DEZENFEKTAN SATIN ALINACAKTIR
ERİŞKİN HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
18 KALEM DEZENFEKTAN alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
: 2014/38209
1-İdarenin
a) Adresi
: ADNAN SAYGUN CD. 06100 SIHHİYE ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası
: 3123051227 - 3123114192
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi
(varsa)
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 18 Kalem Dezenfektan
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
ulaşılabilir.
b) Teslim yeri
: Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Kimyasal Malzeme Deposu
c) Teslim tarihleri
: İhale listesinde yer alan malzemelerin 1.siparişi Sözleşmeyi takiben derhal,
2.siparişi Eylül ayında verilecektir. -Sipariş yazısının tebliğinden itibaren, teklif
mektubunda yüklenicinin belirttiği teslim süresi içinde. (....) iş günü içerisinde mal
teslim edilecektir.Teklif mektubunda malzemenin teslim süresi İş Günü olarak
belirtilecek olup (Teslim süresi 30 İş Gününü geçemez) teslim süresi belirtilmediği
takdirde 20 (yirmi) İş Günü teslim süresi esas alınacaktır. Teklifte belirtilen Süreler
İş Günü olarak değerlendirilecektir. -Talep miktarındaki değişiklik siparişin öne
veya arkaya alınmasını gerektirirse, bu durum en az 15 (onbeş) gün öncesinden
yükleniciye bildirilir. -Teslimatlar 22.12.2014 tarihini geçmeyecektir. Teslimatların
22.12.2014 tarihine kadar yapılmaması durumunda Gecikme İhtarı verilmeksizin
kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme
feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. -Yasal ve ek süre içerisinde
yüklenici tarafından sipariş taahhüdü yerine getirilmedikçe aynı ürün için sonraki
sipariş verilmeyecektir. Farklı ürünlerde ise idare sipariş tamamlanmadan bir
sonraki siparişi vermeyebilir. -İdare taahhüt bedeli 20.000,00.-TL. ve altında
kalan, miad sorunu olmayan malzemelerin tamamının siparişini vermekte
serbesttir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Merkezleri Satınalma
Müdürlüğü (H.Ü. Erişkin Hastanesi C Katı) Toplantı salonu
b) Tarihi ve saati
: 16.05.2014 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,
ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu
gösterir belge,
4.1.1.2.
Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya
Sanayi Odasından, ilk ilanveya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3.
İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince
alınması zorunlu izin,ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1. kalemdeki (391000), 12. kalemdeki (391074) ve 14. kalemdeki (391076) malzemeler için; Ürün “T.C. Sağlık Bakanlığı
“ndan Biyosidal Ürün Ruhsatnamesi’ne sahip olmalıdır ve yetkili firma teklifle beraberinde bu belgeyi tarafımıza vermelidir.
4. kalemdeki (391020) malzeme için; Teklif edilen ürünün (500'lük ise 500'lük, 1000'lik ise 1000'lik) Sağlık Bakanlığı İlaç
Eczacılıktan alınan Satış ve Pazarlama İzin belgesi olmalı ve Biosidal Ürün Ruhsatnamesi olmalıdır.
13. kalemdeki (391075) malzeme için; Teklif edilen ürün, Ulusal Bilgi Bankası kaydı ve Sağlık Bakanlığı üretim veya ithal
ruhsat onaylı olmalıdır.
5. kalemdeki (391045), 10. kalemdeki (391052), 11. kalemdeki (391054), 12. kalemdeki (391074), 14. kalemdeki
(391076) malzemeler için; Teklif edilen ürün, Sağlık Bakanlığı üretim veya ithal ruhsatlı olacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde
bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler
ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren
doküman:
İstekliler, Teklif edilen malzemenin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerini
(391020 kodlu malzeme için; aplikatörü ile birlikte) (ihale tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde), varsa ayrıntılı teknik
bilgilerinin yer aldığı katalogları ve benzeri tanıtım materyallerini vereceklerdir.
1. kalemdeki (391000), 2. kalemdeki (391005) ve 3. kalemdeki (391006) malzemeler için; Solüsyon, raf ömrü boyunca
stabilitesini korumalı, ulusal veya uluslararası referans laboratuarlarında yapılmış stabilite çalışmaları sunulmalıdır.
12. kalemdeki (391074) ve 13. kalemdeki (391075) malzemeler için; Solüsyon, raf ömrü boyunca stabilitesini
korumalı,akredite edilmiş laboratuarlar tarafından stabilite çalışmaları sunulmalıdır.
1. kalemdeki (391000) malzeme için;
a)
Ortalama bir doz kullanımı (3 ml.) bakterisit, virusit ve fungusit özelliklere sahip olmalıdır. Teklif verenfirma
akredite edilmiş laboratuarlar tarafından bu özellikleri karşıladığına dair yapılmış mikrobiyolojik çalışma raporlarını
hastanemize vermelidir.
b)
Ürün, mikrobiyolojik ve toksikolojik testlerden geçmiş olmalı, cilt irritasyon indeksi "sıfır" olmalı ve buözellikle ilgili
raporlar idareye sunulmalıdır.
2. kalemdeki (391005) malzeme için;
a) Dezenfektan solüsyon, bakteriler (metisilin duyarlı ve dirençli stafilokoklar, enterokoklar, Pseudomonas aeruginosa ve
Acinetobacter türleri de dahil olmak üzere dirençli gram-negatif basiller, vb.), mantarlar ve viruslar (hepatit B, hepatit C,
HIV dahil) üzerinde öldürücü etkiye sahip olmalıdır. Bu etkinliği kanıtlayan akredite edilmiş laboratuarlar tarafından
yapılmış çalışmalar ihale dosyasında sunulmalıdır
3. kalemdeki (391006) malzeme için;
a) Dezenfektan
solüsyon,
bakteriler
(Tüberkülosidal,
metisilin
duyarlı
ve
dirençli
stafilokoklar,
enterokoklar,Pseudomonasaeruginosa dahil olmak üzere dirençli gram-negatif basiller ve gram-pozitif koklar, vb.),
mantarlar (Aspergilus niger ve candidaalbicans dahil ) viruslar (hepatit B, hepatit C, HIV dahil) üzerinde öldürücü etkiye
sahip olmalıdır. Bu etkinliği kanıtlayan ulusal veya uluslararası referans labratuvarlarında yapılmış çalışmalar ihale
dosyasında sunulmalıdır.
b) Rutin kullanımı önerilen formunda, ikinci maddede belirtilen mikroorganizmalar üzerindeki etki süresi <10 dakika
olmalıdır. Bu etkinliği kanıtlayan menşei ülke yetkili organlarınca akredite edilmiş laboratuarlar tarafından yapılmış
çalışmalar ihale dosyasında sunulmalıdır
c) Ürününün etkinliğini test edebilmek için ürüne özel “test stripleri”kullanılarak test edilmesi mümkün olmalı, bu test
stripleri 1000 ml için 2 adet strip olacak şekilde firma tarafından sağlanmalıdır. Test stripleri pH ölçer olmayıp ürün
etken maddesini ölçümlemelidir. Firma, test stripleri için ulusal veya uluslararası referans labratuvarlarında yapılmış
validasyon çalışmasını belgelemelidir.
d) Her tür cerrahi aletin, anestezi aksesuarlarının (maske, ambu, vb.) ve Storz veya Olympus veya Pentaxveya ACMI
markalarına ait endoskopların dezenfeksiyonu için uygun olmalı, paslanma, korozyon, endoskop kılıflarında yumuşamarenk değişikliği, vb. zedelenmeye neden olmamalı, bu özelliği kanıtlayan orijinal raporları ihale dosyasında sunulmalıdır.
e) En az 14 gün tam etki süresine sahip olmalı ve firma 14 günlük stabilite raporunu belgelendirmelidir.
f) Nötralizan maddenin ne olduğu ve miktarı teklif verecek firma tarafından belgelenmelidir ve ihale dosyasında
sunulmalıdır.
4. kalemdeki (391020) malzeme için;
a) Ürün hijyenik el antisepsisi ve cerrahi el antisepsisi için uygun olmalıdır. Bu uygunluk EN 1500 (hijyenikel ovalama
testi) ve EN 12791 (cerrahi el ovalama testi) ile raporlanmış olmalıdır.
b) Ürün, Escherichiacoli, Pseudomonasaeruginosa, Acinetobacter türleri, Staphylococcusaureus (metisilin dirençli
suşlardahil ) ve Enterokok türleri (vankomisin dirençli suşlar dahil) gibi hastane infeksiyonu etkeni olan dirençli
bakteriler üzerinde bakterisidal etki gösterme özelliğine sahip olmalıdır. Buna ek olarak fungisidal ve virusidal (Hepatit
B ve Hepatit C virusları, Human ImmunodeficiencyVirusdahil), polio virüs, adeno virüs, rota virüs, norovirüs
coronavirus(SARS), Influenza virüs (H1 N 1,H 5 N 1 )ve herpes virüs dahil) etki göstermelidir. Bununla ilgili ulusal
veya uluslararası akredite labratuvarlar tarafından yapılmış mikrobiyolojik etkinlik raporları ihale dosyasında
sunulmalıdır
c) Hijyenik amaçlı kullanımda etki süresi ≤1 dakika olmalıdır. Bununla ilgili klinik raporlar ihale dosyasındasunulmalıdır.
d) Ürün kullanıma başlandıktan sonra havadan kaynaklı kontaminasyona karşı en az 180 gün dirençli olmalıve firma bunu
bilimsel çalışmalar ile belgelendirmelidir.
e) Rahatsız edici kokusu bulunmamalı, kullanıcıya toksik etkisi olmamalıdır. Ürünü teklif eden firma toksiketki olmadığına
dair raporları belgeleyen dermotolojik testleri ihale dosyasında sunmalıdır.
f) Teknik şartnamede istenen ambalaj şekillerinde teslim edeceğini teklifin ekinde belirtmelidir.
g) Ürün güvenlik bilgi formu (MSDS) ihale dosyasında bulunmalıdır.
5. kalemdeki (391045) malzeme için;
a)
Hazırlanmış dezenfektan solüsyon geniş bir antimikrobiyal aktiviteye (nozokomiyalinfeksiyon etkeni olandirençli
gram-negatif ve gram-pozitif bakteriler üzerinde bakterisidal, fungisidal, sporosidal, mikobakterisidal ve HIV, Hepatit B
ve Hepatit C virusları dahil virusidal) sahip tam bir biosidal olmalı ve bu konuda destekleyici literatür bulunmalıdır. En
fazla 5-10 dakikalık kısa bir sürede tam antimikrobiyal aktivitesine ulaşmalıdır.
b)
Hazırlanmış dezenfektan solüsyonla deterjanlar arasında geçimsizlik olmamalı, biosidal aktivite deterjanlarla
karşılaştığında azalmamalı veya yok olmamalıdır. Buna ilişkin laboratuar çalışmaları sunulmalıdır.
6. kalemdeki (391046) malzeme için;
a) Tüm
cerrahi
aletlerin
manuel
olarak
veya
yarı
otomatik
makinelerde
dezenfeksiyonu
ve
ön
temizliğindekullanılabilmelidir. Kan, salgı gibi organik atıkların hızla arınmasını sağlamalıdır. Ürünün bu özelliğini
kanıtlayan çalışmalar ihale dosyasında bulunmalıdır.
b) Ürün geniş materyal uyumluluğu (Metalden yapılmış tüm cerrahi aletler, polikarbonat, polisülfon, akrilgibi non-metal
materyaller, bükülebilir endoskoplar ve cam) göstermelidir. Materyal uyumluluk belgeleri ihale dosyasında
bulunmalıdır.
c) Ürün, patojen mikroorganizmalara (Tbc dahil bakteriler, mantarlar, HBV, AIDS ajanları dahil virüsler) vesporlara karşı
etkin olmalıdır, yüksek düzey dezenfektan olmalıdır, yüksek düzey dezenfeksiyonu en fazla 15 dakika gibi kısa sürede
yapabilmelidir ve etkinliğini gösteren akredite kurum sertifikalan ihale dosyasında sunulmalıdır (DGHM / VAH, AFNOR
gibi).
d) Plastik kauçuk metal porselen cam vb. tıbbi malzemeler ısıya dayanıksız anestezi aksesuarları bükülebilirve bükülmeyen
endoskopik ve laparaskopik malzemelerin dezenfeksiyonunda kullanabilmeli ve bu özelliği gösteren akredite kurum
sertifikalan ihale dosyasında sunulmalıdır
e) Ürün uluslararası standartlardaki doğada parçalanabilirlik testlerine tabi tutulmuş ve sonucunda doğadaparçalanabilir
olarak bulunmuş olmalıdır. Bu bilgiyi içeren ekolojik test raporları da ihale dosyasında bulunmalıdır
f) Endoskop üreticisi ve alet üreticisi firmalar tarafından onaylı olmalıdır. (Olympus, Fujinon, Storz vb. gibi)Onay belgeleri
ihale dosyasında bulunmalıdır.
g) Ürünün güvenlik veri formları ihale dosyasında bulunmalıdır.
7. kalemdeki (391047) malzeme için;
a) Bakteriler (MRSA,TB basili), mantarlar, virüslere (HBV,HCV,HIV, VE Rota virüsler dahil) karşı etkili olmalıdır.Klinik
raporları sunulmalıdır.
12. kalemdeki (391074) malzeme için;
a) Ürün, bakteriler (metisilin dirençli stafilokok, acinetobacter, enterokoklar, salmonella, legionella vb.) mantarlar ve
viruslere (HIV-HBV-HCV dahil) etkili olmalıdır. Firma bu özellikleri karşıladığına dair akredite edilmiş laboratuarlar
tarafından mikrobiyolojik çalışma raporlarını idaremize sunmalıdır.
14. kalemdeki (391076) malzeme için;
a) Hassas yüzeylerde (ameliyathane masaları ve lambaları, anestezi cihazları, dokunmatik monitörler, ventilatörler, LCD
ekranlar, mikroskoplar, kan şekeri ölçüm cihazı, tansiyon aleti, hasta yatakları, infüzyon pompaları, telefon ve her türlü
elektrikli cihaz kablo ve yüzeyleri v.b.) kullanıma uygun olmalıdır. Kullanım alanları ile ilgili materyal uyumluluk
laboratuvar çalışmaları verilmelidir.
b) Ürün nonkorozif ve nonoksidan olmalı, bu özelliği laboratuvar çalışmalarında gösterilmiş olmalıdır.
c) Bakteriler (Mycobacteriumtuberculosis, metisilin dirençli Staphylococcusaureus, vankomisin dirençli enterokoklar ve
çoğul dirençli gram-negatif basiller dahil), mantarlar, viruslara (Hepatit B ve Hepatit C virusları, Human
ImmunodeficiencyVirus dahil) karşı etkili olmalı ve firma bu özellikleri karşıladığına dair Ulusal Ekspertiz Raporlarını
vermeye yetkili kılınmış laboratuvarlarda yapılmış mikrobiyolojik çalışma raporlarını hastanemize vermelidir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.
İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hacetepe Üniversitesi Döner
Sermaye İşletmesi Sağlık Merkezleri Satınalma Müdürlüğü (H.Ü. Erişkin Hastanesi C Katı) adresinden satın alınabilir.
7.2.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8.
Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Merkezleri Satınalma
Müdürlüğü (H.Ü. Erişkin Hastanesi C Katı) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.
İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan
toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Download

dezenfektan satın alınacaktır erişkin hastanesi yükseköğretim