a) A d r e s i: Nasuh A kar M ahallesi Türk Ocağı Caddesi ABCD Blok N o:2/13-020 06520
ÇA NK AY A/ANK ARA
b) Telefon ve faks n u m a ra sı: 3122126900 - 3122121748
c) Elektronik Posta A d re s i: w w w .euas.gov.tr
ç) İlıaîe doküm anının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EK A P/
2-İhaIe konusu hizm etin
a) Niteliği, türü ve m iktarı :
Bursa DGKÇ İşletm e M üdürlüğünde mevcut M 701 F tipi Gaz Türbinlerine ait 682 adet Sabit
ve Hareketli Kanat ile 72 adet Y anm a Odası ve Gaz Geçiş Parçası olmak üzere toplam 754
adet sıcak gaz yolu parçalarının rejenerasyonu (tam ir ve kaplam a) işidir.
Ayrıntılı bilgiye E K A P’ta yer alan ilıaîe doküm anı içinde bulunan idari şartnameden
ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Bursa DGKÇ Santralı İşletm e M üdürlüğü
c) Süresi : İşe başlam a tarihinden itibaren 360(iiçyüzaltm ış) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) Ticaret
Daire Başkanlığı Zemin Kat İlıaîe Komisyonu Toplantı Salonu Nasuh Akar Malı.
Tüı kocağı Cad. No;2 Çaııkaya/ANKARA
b) Tarihi ve sa a ti: 23.09.2014 - 14:00
4. İhaleye katılabilm e şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirm esinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılm a şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. M evzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya M eslek Odası
Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili
m eslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili m evzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. T eklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İm za Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannam esi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortaklan, üyeleri veya
kum cuları ile tüzel kişiliğin yönetim deki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tam am ının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunm am ası halinde, bu
bilgilerin tümünü gösterm ek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnam ede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnam ede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki
olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyim ini gösterm ek üzeıe sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yansından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil m em urlukları veya yem inli mali m üşavir ya da serbest
m uhasebeci mali m üşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği
tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart
forma uygun belge,
4.2. Ekonom ik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan tem in edilecek belgeler:
T eklif edilen bedelin % 10 dan az olm am ak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda
bankalar nezdindeki kullanılm am ış nakdi veya gayriııakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama
bulunm ayan m evduatını gösterir banka referans m ektubu,
Bu kriter m evduat ve kredi tutarları toplanm ak ya da birden fazla banka referans m ektubu
sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer
belgeleri:
a) İlgili m evzuatı uyarınca bilançosunu yayım latma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu
bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölüm lerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayım latm a zorunluluğu olm ayan istekliler, yıl sonu
bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu
kriterlerin sağlandığını gösterm ek üzere yeminli mali m üşavir veya serbest m uhasebeci mali
m üşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının Öz kaynaklara oranının 0 ,5 0 ’den küçük olması, yeterlik
kriterleridir ve bu iiç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayam ayanlar, son iki yıla ait belgelerini
sunabilirler. Bu takdirde, soıı iki yılın parasal tutarlarının ortalam ası üzerinden yeterlik
kriterlerinin sağlanıp sağlanm adığına bakılır.
Serbest m eslek erbabının vereceği, ilgili m evzuatına göre düzenlenm iş ve onaylanm ış serbest
m eslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam
gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalam ası
üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri
özetinin yeniinli mali m üşavir veya serbest m uhasebeci mali m üşavir ya da vergi dairesince
onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacm ini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizm et işlerinin gerçekleştirilen kısm ının veya bitirilen
hizm et işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenm iş
faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulm ası yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin % 25'inden , taahhüt altında devam eden işlerin
gerçekleştirilen kısm ının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise tek lif edilen bedelin
% 15'iııden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere
ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayam ayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu
takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalam ası üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp
sağlanam adığına bakılır.
4.3. M esleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşm e kapsam ında kabul işlemleri tam am lanan ve teklif
edilen bedelin % 2 5 oranından az olm am ak iizeıe, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş
deneyim ini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1 .Gaz türbini sıcak gaz yolu parçalarından (hareketli kanat, sabit kanat, yanma odası, gaz
geçiş parçası, iner casing, m ixing cham ber) herhangi birinin imalatı veya satışını yapmış
olm ak benzer iş olarak kabul edilecektir.
5 . Ekonom ik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale doküm anının görülm esi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 236 TRY (Türk Lirası) karşılığı
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) Ticaret Daire Başkanlığı
Kat: 13 Oda No:19 Nasulı Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 Çaııkaya/ANKARA
adresinden satın alınabilir.
7 .2 . İhaleye teklif verecek olanların ihale doküm anını satın alm aları veya EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ELEKTRİK ÜRETİM A,Ş. GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) Ticaret Daire Başkanlığı Zemin Kat C Blok Oda N o:Cl Nasulı
Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 Çaııkaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği
gibi, ayııı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale
yapılan istekliyle, her bir iş kalem inin m iktarı ile bu kalem ler için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşm e imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısm ı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olm am ak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici tem inat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüzelli) takvim
günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.D iğer hususlar:
İhale, K anunun 38 inci m addesinde öngörülen açıklam a istenm eksizin ekonom ik açıdan en
avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Download

tamir ve kaplama hizmeti alınacaktır elektrik üretim a.ş genel