Eğitim Broşür
1. Liderlik – Bahri Aydın
Eğitim Süresi: 3 gün
Eğitim Konusu/ İçeriği:
Günümüzde işletmelerin en önemli sermayesinin “insan” daha doğrusu “yetişmiş insan,
yaratıcı düşünceye sahip insan” olduğu ortaya çıktı. İşte bu tip insan gücünün, işletmelerin
başarısına ne tür ve ne kadar katkı yaptığı ancak ne kadar iyi yönetildiği, ne kadar iyi
yönlendirildiği ile doğrudan ilintili. Çünkü bu özelliklerdeki insan iyi yönlendirilemezse, katkı
değil, işletmelerin yoluna engel de oluşturabilir.
Yöneticiler bunun için çok önemli; artık eskinin “sadece emreden ve buna göre işi gördüren”
yöneticileri, başarısız, verimsiz işletmelerin başında yer alıyor. Günümüz çalışanları,
kendilerine yol gösteren, önderlik eden, özelliklerine göre değişik tavırlar sergileyen ve
sergileten kişilere ihtiyaç duyuyor; yani liderlere, lider yöneticilere.
Bu programda; öğreten, yol gösteren, açıklayan, işi beraberce yapma becerisini sergileyen,
özcesi yöneticiliğinin yanında liderliğini sergileyebilen olabilmenin yöntemleri görüşülecek.
Lider yönetici olabilmenin, bu yolla işletmelerin önünü açabilmenin, çalışan kalitesini ve azmini
yükseltebilmenin yollarını karşılıklı görüşerek, tartışarak bulabileceksiniz.
Bu eğitim programı kapsamında aşağıdaki konuların işlenmesi planlanmıştır:
• Yönetici/Yönetim /Yönetim özellikleri
• Yöneticinin Sorumlulukları
• Liderlik
• Liderin Sahip Olması Gereken Beceriler
• Liderin Uygulayabileceği Güç Türleri
• Planlama Ve Karar Verme Süreci
• GZFT Analizi
• Kurum İçi İletişimi Etkileyen Faktörler
• Vizyon, Misyon ve Hedefler
• Organizasyon Yapısı; Uygun Davranış Biçimleri
• İşte Verimlilik;
• Görev - Yetki – Sorumluluk İlişkisi
• İnsan Kaynakları Yönetimi
2. Yetenek Yönetimi: Doç. Dr. Metin Pişkin
Eğitim Süresi: 4 gün
Eğitim Konusu/ İçeriği:
Yetenek Yönetimi; şirketlerin stratejik hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyduğu yetenekli
insanları şirkete çekme, bunun için cazip işveren olma, çalışanların potansiyellerini
performansa çevirme, kariyer yönetimi ve ödül sistemi ile elde tutma çalışmalarının tümünü
içeren sistemler bütünüdür.
Yetenekli olan, becerilerini geliştiren ve performansı yüksek bireyler bir örgütün en değerli
çalışanlarıdır. Bazı görüşlere göre işin %80’ini çalışanların sadece %20’si yapmaktadır.
İşletmelerin geleceğinin ise çalışanların yalnızca %5’ini oluşturan en yetenekli çalışanlarına
bağlı olduğuna öne süren görüşler vardır. Son 10 yılda adayın yetkinlikleri, deneyiminden daha
büyük önem taşır hale gelmiştir.
Bu eğitim programı kapsamında aşağıdaki konuların işlenmesi planlanmıştır:
•
Yetkinlik Kılavuzu Oluşturma
•
Yetenekli Çalışana Ulaşma Yolları
•
İşe Alım Sürecinde Yetenek Yönetimi
•
Yetenekli Çalışanların Tespiti ve Yönetilmesi
•
Performans Yönetimi
•
Eğitim ve Gelişim
•
Yetenekli Çalışanları İşletmeye Bağlama Yolları
•
Kariyer Yönetimi
3. Öğrenen Örgütler: Müfit Akyos
Eğitim Süresi: 2 gün
Eğitim Konusu/ İçeriği:
Artan rekabet, gelişen teknoloji ve değişen müşteri tercihleri, bilginin sürekli olarak
yaratılmasını, edinilmesini ve aktarılmasını daha öncesinde olmadığı kadar yaşamsal
kılmaktadır. Kurumlar esas olarak öğrenen bireyler üzerinden öğrenirler. Ancak bireysel
öğrenme kurumun da öğrenmesinin garantisi değildir. Kurumların bilgiyi yaratılma, edinme ve
aktarma becerilerinin geliştirmesinin yolu “öğrenen organizasyon” un yaratılmasıdır.
Bu eğitim programında “öğrenen organizasyon” kavramını 1990’larda yeniden ve bir model
olarak canlandıran Peter M. Senge’in önemli eseri, “Beşinci Disiplin - öğrenen organizasyon
düşüncesi ve uygulaması” ana kaynak olacaktır.
Bu eğitim programı kapsamında aşağıdaki konuların işlenmesi planlanmıştır:
•
Öğrenme; Kavramsal yaklaşım: Öğrenme Süreci
o Deneyim ve Deneyimden Öğrenme
o Başkalarından Öğrenme
o Bilginin Aktarılması
•
Öğrenen Organizasyonun İnşası
o Destekleyici Öğrenme Çevresinin İnşası
o Öğrenme Süreçlerinin Tanımlanması
o Öğrenmeyi Destekleyici Liderlik
•
Öğrenen Organizasyonun Değerlendirilmesi
•
Öğrenen Organizasyon ve Stratejik Kapasite
•
Örnek Olaylar
4. Proje Yönetimi: Sinan Kayalıgil & Safiye Kavas
Eğitim Süresi: 3 gün
Eğitim Konusu/ İçeriği:
Proje Yönetimi Enstitüsü (PMI), projeyi “benzersiz bir ürün, hizmet ya da sonuç yaratmak için
yürütülen geçici bir girişim” olarak tanımlar. Projeler çok değişik çıktıları amaçlayan bağlantılı
çalışmalar biçiminde olduğundan, geniş bir faaliyet yelpazesinin planlaması, organize edilmesi,
görev yapacak personelin atamaları, işlerin yürütülmesi ve denetlenmesini gerektirir.
Dolayısıyla bu konudaki sevk-idare, bilgi, beceri, araç ve teknikler bakımından zengin bir alanı
kaplayan kritik bir işlev olmak durumundadır.
Proje Yönetimi müfredatı, Proje Yaşam Döngüsü, Proje Yönetim Standartları ve PMI’nın (Proje
Yönetimi Enstitüsü’nün) belirleyip 80’li yıllardan beri güncellemeyi sürdürdüğü Bilgi Alanları
konularını kapsayacaktır. Bu başlıkların aktarılması esnasında örnek bir proje yönetimi vakası
derslerin işlenişine eşlik edecektir.
Bu eğitim programı kapsamında aşağıdaki konuların işlenmesi planlanmıştır:
•
Proje ve Proje Yönetimine Giriş
•
Proje Yönetimine PMI yaklaşımı
•
Proje Yaşam Döngüsü, Organizasyon ve Süreçler
•
Proje Kapsam Yönetimi
•
Proje Zaman ve Maliyet Yönetimi
•
Proje Kalite ve Risk Yönetimi
•
Proje İnsan Kaynakları ve İletişim Yönetimi
•
Proje Bütünleştirme Yönetimi
•
İşlenen Örnek Olayların Gözden Geçirilmesi
•
KOBİ’lere Yönelik Ar-GE Desteklerinde Proje Yönetimi
5. Fikri Mülkiyet Hakları: Markus Handelin & Av. Murat Erbil
Eğitim Süresi: 3 gün
Eğitim Konusu/ İçeriği:
Yeni ürünler, markalar ve yenilikçi tasarımların hemen her gün pazara sunulduğu yeni bir
dönemdeyiz. İşte bu noktada da Fikrî Mülkiyet (FM), günlük iş yönetimi kararlarında dahi
başlıca değerlendirme öğesi olarak yer alıyor. Eskiden hatır ve güvene dayalı ticari ilişkilerin
yürütüldüğü KOBİ’ler için bilgi temelli işletmecilik yapılması günümüzde bir zorunluluk oldu.
Ancak, birçok KOBİ, Fikrî Mülkiyet Hakları Sisteminin, buluşlar, markalar ve tasarımlar
bakımından sağlayabileceği korumanın farkında değil. Yaratıcılığın ve yenilikçiliğin
geliştirilmesi ve teşvik edilmesinin yanısıra, fikrî mülkiyet varlıklarının ve haklarının korunması,
ancak bu konuda duyarlı bir bilinç oluşturulması ve farkındalık yaratılmasıyla mümkün olabilir.
Bu nedenle tüm girişimci ve KOBİ’leri bu eğitime katılmaya davet ediyoruz.
•
İnovasyon süreci ile ilgili hukuki konular
•
Fikri Mülkiyet Hakları başvuru ve kullanımı
o Ticari kullanım
o Hakların ihlali
o Çalışanların fikri mülkiyet üzerindeki hakkı
•
Ticarileşmede fikri mülkiyet haklarının rolü- lisanslama
•
FMH’nin uluslararası boyutu
•
FMH sözleşmeleri
•
Fikri mülkiyet portfolyosunun oluşturulması
6. Açık İnovasyon Stratejileri: Müfit Akyos & Tolga Göksidan
Eğitim Süresi: 2 gün
Eğitim Konusu/ İçeriği:
Esas olarak küreselleşmenin neden olduğu üretim ve pazar koşullarındaki değişimler, KOBİ’leri
iş modellerini yeniden tanımlamaya ve rekabetçiliklerini koruyabilmeleri için ürünlerini
farklılaştırmaya zorlamaktadır. Bu yeni koşullarla baş edebilmeleri ve fırsatlardan
yararlanabilmeleri için KOBİ’ler firma içi yeteneklerinin yanı sıra dış ortaklarla işbirliklerine
gitme, ağyapılar içinde yer alma, firma dışı fikir, bilgi, finans, uzmanlık kaynaklarına erişerek
yenilikçi ürünlerini kısa sürede pazara çıkarabilme becerilerini göstermeleri gerekmektedir.
Kısacası açık inovasyona geçmeleri gerekmektedir.
Bu eğitim programında KOBİ hedef kitlesi esas alınmıştır. Eğitimde; temel inovasyon ve
inovasyon eğitimi kavramları örneklerle işlenecektir. Eğitimde işlenecek konular gerçek
yaşamdan firma örnekleri ile anlatılacak ve konuya açıklık getirilecektir.
Bu eğitim programı kapsamında aşağıdaki konuların işlenmesi planlanmıştır:
•
İnovasyon: Temel Kavramlar,
o İnovasyon Kavram Haritası
o Kavramlar ve Örneklemeler
o Başarı Öyküleri
•
İnovasyon Süreci Yönetimi
o İnovasyon Süreci Modelleri
o İnovasyon Süreci Yönetimi
•
Açık İnovasyon; Temel Kavramlar
•
Açık İnovasyon Kültürü
•
Açık İnovasyonun Koşulları
•
İş Modeli İnovasyonu
•
Örnek olaylar
7. Girişimcilik: Serap Gültekin & Mehmet Aydın
Eğitim Süresi: 5 gün
Eğitim Konusu/ İçeriği:
Girişimcilik kavramı, hem yeni bir işletme oluşturmayı hem de mevcut işletmede yeni bir iş
yaratmayı içermektedir. Girişimde en önemli olan unsurlar yenilikçi, yaratıcı, fırsatları
görebilmektir. Doğru zamanda, doğru projeye yatırım yapmak ürün ve hedef kitle arasındaki
mesafeyi kısaltan en önemli unsurdur. Girişimci bir kişi, yeni bir işletme kurarak ya da mevcut
işletmede yeni bir iş yaratarak girişimcilik deneyimini yaşayabilir.
AB Kamuoyu Araştırma Birimi Eurobarometre'nin Girişimcilik üzerine yaptığı son araştırmaya
göre, girişimcilik eğitimi alan öğrencilerin %78'i, üniversiteden mezun olur olmaz iş
bulabilirken, bu eğitimi almamış öğrencilerin sadece %59'u iş bulabilmektedir.
Bu eğitim programı kapsamında aşağıdaki konuların işlenmesi planlanmıştır:
•
Girişimcinin Temel Özellikleri
•
İş Fikri Oluşturma
•
İş Kurma Süreci
•
İşletme Fonksiyonları
•
Şirket Türleri
•
Girişimcilik ve İletişim
•
Pazar Araştırması
•
Pazarlama Planı
•
Üretim Süreçleri
•
Finansal Planlama
•
İş Planı ve Bölümleri
8. Temel İş Geliştirme: Bahri Aydın & Ceyda Dayıoğlu
Eğitim Süresi: 2 gün
Eğitim Konusu/ İçeriği:
Gelecek için bir dolu düşünceniz var; kendiniz için, aileniz, çevreniz ve şirketiniz için.
Hayalleriniz var; gerçekleşmesini çok istediğiniz. Bilmek istiyorsunuz, bunların gerçekleşme
ihtimalini; bilmek ve yolunuzu neye göre çizeceğinizin kararını vermek. Kafanızdaki
düşüncelerinizi projelendirmek gerekiyor, olup olamayacağını, hangi şartlarda olabileceğini
analiz etmek bir başka deyişle. “Planlamak” gerekiyor yani. İş planı oluşturmak sadece bir
birimin sorunu ve görevi değildir. Bilimsel olarak hazırlanmış ve tüm çalışanlar tarafından, en
azından ilgili kesimler tarafından, benimsenmiş iş planları ile, işletmeler daha koordineli
çalışmış olacaklar; bununla da daha yüksek verimliliğe, kara, satış rakamlarına ulaşmış
olacaktır. Bu programda sadece işinizi değil, kendinizi de bu plana göre ayarlamanın
yöntemlerini öğrenecek ve uygulayacaksınız.
Bu eğitim programı kapsamında aşağıdaki konuların işlenmesi planlanmıştır:
• İş Planı/Yararları/Ne zaman yapılmalı
• İş Planı Hazırlama Teknikleri
• İş Planının İçeriği
• İşletmenin Tanımı
• Pazarlama Planı
• Üretim Planı
• Yönetim Planı
• Finansman Planı
9. Satış ve Pazarlama: Bahri Aydın & Mehmet Aydın
Eğitim Süresi: 6 gün
Eğitim Konusu/ İçeriği:
Senelerce işletmelerin en önemli sorununun satış yapamamak olduğu düşünüldü ve
konuşuldu. Satış bir işletmenin bugünü ve geleceği demektir. Ama bugünün rekabetçi
dünyasında satış yapabilmek artık eskinin standart taktikleri ile olamıyor, artık “çok konuşan”
değil “çok dinleyen” satıcılara ihtiyaç var; artık “analiz eden, değerlendiren” satıcılara ihtiyaç
var; artık “müşterisini yönlendiren” satıcılara ihtiyaç var; artık “danışman, temsil yeteneği
güçlü, bilgili” satıcılara ihtiyaç var; artık “sıradan olmayan” satıcılara ihtiyaç var. Bütün bunları
gerçekleştirebilmek için pazarı tanımak, rakibi tanımak gerekiyor; geleceği planlamak
gerekiyor, ihtiyaçları araştırmak ve şekillendirmek gerekiyor. Yani pazarlama odaklı çalışmak
gerekiyor. İşte bu programda, “Pazar odaklı” çalışmanın inceliklerini öğrenecek ve modern
çağın değişik satıcı tipleri ile karşılaşacak ve kendi yeteneklerinizi görüp
değerlendirebileceksiniz.
Bu eğitim programı kapsamında aşağıdaki konuların işlenmesi planlanmıştır:
• Pazarlama Kavramı / Pazarlama Yaklaşımları
• Pazarlama – Üretim İlişkileri
• Pazar Çeşitleri
• Pazar Bölümlemesi / Hedef Kitle Seçimi
• Pazarlama Araştırmaları / Veri Toplama
• Pazarlama Karışımı
10. Finansmana Erişim: Gamze Kozanoğlu & Pınar Demirekler
Eğitim Süresi: 2 gün
Finansmana erişim eğitim modülü kapsamında; Ar-Ge odaklı bir işletme kurma hedefi olan
potansiyel girişimcilerin yanı sıra akademisyenlerin, sanayi firmalarının ve KOBİ’lerin
yürütecekleri araştırma ve teknolojik yenilik faaliyetlerinin finansmanına yönelik fırsatlar
hakkında farkındalıklarının sağlanması amaçlanmaktadır. Dolayısıyla bu kapsamda, girişimcilik
destekleri ve Ar-Ge teşviklerinin yanı sıra Ar-Ge Projelerine sağlanan ulusal ve uluslararası hibe
desteklerin temel kural ve kriterleri ile bu fırsatlardan yararlanmak için yürütülmesi gereken
süreçler detaylı olarak anlatılacaktır.
• Girişimcilik Destekleri
• Ar-Ge Teşvikleri
• Ar-Ge Projelerine Sağlanan Ulusal Hibe Destekler
- TÜBİTAK KOBİ/Sanayi Ar-Ge Destekleri
- TÜBİTAK Akademik Ar-Ge Destekleri
- KOSGEB AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
- SAN-TEZ Program
• Ar-Ge Projelerine Sağlanan Uluslararası Hibe Destekler
- Eureka Programı
- HORIZON 2020 Program
EĞİTMENLER
Bahri Aydın
1980 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nden lisans derecesi ile mezun
olmuştur. 20 yılı aşkın bir süredir girişimcilik, yönetim geliştirme, organizasyon, KOBİ’lere
yönelik kurumsal yeniden yapılandırma gibi konularda bireysel ve kurumsal kapasite geliştirme
çalışmaları yürütmekte, danışmanlık ve eğitim hizmeti sağlamaktadır. Uzmanlık alanları
içerisinde; yönetim koçluğu, işletme içi iletişim / yönetim bilgi sistemlerinin kurulması,
girişimcilere yönelik iş planı ve fizibilite danışmanlığı / girişimcilik eğitimleri, stratejik iş
planlama, SWOT ve mevcut durum analizi danışmanlığı, AB ve Dünya Bankası Hibe Programları
proje geliştirme ve değerlendirme, pazarlama ve satış danışmanlığı yer almaktadır.
Doç. Dr. Metin Pişkin
1989 yılında Ankara Üniversitesi Rehberlik Bölümü’nden yüksek lisans derecesi ile mezun
olduktan sonra İngitere Leichester Üniversitesinde Eğitim ve Sürekli Eğitim konusunda
doktorasını bitirmiştir. İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda 26 yılı aşkın araştırma ve eğitim
deneyimine sahiptir. Hayat boyu öğrenme programı kapsamında Ankara Sanayi Odası, Ankara
Ticaret Odası, İş-Kur, T.C. Milli Eğitim Bakanlığında personelin yetenek ve bilgilerini geliştirici
eğitimler vermiştir. Mesleki Rehberlik ve Kariyer Yönetimi gibi konularda çok sayıda yayını
bulunmaktadır. Birçok uluslararası ve bölgesel projede çalışmış, kamu ve özel sektörde
müfredat geliştirme, eğitim materyali hazırlama, öğretim ve eğitim değerlendirme konusunda
hizmet vermiştir.
Müfit Akyos
ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. 2000 yılından bu yana Teknoloji
Yönetimi, Yenilik Yönetimi, Teknoloji Stratejileri, Ürün Geliştirme, Teknoloji Transfer gibi
konularda danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlamaktadır. TARAL, FarPlas, Komsan, Feka, MGI
Coutier, Aktaş, Unver, Doruk, Tanatar gibi firmaların da aralarında bulunduğu 80 firmaya ArGe yapılarını güçlendirmek adına teknoloji yönetimi eğitimi vermiştir. Bölgesel Yenilik
Sistemleri içerisinde kümelenme ve ağ kurma konularında güçlü bir alt yapıya sahiptir.
Sinan Kayalıgil
1978 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden lisans derecesi,
1980 yılında Ekonomi ve 1981 yılında Endüstri Mühendisliği yüksek lisans derecesi ile mezun
olmuştur. Operasyon Araştırmaları Doktorasını Louisiana Tech Üniversitesinde başlayıp
Clemson Üniversitesinde tamamlamıştır. 35 yıllık mühendislik, 26 yıllık teknik eğitmenlik ve
danışmanlık deneyimi olan Kayalıgil, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği
Bölüm Başkanlığı yapmıştır.
Safiye Kavas
2005 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Bölümü’nden lisans derecesi ile mezun
olmuştur. 5 yılı aşkın bir süredir Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve yerel finansmanlı projelerde
KOBİ’lere yönelik, proje teklifi hazırlama, hibe başvurusu hazırlama gibi çalışmalar
yürütmektedir. Birçok farklı şehirde, çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarında KOBİ’lerin
eğitim ihtiyaç analizleri çalışmalarında yer alarak eğitimler vermektedir.
Markus Handelin
Helsinki Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş, aynı üniversitede Uluslararası ve AB
Hukuku Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Amsterdam Üniversitesinde AB Hukuku Yüksek lisansı
yapmış ve 1999 yılında Finlandiya Lappeenranta Teknoloji Üniversitesinde İşletme Yüksek
Lisans Programını tamamlamıştır. Fikri Mülkiyet Hakları konusunda 20 yıllık eğitim ve
danışmanlık deneyimine sahip olan Handelin, 1995 yılından bu yana (Fikri Mülkiyet Hakları,
anlaşmalar, kontrat hazırlama) avukatlık ve danışmanlık yapmaktadır. Teknopark ve teknoloji
merkezlerinde yer alan teknoloji firmalarına, yenilikçilik, ticarileşme ve kümelerle ve
sektörlerle işbirliği konusunda birçok eğitim programı hazırlamış ve gerçekleştirmiştir.
Av. Murat Erbil
2007 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden lisans derecesi, 2011-2012 yılları
arasında Amsterdam Üniversitesi’nden “Modern Sözleşme Yasası, Avrupa Birliği Yasası ve
Uluslararası Ticaret Yasası” uzmanlığıyla Hukuk Yüksek Lisans derecesi ile mezun olmuştur.
Erbil, 2007 yılından bu yana KOBİ’lere Fikri Mülkiyet Hakları konusunda danışmanlık ve eğitim
vermektedir.
Tolga Göksidan
2001 yılında Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden lisans, 2005 yılında Orta
Doğu Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Politikaları Bölümü’nden yüksek lisans derecesi ile
mezun olmuştur. Halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Bilim ve Teknoloji Politikaları
doktorasını yapmakta, aynı zamanda ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi Kapasite Geliştirme
Projesinde Direktörlük yapmaktadır. Uzmanlık alanları içerisinde; bilgi transferi, proje
yönetimi, inovasyon yönetimi yer almaktadır.
Serap Gültekin
İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden yüksek lisans derecesi ile mezun
olmuştur. 24 yıldır mikro ve küçük ölçekli firmalara iş planı geliştirme deneyimi bulunmaktadır.
Gültekin yeni işe başlayanlara koçluk hizmetleri, fikir geliştirme, fizibilite hazırlama, iş planı
hazırlama, izleme gibi konularda eğitim ve danışmanlık yapmaktadır. 10 seneyi aşkın bir
süredir AB projeleri kapsamında Girişimcilik ve Proje Döngüsü Yönetimi eğitimleri veren
Gültekin; takım kurma, pazarlama, dış ticaret, gibi konularda da danışmanlık ve eğitim
hizmetleri vermektedir.
Mehmet Aydın
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunu olan Aydın, pazarlama ve satış yönetimi konularında
kamu ve özel sektöre pazar araştırması, yerel ve uluslararası hedef pazarların saptanması ve
geliştirilmesi, satın alma, eğitim, planlama, izleme, uzun ve kısa vade bütçeleme, iş planı
hazırlama konularında danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir. Aydın’ın ithalat, ihracat,
yabancı yatırımcılar için iç pazar analizi, ürün saptama ve stratejik pazar analizi ve planlama
konularında 20 yılı aşkın deneyimi bulunmaktadır. KOSGEB/İŞKUR Girişimcilik Eğitimlerinde
100’den fazla girişimci adayına eğitim vermiştir. Bugüne kadar 900’den fazla girişimciye
firmalarını geliştirme, rekabet edebilirlik ve teknoloji seçimi konusunda danışmanlık ve koçluk
hizmeti vermiştir ve danışmanlık hizmetleri vermeye devam etmektedir.
Ceyda Dayıoğlu
1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nden lisans, 2012 yılında
Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesi’nden yüksek lisans derecesi ile mezun olmuştur. 9 yıldır
Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası finansmanlı projelerde proje yönetimi,
eğitim ve danışmanlık üzerine çalışmakta ve 8 yıldır “Proje Döngüsü Yönetimi” eğitimi
vermektedir.
Gamze Kozanoğlu: Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nden lisans ve ODTÜ Avrupa
Bütünleşmesi Bölümü’nden yüksek lisans derecesi ile mezun olmuştur. 4 yıl Oyakbank
Kurumsal Pazarlama departmanında çalıştıktan sonra, 2004-2006 yılları arasında TÜBİTAK AB
Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi’nde Finansal ve Hukuki Konular Ulusal İrtibat
Noktası olarak çalışmıştır. Projelerin hazırlama ve yönetimi aşamalarındaki finansal-idari her
türlü konu ile ilgili bilgilendirme faaliyetlerinin yanı sıra, sorumlu olduğu projelerin
yürütülmesinde görev almıştır. TÜBİTAK’taki görevinden ayrıldıktan sonra Meteksan Sistem’de
AB Projeleri Uzmanı olarak AB Hibe Programları, Europeaid ihaleleri ve TÜBİTAK Ar-Ge Destek
Programları konusunda çalışmıştır. Halen proje geliştirme-hazırlama-yönetme konusunda
danışmanlık ve eğitim hizmeti vermektedir.
Pınar Demirekler: ODTÜ Gıda Mühendisliği’nden lisans ve yüksek lisans derecesi ile mezun
olmuştur. 2004 yılında çalışmaya başladığı TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal
Koordinasyon Ofisi'nde “ERA-NET” ve “Gıda, Tarım ve Balıkçılık, Biyoteknoloji” Alanlarında
Ulusal İrtibat Noktası olarak görev yapmıştır. TÜBİTAK’ta çalıştığı süre boyunca birçok ildeki
üniversiteler, araştırma enstitüleri, kamu kurumları, ticaret ve sanayi odalarında düzenlenen
eğitim organizasyonlarında 6. ve 7. Çerçeve Programları kapsamında proje yazma/yürütme ile
ilgili bilgilendirme ve yaygınlaştırma faaliyetleri yürütmüştür. SMEsforFOOD, CEC Animal
Science, Rural Etinet, TrainNet Future, EU AGRI MAPPING ve MEDA GO TO EUROPE projelerini
yürütmüştür. Halen proje geliştirme-hazırlama-yönetme konusunda danışmanlık ve eğitim
hizmeti vermektedir.
Download

Eğitim Broşür 1. Liderlik – Bahri Aydın Eğitim Süresi: 3 gün Eğitim