Meclisi Ayan
t: 29
1 Şubat 133i (1915)
yurulan 2i Kânunusani 1331 tarih ve 316 adetli tez­
kere ve melfufatı mütalâa olundu.
Hükümetçe hu bapta teklif olunan layiha-i kanu­
niyyede, Düyun-u Umumiyye
İdaresine verilecek
meblağ ile masarif-i tab'iyye ve sevkiye ve saire için
ita kılınacak tahsisatın bir kalemde irae olunduğu ci­
hetle (bunların ayrı ayrı iraesi ve bir de Düyun-u Umumiyyeye hu husus için tahsis kılınan yirmi bin liranın
derci suretiyle lâyiha-i kanuniyyenin tadil kılındığı,
Meclis-i Mebusan Muvazene-i Maliyye Encümeni
mazbatasında dermeyan olunmuş ve Maliye Nezareti
Müsteşar Muavini Faruk Beyin, Encümenimize ita
eylediği izahata nazaran, salif-üz zikr mebaliğinden
513 000 kuruşun Düyun-u Umumiyyeye tahsis edilen
20 000 liradan mahsup edileceği ve masarif-i tabiyye
ve sevkiye ve saire için sarf olunacak 1 150 000 ku­
ruşun ise, salif-üz zikr 20 000 liradan mahsup edil­
meyerek doğrudan doğruya fasl-ı mezkûre ilâve olu­
nacağı anlaşılmış ve halbuki lâyiha-i kanuniyye, mez­
kûr iki kalem tahsisatın Düyun-u Umumiyyeye tah­
sis edilen 20 000 liradan mahsup edileceği tarzında
muharrer bulunmuş olmakla, bu cihetin tasrihi zım­
nında Meclis-i Mebusanca kabul edilen layiha-i ka­
nuniyyenin ikinci maddesinin birinci fıkrası birinci
maddeye dere edilmek suretiyle tadili tensip ve ol
veçh ile tanzim kılınan layihanın takdim kılındığı arz
olunur.
27-2 Kânunusâni 1331
Nail
Ali Rıza {Birinci Ferik)
Abdülhalim
Aram
Mavrokordato
Şükrü
Salih
Dilber
Faik
C: 1
raç edilen kavaim-i nakdiyye masarif-i
tabiyyesi
hakkındaki mütalâa-i âlîniz bu defa meydan-ı teda­
vüle vaz edilen ve edilecek olan evrak-ı nakdiyye
hakkında vârid olamaz. Çünkü, kırk sene evvel ihraç
edilen evrak-ı nakdiyye İstanbul'da tab edilmişti.
Halbuk , bu kerre mevki-i tedavüle çıkarılacak ev­
rak-ı nakdiyye, hem Almanya'da tab ediliyor, hem
de Düyûn-u Umûmiye İdaresi bu evrak-ı nakdiyyeyi, karşılığı Almanya'da bulunduğu için imza edi­
yor ve bu defaki masarif-i tabiyye için îtâ edilen
tahsisat ile kırk sene mukaddem aynı husus için îtâ
edilen meblâğ beynindeki fark da şu sebebten ileri
geliyor.
;
AHMET RIZA BEY — Düyûn-u Umûmiye İda­
resi bu evrak-ı nakdiyeye vaz-ı imza etmek için para
alıyor mu?
HASAN TAHSİN BEY (Maliye Müsteşarı) —
Meclis-i Âlînize tevdi edilen bu kanunla talep olu­
nan tahsisat iki kalemden ibaret olan mesarifin tes­
viyesi içindir. Bunlardan birisi, Meclis-i Âlinize de
evvelce takdim edilip icra kılınan tadilât hasabiyle,
Meclis-i Mebusana iade edilmiş olan bir kanun mu­
cibince, mevki-i tedavüle ihraç edilecek evrak-ı nak­
diyyenin meydan-ı tedavüle hin-i ihraciyle
nakde
tahvili esnasında ihtiyar edeceği masrafa mukabil,
Düyûn-u Umûmiye İdaresine maktuan verilmesi icabeden yirmi bin liradır. Çünkü, Düyûn-u Umûmiye
İdaresi, bu evrak-ı nakdiyyenin mukabilini, karşılığı­
nı Almanya'da teslim etmiş olduğundan, bunların
«Remboursement»ı; yani tediyesi zamanının hulu­
lünde vereceği parayı Almanya'dan getirerek, aha­
liye gişeler açıp verecektir. Ondan sonra Düyûn-u
Umûm ye İdaresi kontrol memurları istihdam edi­
yor ve edecektir. Bu memurlar evrak-ı nakdiyye nu­
maralarını bir defter-i mahsusa kaydedecek ve daha
sonra evrak-ı nakdiyyeyl imza için ayrıca birtakım
memur istihdamına lüzum görülecektir. Nasıl ki şim­
di de bu kabil memurlar istihdam ediliyor ve bun­
lar makinalarla evrak-ı nakdiyyeye vaz'ı imza et­
mekle iştigal ediyor. İşte Düyûn-u Umûmiye ida­
resince arz ettiğim hususat için ihtiyar olunacak ma­
sarife mukabil bu idareye yirmi bin lira veriyoruz.
Binaenaleyh, masrafın birinci kalemi bundan ibaret­
tir.
|
;
REİS — Esas hakkında ne mütalâada bulunulu­
yor? («Muvafık» sesleri) Mevadd-ı kanuniyyenin mü­
zakeresine başlayalım.
LEGOFET BEY — Bu kanunda mevki-i teda­
vüle ihracından bahs edilen evrak-ı nakdiyyenin ma­
sarif-i tab'yyesi için 2 000 000 kuruş tahsisat talep
olunuyor. Halbuki bundan 40 sene mukaddem
17 000 000 liralık olmak üzere ihraç edilen kaimeler
masarif-i tabiyyesi olarak ancak 650 000 kuruş tah­
sis edilmişti. Şimdi ise, 17 000 000 değil,
fakat
6 000 000 liralık evrak-ı nakdiyye masarif-i tabiyyesi olarak üç misli tahsisat isteniyor. Bunun sebebi
nedir? Ve bu fark neden ileri geliyor?
REİS — Müsteşar Beyefendi de bu hususta îtâ-yi
izahat edebilirler; fakat bendeniz hatıra kabilinden
olmak üzere arz edeyim ki, kırk sene mukaddem itı-
İkincisine gelince: Mevki-i tedavüle çıkarılacak
olan evrak-ı nakdiyye Lâypzığde tab ediliyor. Bu sı­
rada evrak-ı mefkurenin her türlü tahrip ve taklit
sahibelerinden âzâde olmasını temin için bu evrakın
tab'ı münhasıran bir matbaanın mülkiyet-i hususiy-
— 75
T B M M KÜTÜPHANESİ
Download

Meclisi Ayan t: 29 1 Şubat 133i (1915) C: 1 raç edilen kavaim