TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ
YASAMA DÖNEMİ
24
YASAMA YILI
SIRA SAYISI: 654
5
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları ile
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu
Raporu
(1/794, 1/867, 1/965)
FATMA
–2–
İÇİNDEKİLER
1/794 Esas Numaralı Tasarının
-
-
-
TBMM Başkanlığına Sunuş Yazısı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
1/867 Esas Numaralı Tasarının
-
-
-
-
Genel Gerekçesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Madde Gerekçeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Metni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
1/965 Esas Numaralı Tasarının
-
Genel Gerekçesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Madde Gerekçeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
-
TBMM Başkanlığına Sunuş Yazısı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
-
-
TBMM Başkanlığına Sunuş Yazısı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Genel Gerekçesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Madde Gerekçeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Metni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu . . . . . . . . .9
Muhalefet Şerhi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Tasarı Metni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin
Sayfa
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Hükümetin Teklif Ettiği Metne Ekli Listeler
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun
Kabul Ettiği Metne Ekli Listeler
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 654)
/
T.C.
Baþbakanlýk
Kanunlar ve Kararlar
Genel Müdürlüðü
Sayý: 31853594-101-758-3306
–3–
20/6/2013
TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKANLIÐINA
Milli Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu’nca 6/5/2013
tarihinde kararlaştırılan “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı” ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.
Gereðini arz ederim.
Recep Tayyip Erdoğan
Baþbakan
HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(1794)
ESAS Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu
TALİ
Plan ve Bütçe Komisyonu
GENEL GEREKÇE
Yükseköğretim kurumlarının son yıllarda sayısı artmakta olup yeni kurulan üniversiteler
ülkemizin genç nüfusunun yükseköğretim talebine cevap vermek amacıyla farklı alanları kendi içinde
toplayarak yapılanmaktadır. Diğer taraftan ülkemizin yurtdışında artan etkililiğine paralel olarak
ülkemizde eğitim alan ve almak isteyen yabancı uyruklu öğrenci sayısı ile Türkiye burslusu öğrenci
sayısı da her yıl artmakta ve bu öğrenciler farklı üniversitelerin fakültelerine yerleştirilmektedir.
Tasarı ile kurulması öngörülen Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yedi fakülte ve bu
alanlarla ilişkili üç araştırma enstitüsü ile ülkemiz öğrencileri, yurtdışından gelen ve kendi imkanları
ile eğitim alacak öğrenciler ve Türkiye burslusu öğrencilerin bu alanlarda eğitim görmesine zemin
teşkil edecek, özellikle ülkemize gelen burslu öğrencilerin talep ettikleri ve ihtisaslaşacakları alanlarda
eğitim verecek ve bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapacaktır.
Üniversitenin uluslararası düzeyde temayüz edebilmesi ve faaliyet alanları ile stratejik planına
ilişkin görüş oluşturulmasına katkı sağlanması amacıyla çeşitli bakanlıklar ve konuyla ilgili başkanlık
ve genel müdürlüklerin üst düzey yöneticilerinden oluşan Üniversite Danışma Kurulu oluşturulmuş,
Üniversitenin karar süreçlerinde etkinliğinin sağlanması hedeflenmiştir. Diğer taraftan Üniversitenin
yurtiçinde ve yurtdışında fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri birimler kurabilmesi ve personel
istihdam edilmesine de imkan sağlanmıştır. Ayrıca, Üniversitenin desteklenmesi ve ihtiyacı olan
öğrencilere burs ve yurt temin etmek amacıyla Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji
Üniversitesini Güçlendirme Vakfının kurulması ve Vakfın çeşitli düzeylerde okul açabilmesi
öngörülmüştür.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 654)
/
–4–
MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- Madde ile, İstanbul'da Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin
kurulması, Üniversitenin yedi fakülte ve bu alanlarla ilişkili üç araştırma enstitüsünden oluşması,
rektörün beş yıllığına, Yükseköğretim Kurulunun önereceği profesör akademik unvanına sahip üç
aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanması, çeşitli bakanlıklar ve konuyla ilgili kurum ve
kuruluşların üst düzey yöneticilerinden oluşan Üniversite Danışma Kurulu oluşturulması,
Üniversitenin yurtiçinde ve yurtdışında fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri birimler kurabilmesi,
eğitim yapabilmesi ve personel istihdam edebilmesi ile diğer üniversitelerle protokol yapmak
suretiyle, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı tarafından yurtdışından burslu olarak
kabul edilen öğrencilerin bu üniversitelere yerleştirilmelerine imkan sağlanması öngörülmektedir.
Ayrıca Üniversiteyi desteklemek amacıyla Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji
Üniversitesini Güçlendirme Vakfının kurulması ve bu Vakfın çeşitli düzeylerde okul açabilmesi
hususları düzenlenmektedir.
Madde 2- Madde ile yeni kurulan Üniversite, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanununa ekli (II) sayılı cetvelin "A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve İleri Teknoloji
Enstitüleri" bölümüne eklenmektedir.
Madde 3- Madde ile, yeni kurulan Üniversitede çalışacak öğretim elemanlarına ait kadrolar
ihdas edilerek 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnameye eklenmektedir.
Madde 4- Madde ile, yeni kurulan Üniversitede kullanılmak üzere kadrolar ihdas edilerek 190
sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenmektedir.
Madde 5- Yürürlük maddesidir.
Madde 6- Yürütme maddesidir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 654)
/
T.C.
Baþbakanlýk
Kanunlar ve Kararlar
Genel Müdürlüðü
Sayý: 31853594-101-878-6509
–5–
3/12/2013
TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKANLIÐINA
Milli Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu’nca 11/10/2013
tarihinde kararlaştırılan “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı” ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.
Gereðini arz ederim.
Recep Tayyip Erdoğan
Baþbakan
HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(1/867)
ESAS Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu
TALİ
Plan ve Bütçe Komisyonu
GENEL GEREKÇE
Türkiye'de 2012 yılında 1.895.479 kişi bir yükseköğretim programına yerleştirilebilmek için
talepte bulunmuştur. Buna karşın 2012 yılında 865.482 öğrenci yükseköğretim programlarına
yerleştirilebilmiştir.
Ülkemizde 2012-2013 eğitim-öğretim yılında üniversitelerin açık öğretim ve diğer
yükseköğretim kurumları hariç ön lisans, lisans, ikinci öğretim, lisansüstü ve tıpta ihtisas
programlarındaki toplam 2.679.739 öğrencinin takriben %9'una tekabül eden 250.085'i vakıf
üniversitelerinde öğrenim görmektedir. Kamu tüzel kişiliğine sahip vakıf üniversiteleri, kamu
kaynakları ile değil öz kaynaklarıyla kazanç amacı gütmeden hizmet vermektedir ve Türk
yükseköğretiminin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.
Bu çerçevede, kurulması öngörülen İbn-i Haldun Üniversitesi ülkemizdeki yükseköğretim
talebinin karşılanmasına katkı sağlayacaktır.
MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- Madde ile, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı tarafından İstanbul'da İbn-i
Haldun Üniversitesi adıyla vakıf üniversitesi kurulması öngörülmektedir.
Madde 2- Yürürlük maddesidir.
Madde 3- Yürütme maddesidir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 654)
/
–6–
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (1/867)
MADDE 1- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa
aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
"İbn-i Haldun Üniversitesi
EK MADDE 156- İstanbul'da Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı tarafından 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere,
kamu tüzel kişiliğine sahip İbn-i Haldun Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Eğitim Bilimleri Fakültesinden,
b) İletişim Fakültesinden,
c) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden,
ç) Hukuk Fakültesinden,
d) Siyasal Bilgiler Fakültesinden,
e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
f) Eğitim Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur."
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Recep Tayyip Erdoðan
Baþbakan
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı V.
Başbakan Yardımcısı
B. Arınç
M. Şimşek
B. Atalay
Başbakan Yardımcısı
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
B. Bozdağ
S. Ergin
F. Şahin
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı V. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
E. Bağış
F. Şahin
F. Çelik
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı
Ekonomi Bakanı
E. Bayraktar
A. Davutoğlu
M.Z. Çağlayan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı V.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
T. Yıldız
E. Bağış
M. M. Eker
Gümrük ve Ticaret Bakanı
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
H. Yazıcı
M. Güler
C. Yılmaz
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
Milli Eğitim Bakanı
Ö. Çelik
M. Şimşek
N. Avcı
Milli Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
Sağlık Bakanı
İ. Yılmaz
V. Eroğlu
M. Müezzinoğlu
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
B. Yıldırım
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 654)
/
T.C.
Baþbakanlýk
Kanunlar ve Kararlar
Genel Müdürlüðü
Sayý: 31853594-101-918-3290
–7–
5/8/2014
TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKANLIÐINA
Milli Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu’nca 27/1/2014
tarihinde kararlaştırılan “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı” ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.
Gereðini arz ederim.
Recep Tayyip Erdoğan
Baþbakan
HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(1/965)
ESAS Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu
TALİ
Plan ve Bütçe Komisyonu
GENEL GEREKÇE
Türkiye'de üniversite çağında olan genç nüfusun yükseköğretime yoğun bir talebi bulunmaktadır.
2013-2014 eğitim-öğretim yılında üniversitelerin açık öğretim, uzaktan öğretim ve diğer
yükseköğretim kurumları hariç ön lisans, lisans, ikinci öğretim ve lisansüstü programlarında eğitim
gören toplam 2.504.602 öğrencinin takriben %14'üne tekabül eden 347.128'i vakıf üniversitelerinde
öğrenim görmektedir. Vakıflar tarafından kendi imkânlarıyla kazanç amacı gütmeden, kanunla
kurulan ve tüzel kişiliğine sahip vakıf üniversiteleri yükseköğretimin önemli bir bölümünü
oluşturmaktadır.
Kurulması öngörülen İstinye Üniversitesi ülkemizdeki yükseköğrenim talebinin karşılanmasına
katkı sağlayacaktır.
MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- Madde ile 21. Yüzyıl Anadolu Vakfı tarafından İstanbul'da "İstinye Üniversitesi"
adıyla bir vakıf üniversitesi kurulması öngörülmektedir.
Madde 2- Yürürlük maddesidir.
Madde 3- Yürütme maddesidir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 654)
/
–8–
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (1/965)
MADDE 1- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa
aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
"İstinye Üniversitesi
EK MADDE 157- İstanbul'da 21. Yüzyıl Anadolu Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel
kişiliğine sahip İstinye Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Tıp Fakültesinden,
b) Diş Hekimliği Fakültesinden,
c) Eczacılık Fakültesinden,
ç) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,
d) Fen-Edebiyat Fakültesinden,
e) Mühendislik Fakültesinden,
f) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
g) Mimarlık Fakültesinden,
h) İslami İlimler Fakültesinden,
ı) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,
i) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
j) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
k) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
oluşur."
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Recep Tayyip Erdoðan
Baþbakan
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. Arınç
A. Babacan
B. Atalay
Başbakan Yardımcısı
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
E. İşler
B. Bozdağ
A. İslam
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
M. Çavuşoğlu
F. Işık
F. Çelik
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı
Ekonomi Bakanı
İ. Güllüce
A. Davutoğlu
N. Zeybekci
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
T. Yıldız
A.Ç. Kılıç
M. M. Eker
Gümrük ve Ticaret Bakanı
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
H. Yazıcı
E. Ala
C. Yılmaz
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
Milli Eğitim Bakanı
Ö. Çelik
M. Şimşek
N. Avcı
Milli Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
Sağlık Bakanı
İ. Yılmaz
V. Eroğlu
M. Müezzinoğlu
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
L. Elvan
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 654)
/
–9–
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve
Spor Komisyonu
Esas No: 1/794, 867, 965
5 Kasım 2014
Karar No: 33
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Başkanlığınızca; 21/6/2013 tarihinde "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/794)"; 5/12/2013 tarihinde "Yükseköğretim Kurumları
Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/867)"; 13/8/2014 tarihinde
"Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
(1/965)" esas komisyon olarak Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna, tali komisyon
olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir.
Tasarılar, Komisyonumuzun 5/11/2014 tarihli 30'uncu toplantısında Millî Eğitim Bakanı Sayın
Nabi AVCI, Millî Eğitim, Maliye, Dışişleri ve Avrupa Birliği Bakanlıkları ile YÖK, TÜBİTAK,
YURTKUR, Ulusal Ajans, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcilerinin
katılımı ile görüşülmüştür.
Tasarılar ile; İstanbul'da Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İbn-i
Haldun Üniversitesi ve İstinye Üniversitesi adlarıyla biri devlet diğerleri vakıf olmak üzere üç
üniversitenin kurulması amaçlanmaktadır.
Toplantının başında Komisyon Başkanı tarafından aynı mahiyette oldukları gerekçesiyle
İçtüzüğün 35'inci maddesine göre söz konusu tasarıların birleştirilerek görüşülmesi, 1/794 esas
numaralı Kanun Tasarısının esas alınması önerilmiş ve öneri oya sunularak kabul edilmiştir.
Tasarının geneli üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasından sonra maddelerine geçilmesi kabul
edilmiştir.
Kabul edilen usul doğrultusunda;
- Tasarının l'inci maddesi;
a) Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesini desteklemek amacıyla kurulması
öngörülen vakfın kuruluşu için belirlenen sürenin altı aydan bir yıla çıkarılmasına ilişkin verilen
önerge doğrultusunda,
b) 2809 sayılı Kanuna ek madde ekleyen 21/10/2014 tarihli ve 6562 sayılı Kanunun 4/11/2014
tarihinde yürürlüğe girmesi nedeniyle madde numarası bu çerçevede redaksiyona tabi tutulmak
suretiyle,
değiştirilerek kabul edilmiştir.
- 1/867 esas numaralı Kanun Tasarısının l'inci maddesi, Tasarının 2'nci maddesi olarak;
a) Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI'nın "İbn-i Haldun" şeklindeki yazımın orijinal imlaya ve
isme uygun olmadığı, dolayısıyla o atfın çıkarılarak "İbn Haldun" şeklinde yazımın doğru olacağı
yönündeki önerisi doğrultusunda,
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 654)
/
– 10 –
b) 2809 sayılı Kanuna ek madde ekleyen 21/10/2014 tarihli ve 6562 sayılı Kanunun 4/11/2014
tarihinde yürürlüğe girmesi nedeniyle madde numarası bu çerçevede redaksiyona tabi tutulmak
suretiyle,
kabul edilmiştir.
- 1/965 esas numaralı Kanun Tasarısının l'inci maddesi, Tasarının 3'üncü maddesi olarak ve 2809
sayılı Kanuna ek madde ekleyen 21/10/2014 tarihli ve 6562 sayılı Kanunun 4/11/2014 tarihinde
yürürlüğe girmesi nedeniyle madde numarası bu çerçevede redaksiyona tabi tutulmak suretiyle aynen
kabul edilmiştir.
- Tasarının 3'üncü maddesi, Tasarının 4'üncü maddesi olarak ve 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnameye ek madde ekleyen 21/10/2014 tarihli ve 6562 sayılı Kanunun
4/11/2014 tarihinde yürürlüğe girmesi nedeniyle madde numarası bu çerçevede redaksiyona tabi
tutulmak suretiyle aynen kabul edilmiştir.
- Tasarının 4'üncü maddesi, Tasarının 5'inci maddesi olarak,
a) Ekli (2) sayılı listede yer alan programcı ve çözümleyici kadro unvanlarının 24/6/2014 tarihli
ve 2013/5002 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "GİH" olan hizmet sınıflarının, teknik hizmetler sınıfı
"TH" olarak değiştirildiği ve ilgili Karar uyarınca uygulama birliği sağlanması amacıyla verilen
önerge doğrultusunda,
b) 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ek madde ekleyen
21/10/2014 tarihli ve 6562 sayılı Kanunun 4/11/2014 tarihinde yürürlüğe girmesi nedeniyle madde
numarası bu çerçevede redaksiyona tabi tutulmak suretiyle,
değiştirilerek kabul edilmiştir.
- Tasarının 2'nci maddesi, 19/12/2005 tarihli ve 2005/9986 numaralı Mevzuat Hazırlama Usul
ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca Tasarının 6'ncı maddesi olarak ve redaksiyona tabi
tutulmak suretiyle aynen kabul edilmiştir.
-Tasarının 5 ve 6'ncı maddeleri Tasarının 7 ve 8'inci maddeleri olarak aynen kabul edilmiştir.
Tasarının tümü ve Komisyonumuza redaksiyon yetkisi verilmesi hususu oya sunulmuş ve kabul
edilmiştir.
Komisyonumuzdaki görüşmeler sırasında tam tutanak tutulmuştur. İçtüzüğün 45'inci maddesi
uyarınca Genel Kurul çalışmalarında Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunu temsil
etmek üzere İstanbul Milletvekilleri İsmet UÇMA ve Sevim SAVAŞER özel sözcü olarak seçilmiştir.
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Başkan
Emrullah İşler
Ankara
Başkanvekili
Avni Erdemir
Amasya
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
Üye
Orhan Atalay
Ardahan
(S. Sayısı: 654)
/
– 11 –
Üye
Bedrettin Yıldırım
Bursa
Üye
İlhan Yerlikaya
Konya
Üye
Muzaffer Çakar
Üye
Sevim Savaşer
(Bu raporun özel sözcüsü)
(Bu raporun özel sözcüsü)
Selçuk Özdağ
Nebi Bozkurt
İstanbul
Üye
Manisa
İstanbul
Üye
Mersin
Üye
Üye
Suat Önal
Tülay Bakır
Üye
Üye
Muş
Osmaniye
Temel Coşkun
Tanju Özcan
Fatma Nur Serter
(İmzada bulunamadı,
(İmzada bulunamadı,
Üye
Yalova
Üye
Engin Özkoç
Sakarya
(İmzada bulunamadı,
muhalefet şerhi ektedir.)
Samsun
Bolu
İstanbul
muhalefet şerhi ektedir.)
muhalefet şerhi ektedir.)
Mehmet Volkan Canalioğlu
Özcan Yeniçeri
(İmzada bulunamadı,
(İmzada bulunamadı)
Üye
Trabzon
muhalefet şerhi ektedir.)
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
Üye
İsmet Uçma
Üye
Ankara
(S. Sayısı: 654)
/
– 12 –
MUHALEFET ŞERHİ
Üniversiteler Bilim kurumlarıdır. Yetiştirdikleri öğrenciler ise toplumun öncüleri ve yol
göstericileridir. Öncülük; bilimsellik, yaratıcılık, ve ahlaki değer yargılarının bileşkesidir.
Üniversitelerin kurucu vakıflarının sahip oldukları mal varlığının yeterliliğinden daha da önemli
olan bu mal varlığının elde edilme yöntemleridir.
Üniversite kuran vakıfların geçmişi, o üniversitenin yetiştireceği öğrencilerin geleceğine ışık
tutar.
Bilimin etik değerlerden bağımsız olmadığının en somut kanıtı, üniversitelerde 'etik değerler
komisyonlarının' oluşumu ile belgelenmiştir.
Siyasi erkin baskıcı ve tehditkar yöntemleri ile oluşturulan şaibeli bir mal varlığına sahip olan
TÜRGEV, adı yolsuzluklarla anılan bir vakıftır.
Çıkar ve rant amaçlı zoraki bağışlarla mal varlığını hızla arttıran TÜRGEV'in, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın aile bireyleri ve hısımlarından oluşan Genel Kurulu, bağış akışının en
önemli etkeni olmuştur.
İSEGEV adı ile 1996 da kurulan Vakıf, 26.9.2011 de Bakanlar Kurulu kararı ile vergi muafiyeti
kazanmış ve 15 yılda toplanamayan bağışı, bir aydan kısa sürede mal varlığına eklemiştir.
25.7.2012 de TÜRGEV adını alan vakfın AKP'den ihale alan iş adamlarının bağış havuzuna
dönüştürüldüğü, kamuoyu tarafından çok iyi bilinmektedir.
Hukuki ve etik değerler ihlal edilerek şaibeli bir mal varlığına sahip olan TÜRGEV'in, bu
nitelikteki bir mal varlığı ile üniversite kurması ve gençleri yetiştirmesi kabul edilemez.
Geleceğimize umut olacak gençlerimizi, hukuki ve etik değerlerin yok sayıldığı bir anlayışın
temsilcilerine teslim etmenin onların geleceği açısından yaratacağı sakıncaları da dikkate alarak,
tasarının geri çekilmesinin teklifi zorunlu görülmüştür.
Türkiye Uluslararası İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi adı ile bir devlet üniversitesinin
kurulmasına ilişkin yasa tasarısı, üniversitenin adından başlayarak, çelişkilerle doludur.
Devlet Üniversitelerinin tamamı bu ülkenin üniversiteleri olduğu halde, bir üniversiteye ayrıcalık
tanıyarak adına "Türkiye" kelimesinin eklenmesi ve bunu tam bir tezat oluşturan "Uluslararası"
kavramının izlemesi, dikkat çekici bir çelişki içermektedir.
Türkiye bir İslam Devleti değildir. Laik, demokratik bir cumhuriyettir.
Benzerlerini İslam Devletlerinde gördüğümüz "İslami" üniversite modellerinin Türkiye'nin laik
eğitim ve yükseköğretim modeli içinde yer alması mümkün değildir.
Bu açık gerçeklere karşın, İslami Bilimlerle sınırlı olmayan bir akademik modelde yapılandırılan
üniversiteye "İslam Üniversitesi" adının verilmesi Anayasada yer alan laik eğitimin ihlali anlamına
gelmektedir.
Üniversitenin, halkı Müslüman olan ülkelerden öğrenci almayı planlaması, adının "İslam
Üniversitesi" olarak belirlenmesini gerektirmez.
Kaldı ki üniversite bünyesinde yer alan fakültelerde "İslami Bilimler Fakültesi" dışında kalan 6
fakülte ve 3 enstitü çağdaş bilimsel eğitim vereceklerdir. Bu nedenle İslam Üniversitesi" kavramı, laik
ve çağdaş eğitim verecek olan örneğin Hukuk, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Siyasal Bilgiler
Fakültelerinin eğitim programları konusunda da kuşku uyandırmaktadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 654)
/
– 13 –
Üniversitenin kendini adını taşıyan bir vakıf kurularak desteklenmesi konusu ise, Yükseköğretim
Yasasında bulunmayan, yeni bir modelin, yasa dışı biçimde uygulamaya geçirileceğinin izlerini
taşımaktadır.
Devlet üniversitelerinde Danışma Kurulları yoktur. Oysa söz konusu tasarıda, üniversite
yönetiminin üstünde bir Danışma Kurulu oluşturulmuştur. Kurulun üyeleri arasında Milli Eğitim
Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, YÖK, Diyanet İşleri Başkanlığı gibi, üniversite yönetimine kendi
kararlarını dikte ettirecek kurumların yer alması, üniversite özerkliğine indirilen ağır bir darbedir.
Söz konusu üniversitenin yükseköğretim yapımız içinde bir devlet üniversitesi değil, bir
HÜKÜMET ÜNİVERSİTESİ olarak yapılandırılacağı açıktır.
Bu tasarı açık Anayasa ihlalleri içermekte ve YÖK mevzuatını açıkça görmezden gelen hukuk
7/11/2014
dışı bir yaklaşımla hazırlanmış bulunmaktadır.
Nur Serter
İstanbul
Engin Özkoç
Sakarya
Tanju Özcan
Mehmet Volkan Canalioğlu
Trabzon
Bolu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 654)
/
– 14 –
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa
aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
"Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
EK MADDE 155- İstanbul'da Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi adıyla
bir üniversite kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesinden,
b) Hukuk Fakültesinden,
c) Siyasal Bilgiler Fakültesinden,
ç) İslami İlimler Fakültesinden,
d) Tıp Fakültesinden,
e) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden,
f) Bilgisayar ve Bilişim Fakültesinden,
g) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
ğ) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
h) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
Rektör beş yıllığına, Yükseköğretim Kurulunun önereceği profesör akademik unvanına sahip üç
aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır.
Üniversite yönetimine, üniversitenin faaliyet alanları ile stratejik planına ilişkin görüş vermek
üzere aşağıdaki kurum ve kuruluşların üst yöneticilerinin katılımıyla Üniversite Danışma Kurulu
oluşturulur.
a) Milli Eğitim Bakanlığı.
b) Dışişleri Bakanlığı.
c) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı.
ç) Diyanet İşleri Başkanlığı.
d) Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı.
e) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı.
f) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı.
g) Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı.
ğ) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü.
Bu Kurul yılda en az bir kez Rektörün çağrısı üzerine toplanır. Danışma Kurulu toplantılarına
uluslararası kuruluşların yükseköğretim ile ilgili birimlerinden ve yurtdışındaki yükseköğretim
kurumlarından oy hakkı olmaksızın temsilciler çağrılabilir. Danışma Kurulunun çalışma usul ve
esasları yönetmelikle belirlenir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 654)
/
– 15 –
Yükseköğretim Kurulunun belirlediği eğitim öğretimin niteliğine ilişkin asgari kriterlerin yerine
getirilmesi kaydıyla bölüm, anabilim dalı, bilim dalı veya araştırma merkezleri ile lisans ve lisansüstü
diploma programı açmaya, bu programların kontenjanlarını belirlemeye ve akademik kadroların
ilanına Üniversite Yönetim Kurulu yetkilidir. Üniversite, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları
Başkanlığı tarafından yurtdışından burslu olarak kabul edilen öğrencileri kendi birimlerine yerleştirir.
Gerektiği durumlarda bu öğrencilerin diğer üniversitelere yerleştirilmelerini sağlamak üzere
Üniversite bu üniversiteler ile protokoller yapabilir. Üniversite Türkçe dışındaki dillerde program
açma, yabancı yükseköğretim kurumları ile ortak program yürütme de dahil olmak üzere
yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarıyla her türlü işbirliğine dair protokoller ve anlaşmalar
yapabilir. Üniversite Yönetim Kurulunun teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile yurtiçinde ve
yurtdışında fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri birimler kurulabilir. Yurtdışında eğitim
yapılabilmesi, bu birimlerde yurtiçinden görevlendirilecek öğretim elemanları ile idari personelin ve
sözleşmeli olarak mahallinden temin edilecek öğretim elemanları ile idari personelin niteliği, sayısı,
görev süresi ve bunlara ödenecek ücretler ile diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü
üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde, Vakfın kuruluşu, Vakıf resmi senedi
ve Vakfın Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre tesciline ilişkin işlemler Vakıflar Genel Müdürlüğü
tarafından takip edilmek ve sonuçlandırılmak üzere, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji
Üniversitesini Güçlendirme Vakfı kurulur. Vakfın temel amacı, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve
Teknoloji Üniversitesini desteklemektir. Vakfın organları; Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu ve
Denetleme Kuruludur. Maliye Bakanı, Dışişleri Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı ile orta, lise ve
yükseköğretim öğrencilerini burs ve yurt temini ile desteklemek üzere kurulan kamu yararına faaliyet
gösteren dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflardan Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen beş
dernek veya vakıf Vakfın kurucularını oluşturur. Vakfın kuruluşuna katılan kişi ve tüzel kişi
temsilcileri Vakfın Mütevelli Heyetini oluşturur.
Vakfın gelirleri şunlardır:
a) Vakfın yapacağı hizmetler karşılığında alınacak ücretler.
b) Her türlü yardım ve bağışlar.
c) Vakfa ait taşınmazların gelirleri.
ç) Diğer gelirler.
Vakıf;
a) Kurumlar vergisinden (iktisadî işletmeler hariç),
b) Yapılacak bağış ve yardımlar sebebiyle veraset ve intikal vergisinden,
c) Her türlü muameleler dolayısıyla düzenlenen kağıtlar ve yapılan işlemlere ilişkin damga
vergisi ve harçtan,
muaftır.
FATMA
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 654)
/
– 16 –
Vakfa yapılacak bağış ve yardımlar gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilebilir. Vakıf,
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara diğer kanunlarla tanınan vergi ve harç
istisnalarından yararlanır.
Vakfın talebi üzerine Maliye Bakanlığı tarafından Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin
hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar üzerinde, gelir getirici kullanımlar dahil kuruluş amaçlarını
desteklemek üzere Vakıf lehine 49 yıla kadar bağımsız ve sürekli nitelikli bedelsiz irtifak hakkı tesis
edilebilir veya kullanım izni verilebilir.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde Vakfın kuruluş işlemlerinde
kullanılmak ve kalanı kuruluş tamamlandıktan sonra Vakfa aktarılmak üzere Maliye Bakanlığı
bütçesinin yedek ödenek tertibinden on milyon Türk Lirası Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesine
aktarılır.
Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesini Güçlendirme Vakfı okul öncesi
eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, lise düzeyinde özel eğitim okulları açabilir. Söz konusu okulların
açılması, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, denetimi ve diğer hususlar Milli Eğitim Bakanlığı ile
Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesini Güçlendirme Vakfı tarafından
müştereken belirlenir."
MADDE 2- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli
(II) sayılı cetvelin "A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri"
bölümüne aşağıdaki ibare eklenmiştir.
"107) Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi"
MADDE 3- 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının
Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
"EK MADDE 18- Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde kullanılmak
üzere ekli (1) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek, bu Kanun
Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
bölümü olarak eklenmiştir."
MADDE 4- 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
"EK MADDE 16- Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde kullanılmak
üzere ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı
cetvellere Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bölümü olarak eklenmiştir."
MADDE 5- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 654)
/
– 17 –
Recep Tayyip Erdoðan
Baþbakan
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. Arınç
A. Babacan
B. Atalay
Başbakan Yardımcısı
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
B. Bozdağ
S. Ergin
F. Şahin
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
E. Bağış
N. Ergün
F. Çelik
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı V.
Ekonomi Bakanı
E. Bayraktar
B. Atalay
M. Z. Çağlayan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
T. Yıldız
S. Kılıç
M. M. Eker
Gümrük ve Ticaret Bakanı
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
H. Yazıcı
M. Güler
C. Yılmaz
Kültür ve Turizm Bakanı V.
Maliye Bakanı
Milli Eğitim Bakanı
E. Bağış
M. Şimşek
N. Avcı
Milli Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
Sağlık Bakanı
İ. Yılmaz
V. Eroğlu
M. Müezzinoğlu
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
B. Yıldırım
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 654)
/
– 18 –
MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa
aşağıdaki madde eklenmiştir.
"Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
EK MADDE 158- İstanbul'da Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi adıyla
bir üniversite kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesinden,
b) Hukuk Fakültesinden,
c) Siyasal Bilgiler Fakültesinden,
ç) İslami İlimler Fakültesinden,
d)Tıp Fakültesinden,
e) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden,
f) Bilgisayar ve Bilişim Fakültesinden,
g) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
ğ) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
h) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
Rektör beş yıllığına, Yükseköğretim Kurulunun önereceği profesör akademik unvanına sahip üç
aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır.
Üniversite yönetimine, üniversitenin faaliyet alanları ile stratejik planına ilişkin görüş vermek
üzere aşağıdaki kurum ve kuruluşların üst yöneticilerinin katılımıyla Üniversite Danışma Kurulu
oluşturulur.
a) Milli Eğitim Bakanlığı.
b) Dışişleri Bakanlığı.
c) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı.
ç) Diyanet İşleri Başkanlığı.
d) Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı.
e) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı.
f) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı.
g) Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı.
ğ) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü.
Bu Kurul yılda en az bir kez Rektörün çağrısı üzerine toplanır. Danışma Kurulu toplantılarına
uluslararası kuruluşların yükseköğretim ile ilgili birimlerinden ve yurtdışındaki yükseköğretim
kurumlarından oy hakkı olmaksızın temsilciler çağrılabilir. Danışma Kurulunun çalışma usul ve
esasları yönetmelikle belirlenir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 654)
/
– 19 –
Yükseköğretim Kurulunun belirlediği eğitim öğretimin niteliğine ilişkin asgari kriterlerin yerine
getirilmesi kaydıyla bölüm, anabilim dalı, bilim dalı veya araştırma merkezleri ile lisans ve lisansüstü
diploma programı açmaya, bu programların kontenjanlarını belirlemeye ve akademik kadroların
ilanına Üniversite Yönetim Kurulu yetkilidir. Üniversite, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları
Başkanlığı tarafından yurtdışından burslu olarak kabul edilen öğrencileri kendi birimlerine yerleştirir.
Gerektiği durumlarda bu öğrencilerin diğer üniversitelere yerleştirilmelerini sağlamak üzere
Üniversite bu üniversiteler ile protokoller yapabilir. Üniversite Türkçe dışındaki dillerde program
açma, yabancı yükseköğretim kurumları ile ortak program yürütme de dahil olmak üzere
yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarıyla her türlü işbirliğine dair protokoller ve anlaşmalar
yapabilir. Üniversite Yönetim Kurulunun teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile yurtiçinde ve
yurtdışında fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri birimler kurulabilir. Yurtdışında eğitim
yapılabilmesi, bu birimlerde yurtiçinden görevlendirilecek öğretim elemanları ile idari personelin ve
sözleşmeli olarak mahallinden temin edilecek öğretim elemanları ile idari personelin niteliği, sayısı,
görev süresi ve bunlara ödenecek ücretler ile diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü
üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde, Vakfın kuruluşu, Vakıf resmi senedi
ve Vakfın Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre tesciline ilişkin işlemler Vakıflar Genel Müdürlüğü
tarafından takip edilmek ve sonuçlandırılmak üzere, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji
Üniversitesini Güçlendirme Vakfı kurulur. Vakfın temel amacı, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve
Teknoloji Üniversitesini desteklemektir. Vakfın organları; Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu ve
Denetleme Kuruludur. Maliye Bakanı, Dışişleri Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı ile orta, lise ve
yükseköğretim öğrencilerini burs ve yurt temini ile desteklemek üzere kurulan kamu yararına faaliyet
gösteren dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflardan Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen beş
dernek veya vakıf Vakfın kurucularını oluşturur. Vakfın kuruluşuna katılan kişi ve tüzel kişi
temsilcileri Vakfın Mütevelli Heyetini oluşturur.
Vakfın gelirleri şunlardır:
a) Vakfın yapacağı hizmetler karşılığında alınacak ücretler.
b) Her türlü yardım ve bağışlar.
c) Vakfa ait taşınmazların gelirleri.
ç) Diğer gelirler.
Vakıf;
a) Kurumlar vergisinden (iktisadî işletmeler hariç),
b) Yapılacak bağış ve yardımlar sebebiyle veraset ve intikal vergisinden,
c) Her türlü muameleler dolayısıyla düzenlenen kağıtlar ve yapılan işlemlere ilişkin damga
vergisi ve harçtan,
muaftır.
Vakfa yapılacak bağış ve yardımlar gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilebilir. Vakıf,
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara diğer kanunlarla tanınan vergi ve harç
istisnalarından yararlanır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 654)
/
– 20 –
Vakfın talebi üzerine Maliye Bakanlığı tarafından Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin
hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar üzerinde, gelir getirici kullanımlar dahil kuruluş amaçlarını
desteklemek üzere Vakıf lehine 49 yıla kadar bağımsız ve sürekli nitelikli bedelsiz irtifak hakkı tesis
edilebilir veya kullanım izni verilebilir.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde Vakfın kuruluş işlemlerinde
kullanılmak ve kalanı kuruluş tamamlandıktan sonra Vakfa aktarılmak üzere Maliye Bakanlığı
bütçesinin yedek ödenek tertibinden on milyon Türk Lirası Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesine
aktarılır.
Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesini Güçlendirme Vakfı okul öncesi
eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, lise düzeyinde özel eğitim okulları açabilir. Söz konusu okulların
açılması, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, denetimi ve diğer hususlar Milli Eğitim Bakanlığı ile
Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesini Güçlendirme Vakfı tarafından
müştereken belirlenir."
MADDE 2- 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.
"İbn Haldun Üniversitesi
EK MADDE 159- İstanbul'da Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı tarafından 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere,
kamu tüzel kişiliğine sahip İbn Haldun Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Eğitim Bilimleri Fakültesinden,
b) İletişim Fakültesinden,
c) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden,
ç) Hukuk Fakültesinden,
d) Siyasal Bilgiler Fakültesinden,
e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
f) Eğitim Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
MADDE 3- 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.
"İstinye Üniversitesi
EK MADDE 160- İstanbul'da 21. Yüzyıl Anadolu Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel
kişiliğine sahip İstinye Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Tıp Fakültesinden,
b) Diş Hekimliği Fakültesinden,
c) Eczacılık Fakültesinden,
ç) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,
d) Fen-Edebiyat Fakültesinden,
e) Mühendislik Fakültesinden,
f) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
g) Mimarlık Fakültesinden,
ğ) İslami İlimler Fakültesinden,
h) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,
ı) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
i) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
j) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
oluşur."
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 654)
/
– 21 –
MADDE 4- 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının
Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki madde eklenmiştir.
"EK MADDE 19- Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde kullanılmak
üzere ekli (1) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek, bu Kanun
Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
bölümü olarak eklenmiştir."
MADDE 5- 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnameye aşağıdaki madde eklenmiştir.
"EK MADDE 17- Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde kullanılmak
üzere ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı
cetvellere Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bölümü olarak eklenmiştir."
MADDE 6- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli
(II) sayılı cetvelin "Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri" bölümüne
aşağıdaki ibare eklenmiştir.
"107) Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi"
MADDE 7- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 654)
/
– 22 –
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTELER
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 654)
/
– 23 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 654)
/
– 24 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 654)
/
– 25 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 654)
/
– 26 –
MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE
EKLİ LİSTELER
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 654)
/
– 27 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 654)
/
– 28 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 654)
/
– 29 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 654)
/
Download

654 - Türkiye Büyük Millet Meclisi