İ : 17
M A H M U T Ş E V K E T PAŞA
11 Kanunuevvel 1326
(Harbiye Nazırı)
—• Martin'ler için tasarruf göstermedim.
MEHMET
TEVFİK
EFENDİ
C: 1
teşkil ediyor, şu halde o kuvveti temin edecek teşkilata tamamiyle razı olmak ve onu kabul etmek bi-
(Devamla)
—
zim için vecibei zimmettir. Evet, Mecdi Efendi bira-
M A H M U T Ş E V K E T PAŞA (Harbiye Nazırı) —
dur. Fakat, bugün yalnız Bütçe Encümeninden gel-
Vapurlar için gösterdiniz ya.
derimizin dermeyan ettiği mütalaat tamamen doğru-
Vapurlar için gösterdiğim tasarrufun
nereden oldu-
ğunu söyledim.
miş olan bir mazbata üzerine lüzum gösterilen münakalatın kabul ve ademi kabulünü müzakere ediyo-
MEHMET TEVFİK
E F E N D İ (Devamla) — 3
ruz. Hakiki teşkilatı icra edecek olan Harbiye Neza-
milyon lira da Kolordu Teşkilatı için tasarruf göste-
reti suveri teşkiliyeyi mutazammım olan lâyihai ka-
riliyor. (Gürültü).
nuniyeyi tanzim etmeli. Bize vermeli ve biz onu naza-
Müsaade ediniz. Oradan alınıp, oraya verilecek;
rı tetkikten geçirmeliyiz. T a ki, ileride bu teşkilat yü-
fakat Kolordu Teşkilatında fazla bir masraf ihtiyar
zünden de bu millet bu tahsisat bârı altına girmeme-
olunacaktır. Şimdi,
Kolordu Teşkilatında, zabitanın
lidir. Fakat bu ahiren vukua gelecek olan bir mese-
kadrosu 38 bine çıkacak, 10 bin fazla zabitin maaşı
ledir. Evvelemirde bu münakalatın ifasıyla şu teşki-
toundan çıkacak. Çünkü evvelce yoktu.
latın icrası için mademki, bizden bugün fazla tahsisat
istenilmiyor, şu teşkilatın icrası lâzım, değil mi onu
Ondan
sonra bakınız ikinci maddede ne diyor:
_
«Teşkilatı Mezkûrenin temini icrası ve Orduyu Os. . . .
maninin 1320 senesi nihayetine kadar tesvıyeı ıhtıyaçatı için 300 milyon kuruş tahsis edilmiştir.» Sene
.
nihayetine kaç ay kalmıştır? Sene nihayetine 2,5-3
kalmıştır. 2,5 ayda 3 milyon liraya ihtiyaç hasıl olur
ise, 1 senede 4 kere 3, 12 milyon lira eder. Bu
12
milyon liranın behemahal 6 milyon lirasına ihtiyaç
h^sıl olâ-'Câlctır
tahtı müzakereye almak ve buna bir karar vermek
.
,
iktiza eder. Bence lazımdır. Kararımızı maalmem.
. _
, „ , , , . ,
nunıye vermeliyiz. Evet, bu babda birçok mahzurlar
,
,..
„
, ,
„. .. ..
• ..
düşünülüyor. Ben de bunu düşünüyorum. Goruyo,.
, .
^
.
. ,
., . ,
rum kı, Harbiye Nezareti tarafından ilende Martın
,
.
,.
, .
hululuyle beraber terfi edilecek zabıtanı askeriyenin
, , .
, ,
.^ «
defteri arzı Atabeı Ulya kılınacaktır, buyuruluyor.
.
• .
Acaba, bu terfi edilecek olan zabıtan hakikaten sınm
A
T
r
x
askerisini alarak, o terime müstehak olduğundan dolaBir de, Osmanlı Ordusunda ordu teşkilatı kabul
yı mı terfi olunuyor, yoksa o terfie orduca lüzum ol-
edilmiştir. Bu maddeyi körü körüne nasıl kabul ede-
duğundan dolayı mı lüzum görülüyor? Eğer, orduca
riz? Teşkilat nasıl olacak? Nazır Paşanın burada ver-
terfie lüzum görülmediği halde mücerret o kanuna
diği izahattan başka bir malumatımız var mı? K a ç
tevfik ve imtisal ile terfi olunuyorsa, ileride devri sa-
zabit ilave olacak ve ne kadar masraf ihtiyar oluna-
bıkta olduğu gibi, bir yüzbaşının vazifesini bir bin-
cak? Ne kadar daireler teşkil edilecek? Bunu biz bi-
başı, bir binbaşının görevini bir miralay, bir mirala-
liyor muyuz? Rica ederim hangimiz biliyoruz?.. Teş-
yın vazifesini bir liva ifa etmek lazım gelir. Çünkü,
. kilat Kanunu
elimizde olmadan, o teşkilatın icrası
için ne kadar mesarif lazım olduğunu bilmeden biz
o terfi edilen zabıtanı tayin edecek bir yer bulamayız.
böyle körü körüne 6-7 milyon lira masrafı mucip olacak bir kanunu nasıl olur da birden bire kaibul ve
Evet, bu mahzurlar
meydandadır;
ama evvele-
mirde bunun mesuliyeti doğrudan doğruya Harbiye
tasdik edebiliriz?.. Ben bunun heyeti umumiyesinin
Nezaretine ait olduğundan, ve bu babda asla ma-
aleyhindeyim ve reddi taraftarıyım.
lumaltı fcaıtiyyeli kâmile de olmadığından, yalnız şu
'
x
,••
E S A T PASA (Draç) — Mecdi Efendinin dedıgı
, . ,
. . .
. ,
, ,
gıbı, kuvvei ıcraıye mesuliyeti deruhte ederek yapar.
4
A H M E T M A H İ R E F E N D İ (Kastamonu) - K o , ,
, .,
, ,.
.
,.
_
_
lordu teşkilatı hakkında Harbiye Nazırı Paşa Haz. . . . . .
,, „
. .
, .
, , , , .
retlerının vermiş olduğu izahata mebnı, o babdakı
T T
T
T T
münakalat suretiyle Kolordu Teşkilatı icra edilmek
. . „. ,
ıçm buzdan istenmem şu mevaddı kanuniyenin kabulünü Meçlısıı alınlıze teklif ederim.
™
^
M E H M E T T E V F İ K E F E N D İ (Kengrı) — MaX
T
T
t
(
V
hye Nazırımn butanmalsı lazımdır, çünkü bu, paraya
taalluk eder.
lüzum tamamiyle yüz göstermiştir. Çünkü, bir mil­
letin dahilen ve haricen takriri asayiş ve emniyet ede-
A H M E T F E R İ T B E Y (Kütahya) — Efendiler;
Ibilmesi, başlıca kuvvete mütevekkıftır. Kuvvetsiz hiç
bendemizin fikrimce bu meseleyi iki noktai mazar-
bir devlet ne ıslahat icra edebilir, ne de terakiyat ve
dan tetkik etmek lâzım gelir. Zannederlim ki, Mec-
tekemmülata vasıl olabilir. Mademki, kuvvei askeri-
Üai âlimiz de
yemizin
tekemmülü
bizim • hayatı
bu
meselenin
iki cihete
taallukunu
mevcudiyetimizi J gördüğü cihetle berali tetkik, evvelemirde Askeri En— 596 —
Download

596 — MAHMUT ŞEVKET PAŞA (Harbiye Nazırı)