Araş. Gör. Fatih DERELİ
[email protected]
Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ
Akademik Görevler
Yıl
Görev
2012- devam
ediyor
Araştırma Görevlisi, H. Ü. Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim
Dalı
Üniversite Dışı Görevler ve Danışmanlıklar
Yıl
Görev
İdari Görevler
Yıl
Görev
Eğitimi
Derece
Yıl
Kurum
Bütünleşik Doktora 2012 Hacettepe Üniversitesi, İlköğretim Bölümü
Lisans
2007- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlköğretim Bölümü
2011
Makale, Bildiri, Kitap ve Diğer Yayınlar
Makaleler
Yurt Dışı
Yurt İçi
Uluslararası Bildiriler
Güler T., Dereli F. ve Hazar R.G. (2013). Okul Öncesi Eğitim Programinda Yer Alan
Değerlerin Öğretmen Görüşleriyle İncelenmesi. Uluslararası Antalya Değerler Eğitimi
Sempozyumunda sunulmuş tam metin bildiri, 28-29 Mayıs, Antalya.
Yılaz, A., Dereli, F. ve Kardeş S. (2012). Okul Öncesi Kurum Yöneticilerinin Aile Katılımı
çalışmalarındaki Rollerine İlişkin Algılarının İncelenmesi, OMEP 65. Kongresinde sunulmuş
bildiri, 11-13 Temmuz, Şangay, Çin.
Duran, K., Köse, E., Yazıcı, D., Dereli F., Yılmaz, A. ve Erkan, S. (2014). Türk Anne
Babaların Okul Seçimine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme (Güvenilirlik ve Geçerlilik)
Çalışması. 12th Annual Hawaii International Conference on Education’ da sunulmuş bildiri,
05-08 Ocak, Hawaii, Amerika.
Ulusal Bildiriler
Kitaplar, Raporlar
Ulusal
Download

Araş. Gör. Fatih Dereli - Hacettepe Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi