Kırklareli İli, Demirköy İlçesi, Beğendik Köyü, 6 pafta, 115 ada, 19 parsel numaralı
taşınmaz üzerinde Günübirlik Turizm Tesis Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İl Genel Meclisi’nin 08.10.2014 tarih ve 242 sayılı kararı
ile onaylanmıştır.
Onaylanan İmar Planlarında yapılaşma koşulları;
•EMSAL: 0.30
•Yençok: 7.50 metre (2 kat) olarak belirlenmiştir.
•Yapı yaklaşma mesafeleri yoldan en az 5 m. ve komşu parselerden en az 3 m.
olacaktır. kıyı kanunun 5. maddesine istinaden kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönündeki
ilk 50 metrelik mesafe içerisinde ve kıyıda herhangi bir yapı yapılamaz.
•Kıyıda duvar, çit parmaklık, telörgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz.
•Kamuya terk ve ihdas işlemleri yapılmadan taşınmazlar üzerinde uygulamaya
geçilemez.
•Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine uyulması zorunludur.
•2872 sayılı Çevre Kanunu’nun Su Kirliliği Yönetmeliğine Ve Yeraltı Sularının
Kirlenme Ve Bozulmaya Karşı Korunması Yönetmeliğine uyulması gerekmektedir.
•2873 sayılı kanun hükümlerine (4. madde) uyulması gerekmektedir.
•3621 sayılı Kıyı Kanunu’na ve ilgili yönetmeliklerine uyulması zorunludur.
•Belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ile ilgili yönetmelikleri ve 1/25000
Ölçekli Kırklareli İl Çevre Düzeni Planı hükümleri geçerlidir.
Söz konusu İl Genel Meclisi Kararı ve planın bir örneği 3194 sayılı İmar Kanunu’nun
8. Maddesinin b fıkrası gereğince, 22.10.2014 gününden itibaren 30 gün (1 ay) süreyle İl Özel
İdaresi ilan panosuna asılmak suretiyle askıya çıkarılmıştır.
Download

Kırklareli İli, Demirköy İlçesi, Beğendik Köyü, 6 pafta, 115 ada, 19