Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne AraĢtırma Görevlisi ve
Uzman Alım Ġlanı
Akademimizde açık bulunan ve aĢağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun
ile 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun ilgili maddeleri ve Polis Akademisi BaĢkanlığı Akademi Yönetim Kurulunun
24/10/2014 tarih ve 2014/14 sayılı kararında belirlenen “Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme
Kriterleri‟ne göre alım yapılacaktır.
Birimi
Güvenlik Bilimleri
Enstitüsü
Alanı
Araştırma
Görevlisi
Uluslararası
İlişkiler
1
Uluslararası İlişkiler alanında lisans ve yüksek lisans derecesine sahip olmak ve
aynı alanda doktora yapıyor olmak.
Hukuk
1
Hukuk alanında lisans derecesine sahip olmak ve Uluslararası Güvenlik alanında
yüksek lisans yapıyor olmak.
Uzman
Açıklama
Uzman Psikolog
1
Psikoloji Bölümü mezunu olup Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans yapmış
olmak ve ilgili alanda en az iki yıl tecrübeli olmak.
Uzman Hukuk
1
Hukuk Fakültesinden mezun olmak ve avukatlık stajını tamamlamış olmak.
Uzman
Kütüphaneci
1
Bilgi Belge Yönetimi bölümü mezunu olup en az iki yıl Kütüphanecilik tecrübesi
olmak.
Başvuru Adresi: Polis Akademisi BaĢkanlığı Personel ġube Müdürlüğü Kat. 2 Ankara/GölbaĢı Tel: 0 312 462 85 21
MÜRACAAT ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
Müracaatlar, talep edilen alanın ve unvanın adı açıkça belirtilmek suretiyle yapılacak ve değerlendirmede bu husus
dikkate alınacaktır. Adaylar sadece bir bilim alanı için müracaat edebileceklerdir.
Müracaatlar; bu ilanın Polis Akademisi BaĢkanlığı resmi internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
mesai saatleri içerisinde,
POLĠS AKADEMĠSĠ BAġKANLIĞI, PERSONEL ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ, GölbaĢı/ANKARA adresine Ģahsen veya posta yoluyla
yapılacaktır. Eksik belge ile veya belirtilen tarihten sonra yapılacak baĢvurular kabul edilmeyecektir.
Görevli personel tarafından, müracaat sırasında, adayların müracaata iliĢkin sundukları tüm belgeler kayda geçirilerek
tanzim edilecek belgenin bir sureti adaylara teslim edilecektir.
GENEL AÇIKLAMALAR:
1) Müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen Ģartlara haiz olması,
2) Müracaat edecek adayın kendisi ve eĢi hakkında yapılacak güvenlik soruĢturmasında Devlet Memuru olmasına engel
teĢkil edecek bir hali bulunmaması,
3) Erkek adaylar için askerlikle iliĢiği bulunmaması,
4) Emniyet TeĢkilatı Sağlık ġartları Yönetmeliği‟nde belirtilen hükümler çerçevesinde adayın müracaat ettiği unvan ile
Devlet Memuru olmasında ve istihdam yerinde çalıĢmasına engel sağlık sorunu bulunmaması ve bunu da sağlık raporuyla
belgelendirmesi gerekmektedir.
ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR:
(2014/14 sayılı “Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri” çerçevesinde)
“Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri” için tıklayınız.
İSTENİLEN BELGELER:
Müracaat sırasında adaylardan, yukarıda belirtilen genel ve özel Ģartları taĢıdıklarını gösterir, aĢağıda sıralanmıĢ belgeler
istenecektir;
1) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylardan;
a) BaĢvurdukları alanı belirtir dilekçe,
b) Ġki adet fotoğraf,
c) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
d) Nüfus cüzdan fotokopisi,
e) ÖzgeçmiĢ,
f) YDS/KPDS/ÜDS sonucunu gösterir belge veya 16.07.2014 tarihinde güncellenmiĢ haliyle ÖSYM tarafından
eĢdeğerlikleri kabul edilen diğer sınavlardan alınan sonucu gösterir belge,
g) ALES sonucunu gösterir belge (En az 70 puan) , (31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
„Öğretim Üyesi DıĢındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi
Sınav Ġle GiriĢ Sınavlarına ĠliĢkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik‟in 5.maddesi gereği ALES sonuçları yapıldığı
tarihten itibaren 3 yıl süre ile geçerlidir.)
h) Müracaat ettiği alana göre istenen Lisans, yüksek lisans, doktora belgesinin tasdikli* bir örneği,
ı) Polis Akademisi BaĢkanlığı Öğretim Elemanı ĠĢ Talep Formu
2) Uzman kadrosuna başvuracak adaylardan;
a) BaĢvurdukları alanı belirtir dilekçe,
b) Ġki adet fotoğraf,
c) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
d) Nüfus cüzdan fotokopisi,
e) ÖzgeçmiĢ,
f) Lisans diplomasının tasdikli* örneği
g) Müracaat ettikleri alanda aranan Ģartları taĢıdığını gösterir belge(ler)
* Yukarıda istenilen (Lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgeleri ile nüfus cüzdanı, YDS-KPDS-ÜDS- vb.) belgelerin
asılları ile bizzat müracaat edildiğinde, BaĢkanlığımızca fotokopileri alınarak iĢleme tabi tutulacak, ya da noter tasdikli
suretleri ile müracaat edilecektir.
** Polis Akademisi BaĢkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu (EK-4) için tıklayınız.
BAŞARILI
OLAN
ADAYLAR
İÇİN
YAPILACAK
İŞLEMLER:
Adaylar, sonuçların ilan edileceği tarihten itibaren on (10) gün içerisinde Polis Akademisi BaĢkanlığı Personel ġube
Müdürlüğüne müracaat ederek atamalarının yapılabilmesi için gerekli evrakları temin edeceklerdir.
Adayların duyurulan süre içerisinde müracaat etmemeleri, güvenlik tahkikatlarının olumsuz olması, olumlu olup da
atandıkları kadrolarda mevzuatta belirlenen süre içerisinde göreve baĢlamamaları ya da haklarından feragat etmeleri,
talep edilen belgeleri ibraz etmemeleri veya ibraz ettikleri belgelerin aranan Ģartlar bakımından içerik ve usule uygun
olmadığının tespit edilmesi halinde veya baĢka nedenlerle atanmaları mümkün görülmediği takdirde atama iĢlemleri
gerçekleĢtirilmeyecektir.
MUAFİYET:
Doktorasını tamamlamıĢ olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
Tıpta ve DiĢ Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek
yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlileri,
yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalıĢmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim
elemanlarının çalıĢmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya baĢka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı
kadrolarına baĢvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi YetiĢtirme Programı kapsamında, Yükseköğretim Yürütme
Kurulu kararı ile belirlenen araĢtırma görevlisi kadrolarına yapılacak baĢvurular ile meslek yüksekokullarının yabancı dil
okutmanı
hariç
öğretim
elemanı
kadrolarına
baĢvurularında
ise
yabancı
dil
Ģartı
aranmaz
ALINMASI PLANLANAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ ALIM TAKVİMİ VE KADRO DERECELERİNİ GÖSTERİR
TABLO
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
UZMAN
6 ve 7. Derece (2) Adet
3 ve 4. Derece (3) Adet
Başvuru Tarihleri
27 Ekim - 10 Kasım 2014
Ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi
11 Kasım 2014
Giriş Sınavı
14 Kasım 2014
Giriş Sınav Sonucu Açıklama Tarihi
17 Kasım 2014
Bilgi için tıklayınız
Download

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne AraĢtırma Görevlisi ve