Uzman Nurgül ÖZKAN
İstanbul Çekmece Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliği
Aday Memur Eğitimi
 Taşra Teşkilatında Göre Yapan SHS ve YSHS kapsar
 SB Taşraya, Taşradan SB yapılan atama ve görevlendirmeleri kapsamaz
 EAH Görev Yapan Eğitim Görevlisi, Başasistan ve Asistanları kapsamaz
Aday Memur Eğitimi
 657 Devlet Memurları Kanunu
 3359 Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
 Devlet
Memurlarının Yer Değiştirme
Atamalarına İlişkin Yönetmelik
Aday Memur Eğitimi
Suretiyle
 6 Bölge ve 4 Gruptan oluşur
 Hizmet Bölgeler Kalkınma Bakanlığınca Hazırlanır
 Hizmet Grupları SB PDC Doluluk Oranına Göre Hazırlanır
 Her Grupta 20 İl Bulunur
Aday Memur Eğitimi
Aday Memur Eğitimi
 Personelin Atama ve Yer Değiştirme İşlemlerinde Kullanılır
 SB Yapılan Genel Kuralarda Hizmet Puanı Esas Alınır.
 Kura Sonucu Hizmet Puanı Eşit İse Mesleki Kıdeme Bakılır
 Hizmet Puanının Hesaplanmasında Kalkınma Bakanlığının Tablosu Esas Alınır
 İl(1000) + İlçe + Belde(İlçe%50) + Köy(İlçe%100)
 Askerler Askerliğin Yapıldığı Yerin Hizmet Puanı Verilir
 Askerliğini Yurt Dışında Yapanlar İse Birliğinin Bağlı Bulunduğu İl veya İlçeye
Göre Hizmet Puanı Alırlar
 Savaş, Deprem vb.. En Yüksek Hizmet Puanının %100 ek puan verilir
 Savaş, Deprem vb..GG En Yüksek Hizmet Puanının %100 ek puan verilir
 Yurt Dışında Görev Yapan Personel En Düşük Hizmet Puanını Alır
 Aylıksız veya Ücretsiz İzinli (Aile Hekimliği, Birliklerde Sözleşmeli Çalışma ve
Askerlik Hariç) Olarak Geçirilen Sürelerde Hizmet Puanı Verilmez
 Tutuklananlar, Gözaltına alınanlar ve Görevden Uzaklaştırılanlara bu süreler
için Hizmet Puanı Verilmez
Aday Memur Eğitimi










SB Resen GG Yapabilir. Bir Mali Yılda 2 Ayı Geçemez
SB Taşra Teşkilatları Kendi Birimleri İçinde Görevlendirme Yapabilir. Ancak Bir Mali Yılda Her Seferinde 3 Ayı
Toplamda 6 Ayı Geçemez
İhtiyaç Gereği veya Nüfus Hareketliliğine Binaen 26. Maddeye Göre İller Arasında Görevlendirme Yapılabilir
Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Eşleri Hizmet Bölgesine ve Hizmet Grubuna Bakılmaksızın GG
Görevlendirilebilir
Turizm, mevsimsel işçi, ulusal veya uluslararası organizasyonlar ve nüfus artışı nedeniyle PDC ve hizmet grubuna
bakılmaksızın GG yapılır.
Zorunlu yer değiştirmeye tabi personel (savcı, hakim, subay….) kadrosunun bulunduğu yerden başka bir ile
görevlendirilmesi halinde; eşlerinin talebi halinde hizmet bölgesine ve hizmet grubuna bakılmaksızın eşlerinin görevi
süresince GG görevlendirilebilir.
2547/38 ile SB görev yapan personellerin eşleri talepleri halinde hizmet bölgesine ve hizmet grubuna bakılmaksızın
eşlerinin görevi süresince GG görevlendirilebilir
Boşanma davası açan veya hakkında açılmış olan personel şiddete maruz kaldığını adli ve idari makamlarca
belgelemesi halinde dava süresince D veya C hizmet grubu illere GG görevlendirilebilir. 6 ayda bir mahkeme safahatı
hakkında bilgi vermesi gerekir
Birlik bünyesinde sözleşmeli olarak görev yapan personellerin eşleri talepleri halinde sözleşme süresi ile sınırlı olmak
kaydıyla hizmet bölgesine ve hizmet grubuna bakılmaksızın GG görevlendirilebilir
Ancak stratejik personellerin bu durumdan faydalanmaları için eşlerinin genel sekreter veya başkan olarak görev
yapması veya eşlerinin de stratejik personel kapsamında olup hastane yöneticisi veya başhekimi olması halinde eş
durumundan yararlanabilir
Aday Memur Eğitimi
 Toplu atamalar ilan metninde belirtilen usul ve esaslara
göre yapılır
 Diğer başvurular personelin kadrosuna göre İl Müdürlüğü,
Müdürlük veya Birlik vasıtasıyla yapılır
 Mazeret ataması yapılan personellerin hizmet puanı ve
mazeret belgelerinde gerçek dışı beyanda bulunduğunun
tespiti halinde atama kararları iptal edilir ve kişiler
hakkında soruşturma yapılır
Aday Memur Eğitimi
 Aday memur olarak atanırlar
 İlk atamada uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve
eczacı kura ile diğer personel sınav ile atanır
 İlk atamada atama dönemi yoktur
 İlk atamalar sırasıyla 6 ve 5 inci hizmet bölgesi illere, D ve C
hizmet grubu illere ve sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına
göre 6, 5 ve 4 üncü ilçelere yapılır
Aday Memur Eğitimi
 Kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce çalışmış olup çeşitli nedenlerle
ayrılmış olanlar müracaat edebilir
 Kura ile yapılır. Müracaat edenlerin tercihlerine göre yerleştirme yapılır
 Uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacılar için yeniden
atama kurası yapılmaz. İlk atama usul ve esaslarına göre kura ile atanır
Aday Memur Eğitimi
 Tüm personellerin iller arası atamasıdır. Ayrıca stratejik personelin il içi








atama kurasıdır
Her yıl Ocak, Haziran ve Eylül dönemlerinde kura ile yapılır
Müracaat edenler hizmet puanları esas alınarak atamaları yapılır
Stratejik personel için aynı zamanda il içi atama kurasıdır
Diğer personel için il içi atama kurası bağlı olduğu kurum tarafından yapılır
Bakanlık adına ihtisas yapan personel talebi halinde eğitim gördüğü ildeki
boş bir kadroya PDC uygun olması durumunda atanabilir
Birlik içerisinde PDC ve standarda göre her zaman atama yapılabilir
İl dışında aile hekimliği yapan personelin kadrosu o ile alınabilir
İl dışına bir sözleşme dönemi görev yapmadan sözleşmesinin sona eren aile
hekimi eski görev yerine, eski görev yerinde boş kadro bulunmaması
durumunda ise eski görev yeri esas alınarak 26 inci maddeye göre atanırlar
Aday Memur Eğitimi
 Stratejik personel hariç kura ile yapılır
 Stratejik personelde kura şartı aranmaz
 Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatları arasındaki yer değişiklikleri 16.




maddeye göre yapılır
19, 20 ve 21. maddelere göre talepleri uygun görülenler münhal kadro bulunamaması
durumunda Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının teşkilatları arasında 657/74 göre
atanabilir
Başka kamu kurum ve kuruluşlarda 657/4A göre SHS ve YSHS görev yapan personellerin
eşleri, SB da 657/4A-B, 4924 ve kamu hastaneleri birliklerinde genel sekreter, başkan
hastane yöneticisi ve başhekim olarak çalışıyor ise standardın uygun olması kaydıyla
dönem ve kura şartı aranmadan SB ve Bağlı Kuruluşlarına naklen atanırlar
SB dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarda SHS ve YSHS memurlardan eşleri
zorunlu yer değiştirmeye tabi (savcı, hakim, subay….) olarak görev yapanlar,
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına standardın uygun olması kaydıyla dönem ve kura
şartı aranmadan atanırlar
5258 sayılı kanun kapsamında aile hekimi ya da aile sağlığı elemanı olanların bu
görevlerinden ayrılarak tekrar eski görevlerine atanmalarında kura şartı aranmaz
Aday Memur Eğitimi
 Bakanlık onayı ile yürürlüğe konulan protokollerle Bakanlık ve Bağlı birimlerine





devredilen sağlık birimlerinde çalışan personeller dönem ve kura şartı aranmadan
atanabilirler
Sivil er-erbaş veya kamu görevlisi olan kişilerin şehit veya malul olması durumunda; SHS
ve YSHS devlet memuru olarak görev yapan eş, çocuk, anne, baba ve kardeşlerinin
Bakanlık ve Bağlı kuruluşlarına atanmalarında dönem ve kura şartı aranmaz
Stratejik personelin eşi diğer kamu kurum ve kuruluşunda çalışıyor ise ve teşkilat veya
kadro bulunmaması veya başka yerde istihdamının mümkün olmaması gibi durumlarda
SB atanmalarında dönem ve kura şartı aranmaz
İhtisas yapanlar eğitimlerini tamamlamadan ayrılırsa talepleri ve kurumlarının
muvafakatine istinaden D ve C hizmet grubu illere tercihlerine göre atanır
İhtisas yapanlar eğitimlerini tamamlamadan ayrılırsa ve kişi DHY ise eski görev
yerine, eski görev yerinde boş yer bulunmaması durumunda eski ilinde münhal bir
kadroya, eski görev yeri bulunmayanlar ise tercihleri alınarak ilk DHY kurasında
atanır
Yeni sağlık biriminin açılması, kapanması veya statüsünün değişmesi durumunda
burada görev yapan personeller standardın uygun olması halinde Bakanlık ve Bağlı
kuruluşlarına dönem ve kura şartı aranmadan naklen atanır
Aday Memur Eğitimi
 Sağlık, eş durumu ve öğrenim durumları mazeretten sayılır
 Müracaatlar personelin kadrosuna göre il müdürlüklerine, müdürlüklere veya







birliklere yapılır
Mazeret atamaları il müdürlüklerine, müdürlüklere veya birlikler emrine
yapılır
Mazeretle atanan personel mazeretinin devam ettiğine dair bilgi ve belgeleri
her yıl ocak ayında çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür
İl müdürlükleri, müdürlükler veya birlikler mazereti sona eren personelin
belgelerini 15 gün içinde SB intikal ettirir
Mazereti sona eren personel bulduğu il 5 ve 6 ncı hizmet bölgesinde veya C ve
D hizmet grubunda ise talebi halinde yerinde bırakılır. Aksi halde eski görev
yerlerine veya eski görev yerleri esas alınarak 26. madde hükümlerine göre
atanırlar
Yine mazereti sona erenlerden eski görev yeri bulunmayanlar ise görev
yaptıkları yer esas alınarak 26. maddeye göre atanırlar
Mazereti sona eren ve DHY olan personel ilk DHY kurasında atanır
Mazeretle atananlar bulundukları yerde 5 yıl çalışınca mazeretten muaf olurlar
Aday Memur Eğitimi
 Kendisi, eşi, çocuğu, anne, baba
 Üniversite ve Bakanlık EAH alınan sağlık kurulu raporu geçerlidir
 Sağlık mazereti değerlendirme komisyonu gerektiğinde bu raporu EAH
usule ve fenne uygunluğunu isteyebilir
Aday Memur Eğitimi
 Personelin eş durumu nedeniyle eş durumu tayininde bulunabilmesi için eşinin 217 KHK
kapsamına giren kurum veya kuruluşta memur statüsünde çalışıyor olması gerekir
 Her iki eşte bakanlık personeli ise D veya C hizmet grupları bir ilde aile birliği sağlanır
 Her iki eşte bakanlık personeli ise kıdem sıralaması; Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatı
kadroları, il müdürü ve müdür, baştabipler, eğitim görevlileri, başasistanlar, yan dal uzmanları, uzman tabipler, uzman diş
tabipleri, tabipler, diş tabipleri, eczacılar, 4 yıllık sağlık lisansiyerleri ve diğer lisansiyerlerin atanabildiği kadro unvanları, 3
yıllık yükseköğrenim mezunlarının atanabildiği kadro unvanları, 2 yıllık ön lisans mezunlarının atanabildiği kadro unvanları;
bunlarda eşitlik olması hâlinde fiili hizmet süresi fazla olan, 4 yıllık yükseköğrenim mezunları, 3 yıllık yükseköğrenim
mezunları, 2 yıllık yükseköğrenim mezunları ve lise mezunları, maaş derece-kademesi yüksek olan ve terfi tarihi kıdemli olan
şeklindedir
 Tayin talebinde bulunan eşlerden
 Kıdemli personelin çalıştığı il kıdemsiz eş için D veya C hizmet grubu ise kıdemsiz personel bu
ile atanır. Aksi halde kıdemli eş için kıdemsiz eşin olduğu il D veya C hizmet grubunda ise
kıdemli eş bu ile atanır
 Yukarıdaki durum uymuyorsa ve eşler aynı hizmet bölgesinde ise tayin talebinde bulunan eşin
ataması yapılır. Farklı hizmet bölgelerinde ise kıdemsiz olan kıdemli olana tabi olarak ataması
yapılır. Kıdemsiz personelin olduğu il kıdemli personel için alt hizmet bölgesi ve alt hizmet
grubunda olması durumunda kıdem şartı aranmaz
 Aynı unvanda olan eşlerden herhangi birinin eş durumu nedeniyle atanmak istediği il kendisi için
D veya C hizmet grubu olması halinde kıdem şartı aranmaz
Aday Memur Eğitimi
 Başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde 16. maddeye göre atanan kıdemli
personelin kıdemsiz eşinin eş durumu tayininde D veya C hizmet grubu şartı
aranmaz
 19 uncu ve 24 üncü madde ile 21 inci madde kapsamında can güvenliği ve
öğrenim durumu nedeniyle atanan personelin eşinin eş durumu nedeniyle
atanma taleplerinde kıdem şartı ve D ve C grubu şartı aranmaz
 Eşleri SB asistan olarak görev yapanların eş durumu nedeniyle atanmalarında
kıdem şartı ve bölge hizmet grubu şartı aranmaz. Ancak ihtisasın bitimine 6
aydan az kalmamış olması gerek
 Eşleri başka kurumlarda çalışanlar için;
 Varsa o kurumla yapılan protokol hükümleri dönem beklemeden uygulanır
 Başka kurumdaki personel unvan, kadro ve görev bakımından üst olması veya
zorunlu yer değiştirmeye tabi olması halinde eş durumu ataması değerlendirilerek
yapılır
 Başka kurumdaki eşin teşkilatının bulunmaması veya başka yerde istihdamının
mümkün olmaması durumunda ilgili kurumla koordinasyon sağlanarak eş durumu
ataması yapılır
 Yukarıda belirtilen şartların sağlanamadığı durumlarda 657/72 (ücretsiz izin)
uygulanır
Aday Memur Eğitimi
 Savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal ilanı, salgın hastalıklar ve doğal afet gibi durumlarda uygulanır
 Afet bölgesinde olup; kendisi veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin maddi ve manevi zarara uğrayanlar 6







ay içinde tayin talebinde bulunabilir
Eşi vefat eden personel 1 yıl içinde tayin talebinde bulunabilir
Herhangi bir nedenle kendisinin, eşinin, çocuklarının veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin can güvenliği
tehlikeye düştüğünü adli veya idari mercilerle belgeleyen personeller tayin talebinde bulunabilir
Eşinden boşanan personel görev yaptığı ille aynı hizmet bölgesi ve hizmet grubunda bulunan illere
atanabilir. Ayrıca D ve C grubu illere ya da görev yaptığı yere göre 26. maddeye göre atanma talebinde
bulunabilir (1 yıl)
Eşi zorunlu yer değiştirmeye tabi olarak görev yapmakta iken emekliye ayrılan personel eşinin emekli
olduğu ile veya başka bir ilde göstereceği ikametgah adresine 1 yıl içinde tayin talebinde bulunabilir
Sivil er-erbaş veya kamu görevlisi olan kişilerin şehit veya malul olması durumunda; kendileri ve SB görev
yapan eş, çocuk, anne, baba ve kardeşlerinin atanma talepleri bir defaya mahsus olmak üzere standardı
uygun olması koşulu ile atanabilirler
20. maddeyle atanamayanların eşleri 217 sayılı KHK belirtilen yerlerde görev yapıyorsa (657/86 ve geçici
işçiler hariç) ve teşkilatın bulunmaması veya başka yerde istihdamının mümkün olmaması durumunda
eşlerinin bulunduğu yerlere atama ve yer değiştirme dönemlerine bakılmaksızın atamaları yapılır
Eşleri milletvekili, noter, belediye başkanı, muhtar olanlar direkt atanır
Aday Memur Eğitimi
 Eşleri birliklerde genel sekreter, başkan olanlar direkt atanır
 Eşi stratejik personel olup hastane yöneticisi ve başhekim olanlar direkt atanır
 Stratejik personel hariç diğer personellerin eşleri SGK ve diğer sandıklara tabi olanlar
müracaat tarihi itibariyle en az 3 yıl pirim ödemiş olmaları ve son bulunduğu yerde kesintisiz 2
yıl pirim ödemiş olduğunu belgelemesi. Ayrıca Bağ-Kur borçlarını yapılandırdıklarını
belgelemesi halinde eş durumu atamaları yapılır
 İşçiler yukarıdaki durumu sağlamaları halinde eşleri (stratejik personel hariç) eş durumundan
faydalanabilir
 Pirim affından faydalanan işyeri sahiplerinin bu dönemde yatırmış oldukları pirimler
sigortadan sayılır
 657/4B ler eş durumları yönerge ile belirlenir
 Eşleri asistan veya öğretim üyesi olanlar eş durum talepleri dönem ve kura beklemeksizin
değerlendirilir
 Stratejik personel hariç sağlıkla ilgili en az 4 yıllık eğitim gören personeller eğitim
durumundan atanabilir
 Stratejik personel hariç çocuğu başka bir ilde merkezi sınavla bir ortaöğrenim kurumunu
kazananlar 5 ve 6 ncı hizmet bölgesi ile C ve D hizmet grubu atanabilirler
 Atanma gerekçeleri ortadan kalkanlar 5 ve 6 ncı hizmet bölgesi ile C ve D hizmet grubunda
çalışıyorsa talepleri halinde bulundukları yerde bırakılırlar. Aksi halde eski görev yerlerine
veya eski görev yeri esas alınarak 26 göre atanır. Eski görev yeri bulunmayanlar ise görev
yaptıkları yer esas alınarak 26 göre atanırlar
Aday Memur Eğitimi
 Bu madde Bakanlık ve bağlı kuruluşların görevde yükselme ve unvan
değişikliği yönetmeliğine göre yapılır
 İhtisas eğitimi alanlar bu eğitimi tamamlamadan görevlerinden ayrılırsa D
ve C grubu illere atanır. DHY eski görev yerine veya ilk dhy kurasında
atanır
 Eğitim görevlileri ve başasistanlar bu görevleri 2 yıl yapmış olmak kaydıyla
bir kereye mahsus PDC uygun istedikleri yere atanabilirler
Aday Memur Eğitimi
 Kurumun kapanması, PDC=0, devri, nitelik değiştirilmesi veya birleşmesi
gibi nedenlerle o unvanda personele ihtiyaç kalmaması durumunda yapılan
atamalardır
Aday Memur Eğitimi
 Haklarında adli, idari ve inzibati soruşturma yapılmış olan ve bulundukları
yerde kalmaları sakıncalı olan personeller için uygulanır
 D hizmet grubu illere yapılır
 İl içinde yer değişikliği teklif ediliyorsa haklarındaki kararın mahiyetine
göre atamaları yapılır
 Bu şekilde atananlar 2 yıl geçmeden tayin talebinde bulunamazlar
Aday Memur Eğitimi
 İl sağlık müdürlüğü ve halk sağlı müdürlüğü görevlerine puan, PDC, süre ve
dönem tayini hükümlerine bakılmaksızın atama ve görevlendirme
yapılabilir
 İl sağlık müdürleri ve halk sağlığı müdürleri görevini 2 yıl yürütenler
istedikleri yere, 1 yıl yürütenler önceki kadrolarının bulunduğu ildeki uygun
bir kadroya atanırlar
 Genel sekreter, başkan, hastane yöneticisi ve başhekimlik görevlerini 2 yıl
yürütenler istedikleri yere atanabilirler
Aday Memur Eğitimi
 Üst hizmet bölgesinden alt hizmet bölgelerine uygun olması kaydıyla her
zaman yapılabilir
 Kendi unvanlarında A hizmet bölgesi olması kaydıyla İstanbul, Ankara ve
İzmir illerinde görev yapan personeller A hizmet grubu illere atamaları
yapılabilir
 Personelin talebi halinde il merkezinden→ilçe→belde→köylere ve ilçe
merkezinden→belde→köylere her zaman atama yapılabilir
 Tabip ve uzman tabipler ilçe, belde ve köylerden 1, 2 ve 3 üncü hizmet
bölgesinde bulunan il merkezlerine atanamazlar
Aday Memur Eğitimi
 Yeni açılan sağlık tesislerine il içinden personel ataması yapılır
 D ve C hizmet grubu illerde hizmette aksama olması durumunda il dışından
personel ataması yapılabilir
 A ve B grubu illerde görev yapan personeller müracaat önceliğine göre
ataması yapılır.
 Bu madde açılış tarihinden itibaren 1 yıl geçerlidir
Aday Memur Eğitimi
 PDC fazlası personel il içinde resen atanabilir
 PDC fazlası personel ilde boşluk bulunmaması durumunda 16. maddeye
göre atanırlar
 İhtiyaç olması durumundan il merkezinden→ilçe→belde→köylere ve ilçe
merkezinden→belde→köylere hizmet puanına göre her zaman resen atama
yapılabilir
 Eş veya sağlık mazereti bulunan personel hariç DHY personelden
bulunduğu birimde %30↑ fazla olanlar öncelikle il içindeki diğer birimlere
eğer mümkün değilse aynı hizmet bölgesindeki ihtiyaçlı yerlere gönüllülük
esasına göre atanırlar.
 Talep olmaması durumunda görev yaptığı yerdeki hizmet süresine, hizmet
puanına veya mesleki kıdeme göre resen atanır
Aday Memur Eğitimi
 Aynı hizmet bölgesi illerde aynı unvan ve branşta görev yapan personel
bağlı olduğu Bakanlık ve bağlı kuruluş teşkilatı içinde karşılıklı yer
değiştirebilir.
Aday Memur Eğitimi
 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 ve 29 maddeye göre






atananlar iki yıl çalışmadan atanma talebinde bulunamazlar
19, 20, 21 ve 26 göre atanma taleplerinde iki yıl şartı aranmaz
16, 19, 20, 21, ve 26 göre atananlar atama kararlarını iptal ettirmişseler
mazeretlerinde yeni bir değişiklik olmadığı müddetçe bir yıl süreyle atanma
talebinde bulunamaz
16, 17, 26 ve 29 göre EAH atanmak isteyen uzman tabip ve uzman diş
tabipleri başasistan olarak atanabilme kriterlerini taşıyor olmaları gerekir
19 göre atananlar 26 ve 29 göre atanma talebinde bulunamazlar.
20 ve 21 bazı maddelerine göre atananlar 29 başvuramazlar
Aday memurlar 19, 20 ve 21 hariç atanma talebinde bulunamazlar
Aday Memur Eğitimi
 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince kamu hastane
birliklerinin kurulduğu tarihte baştabip ya da baştabip yardımcısı
olarak görev yapmakta olup en az altı ay süre ile bu görevlerini
yürütmüş olanlar, bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibarı ile bir ay
içerisinde müracaat etmeleri şartıyla bir defaya mahsus olmak üzere
PDC dikkate alınarak talep ettikleri yere atanabilirler.
Aday Memur Eğitimi
 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince kamu hastane
birliklerinin kurulduğu tarihte baştabip ya da baştabip yardımcısı
olarak görev yapmakta olup en az altı ay süre ile bu görevlerini
yürütmüş olanlar, bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibarı ile bir ay
içerisinde müracaat etmeleri şartıyla bir defaya mahsus olmak üzere
PDC dikkate alınarak talep ettikleri yere atanabilirler.
Aday Memur Eğitimi
İL ADI
İL ADI
HİZMET PUANI
HİZMET PUANI
İSTANBUL
0
MALATYA
400
ANKARA
10
KIRŞEHİR
410
İZMİR
20
ARTVİN
420
KO C AELİ
30
AFYO NKARAHİSAR
430
BURSA
40
DÜZC E
440
ESKİŞEHİR
50
Ç O RUM
450
TEKİRDAĞ
60
O SMANİYE
460
ADANA
70
KAHRAMANMARAŞ
470
YALO VA
80
NİĞDE
480
ANTALYA
90
GİRESUN
490
KIRKLARELİ
100
KASTAMO NU
500
DENİZLİ
110
TUNC ELİ
510
MUĞLA
120
SİVAS
520
BO LU
130
KİLİS
530
BALIKESİR
140
BARTIN
540
EDİRNE
150
AKSARAY
550
MERSİN
160
SİNO P
560
BİLEC İK
170
ERZİNC AN
570
KAYSERİ
180
Ç ANKIRI
580
GAZİANTEP
190
ERZURUM
590
ZO NGULDAK
200
TO KAT
600
AYDIN
210
O RDU
610
SAKARYA
220
DİYARBAKIR
620
Ç ANAKKALE
230
YO ZGAT
630
MANİSA
240
ADIYAMAN
640
KO NYA
250
BAYBURT
650
KARABÜK
260
KARS
660
ISPARTA
270
ŞANLIURFA
670
HATAY
280
IĞDIR
680
UŞAK
290
BATMAN
690
BURDUR
300
GÜMÜŞHANE
700
SAMSUN
310
MARDİN
710
KIRIKKALE
320
SİİRT
720
NEVŞEHİR
330
ARDAHAN
730
KARAMAN
340
VAN
740
ELAZIĞ
350
BİNGÖ L
750
RİZE
360
HAKKARİ
760
TRABZO N
370
ŞIRNAK
770
AMASYA
380
BİTLİS
780
KÜTAHYA
AĞRI
Aday Memur Eğitimi
790
MUŞ
800
390
 PDC, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatında SHS ve YSHS








çalışacak mevcut
personelin unvan ve branşlara göre sayısını belirlemeye yönelik planlama çalışmasıdır.
PDC SHS ve YSHS için hazırlanır.
Baştabip, baştabip yardımcısı, eğitim görevlisi, başasistan ve asistan unvanları için PDC hazırlanmaz.
İl ve ilçelere planlanacak toplam personel sayısı, il müdürlüğü, müdürlük ve Birliklerin teklifleri de
dikkate alınarak Bakanlık ve bağlı kuruluşları tarafından belirlenir.
Planlamaya esas teşkil edecek sayıların belirlenmesinde unvan ve branş bazında, Bakanlık ve bağlı
kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında (tüm istihdam şekilleri dahil) çalışmakta olan SHS ve YSHS
personellerin toplamı esas alınır.
Her unvan ve branş için PDC ayrı ayrı hesaplanır. Ancak, Sağlık Memuru/Sağlık Teknisyeni/
Teknikeri, Laborant/Laboratuvar Teknisyeni/Teknikeri, Fizik Tedavi Teknisyeni/Teknikeri,
Odyometri Teknisyeni/Teknikeri, Ortopedi Teknisyeni/Teknikeri, Toplum Sağlığı Teknisyeni/Sağlık
Teknikeri/Teknisyeni, Diş Protez-Diş Teknisyeni/ Teknikeri gibi aynı branşta öğrenim görerek farklı
unvanlara atanan yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personelinin planlaması ortak yapılır.
Personelin İllere planlanmasında temel ilke TÜİK tarafından belirlenen nüfustur. Nüfus dışında, 9
uncu maddede belirtilen değişkenler ile hizmet gereklilikleri de dikkate alınır. Yatak sayısının etken
olduğu hallerde tescil edilmiş yatak sayısı esastır.
PDC hesaplanmasında, Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeleri tek ilçe olarak kabul edilir.
Bir birimdeki 4924 sayılı Kanuna tabi çalışan sözleşmeli personel sayısının o birim için PDC'de
öngörülen personel sayısından fazla olması halinde söz konusu personelin ilgili mevzuat çerçevesinde
yer değişikliği yapılıncaya kadar bu personelle ilgili yer değişikliği işlemi yapılamaz. Anılan Kanun
gereği birimlere vizelenen boş pozisyonların o birim için PDC’de belirlenen pozisyon sayılarını aşması
halinde dahi bu pozisyonlara atama yapılamaz.
Aday Memur Eğitimi
 Personel sayısının dağılımında aşağıdaki ölçütler dikkate alınır:






Tüm ülkeye veya bölgeye hizmet veren genel ve dal hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerine, il dışından başvuru,
yıllık ortalama poliklinik sayısı, yıllık ameliyat sayısı, özellik arz eden birimlerinin olması (yoğun bakım ünitesi,
reanimasyon ünitesi, yanık ünitesi, diyaliz, kan bankası ve benzeri birimlerin bulunması),
Personel dağılımını etkileyecek ölçüde demografik, epidemiyolojik (hastalık insidans ve prevelansı vb), coğrafi ve turizm
kaynaklı değişiklikler olması,
Hekime başvuru sıklığı,
İllerin tıbbi cihaz ve fiziki mekân kapasitesi,
Personel dağılımını etkileyecek ölçüde nüfus hareketleri ya da poliklinik sayısındaki farklılıklar,
Ulaşım şartları, vardiya hizmetleri gibi etkenler.
 Diş hekimliği alanında yüksek lisans ya da doktora yapmış diş hekimleri, eğitim hastaneleri, ağız ve diş sağlığı
eğitim hastaneleri, ağız ve diş sağlığı hastaneleri ve ağız ve diş sağlığı merkezlerinde istihdam edilirler. Bu
maddede sayılan sağlık tesisleri bulunmayan illerde yüksek lisans ya da doktora yapmış diş hekimleri o ilin
ünit sayısının en yüksek olduğu ve ağız ve diş sağlığı hizmetleri için altyapının en uygun olduğu birimde
istihdam edilirler.
 İl içinde hemşire ve ebe dağılımı yapılırken ebelerin ağırlıklı olarak birinci basamak sağlık tesisleri ile
doğumevlerinde, hemşirelerin ağırlıklı olarak yataklı sağlık tesislerinde istihdamlarının yapılması esastır.
 Anestezi teknisyeni/teknikeri sadece yataklı tedavi kurumları ve ağız ve diş sağlığı merkezleri için,
odyolog/odyometri teknisyeni/teknikeri, fizyoterapist, fizik tedavi teknisyeni/teknikeri, ortopedi
teknisyeni/teknikeri sadece yataklı tedavi kurumları için planlanır ve istihdam edilirler.
 Acil sağlık hizmetleri birimlerine (112 istasyonları ile yataklı tedavi kurumlarının acil servisleri ve 24 saat
hizmet veren birimler v.b.) acil sağlık hizmetleri için acil tıp teknisyeni/ambulans ve acil bakım teknikeri
planlaması yapılır.
 Yeni kurum ve kuruluşların hizmete girmesi, mevcut kurumlarda nitelik değişikliği olması, kurum içi yeni
birim açılması ya da bir kısım birimlerin kapatılması, farklı kurumların birleşmesi ya da mevcut kurumlardan
ayrılma yoluyla yeni kurum oluşturulması gibi durumlarda, yapılan düzenleme ve hizmetin gereklerine uygun
olarak, yukarıdaki ilkeler doğrultusunda yeni PDC belirlenerek Bakan Onayını takiben ilan edilir. PDC ilan
edilinceye kadar ilgili birimin en üst amiri tarafından onay alınarak atama yapılabilir.
Aday Memur Eğitimi
Download

Sağlık Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği