Denizli Genç Mihmandarlar
Liderlik Okulu Projesi
2. Dönem
Bilgi Paketi
Niçin Liderlik Okulu:
Türkiye bilgi toplumu olma yolunda hızla ilerlerken, bu amaçla birçok alanda çeşitli
çalışmalar yürütülmektedir. Yürütülen çalışmalar ülkemizde yaşayan ve ülke nüfusumuzun
büyük bir bölümünü oluşturan gençler üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Ancak gençler için
yapılan birçok çalışmaya rağmen hala bu alanda çok ilerlemiş bulunmamaktayız. Genç
Mihmandarlar liderliğinde Denizli’de gerçekleştirilen proje ile öncelikle Denizli yerelinde
önemli bir açığı kapatmak amaçlanmaktadır. Denizli yerelinde başlatılan proje gelecek yıllar
içerisinde devam ettirilerek daha da büyütülmesi ve ulusal alanda önemli başarılara imza
atması beklenmektedir.
Sosyal Sorumluluk Boyutu:
Günümüzde birçok eğitim ücretli olarak gerçekleştirilmekte ve buda eğitimlere olan
talebi azaltmakta ve eğitimlere erişebilen kişi sayısını oldukça aşağılara çekmektedir.
DEGEM Liderlik Okulu, bu tür eğitimlerin tamamen sosyal sorumluluk kapsamında
gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünmekte ve yaptığı ve yapacağı tüm eğitim ve faaliyetlerde
ücret talep etmeden tamamen gönüllülük üzerine gerçekleştirmektedir. Bu Proje, bu tür
eğitimlere erişme imkanı kısıtlı olan ancak kendisini her alanda geliştirmek isteyen gençler
için büyük bir kolaylık meydana getirecektir.
Yöntem:
Liderlik Okulu Projesi, Eğitimleri yöntem olarak teorik ve pratik eğitim mantığı ile
gerçekleştirecektir. Yani eğitimlerin tamamında yaygın eğitim metotlarının kullanılması da
sağlanarak yaparak yaşayarak öğrenme esas teşkil edecektir. Bir eğitimi aldıktan sonra
katılımcılardan o alanda uygulamalı örnekler yapması beklenecektir. Her eğitim içeriği ile
ilgili katılımcılar çeşitli uygulamalı sınavlara tabi tutulacaktır. Eğitimler alanında uzman
kişiler tarafından tamamen gönüllülük esası üzerine verilecektir. Gençler hafta içi aldıkları
alan eğitimlerinin yanında haftanın son günü o haftaki konularla ilgili kendi aralarında
münazara maçları yapacaklardır. Böylece hem öğrendiklerini pekiştirecekler, hemde
münazara formatı ile argüman mantığını kavrayarak kendilerini daha iyi ifade edeceklerdir.
Ayrıca Denizli’den ve ulusaldan birçok söyleşi konuğunn da katılacağı proje ile Gençler
birçok önemli sima ile yüzyüze tanışma fırsatı bulacaklardır.
Eğitimlerin bitirilmesinin ardından katılımcılar yine uygulama olarak çeşitli sınavlara
tabi tutulacaktır. Yapılacak olan sınavlar tamamen uygulama üzerine gerçekleştirilmesi
beklenmekte olup test vb. sınavlar yapılmayacaktır. En son uygulama sınavlarını da başarı ile
tamamlayan katılımcılar başarı sertifikaları alacaktır. Başarı sertifikalarının yanında ders
içeriğini ve hangi alanda kaç saat eğitim aldığını gösteren belgelerde verilecektir. Sınavlarda
başarısız olan katılımcılara katılım belgesi verilecektir. Ayrıca eğitimlerin bitmesine yakın
katılımcılardan istediği herhangi bir alanla ilgili sosyal sorumluluk projesi veya sunum
oluşturması beklenmektedir.
Katılımcı sayısı 40 kişi ile sınırlı tutulacaktır. Katılımcı sayısının 40 kişi ile
sınırlanmasının nedeni yaygın eğitim metotları kullanılarak verilecek olan eğitimlerin daha
anlaşılabilir olmasının önünü açmaktır.
Konular – Alanlar:
KĠġĠSEL GELĠġĠM
MÜNAZARA
DĠPLOMASĠ
HUKUK
DOĞA’DA LĠDERLĠK
SOSYAL GĠRĠġĠMCĠLĠK SEMĠNERLERĠ
Motivasyon:
Liderlik Okulu Projesinin devam ettiği sürece verilen eğitimlerle ilgili hafta içi söyleşi,
panel ve konferans türü etkinlikler gerçekleştirilecektir. Söz konusu etkinliklerde konuşmacı
olarak yer alacak kişiler çeşitli Milletvekilleri, Belediye Başkanları, İşadamları, Diplomasi
Uzmanları, Kişisel Gelişim Uzmanları ve Hukukçular olacaktır.
Etkinlik Takvimi
Duyuruların Başlama Tarihi: 02.07.2014
Duyuruların Son Bulma Tarihi: 20.07.2014
Katılımcı Adayların Mülakat Tarihleri: 21-27.07.2014
Eğitimlerin Başlama Tarihi: 04.08.2014
Eğitimlerin Son Bulma Tarihi: 31.08.2014
*Tarihlerde değiĢiklik yapma hakkı DEGEM Liderlik Okulu’na aittir.
Kimler BaĢvurabilir
Projemiz 2. Döneminde Ulusaldan ve Yerelden olmak üzere iki farklı katılımcı
başvurusuna açılmıştır. Başvuru yerinize göre aşağıdaki şartları sağlamanız gerekmektedir.
Ulusaldan BaĢvuranlar Ġçin Notlar
-Ulusal alandan 7 farklı bölgeden 7 kiĢi alınacaktır.
-18-26 yaĢ aralığında olmak Ģartı aranmaktadır.
-Ġlk ön elemeyi geçenler ile Skype üzerinden yüzyüze görüĢmeler yapılacaktır.
-Katılımcıların Liderlik Okulu bitene kadar Denizli’de bulunup eğitimlerin tamamına
eksiksiz katılması gerekmektedir.
-Katılımcıların yol ücretleri tarafımızca karĢılanacaktır.
-Konaklama için KYK ile görüĢmeler yapılacak olup KYK’dan istenen ücret
tarafımızca ödenecektir.
-Yemek masraflarını katılımcıların kendilerinin karĢılaması beklenilmektedir.
Denizli’de Ġkamet Edenleri Ġçin BaĢvuru ġartları
-18 - 26 yaĢ aralığı arasında olmak.
-Denizli'de ikamet ediyor olmak.
-Eğitimlere tam katılım gösterebilme sorumluluğuna sahip olmak.
-Etik değerlere sahip olmak.
Mülakatlar:
Mülakatlar, iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.
İlk Aşama;
Tüm başvurular, Proje ekibi tarafından baĢvuru esnasında sorulan sorulara vermiĢ
oldukları yanıtlara göre değerlendirilecek ve puan sıralaması yapılacaktır. Ortalama puanın
üzerinde kalan adaylar ikinci aşamaya atılmaya hak kazanacaktır.
İkinci Aşama;
Proje Koordinatörleri ve uzman kişilerden oluşan ekip tarafından 21-27 Temmuz 2014
tarihlerinde ilk aşamayı geçen adaylar ile birebir görüşmeler yapılacak ve bu görüşmelerde
başarılı sayılan adaylar DEGEM Liderlik Okulu’na katılmaya hak kazanmış sayılacaktır.
Ön elemeyi geçen adaylara mülakat için bilgi verilecektir.
*Ücretsizdir.
*Kişisel gelişiminize katkı sağlayacak bir
proje.
*Birçok alanda bilgi edinebileceğiniz bir
proje.
*Mezun olduğunuzda kendinizi en az 3 adım
daha ilerde görebileceğiniz bir proje.
*Gönüllülük esaslı bir proje.
*Eğitimleri uzmanlarından alacağınız bir
proje.
*MEB onaylı sertifika veren bir
Proje.
*Ücretli bir proje.
*Rasgele derslere girilebilecek bir
proje.
*Tek seferlik yapılacak olan bir
proje.
*Her yaş grubunun dahil olabileceği
bir proje.
Eğitimlerde Devamsızlık Hakkı
Eğitimlerde %90 oranında devam istenmektedir. Bu oranı geçen kiĢilerin
kayıtları silinecektir.
ÖNEMLĠ NOT: Dersler 4-30 Ağustos tarihleri arasında haftaiçi hergün
olacaktır. Birkaç Haftasonu’da eğitimlerin devam etme durumu vardır.
Lütfen baĢvuru da bu durumu göz önünde bulundurunuz.
BaĢvuru ġekli:
-Bilgi Paketini eksiksiz olarak okuduğunuzdan emin olunuz.
-BaĢvurular sadece internet üzerinden alınacaktır.
-AĢağıdaki butona tıklayarak baĢvurunuzu yapınız.
Denizli’den BaĢvuranlar Ġçin;
Denizli BaĢvuru
Ulusal’dan BaĢvuranlar Ġçin;
Ulusal BaĢvuru
ĠletiĢim: [email protected]
facebook.com/degemliderlikokulu
twitter.com/ DegemLiderlikOk
Bu Proje
Denizli Büyükşehir Belediyesi
ve
Denizli Kent Konseyi
tarafından desteklenmektedir.
Download

Denizli Genç Mihmandarlar Liderlik Okulu Projesi 2. Dönem