OMÜ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ VE
19 MAYIS SAMSUN DEVLET KONSERVATUVARI
ÖZEL YETENEK SINAVLARI YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesinin Lisans Programlarına, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel
Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi ve Müzik Eğitimi Anabilim Dallarına ve 19 Mayıs
Samsun Devlet Konservatuvarı bölümlerine/programlarına özel yetenek sınavlarıyla öğrenci
alınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Özel Yetenek Sınavları Koordinasyon
Kurulu çalışmaları, İlgili Fakülte ve Konservatuvar programları sınav komisyonlarının teşkili,
bu komisyonların yürüteceği görevler; sınavların duyurulması, ön kayıt işlemleri; sınavların
hazırlıklarının yapılması, sınavların gerçekleştirilmesi, sınavların değerlendirilmesi,
sonuçlarının duyurulması ve kesin kayıt işlemleri bu yönerge hükümlerine göre yürütülür.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre ve ilgili
mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;
a)
Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ni,
b)
Rektör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörünü,
c)
Dekan: Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanını, Eğitim Fakültesi Dekanını,
ç)
Müdür: OMÜ 19 Mayıs Samsun Devlet Konservatuvarı Müdürünü,
d)
Fakülte: Güzel Sanatlar Fakültesini, Eğitim Fakültesini,
e)
Konservatuvar: 19 Mayıs Samsun Devlet Konservatuvarını,
f)
Üniversite Yönetim Kurulu: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
g)
Senato: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosunu,
ğ)
Özel Yetenek Sınavı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Bölümlerine, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dallarına ve 19 Mayıs
Samsun Devlet Konservatuvarı Programlarına öğrenci alımı için adayların tabi tutuldukları,
uygulama koşulları sınav kılavuzlarında belirtilen biçimde adaya ait potansiyeller (yetiler) ve
kapasitelerin (yeterlikler) özel yöntem ve süreçlere yansıtılan performanslarda gözlemlenip
ölçüldüğü ve buna göre sıralamanın yapıldığı sınavları,
h)
OMÜ Özel Yetenek Sınavları Koordinasyon Kurulu: Rektör’ün teklifi ve
Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulan, ilgili Fakülte programları ve Konservatuvar
programlarının sınav jürilerinin görevlendirilmesini yapan ve sınavın sağlıklı biçimde
uygulanmasını denetleyen kurulu,
ı)
Bölüm / Program Sınav Komisyonu: Üniversite Özel Yetenek Sınavları
Koordinasyon Kurulu tarafından görevlendirilen, ilgili Fakülte ve Konservatuvar
Bölüm/Program Özel Yetenek Sınavlarının ön hazırlığından sonuçların ilânına kadar olan
süreci düzenlemekle görevli komisyon,
i) Bölüm/Program Sınav Jürisi/Jürileri: Üniversite Özel Yetenek Sınavları
Koordinasyon Kurulu tarafından görevlendirilen ilgili Fakülte ve Konservatuvar Bölüm /
Program Özel Yetenek Sınavlarının soru hazırlığı ve değerlendirilmesini yapmak üzere
görevlendirilen jüri/jüriler,
j)
Fakülte Kurulu: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve
Eğitim Fakültesi Kurulunu,
k)
Fakülte Yönetim Kurulu: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi ve Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulunu,
l)
Konservatuvar Kurulu: 19 Mayıs Samsun Devlet Konservatuvarı Kurulunu,
m)
Konservatuvar Yönetim Kurulu: 19 Mayıs Samsun Devlet Konservatuvarı
Yönetim Kurulunu,
n)
ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
o)
ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemini,
ö)
YGS: Yükseköğretime Geçiş Sınavını,
p)
YGS-P: Yükseköğretime Geçiş Sınav Puanını,
r)
LYS: Lisans Yerleştirme Sınavını,
s)
OBP: Ortaöğretim Başarı Puanını,
ş)
AOBP: Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanını,
t)
ÖYSP: Özel Yetenek Sınav Puanını,
u)
ÖYSP-SP: Özel Yetenek Sınav Puanı – Standart Puanını,
ü)
YP: Yerleştirme Puanını,
v)
Özel Yetenek Sınavı Kılavuzları: Güzel Sanatlar Fakültesi programlarına,
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Programlarına ve Konservatuvar programlarına
öğrenci alımında uygulanacak sınava ait kılavuzu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kontenjanlar, Sınavlar, Yerleştirme ve Kayıtlar
Kontenjanlar
MADDE 5 - (1) Kontenjanlar ilgili Bölüm, Anabilim ya da Anasanat dallarının önerisi
doğrultusunda Fakülte Kurulu ve Konservatuvar Kurulu kararıyla Özel Yetenek Sınavlarının
yapılacağı yılın Ocak ayı sonuna kadar Rektörlüğe iletilir. Bu işlemlerin yapılmaması halinde
bir önceki yılın kararı geçerli sayılır.
Aday kabul koşulları
MADDE 6 - (1) Aday kabul koşulları;
a)
ÖSYM tarafından her yıl çıkarılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kılavuzunda
belirtilen Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan kurumlara ilişkin başvuru koşulları dikkate
alınır.
b)
Ondokuz Mayıs Üniversitesi senatosu tarafından aynı öğretim yılı için
belirlenerek ilan edilen ve ÖSYM’nin o yıl için belirlediği YGS taban puanını veya daha
yüksek puan alanlar başvuru yapabilir.
c)
"17.05.2012 tarihli Yükseköğretim Öğretim Genel Kurul toplantısında Devlet
Konservatuvarlarının/Konservatuvarların Lise devresi mezunlarının merkezi sınava (YGS)
girmeden özel yetenek sınavı sonucu ile konservatuvarların lisans devresine
yerleştirilebileceklerine, ancak yerleştirme işleminin 2547 sayılı kanunun 45/g maddesine
göre Yükseköğretim Kurulunca usul ve esaslar belirlendikten sonra yapılmasına karar
verilmiştir" maddesine istinaden başvuruda bulunacak adaylar, Yükseköğretim Kurulunca
belirlenecek olan usul ve esaslar neticesinde kayıt yaptırmaya hak kazanacaklardır.
ç)
Adaylar lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmalıdır (yabancı ülke
liselerinden alınan diplomaların denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığı’nca onaylanması gerekir).
Sınavın duyurulması
MADDE 7 - (1) Sınavlar;
a)
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bölümleri, Eğitim
Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalları ve 19 Mayıs Samsun Devlet
Konservatuvarı programlarının Özel Yetenek Sınavlarına ilişkin gereken tüm bilgi ve sınav
tarihlerinin Fakülte ve Konservatuvar kurullarınca belirlenip Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Özel Yetenek Sınavları Koordinasyon Kurulu denetiminde olarak sınav öncesi uygun bir
takvimde Rektörlükçe ve yayın organlarınca duyurulur.
b)
Sınav tarihleri ÖSYM Sınav takvimleri dikkate alınarak her yıl için yeniden
belirlenip ilân edilir.
Ön kayıtlar
MADDE 8 - (1) Ön kayıtlar;
a) Adayların ön kayıtları duyurulan tarihler içinde internet üzerinden başvuru ile yapılır,
b) Adaylar bölüm / program tercihlerini başvuru esnasında yaparlar.
Sınav giriş belgesi
Madde 9 - (1) Ön kaydını internet üzerinden yaptıran adayların aldıkları kayıt çıktıları
sınav giriş belgesi olarak kabul edilir.
Sınav kılavuzları
MADDE 10 - (1) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bölümlerine,
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dallarına ve 19 Mayıs Samsun Devlet
Konservatuvarı programlarına öğrenci alımı için adayların tabi tutuldukları uygulama
koşullarını kapsayan sınav kılavuzlarında;
a)
Bölümlerin/Anabilim/Anasanat dallarının kontenjanları,
b)
Ön kayıt tarihleri ve koşulları,
c)
Uygulanacak sınavlar için adaya ait potansiyeller (yetiler) ve kapasitelerin
(yeterlikler) özel yöntem ve süreçlere yansıtılan performanslarda nasıl gözlemlenip ölçüleceği
ve buna göre sıralamanın nasıl yapılacağı,
d)
Sınav tarihleri, sınav türleri, sınav uygulama biçimleri, sınav araç ve gereçleri,
ölçme ve puanlamaya ilişkin bilgiler,
e)
Sınavlarda uygulanacak ve uyulacak kurallar,
yer alır.
Özel yetenek sınavları koordinasyon kurulu
MADDE 11 - (1) Rektörün önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla bir
Rektör Yardımcısı ve iki üyeden oluşan üç kişilik koordinasyon kurulunun görevi,
a)
Güzel Sanatlar Fakültesi bölümleri, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi ve
19 Mayıs Devlet Konservatuarı bölümlerine öğrenci kabulünü yapacak özel yetenek sınav jüri
üyelerini ve jüri başkanlarını belirleyip bir gün önceden veya sınav günü sabahı
görevlendirmek,
b)
Özel Yetenek Sınavlarının sağlıklı biçimde yürütülmesini sağlamak ve
denetlemek,
c)
Gerekli gördüğü hallerde alanlar ile ilgili bir alt komisyon kurarak sınavlara
ilişkin hazırlık, uygulama ve diğer süreçlerde değişiklik yapabilmelerini sağlamaktır.
Özel yetenek sınav yürütme komisyonu/komisyonları
MADDE 12 - (1) Özel Yetenek Sınav Komisyonu;
a)
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Özel Yetenek Sınavları Koordinasyon Kurulu
tarafından ilgili dekan, müdür ya da bölüm başkanlarının da görüşü alınarak teşkil edilir,
b)
İlgili bölüm, program ya da anabilim/anasanat dalları için ayrı ayrı ve değişik
üye sayısında teşkil edilebilir,
c) Bu yönerge hükümlerine göre sınavları yürütmekle görevlendirilir,
d)
Sınavların yapılacağı salonları hazırlar, jüri çalışma mekânlarını düzenler,
sınava ilişkin materyalleri, araç ve gereçleri hazırlar,
e) Sınav evrakının önceden hazırlanması, mühürlenmesi ve paketlenmesini sağlar,
f) Sınav gözetmen ve denetçilerini belirler,
g)
Adayların sınav salonlarına alınmasından sınav bitiminde adayların dışarı
çıkmalarına kadar tüm işlemlerin düzenli yapılmasını ve sınavın hatasız sonuçlanmasını
sağlar,
h)
Sınavın bitiminde sınav evrakının güvenliğini sağlar, ölçme ve
değerlendirmenin objektif olarak gerçekleşmesini mümkün kılar,
i)
Hesaplanan yerleştirme puanlarının kontrolünü ve sonuçların Dekanlığa ve
Rektörlüğe iletilmesini sağlar,
j)
Sınava ilişkin tüm evrakı ve yaptığı çalışmalara ilişkin bir raporu
Dekanlığa/Müdürlüğe ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Özel Yetenek Sınavları Koordinasyon
Kuruluna sunar,
k)
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Özel Yetenek Sınavları Koordinasyon Kuruluna
ve Dekanlığa/Müdürlüğe yapılan itirazlar olduğunda bu itirazları inceler, değerlendirir ve
Dekanlığa/Müdürlüğe ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Özel Yetenek Sınavları Koordinasyon
Kuruluna bildirir.
Özel yetenek sınavları
MADDE 13 - (1) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bölümlerine,
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dallarına ve 19 Mayıs Samsun Devlet
Konservatuvarı programlarına öğrenci almak için yapılan Özel Yetenek Sınavları;
a)
Her yılın Temmuz ya da Ağustos ayları içinde tespit edilen tarihlerde yapılır,
b)
Birinci sınav eleme ve diğer sınav/sınavlar sıralama amaçlı olarak en az iki
aşamalı sınavdan oluşur,
c)
Birinci Aşama Eleme Sınavı, ağırlıklı olarak adayların potansiyellerini,
sanatsal yetilerini ortaya çıkarmak ve ölçmek amaçlı yapılır; Bu aşamada kontenjanda
belirtilen öğrenci sayısının 2 ya da 3 katı sayıda aday ikinci aşamaya geçmeye hak kazanır,
geçemeyenler ise elenir. İkinci Aşama Sıralama Sınavı, ağırlıklı olarak adayların
kapasitelerini ve sanatsal yeterliklerini görmek ve tespit etmek amaçlı yapılır. Gerektiğinde
ikinci Aşama Sıralama Sınavı sayısı birden fazla olabilir,
d)
İlgili bölüm, anabilim/anasanat dalı ya da programlar arasında sınav uygulama
farklılıkları olabilir ve bu durum sınav uygulama kılavuzlarında belirtilir.
Sınav sorularının hazırlanması ve sınavlar
MADDE 14 - (1) Sınav sorularının hazırlanması ve sınavların uygulanması için
Üniversite Özel Yetenek Sınavları Koordinasyon Kurulu’nun belirlemiş olduğu
bölüm/program sınav jüri üyelerinin çalışma şekli aşağıda verilmiştir:
a)
Bölüm/program sınav komisyonları aynı zamanda sınav jüri üyeleri olarak
görevlendirilebilir,
b)
Bölüm/program sınav jüri üyeleri, sınav sorularını sınavın yapılacağı gün
ortaklaşa mutabakat ile hazırlarlar,
c)
Bölüm/program sınav jüri üyelerinin soru hazırlamak için toplandığı salona jüri
üyelerinin dışında kimse giremez,
d)
Sınav soruları sınavın eleme ya da sıralama sınavı olma özelliklerine göre
farklılık gösterebilecek şekilde ve sınav uygulama kılavuzlarındaki esaslara uygun olarak
hazırlanır,
e)
Sınav soruları, sınavın uygulama biçimlerine göre basılarak çoğaltılır ve sınav
başlama anında sınav salon başkan ve gözetmenlerine imza karşılığı teslim edilir,
f)
Sınav evrakı aday kimlik bilgilerinin işleneceği bir şekilde ve sınav sonunda
kapatılmak üzere hazırlanır,
g)
Sınav salonlarına sınav esnasında salon başkanları ve gözetmenlerin dışında
bölüm/program sınav komisyonları da dâhil olmak üzere kimse giremez,
h)
Sınav saatleri ilan edilen saatten önce başlatılamaz,
i)
Sınav başlamadan önce salon başkanları sınavda uyulması gereken kuralları ve
gerekli uyarıları adaylara karşı yüksek sesle duyurur,
j)
Adaylar, sınavın ilk 15 dakikası sınava alınabilirler. Sınavın başlamasını takip
eden ilk 15 dakikasını müteakip hiçbir öğrenci salonlara alınmaz ve sınavın ilk 30
dakikasından önce salondan çıkamaz,
k)
Adaylar sınav salonlarına hiçbir şekilde ses ve görüntü kaydedici cihaz, cep
telefonu, kamera ve benzeri elektronik aygıtlarla giremez,
l)
Adaylar cevap kâğıtları ya da çizim kâğıtlarının üzerine soruda istenilen
unsurların dışında kopya, işaret ya da çizimler yapamaz, yaptığı takdirde sınavı geçersiz
sayılır,
m)
Sınav sırasında kurallara uymayanlar, sınavın herhangi bir aşamasına
katılmayanlar, sınav disiplinini bozanlar, kopya çekenler, kopya çekmeye yeltenenler ve
görüntü ya da çizim ile kopya teşebbüsünde bulunanların sınavları geçersiz sayılır ve tutanak
tutulur,
n)
Sınavların herhangi birine katılmayan adaylar için mazeretleri ne olursa olsun
yeni sınav yapılmaz,
o)
Sınavlarda yoklamalar imza karşılığı ve sınav giriş belgesinin yanı sıra; T.C.
kimlik numaralı nüfus kâğıdı, süresi geçmemiş pasaport, T.C. kimlik numaralı ehliyet, gibi
fotoğraflı resmi kimlik belgesi ile kontrol edilerek yapılır,
p)
Sınav sırasında doğabilecek teknik aksaklıklar ya da talepler konusunda sınav
salon başkanları bölüm/program sınav yürütme komisyonu ile temas kurar,
q)
Sınavın uygulanmasına yönelik tutulması gereken tutanak ya da doldurulması
gereken evrak, salon başkanlarının ve salon gözetmenlerinin imzasıyla gerçekleştirilir,
r)
Sınav bitiminde sınav soru ve cevap kâğıtları adaylar salondan çıkarılmadan
toplanır, kimlik bilgilerinin kapatılması özellikle salon başkanı ve gözetmenler tarafından
kontrol edilerek sağlanır,
s)
Sınav evrakı toplandıktan sonra adaylar tek tek salondan çıkarılır,
t)
Sınav salon başkanları ve gözetmenler, sınav evrakını kendilerine verilmiş olan
zarflar içine yerleştirdikten sonra imzalı salon yoklama listesi ve tutanaklarla birlikte imza
karşılığında bölüm/program sınav yürütme komisyonuna teslim eder,
u)
Sınav evrakı kontrol edilir ve sınav kâğıt sayısı ile yoklamalar karşılaştırılarak
teslim alınır,
ü)
Adayların sınavın yapılacağı gün ve saatte belirtilen yerde hazır bulunmaları
gerekmektedir. Adaylar sınava ilân edilen sıraya göre sınava alınmak zorundadırlar. Sırasını
kaybeden aday sınava alınmaz, sınav hakkını kaybeder ve herhangi bir hak talep edemez.
Ölçme ve değerlendirme usulleri ve puanlama
MADDE 15 - (1) Özel Yetenek Sınavları ölçme ve değerlendirme usulleri, puanlama
ve sınav sonuçlarının duyurulması ile ilgili esaslar aşağıda verildiği şekildedir.
a)
Sınav bitiminde salon başkanlarından imza karşılığı alınan salon evrakı
salonlardan geldiği sıralamadan farklı olarak yeniden harmanlanır, adayların kimlik bilgileri
kapalı olduğundan sınav cevap kâğıtları tek tek numaralandırılır,
b)
Numaralandırılan sınav cevap kâğıtları sınavın uygulama biçimine göre ya
optik okuyucularda değerlendirilir ya da geniş bir kapalı mekânda zemine numara sırasına
göre dizilerek değerlendirme için hazırlanır,
c)
Bölüm/program sınav jüri üyeleri değerlendirmeye başlamadan önce kendi
aralarında değerlendirme kurallarını gözden geçirirler,
d)
Sınav değerlendirme esnasında bölüm/program sınav jüri üyeleri birbirleriyle
konuşmazlar, bilgi alışverişinde bulunamazlar,
e)
Sınav değerlendirmesi sınav türlerine göre (birinci aşama-eleme sınavı veya
ikinci aşama-sıralama sınavı/sınavları) değişkenlik gösterebilir,
f)
Değerlendirmelerde esas unsur birinci aşama-eleme sınavlarında adayın
sanatsal potansiyellerini (yetilerini) tespit etmek, İkinci aşama-sıralama sınavı/sınavlarında ise
sanatsal eylem kapasitelerini (yeterliklerini) görmek olmaktadır,
g)
Puanlama 100 puan üzerinden yapılır. Puanlar puanlama cetveline sıra
numaralarına göre işlenir,
h)
Puanlama bittiğinde puanlama cetvelleri bölüm/program sınav jüri üyeleri
tarafından imzalanarak elektronik ortamlarda kayıt altına alınır,
i)
Her bir adayın not ortalaması jüri üyelerince verilen puanların en yüksek ve en
düşük olanı çıkarılarak hesaplanır (jüri üyelerinin en az beş (5) kişiden teşkil olması
koşuluyla),
j)
Sınav sonuçları numaralı kâğıtların üzerine puanları rakamla yazılarak işlenir,
k)
Sınav cevap kâğıtlarının aday kimlik bilgileri kısmı yapıştırıldığı yerlerinden
kesilerek açılır ve hangi adayın kaç puan aldığı görülür,
l)
Elektronik ortamda adayların isimlerinin karşılarına puanları işlenir,
y)
Birinci aşama-eleme sınavının sonuçları adayların sınavdan aldıkları salt
puanlar ile belirlenir ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi internet sayfasında ve panolara asılarak
duyurulur; İkinci aşama-sıralama sınavı/sınavlarının sonuçları ise, ÖSYM’nin yaptığı (YGS)
Yükseköğretime Geçiş Sınavı puanı, alan liseleri ilgili katkı puanı ve (ÖYSP) Özel Yetenek
Sınav Puanının standart hesaplamaları yapılarak ortaya çıkarılır,
z)
Değerlendirme sonucunda Yerleştirme Puanlarıyla asıl liste, sıralama puanları
ile yedek liste ilân edilir. Kontenjan dışındaki tüm adaylar sıralamaya göre yedek kazananlar
biçiminde ilân edilir.
Yerleştirme puanları
MADDE 16 - (1) İki aşamalı çoklu sınav yapısında gerçekleştirilen özel yetenek
sınavları ile ilgili kurallar aşağıda verilmiştir:
a)
Birinci aşama-eleme sınavı kontenjanda belirtilen öğrenci sayısının iki (2) veya
üç (3) katı sayıda aday ikinci aşamaya geçmeye hak kazanır, geçemeyenler ise elenir. İkinci
aşama-sıralama sınavı/sınavlarına girmeye hak kazanan adayların puanları yerleştirme
puanlarının hesaplanmasında kullanılır,
b)
Birinci aşama eleme ve ikinci aşama-sıralama sınavı/sınavları puanları yüzlük
(100’lük) sisteme göre hesaplanır,
c)
Adayların Özel Yetenek Sınav Puanına (ÖYSP); Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı
Puanı (AOBP) ve alan kodları ile uyuşması halinde bir mesleğe yönelik program uygulayan
liselerden mezun olacak adaylara uygulanacak AOBP ek puanı, ÖSYS Başvuru
Kılavuzundaki ilgili esaslar çerçevesinde hesaplanarak Yerleştirme Puanı (YP) elde edilir.
d)
Adaylar Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere
en düşüğüne doğru sıralanarak seçtiği bölümlere yerleştirilir.
e)
İlân edilen kontenjan kadar aday sıralamada “Asıl Adaylar” olarak ilan edilir,
sıralamanın devam eden adayları ise tümüyle “Yedek Kazananlar” olarak büyük puandan
küçük puana göre sıralanır,
f)
Bir önceki yıl ÖSYS’de YGS/LYS puanıyla veya Özel Yetenek Sınavı sonucu
ile bir örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların AOBP’ları ile ilgili
katsayılar, ÖSYS Başvuru Kılavuzundaki ilgili maddeye/maddelere göre değerlendirilir.
Kesin kayıt ve yedek kayıt süreçleri
MADDE 17 - (1) Kayıtlar ile ilgili esaslar:
a)
Kesin kayıtlar duyurulan süreler içinde yapılır,
b)
Adaylar sadece bir bölüme kesin kayıt yaptırabilir,
c)
Asıl listeden kayıt yaptıranların listeyi tamamlayamaması üzerine yedek
listeden adaylar internet üzerinden ve iletişim telefon numaralarından aranarak kayıt için
çağırılır,
d)
Yedek listedeki adaylar Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan
başlamak üzere sıralanarak seçtiği bölüme yerleştirilir,
e)
Bir bölümü kazanan asıl aday ya da gerektiğinde yedek aday bir başka bölüme
yerleştirilmez,
f)
Kesin Kayıtlarda Yerleştirme Puanı (YP) eşit olması halinde YGS puanı
yüksek olan aday tercih edilir,
g)
Eksik belge ile kayıt yapılmaz,
h)
Süresi içinde kayıt yaptırmayan adaylar haklarını yitirirler,
i)
Yedek adaylar ile de doldurulamayan kontenjan boşlukları için yeni bir işlem
yapılmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Diğer hükümler
MADDE 18 - (1)
a)
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin Lisans
Programlarına, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Resim-İş Eğitimi ve Müzik Eğitimi Anabilim Dallarına ve 19 Mayıs Devlet Konservatuvarı
programlarına Özel Yetenek Sınavları esnasında, kayıtlar süresince gerçeğe aykırı beyanda
bulunan veya herhangi bir eylem veya işlemi ile idareyi yanılttığı tespit edilen adayların
başvuruları ve işlemleri iptal edilir. Bu adayların kayıtları yapılmış ise kayıtları iptal edilir.
Adli bir suç gözlemlenmiş ise adli makamlara bildirilir.
b)
Güzel Sanatlar Fakültesinin Lisans Programları, Eğitim Fakültesi Güzel
Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi ve Müzik Eğitimi Anabilim Dalları ile 19 Mayıs
Samsun Devlet Konservatuvarı programları Özel Yetenek Sınavları şeffaflık ve adillik
açısından kamera ile kayıt altına alınır ve sınav sonrası talep halinde ilgililere açılır.
c)
Özel Yetenek Sınavlarına ilişkin tüm görevlendirmeler resmi yazı ile yapılır.
Yürürlük
MADDE 19 - (1) Bu yönerge Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosunca onaylandığı
tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 - (1) Bu yönergeyi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü adına Üniversite
Özel Yetenek Sınavları Koordinasyon Kurulu ve ilgili Fakülte Dekanları ve Konservatuvar
Müdürleri yürütür.
Yönergenin kabul edildiği Senato Kararının;
Tarihi
Sayısı
26.06.2014
2014/168
Download

omü güzel sanatlar fakültesi, eğitim fakültesi güzel sanatlar eğitimi