Elektroniğe Giriş Laboratuvarı Kuralları
Laboratuvar dersini alan öğrencilerin aşağıdaki kurallara uymaları, laboratuvar çalışmalarının amacına
ulaşmasında çok önemlidir.
•
Deneyler -bazı istisnalar dışında- iki haftada bir yapılır.
•
Hangi tarihlerde hangi deneyleri yapacağınızı grup numaranızla panoya asılacak deney
çizelgesinden veya internet sitesi üzerinden takip edebilirsiniz.
•
Her öğrenci 6 deney yapmak zorundadır.
•
Laboratuvar başarı notu, 6 Pratik Çalışması ve bunların raporları değerlendirilerek belirlenir.
•
Deney notunun ağırlıkları: Pratik Çalışma Notu: %70, Rapor: %30
•
Pratik Çalışma notunun %30‘u “Ön Hazırlık” değerlendirmesinden oluşur.
•
Mazeretsiz olarak sadece 1 deneye katılınmayabilir, bu deney notu sıfır kabul edilir.
•
Geçerli bir mazeretle bir deneye katılmayan bir öğrenci gerekli rapor, izin vb. belgelerle
laboratuvar koordinatörüne en kısa zamanda başvurmalıdır.
•
Yarıyıl ve Yılsonu sınavları yapılmaz.
•
Laboratuvar saatleri:
Öğleden Sonra Oturumu: Başlangıç: 13:30 Bitiş: 16:45
Sabah Oturumu:
Başlangıç: 09:30 Bitiş: 12:30
•
Yoklamadan sonra gelenler geçerli bir mazereti yoksa deneye alınmaz.
•
“Ön Hazırlık” değerlendirmesine geç kalan öğrencilerin “Ön Hazırlık” notu sıfırdır.
•
Deney sırasında yapılan ölçümler protokol kağıdına tablolar ve grafikler şeklinde işlenmelidir.
•
Deney sonunda protokol kağıdı deney hocasına onaylatılmalıdır.
•
Her öğrenci her deney için bir rapor hazırlamak zorundadır.
•
Deney Raporunun içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır:
 Rapor kapağı
 Onaylı protokol kağıdı (veya fotokopisi)
 Öğrencinin hazırladığı rapor metni
•
Kurşun kalemle yazılan ve onaylı protokol kağıdı olmayan raporlar geçersiz sayılır.
•
Rapor kapağı fotokopiden veya internet sitesinden (www.elelab.itu.edu.tr) sağlanabilir.
•
Hazırlanan Deney Raporu, deneyin yapıldığı günden itibaren en geç bir hafta sonra saat
13:00 ‘a kadar laboratuar koridorunun girişindeki Rapor Kutusuna atılır.
•
Gününde ve saatinde teslim edilmeyen raporlar geçersiz sayılır.
•
Rapor teslim günü tatile rastlıyorsa, raporlar tatili izleyen ilk iş günü, saat 13:00‘a kadar rapor
kutusuna atılabilir.
•
Deney notları, laboratuvara ait internet sitesinde (www.elelab.itu.edu.tr) ilan edilir.
•
Laboratuvarın yürütülmesi ile ilgili duyurlar ve değişiklikleri lütfen panolardan takip ediniz.
•
Laboratuvarla ilgili duyuruları ve ek bilgileri (devre elemanı modelleri, föy vb) internet
sitesinde görebilirsiniz.
•
Lütfen kurallara uyarak bize yardımcı olunuz.
www.elelab.itu.edu.tr
Download

Laboratuvar Kuralları