Temel Finans Matematiği 2014 1. Dönem A Kitapçığı Hatalı Sorular
Soru 7.
D1= 20*1,10= 22
D2= 22*1,10 = 24,2
P2 = (24,2*1,08)/(0,14-0,08) = 435,6
P0 = (22 / 1,14) + ((24,2 + 435,6) / 1,14^2) = 373,1
Doğru cevap şıklarda yer almadığı için sorunun iptali gerekir.
Soru 9.
Soru iki farklı şekilde çözümlenebilir.
1. yol:
Firmanın değeri = Vergi sonrası kar * F/K oranı
Firmanın değeri = 7.542.000 * 11,5 = 86.733.000 TL
2. yol:
Hisse Senedi değeri = Hisse başına kar * F/K oranı
Hisse Senedi değeri = 2.418 * 11,5 = 27.807 TL
Firma değeri = Hisse senedi değeri * Hisse senedi sayısı
Firma değeri = 27.807 * 10.000 = 278.070.000 TL
İki çözüm yolu ile bulunan değerler farklı çıkmaktadır. Bunun nedeni verilen bilgiler içinde çelişki
olmasından kaynaklanmaktadır.
Hisse Başına Kar = Vergi sonrası kar / Hisse senedi sayısı
Şeklinde hesaplanır.
Hisse Başına Kar = 7.542.000 / 10.000 = 754.2 TL
Görüldüğü üzere verilen bilgiler çelişkilidir.
Çelişkili bilgilerden dolayı sorunun iptali gerekir.
Soru 15.
Yıllık eşdeğer gider yönteminde, gelir getirmeyen ve ekonomik ömrü farklı olan yatırımlar arasında
hangi yatırımın daha iyi bir yatırım olduğu araştırılır. Bu yönteme göre, yatırımın sermaye maliyeti
kullanılarak net şimdiki değeri belirlenir. Net şimdiki değer; sermaye maliyeti kullanılarak ekonomik
ömür sonuna kadar her yıl sonunda eşit tutarlar ile karşılanacak olsa, yıllık kaç TL anüite ile
karşılanacağı belirlenmektedir. Yıllık eşdeğer gider (anüitesi) düşük olan yatırım daha iyi olmaktadır.
Anüite hesaplamasında, yatırımın sermaye maliyeti kullanılmaktadır. Sermaye maliyeti, yatırımın
riskini de barındıran bir orandır. Yatırım ne kadar riskli ise, sermaye maliyeti de o kadar yüksek olur.
Eğer risk dikkate alınmasaydı, ilgili hesaplamada sermaye maliyeti yerine, risksiz faiz oranı (devlet
tahvili faizi) kullanılırdı.
Yukarıda belirtilen gerekçe nedeniyle sorunun iptali gerekir.
Soru 19.
Net nakit akımı kavram olarak; firmaya serbest nakit akımları (freecashflowtofirm: FCFF) ve
özsermayeye serbest nakit akımları (freecashflowtoequity: FCFE) olmak üzere ikiye ayrılır.
FCFF, firmaya kaynak kullandıranlardan hem borç verenlere hem de ortaklara olan nakit akımını ifade
ederken, FCFE ise sadece ortaklara ait olan nakiti ifade etmektedir.
İster firma değerlemesi, ister proje değerlemesinde her iki nakit akımları kullanılarak değerleme
yapılabilmektedir.
FCFF ile değerleme yapılırken gelecekte elde edilecek FCFF’ler bugüne “ağırlıklı ortalama sermaye
maliyeti” ile iskonto edilirken, bulunan bugünkü değer hem borç verenlerin hem de özkaynak
sahiplerinin toplam bugünkü değeridir.
FCFE ile değerleme yapılırken gelecekte elde edilecek FCFE’ler bugüne “özkaynak maliyeti” ile iskonto
edilirken, bulunan bugünkü değer sadece özkaynak sahiplerinin bugünkü değeri (hisse senetlerinin
toplam bugünkü değeri) olmaktadır.
Soruda “firmaya serbest nakit akımı” mı yoksa “özkaynağa serbest nakit akımı” mı hesaplanacağı
belirtilmemiş, ancak genelde bu konuda net nakit akımı olarak “firmaya serbest nakit akımı”
kullanılmaktadır.
Firmaya serbest nakit akımı ise aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:
Toplam gelirler
Amortisman hariç giderler (-)
Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar/Zarar (FAVÖK) (EBITDA)
Amortisman Giderleri (-)
Faiz ve Vergi Öncesi Kar/Zarar (FVÖK) (EBIT)
Vergi (-)
Vergi Sonrası Net Faaliyet Karı/Zararı (NOPLAT)
Amortisman (+)
Net Çalışma Sermayesindeki Artış/Azalış (-/+)
Sabit Sermaye Yatırımı (-)
= Firmaya Serbest Nakit Akımı (FCFF)
1. yıl
350.000
(75.000)
275.000
(80.000)
195.000
(39.000)
156.000
80.000
236.000
2.yıl
420.000
(63.000)
357.000
(80.000)
277.000
(55.400)
221.600
80.000
301.600
Her ne kadar Türkçe literatürde bazı kaynaklarda net nakit akımının hesaplanmasında faiz giderleri
indirim konusu yapılsa da, yatırım proje değerlemesinde net nakit akımının hesaplaması yukarıda
gösterildiği gibidir. (Kaynak: AswathDamadoran, Applied Financial Management)
Soruda olması gereken cevaba ulaşılamadığından sorunun iptal edilmesi gerekir.
Soru 20.
Soruda “Bu projenin vergi sonrası sermaye maliyeti yüzde kaçtır?” ifadesi yerine “Bu projenin vergi
sonrası maliyeti yüzde kaçtır?” şeklinde kelime eksikliği yer almaktadır. Bu nedenle tam
anlaşılamamaktadır.
Sorunun iptali gerekir.
Soru 24.
Soruda kar tutarı olarak belirtilen şey, faiz ve vergi öncesi kar olup açıkça bu durum belirtilmemiştir,
ayrıca “gelecek yıl finansal kaldıraç derecesinin 1,8 olması hedeflenmektedir” şeklinde ifade
bulunmakta olup, bu şekilde 2. Durumda finansal kaldıraç derecesi 1,8’dir.
Kar (FVÖK)
Gelecek yıl
4.800.000
HBK
?
X= 120 / (1-0,30) = 171,43
Değişim oranı
- %16,67
Bu yıl
4.000.000
- %30 (-%16,67*1,80)
120
Halbukiistenen cevap dikkate alındığında sorunun bu yıl finansal kaldıraç derecesinin 1,8 olduğu
varsayımı ile hazırlandığı sonucuna ulaşılmaktadır.
Sorunun iptali gerekir.
Download

Temel Finans Matematiği 2014 1. Dönem A Kitapçığı Hatalı Sorular