HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
Sağlık Merkezleri
Satınalma Müdürlüğü
Proje Numarası: 2014/11/740
Tarihi: 28/11/2014
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ (SAĞLIK MERKEZLERİ)
SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
Kit Kimyasal Malzeme Alımlarında Teklif İsteme Yazısı – İdari Şartlar
Aşağıda cins ve miktarı yazılı (12) kalem kimyasal malzemenin alımı, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22. Maddesi (d) fıkrası uyarınca, İdari ve Teknik
Şartname düzenlenerek, aşağıda yazılı İdari Şartlarda belirtilen hususlar gözönünde bulundurularak, satınalınması kararlaştırılmıştır. İstenen mal firmanızca
belirtilen şartlarla karşılanabiliyorsa, hazırlanacak teklif mektuplarının “Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi (Sağlık Merkezleri) Satınalma Müdürlüğü’ne
aşağıda belirtilen tarih ve saate kadar makbuz karşılığında verilmesi gerekmektedir.
Malzeme Açıklaması
Ekli listede cins ve miktarı belirtilen (12) kalem kimyasal malzeme
Son Teklif Verme Tarihi ve Saati: 03/12/2014
Saat: 14:00 - Proje No: 2014/11/740
Bölümü: Adli Tıp A.D.
Eki: (12) Adet Teknik Şartname
S. No
M. Kodu
Miktarı
Rıza ÇELİKOĞLU
Satınalma Müdürü
Birimi
NOT: FİRMALAR TEKLİF ETTİKLERİ KALEMLERE AİT NUMUNELERİNİ TEKLİFLERİYLE BİRLİKTE SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM ETMEK
ZORUNDADIRLAR. NUMUNE GETİRMEYEN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR.
TEKLİFLERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
1. TEKLİF VERECEK FİRMALAR; PROFORMALARINA TEKLİFİNİ VERMİŞ OLDUKLARI ÜRÜNÜN TITUBB TEDARİKÇİ FİRMA TANIMLAYICI NUMARASINI VE
FİRMA İSMİNİ MUTLAKA YAZACAKLARDIR.
2: Resmi Gazete'de 10/10/2008 tarih 27020 sayı ile yayımlanan ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün 05/10/2009 tarih 12388 sayılı Banka
transferlerinde IBAN kullanılmasına ilişkin genel yazısı uyarınca ödemeler IBAN numarası kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu nedenle teklif verecek
istekliler teklifleriyle birlikte ödemenin yapılacağı banka hesap numarası ve IBAN numarasının yazılı olduğu dilekçelerini mutlaka vereceklerdir.
3.SGK onayı olmayan malzemeler, teklif değerlendirmeye alınmayacak olup, firmaların yeni sistem TITUBB SGK kayıtlarını yaptırmaları zorunludur.
4.Teklif verecek firmalar htp://www.huap.org.tr/ubb/ adresinde bulunan Duyuruyu dikkate alarak Yeni TITUBB sürümüne göre ürün kayıt bildirim
işlemi yapacaklardır.
5. TEKLİF EDİLEN MALZEMELER SUT KAPSAMINDA İSE SUT KODLARI TEKLİFTE MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR. SUT KAPSAMINDA OLMASINA KARŞIN,
SERBEST KODSUZ TEKLİF EDİLEN MALZEMELER İÇİN SGK’DAN YAPILACAK KESİNTİLER FİRMANIN ALACAĞINDAN MAHSUP EDİLECEKTİR.
6.Teklif verilmiş olan ürünler için, SGK tarafından kurumumuza yapılacak firma kaynaklı olduğu tespit edilen kesintiler firmanın alacağından mahsup
edilecektir.
İDARİ ŞARTLAR:
1. İdaremize ilk kez teklif verecek istekliler teklif mektuplarına, yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası Siciline Kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı
veya fotokopisini ekleyeceklerdir.
1.1. Teklif verecek firmalar www.huap.org.tr sitesinden alacakları Firma/Bayi Tanımlayıcı numaralarını gösterir belgeyide teklifleri ile birlikte
sunacaklardır.
1.2. Her bir malzeme üzerinde lot, parti, seri numarası, son kullanma tarihleri ve Ulusal Bilgi Bankası listesinde yer alan şekliyle UBB Kodunun ve
optik okuyucuların okuyabileceği barkod hanesi olacaktır.
Not: İhaleye ait istenilen her türlü belge teklif mektubu ile birlikte verilmelidir. Belge eksiği olan teklifler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
2. Teklif mektubunda, Teklif edilen bedel rakam veya yazı ile açıkça yazılmış olmalıdır, Teklif edilen birim fiyata KDV Hariçtir ibaresi rakam veya yazı ile açıkça
belirtilmelidir, kazıntı, silinti, düzeltme bulunmamalıdır. Teslim süresi Proformada işgünü olarak belirtilecektir. Teslim süresi belirtilmediğinde, (20) İŞ
GÜNÜ teslim süresi olarak esas alınacaktır. Hemen, derhal gibi ifadeler 3 (üç) İŞ GÜNÜ olarak dikkate alınacaktır. Teklifte belirtilen süre içerisinde
taahhüdün yerine getirilmemesi halinde İdarece 5 (beş) işgünü içerisinde, en az (10) Takvim günü olmak koşuluyla ihtar yazısı yazılacak olup
taahhüdün yerine getirilmediği her Takvim günü için %05 (bindebeş) gecikme cezası kesilecektir. (Mali yılın sonuna gelinmesi nedeniyle teslimat
25.12.2014 tarihini geçemez.)
3. Taahhüdün yerine getirilmemesi halinde istekli 4734 sayılı Kanunu’nun 10.maddesi “f” bendine istinaden (İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan
idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ıspat edilen) İdaremizin sonraki alımlarında ihale dışı
bırakılır. Ayrıca yüklenicinin bağlı olduğu Ticaret Odası ve İl Sanayi Müdürlüklerine taahhüdünü yerine getirilmediği yazı ile bildirilecektir.
4. İstekliler listedeki bütün kalemlere veya diledikleri kalemlere teklif verebilirler.
4.1. İmalatı veya ithalatı Sağlık Bakanlığının iznine tabi malzemelerin üzerindeki etikette aşağıdaki bilgiler bulunacaktır:
a) 24.03.2013 tarih 28597 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren; Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği ve Tedavi Yardımlarına
İlişkin Uygulama Tebliğleri gereği onaylanmış ürün numaraları (Barkodu) olan ürünlerin Barkodu, markaları ve Firma Tanımlayıcı Numarası teklifinizle birlikte
proformada mutlaka yazılacaktır. Ürün numarası, markaları ve Firma Tanımlayıcı Numarası yazılmamış olan teklifler kabul edilmeyecektir.
b)İmal ve ruhsat tarihi ile numarası,
c)Seri Kontrol numarası ve son kullanım tarihi,
d)Disposable malzemelerde (a) ve (b) ‘ ye ek olarak sterilizasyon metodu ile sterilizasyon tarihi.
5. İstekliler söz konusu malzeme/malzemelere alternatif teklif verebilirler.
6. Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacak olup, peşin ödeme yapılması ve gecikme cezası ödenmesi, söz konusu değildir. Anlaşmazlık durumunda
Temerrüt tarihinde 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine ilişkin Kanunda düzenlenmiş olan kanuni faiz oranı uygulanır.
7. Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe
düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.
8. Proje numarası zarfın üzerine yazılacaktır.
9. Sözkonusu alımla ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, ulaşım ve sigorta giderleri istekliye aittir.
10.Malzeme listesi, Satınalma Müdürlüğümüz ilan panosunda veya web adresimizde görülebilir. Web sayfamızdaki ilan metninden yararlanılabileceği gibi, arzu
eden istekliler fax isteyebilirler. Web adresimiz: http://www.hudsim.hacettepe.edu.tr/ “Satınalma İlanları” sekmesinin altında bulabilirsiniz. Teklifi kabul edilen
firmaya yazılı sipariş verilecektir.
11. Yazılı Teklif isteme mektubumuza rağmen ihaleye iştirakiniz mümkün olmadığı takdirde, bu hususu yazılı bildirmeniz rica olunur.
12. İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediği miktarlarda yapmakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
13. Bu alımdan doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
14. Teklif verilmiş olan ürünler için, SGK tarafından kurumumuza yapılacak firma kaynaklı olduğu tespit edilen kesintiler firmanın alacağından mahsup
edilecektir.
TEL. NO: 305 11 04 – 305 12 27
FAX: 311 41 92
EA/TS
Hacettepe Üniversitesi Merkez Kampüsü Sıhhiye 06100 ANKARA
DEST-f.44
Rev:0
Tarih:24.05.2005
Download

Are You suprised ? - Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletme