FAKS GÖNDEREN: 0312 2664748
YOK EGT.CGRT.D.BSK.
27.
T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURUIİU B ÂŞKANLIĞI
üîğitim öğretim Dairesi Başkja:nUğı
26/06/2014
Sayı : 75850160-104.01.02.05/38202
Konu :Yaz Öğretimi
Yaz öğretimi açılmayan yükseköğretim kuruı nlarındaki öğrencilerir. diğe r yükseköğretim kurumlarından
yaz öğretiminde ders alabilm elerine i;in verilmesi konuş tjndaki talepler 25/06/2014 tarihli
Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısındı incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la
değişik l / c maddesi uyarınca, yaz öğretimi açılmayan yükseköğretim kurumlarının, diğer yükseköğretim
kurumlanndan hangilerinde yaz öğretiminde ders alınabileceği nin üniversite senatoları tarafından
belirlenmesine, yaz öğretiminde ders alına!bilecek yükseköğretim kurumlan belirlenmediği takdirde
öğrencinin ilgili yılda üniversitenin programının taban puanından daha yüksek bir programın verildiği
üniversiteden yaz öğretiminde ders alması durumunda alınan bu derslerin üniversite tarafından kabul
edilmesine karar verilm iştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
® e-im zalıdır
Süleyman Necati AKÇEŞME
B aşkana.
Genel Sekreter
Dağıtım;
Gereği:
Tüm Üniversite Rektörlüklerine
Vakıf MYO Müdürlüklerine
Bilgi:
Yükseköğretim ÖenetİCmc Kurulu Başkanlığına
YÖK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına
Üniversiteler Mah, 1600,Cad. No:l 0 06539 Bilk sii/ANKARA
Telefon: Faks:
E-Posta: Elektronik Ag: www,yok.gpv,a-
Ayrintfli bilgi için irtibat
Sıılcymın Necati AiCÇEŞME
IJaran
KARAR TARİHİ
05.08.2013
OTURUM NO
07
KARAR SAYISI
01-27
KARAR 07.11- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 29.07.2013 tarih ve 1988 sayılı
yazısı ekindeki Eğitim Komisyonu’nun 03 nolu kararı görüşüldü.
Üniversitemizde Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında yaz öğretimi
bulunmayan öğrencilerin başarısız derslerini, Üniversitemizin farklı birimlerinde açılan yaz
okulundan veya başka Üniversitelerde aynı veya farklı birimlerde açılan yaz okullarından,
Üniversitemiz Yaz Okulu Yönergesi esaslarına göre almalarına oy birliği ile karar verildi.
* :.h
KARAR Of.12- Öğrenci işleri Daire Başkanlığı’nın 29.07.2013 tarih ve 1988 sayılı
yazısı ekindeki Eğitim Komisyonu’nun 04 nolu kararı görüşüldü.
Üniversitemiz Yaz Okulu Yönergesi’nin 8. maddesinde geçen “Yaz okulunda bir
öğrenci toplam 12 krediyi aşmamak üzere en fazla 4 ders alabilir” ibaresinin, Bologna
sistemine uyum doğrultusunda “Yaz okulunda bir öğrenci toplam 12 saati aşmamak üzere en
fazla 4 ders alabilir” şeklinde değiştirilmesine ve bu değişikliğin 2012-2013 Eğitim-Öğretim
Yılı yaz okulundan itibaren uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 07.13- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 29.07.2013 tarih ve 1988 sayılı
yazısı ânncteki Eğitim Komisyonu’nun 05 nolu kararı görüşüldü.
Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü (Normal Öğretim)
110202012 nolu öğrencisi Hatice BOZAN’ın mezun olmak için gereken 166 kredilik derslerin
tümünün devamım alarak, başarısızlıktan kaldığı derslerin sadece sınavlarına girecek olması
nedeniyle, Kocaeli Üniversitesi’ne özel öğrenci olarak geçme isteğinin uygun olmadığına oy
birliği ile karar verildi.
KARAR 07.14- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’mn 29.07.2013 tarih ve 1988 sayılı
yazısı (^naekTEğitim Komisyonu’nun 06 nolu kararı görüşüldü.
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği
Anabilim Dalı öğrencisi Neşe KÜTÜK’ün 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar
Yarıyıllarında toplam 1 yıl süreyle Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği
Bölümü’nde özel öğrenci statüsünde ders almasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 07.15- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 02.08.2013 tarih ve 2014 sayılı
yazısı ekindeki Eğitim Komisyonu’nun 01 nolu kararı görüşüldü.
Üniversitemiz Senatosu’nun 13.07.2012 tarih ve 08. oturum 14 nolu kararı ile
yürürlüğe giren Arapça Hazırlık Sınıfı Yönergesi ile 12.10.2012 tarih ve 11. oturum 04 nolu
kararı ile yürürlüğe giren Yabancı Diller Yüksekokulu İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık
Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin yapılan değişiklikleri ile beraber iptaline;
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yabancı Diller Hazırlık Sınıfı Eğitim Öğretim ve Sınav
Yönergesi ile Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Akademik
Takvimi’nin geldiği ekli şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.
Download

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURUIİU B üîğitim öğretim Dairesi Başkja