T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı
:13172349-641.03.03.681
Konu :T.C.Kimlik ve Vergi Numarası Sorgulama
05.03.2014 / 04542
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
Muhtelif Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden Bakanlığımıza intikal eden yazılarda, İcra
ve İflas Müdürlüklerinden alınan haciz ihbarnameleri çerçevesinde Gümrük idarelerinin denetimindeki
geçici depolama yerleri ile genel antrepolarda bulunan eşyalara haciz konulmasının istenildiği, ancak
haczi istenilen firmalara ait vergi numaralarının bildirilmediği yada firma unvanlarının eksik (kısaltma
yapılarak) bildirildiği; ayrıca, gerçek kişilerin ise T.C. kimlik numaralarının bildirilmediği, bu nedenle
Bilge Sistemi Vergi Sorgulama ve Transfer Modülünde yapılan sorgulamalarda sağlıklı bir sonuca
ulaşılamadığı gibi İcra ve İflas Müdürlükleri ile iletişime geçilerek gerçek kişiler veya firmaların
bilgilerinin tespit edilmeye çalışıldığı, bunun da İdarelerinde zaman ve işgücü kaybına yol açtığının
bildirildiği belirtilmiştir.
Konu ile ilgili olarak, Bölge Müdürlükleri ve bağlantı gümrük idarelerindeki iş hacmi ve
yoğunluğu da dikkate alındığında gerek Mahkemelerden alınan yazılarda, gerekse İcra ve İflas
Müdürlüklerinin haciz bildirimlerinde firma unvanlarının eksiksiz, firmaların vergi numaraları ile gerçek
kişilere ait T.C. kimlik numaralarının doğru yazılmasının zaman ve iş gücü kaybını önleyeceği, böylece
daha doğru verilere ulaşılmasını sağlayacağı düşünüldüğünden, bu hususun bir kez de Bakanlığımızca
değerlendirilerek konunun Adalet Bakanlığına iletilmesi talep edilmiştir.
Konu değerlendirilmek ve gereği yapılmak üzere 14.11.2013 tarihli ve 19661 sayılı yazımız ile
Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilmiş olup, anılan Müşavirlikten alınan 14.02.2014 tarihli ve 1891 sayılı
yazı eki Adalet Bakanlığından (Personel Genel Müdürlüğü) alınan 05.02.2014 tarihli ve 4193 sayılı
cevabi yazının bir örneği ilişikte gönderilmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Erdal KARAHİSAR
Bakan a.
Daire Başkanı
Ekler:
Yazı Örneği
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri
1
T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü
Sayı
:82084579/983/
Konu :Haciz İhbarnameleri Hk.
05.02.2014 / 04193
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA
(Hukuk Müşavirliği)
İlgi
:28.11.2013 tarihli ve 659-147/5885 sayılı yazınız.
İcra ve İflas daireleri tarafından gönderilen haciz ihbarnamelerinde, icra ve iflas Kanununun 89
uncu maddesi ile icra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinin 43 ve 44 üncü maddelerinde yazılı bilgilerin yer
almadığı, üçüncü şahsın kimlik bilgilerinin tam bildirilmemesi nedeniyle iş gücü kaybına veya hatalı
işlem yapılmasına yol açıldığı belirtilerek, konu hakkında icra dairelerinin bilgilendirilmesi hususu ilgi
yazımız ile istenilmiştir.
İlgi yazımızda belirtilen hususlar; mevzuat çalışmalarında değerlendirilmek üzere kayıtlarımıza
işlenmiş olmakla birlikte, borçlunun üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının haczi için düzenlenen haciz
ihbarnamelerinin ve müzekkerelerinin gönderilmesinde uyulması gereken esas ve usuller, İcra ve İflas
Kanununun 89 uncu maddesi ile İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinin 42 ve müteakip maddelerinde
açıkça düzenlenmiştir. Bu konu ile ilgili olarak da haciz ihbarnamesi işlemlerinde dikkat edilmesi gereken
hususlar hakkında, örneği ekte gönderilen Bakanlığımız Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün 25.11.2009
tarih ve 26024 sayılı yazısı ile 10.01.2008 tarih ve 718 sayılı genel yazıları ile icra ve iflas dairelerine
duyurulmuş olduğundan, bahse konu hususta yeniden yazı yazılmasına gerek duyulmamıştır.
Bununla birlikte konuya ilişkin işlemleri ilgi yazıda belirtilen şekilde yapmaya devam eden icra
ve iflas dairelerinin ve dosya numaralarının bildirilmesi halinde gereğine tevessül edilebilecektir.
Bilgi edinilmesini arz derim.
Meral KAYA
Hakim
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı
Ek: Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün
1-25.11.2009 tarihli ve 2009/3984/26024 sayılı yazısı,
2-10.01.2008 tarihli ve 305-2005/718 sayılı yazısı.
2
T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Hukuk işleri Genel Müdürlüğü
Sayı
:B.03.0.HİG.0.00.00.03-647.03.01-305-2005
Konu :Haciz ihbarnameleri
CUMHURİYETİ BAŞSAVCILIĞINA
İLGİ: a) 05.07.2005 tarihli ve 13681 sayılı yazımız.
b) 27.02.2006 tarihli ve 4996 sayılı yazımız.
Milli Savunma Bakanlından alınan 12 Aralık 2007 tarihli ve MÜT-02-1481-A/R.D. (314)18803
sayılı yazıda, icra müdürlüklerince gönderilen haciz ihbarnamelerinde somut bilgilere yer
verilmediğinden, Bakanlıklarına tebliğ edilen haciz ihbarnamelerinin hangi birimin hangi borcuna ilişkin
olduğunun tespiti için birimlerle yazışma yapıldığı, bu durumun ilgisiz birimlerle de yazışma yapılmasına
ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 89. maddesinde öngörülen yasal süre içerisinde icra
müdürlüklerine gerekli bildirimin ulaştırılamamasına sebebiyet verdiği bildirilmiştir.
Konuya ilişkin olarak daha önce Teşkilata duyurulan, ancak uyulması hususunda gereken
hassasiyetin gösterilmediği anlaşılan ilgi (a) ve (b) yazılarımızda da belirtildiği üzere;
İcra ve İflas Kanununun 89. maddesine göre düzenlenen Haciz İhbarnamelerinde hangi bilgilerin
yer alacağı, İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinin “Birinci haciz ihbarnamesi” kenar başlıklı 42.
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan,
“Bu ihbarname, dosya numarasını; üçüncü kişinin adımı, soyadını ve adresini; alacaklının
borçlunun, varsa vekillerinin adını, soyadını ve adreslerini; alacak tutarı ile faiz ve giderler haczin neye
ilişkin olduğu; haczin hangi miktar için yapıldığı hakkındaki bilgileri içerir.”
Hükmü ile düzenlenmiş bulunmaktadır. Söz konusu bilgilerin ikinci ve üçüncü haciz
ihbarnamelerinde de yer alacağı, aynı Yönetmeliğin 43 ve 44. maddeleri ile hüküm altına alınmıştır.
Anılan hükümler göz önünde bulundurularak, haciz ihbarnameleri düzlenirken Yönetmelik
ekindeki birinci haciz ihbarnamesi için Örnek 20, ikinci haciz ihbarnamesi için Örnek 21 ve üçüncü haciz
ihbarnamesi için Örnek 21/a’da yer alan,
-Üçüncü kişinin adı, soyadı ve adresi
-Alacaklının ve varsa vekilinin adı, soyadı ve adresi
-Borçlunun ve varsa vekilinin adı, soyadı ve adresi
-Haczin neye ilişkin olduğu ve haczin hangi miktar için yapıldığı
-Alacak tutarı ile faiz ve giderler
Sütunlarının, üzerine haciz konulan alacağın (malın) belirlenmesine yarayacak şekilde eksiksiz
doldurulması; mümkün olduğu ve elde bulunduğu takdirde haciz ihbarnamelerinde muhatabına kolaylık
teşkil edebilecek diğer somut bilgilere de yer verilmesi gerekmektedir.
Anılan hükümlere uyulması hususunda gereken dikkat ve özenin gösterilmesini, keyfiyetin yargı
çevrenizdeki Cumhuriyet başsavcılıkları ile icra ve iflas müdürlüklerine, bilgileri bakımından icra
mahkemelerine duyurulmasını rica ederim.
Ayhan TOSUN
Genel Müdür
3
TC.
ADALET BAKANLIĞI
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
Sayı
:B.03.0.HİG.0.00.00.03-647.03.02-139-2009/3984/
Konu :Haciz ihbarnameleri
25.11.2009 / 26024
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
Ulaşıma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün 05.11.2009 tarih ve B.11.1.TCK.0.10.4.20090.05/06023 sayılı yazısında,
İcra Müdürlüklerince Karayolları Genel Müdürlüğü adına gönderilen haciz ihbarnamelerinde,
sözleşmeyi yapan Bölge Müdürlüğü belirtilmediğinden, her yazının işin aciliyeti nedeniyle 17 Bölge
Müdürlüğüne ayrı ayrı faks ile iletildiği, daha sonra posta ile de gönderildiği, İlgili Bölge Müdürlüklerinin
de gereği için İcra Müdürlüklerine, bilgi için Karayolları Genel Müdürlüğüne yazı yazdıkları, ayrıca icra
ve İflas Kanununun 59 uncu maddesine göre haciz ihbarnamelerine itiraz edebilmek için icra
müdürlüğünce gönderilmesi gereken pulun, hiç gönderilmediği veya eksik gönderildiği, bir haciz
ihbarnamesinin maliyetinin yaklaşık 82,00- TL’yi bulduğu, yıllık 700’e yakın ihbarname geldiği
belirtilerek haciz ihbarnamelerine itiraz için kanunen tanınan 7 günlük sürenin aşılmadan
cevaplandırılabilmesi, Genel Müdürlük ile Bölge Müdürlükleri arasında yazışmalara sebep olunmaması
ve kamu zararına neden olunmaması için haciz ihbarnamelerinde hak ve alacağın iddia edildiği Merkez
Teşkilat veya Bölge Müdürlüğünün açıkça yazılması, Genel Müdürlük adına gönderilen ihbarnamelerin
sadece tebligatın yapıldığı Merkez Teşkilatında araştırılması, araştırmanın tüm birimlerden yapılması
isteniyor ise, buna ilişkin masrafın karşılanması gerektiğinin bildirildiği anlaşılmaktadır.
2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 89 uncu maddesinin yedinci fıkrası hükmüne göre, haciz
ihbarnamesi, bir hükmi şahsın veya müessesenin merkez ve şubelerinden hangisine tebliğ edilmiş ise,
beyanda bulunma mükellefiyeti yalnız ihbarname tebellüğ eden merkez veya şubeye aittir. Sözü edilen
hüküm gereğince, haciz ihbarnamesi hükmi şahsın merkez veya şubesinden hangisine gönderildiyse.
sadece o birimi” cevap verme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle, gereksiz yazışmalar yapılarak
zaman, emek ve para kaybına sebep olmadan alacaklının alacağına kavuşabilmesi için haciz
ihbarnamelerinin muhatabına gönderilmesi ve mevzuata uygun olarak düzenlenmesi büyük önem arz
etmektedir.
İcra ve İflas Kanununun 89 uncu maddesinde düzenlenen “Birinci Haciz İhbarnamesinde” hangi
bilgilerin bulunacağı İcra ve iflas Kanunu Yönetmeliğinin “Birinci haciz ihbarnamesi” kenar başlıklı 42
nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan,
“Bu ihbarname, dosya numarasını; üçüncü kişinin adım, soyadını ve adresini; alacaklının,
borçlunun, varsa vekillerinin adını, soyadını ve adreslerini; alacak tutarı ile faiz ve giderler; haczin neye
ilişkin olduğu; haczin hangi miktar için yapıldığı hakkındaki bilgileri içerir”
Hükmü ile düzenlenmiş bulunmamaktadır. Söz konusu bilgilerin ikinci ve üçüncü haciz
ihbarnamelerinde de yer alacağı, aynı Yönetmeliğin 43 ve 44 üncü maddeleri ile hüküm altına alınmıştır.
Bu itibarla,
Haciz ihbarnameleri düzenlenirken Yönetmelik ekindeki birinci haciz ihbarnamesi için Örnek 20,
ikinci haciz ihbarnamesi için Örnek 20, ikinci haciz ihbarnamesi için Örnek 21 ve üçüncü haciz
ihbarnamesi için Örnek 21/a’da yer alan,
-Üçüncü kişinin adı, soyadı ve adresi
-Alacaklının ve varsa vekilinin adı, soyadı ve adresi
-Borçlunun ve varsa vekilinin adı, soyadı ve adresi
4
-Haczin neye ilişkin olduğu ve haczin hangi miktar için yapıldığı
-Alacak tutarı ile faiz ve giderler
Sütunlarının, üzerine haciz konulan alacağın (malın) belirlenmesine yarayacak şekilde eksiksiz
doldurulması; mümkün olduğu ve elde bulunduğu takdirde haciz ihbarnamelerinde muhatabına kolaylık
teşkil edebilecek diğer somut bilgilere de yer verilmesi,
Anılan Kanunun 89 uncu maddenin yedinci fıkrası hükmü göz önünde bulundurularak, haciz
ihbarnamelerinin hükmi şahsın hak ve alacak iddia edilen birim veya birimlerine gönderilmesi,
Ayrıca, İcra ve İflas Kanununun “Takip masrafları borçluya aittir. Alacaklı, yapılmasını talep
ettiği muamelenin masrafını ve ayrıca takip talebinde bulunurken borçlunun 62 nci maddeye göre
yapabileceği itirazın kendisine tebliğ masrafını da avans olarak peşinen öder.” hükmü gereğince üçüncü
kişilere gönderilecek haciz ihbarnamelerine itiraz edilebilmesi için gerekli posta masrafının da eklenmesi.
Hususlarında azami dikkat ve özen gösterilmesini, keyfiyetin yargı çevrenizdeki Cumhuriyet
başsavcılıkları ile icra ve iflas müdürlüklerine, bilgileri bakımından icra mahkemelerine duyurulmasını
rica ederim.
Ayhan TOSUN
Hakim
Bakan a.
Genel Müdür
5
T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
Sayı
:30197094-277/
Konu :İade
06.12.2013 / 29535
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
(İcra ve İflas Hizmetleri Dairesi Bakanlığı)
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 28.11.2013 tarih ve 659-147/5885 sayılı yazısı ilgisi nedeniyle
ekte sunulmuştur.
Gereğini arz ederim.
Sevil YÜKSEL
Hakim
Genel Müdür Yardımcısı
EK :2 (sayfa)
6
TC.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Hukuk Müşavirliği
Sayı
:11985113/659.147/
Konu :Haciz İhbarnameleri
28.11.2013 / 05885
ADALET BAKANLIĞINA
(Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü)
İcra Müdürlüklerince Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerine gönderilen haciz ihbarnamelerinin
incelenmesi neticesinde; söz konusu ihbarnamelerde somut bilgilere yer verilmediği, borçlu şirket veya
gerçek kişilerin vergi kimlik numarası ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarının yer almadığı, yer
alan numaraların ise eksik ya da yanlış verildiği, bu durum nedeniyle Bakanlığımız Bilge Sistemi Vergi
Sorgulama ve Transfer Modülünde yapılan sorgulamalarda sağlıklı bir sonuca ulaşılamadığı gibi icra
müdürlükleri ile iletişime geçilerek, şirketlerin veya gerçek kişilerin bilgilerinin tespit edilmeye
çalışıldığı, bunun da zaman ve iş gücü kaybına yol açtığı aynı zamanda 2004 sayılı İcra ve İflas
Kanununun 89 uncu maddesinde öngörülen yasal süre içerisinde icra müdürlüklerine gerekli bildirimde
bulunulmamasına sebebiyet verdiği tespit edilmiştir.
4358 salı Vergi Kimlik Numarası Kullanımının Yaygınlaştırılması ve Noterlik Kanunu, İcra ve
İflas Kanunu, Tapu Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek
Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun, Bankalar Kanunu, Posta Kanunu ile Pasaport Kanununda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesi. “Kamu idare ve müesseseleri ile diğer gerçek ve
türe/kişiler, Maliye Bakanlığınca belirlenecek işlemlerin yapılması sırasında, bu işlemlere muhatap veya
taraf olan gerçek ve tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını tespit etmek ve bu işlemlere ilişkin belge,
hesap ve kayıtlarında vergi kimlik numaralarına da yer vermek zorundadırlar.” hükmünü içermektedir.
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 47 nci maddesinde ise “(1) Kişiler adına düzenlenecek olan her
türlü form, beyanname, kimlik kartı, vergi kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport gibi bütün tanıtıcı
belgelerde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına yer verilir (2) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası
kurumlar ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin her türlü işlem ve kayıtlarında esas alınır.” hükümlerine yer
verilmiştir.
İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinin “Birinci haciz ihbarnamesi” başlıklı 42 nci maddesinin
ikinci fıkrasında yer alan “Bu İhbarname, dosya numarasını; üçüncü kişinin adını, soyadını ve adresini:
alacaklının, borçlunun, varsa vekillerinin adını, soyadını ve adreslerini; alacak tutarı ile faiz ve giderler;
haczin neye ilişkin olduğu; haczin hangi miktar için yapıldığı hakkındaki bilgileri içerir. “ hükmü ile de
İcra ve İflas Kanununun 89 uncu maddesine göre düzenlenen Haciz İhbarnamelerinde hangi bilgilerin yer
alacağı belirtilmiştir. Söz konusu bilgilerin ikinci ve üçüncü haciz ihbarnamelerinde de yer alacağı, aynı
Yönetmeliğin 43 ve 44 üncü maddeleri ile düzenlenmiştir.
Anılan hükümler göz önünde bulundurulmak, haciz ihbarnameleri düzenlenirken üçüncü kişinin
adı, soyadı ve adresi, alacaklının ve varsa vekilinin adı, soyadı ve adresi, borçlunun ve varsa vekilinin adı,
soyadı ve adresi, haczin neye ilişkin olduğu ve haczin hangi miktar için yapıldığı, alacak tutarı ile faiz ve
giderler bilgilerine yer verilmesi, haciz konulan alacağın (malın) belirlenmesine yarayacak şekilde
eksiksiz doldurulması; mümkün olduğu ve elde bulunduğu takdirde haciz ihbarnamelerinde muhatabına
kolaylık teşkil edebilecek diğer somut bilgilere yer verilmesi, özellikle borçlu şirket veya gerçek kişilerin
vergi kimlik numaraları ile T.C. Kimlik numaralarının haciz ihbarnamelerinde yer alması halinde zaman
ve iş gücü kaybı olmayacağı gibi 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 89 uncu maddesinde öngörülen
yasal süre içerisinde icra müdürlüklerine gerekli bildirimde bulunulabilecektir.
7
Takdiri Bakanlığınıza ait olmak üzere, İcra Müdürlüklerinin konu hakkında bilgilendirilmelerini
ve neticeden Bakanlığımıza bilgi verilmesini arz ederim.
Suavi ÖNAL
Bakan a.
I.Hukuk Müşaviri
8
Download

İcra ve İflas dairelerince gönderilen haciz ihbarnamelerinde T.C.