CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI
EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2014 – 30.06.2014 DÖNEMİ
ALTI AYLIK RAPORU
Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım
Fonu’nun 01.01.2014-30.06.2014 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu tarafından hazırlanan
faaliyet raporunun, bilanço tarihi itibariyle fon portföy değeri ve net varlık değeri tablolarının
katılımcılara sunulması amacıyla düzenlenmiştir.
I.
EKONOMİK DEĞERLENDİRME
YURTİÇİ GENEL GÖRÜNÜM
GSYH ve Sektörel Büyüme Hızları
2014 yılının ilk çeyreğinde GSYH, piyasa beklentilerinin biraz üzerinde yüzde 4,3 oranında artış
kaydetmiştir. 2013 yılının ikinci yarısından itibaren gözlenen canlanma 2014 yılının ilk çeyreğinde de
devam etmiştir. 2013 yılı Mayıs ayında açıklanan Fed kararları sonrasında uluslararası piyasalardaki
dalgalanmaya rağmen reel sektör büyümeye devam etmiş, büyümede süreklilik sağlanmıştır.
Yılın birinci çeyreğinde katma değer (NACE 2 sınıflamasına göre) tarım, ormancılık ve balıkçılık
sektöründe yüzde 3,9, sanayide yüzde 5 ve hizmetler sektöründe yüzde 5,6 oranında artış kaydetmiştir.
Tarım sektörünün büyüme katkısı 0,2 puan, sanayi sektörünün büyümeye katkısı 1,4 puan olarak
kaydedilmiştir. Sanayi sektöründe büyüme son üç çeyrekte artarak devam etmiş, hizmetler sektörü de
yurtiçi talebe bağlı olarak büyümeye katkısını sürdürmüştür. Aynı dönemde imalat sanayii katma
değerindeki artış ise yüzde 4,9 olmuştur.
Birinci çeyrekte aylık sanayi üretim endeksindeki ortalama artış ise yüzde 5,3’dür. Aynı dönemde ara
mallarının üretimi yüzde 6,4, dayanıklı tüketim malları üretimi yüzde 3,9, yatırım mallarının üretimi ise
ortalama yüzde 4 oranında artmıştır. Aynı dönemde imalat sanayi kapasite kullanım oranı da ortalama
olarak yüzde 73,4 olmuş, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 puan artış kaydetmiştir. Elektrik üretimi
ise ilk çeyrekte yüzde 3,9 oranında artış göstermiştir. Aynı dönemde otomotiv üretimi yüzde 6,8, beyaz
eşya üretimi yüzde 1,5 oranında azalmıştır.
İşgücü Piyasasındaki Gelişmeler
2014 yılının Nisan döneminde, 2013 yılının aynı dönemine göre işgücündeki artış 1.633 bin kişi olurken,
aynı dönemde istihdam edilenlerin sayısı 2013 yılının Nisan dönemine göre 1.420 bin kişi artarak 26.194
bin kişiye ulaşmıştır. Buna göre işsiz sayısı 213 bin kişi azalmıştır. 2014 yılının Nisan döneminde, bir
önceki yılın aynı dönemine göre, sanayi ve hizmetler sektörlerinde sırasıyla, 197 bin kişi ve 911 bin kişi,
tarım istihdamında ise 312 bin kişi istihdam artışı yaşanmıştır. Tarım dışı istihdam ise söz konusu
dönemde önceki yıla göre 1.108 bin kişi artmıştır. Türkiye genelindeki işsizlik oranı 2014 yılının Nisan
döneminde, 2013 yılının Nisan dönemine göre 0,3 puan artarak yüzde 9,0 olarak gerçekleşmiştir.
Cari işlemler Dengesi
2014 yılının Ocak-Mayıs döneminde ödemeler dengesinde gösterildiği şekliyle, dış ticaret açığı bir önceki
yılın aynı dönemine göre yüzde 32,4 oranında azalarak 22,7 milyar dolar olmuştur. Aynı dönemde, gelir
dengesinde 3,8 milyar dolar açık kaydedilirken, hizmet dengesi fazlası yüzde 11,8 oranında artarak 6,4
1
milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu çerçevede 2014 yılının ilk beş aylık dönemi itibarıyla cari açık, bir
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38,5 oranında azalarak 19,8 milyar dolar olmuştur. 2013 yılının
Mayıs ayında 54,5 milyar seviyesinde olan yıllıklandırılmış cari açık, 2014 yılının aynı ayında 52,6 milyar
dolar olarak kaydedilmiştir.
Fiyat Gelişmeleri ve Para Politikası
2014 yılı Haziran ayında TÜFE artış hızında beklentilerin üzerinde yüzde 0,31 oranında artış
kaydedilmiştir. Bu gelişmede gıda ve alkolsüz içecekler ve ulaştırma grupları fiyatlarında kaydedilen
artışlar etkili olmuştur. Alkollü içecekler ve tütün fiyatları hız keserken, giyim ve ayakkabı grubu
fiyatlarında yüzde 1,25’lik bir azalma meydana gelmiştir. TÜFE‘de 12 aylık artış oranı yüzde 9,16’ya
gerilemiştir. Haziran ayında piyasanın TÜFE beklentileri, TCMB beklenti anketine göre yüzde 0,22; CNBCe anketine göre yüzde - 0,02, Reuters beklenti anketine göre ise yüzde 0,00 idi. KB-KDD tahmini ise
yüzde 0,02 olmuştur.
Mali Piyasalardaki Gelişmeler
2014 yılı içerisinde finansal piyasalara ilişkin en önemli faktörlerden biri Fed’in para politikasına ilişkin
gelişmelerdir. Fed’in varlık alımlarını azaltmaya başlaması ve bu yönde belirsizliğin azalması küresel
piyasaları olumlu yönde etkilerken, politika faizlerini ne zaman artırmaya başlayacağı ise belirsizlik
unsuru olmaya devam etmektedir. Bir diğer önemli gelişme ise Avro bölgesinde 2014 yılı Haziran ayı
itibarıyla faiz indirimine gidilmesi ve deflasyonist risklere karşı yeni bir nicel genişleme programının
gündeme gelmesi olmuştur. Bu nicel genişlemenin ise diğer gelişmekte olan ülkelerle birlikte Türkiye’ye
yönelik sermaye akımlarını destekleyen diğer bir unsur olması beklenmektedir.
GLOBAL ÖNEMLİ BAŞLIKLAR
IMF tarafından 9 Nisan 2014 tarihinde yayınlanan dünya ekonomik görünüm raporunda, gelişmiş
ekonomiler kaynaklı küresel ekonomik aktivitedeki güçlenmenin kırılganda olsa 2014 yılının devamında
ve 2015 yılında devam edeceği belirtilmiştir. Küresel büyüme için Ocak ayında gerçekleştirilen
tahminlerde iki yıl içinde 0,1 puanlık aşağı yönlü revizyona gidilmiş ve küresel büyümenin 2014 yılında
yüzde 3,6, 2015 yılında ise yüzde 3,9 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilmiştir.
18-19 Mart tarihlerinde yapılan FED Açık Piyasa Komitesi toplantısında aylık tahvil alımları 10 milyar
dolar düşürülerek 65 milyar dolardan 55 milyar dolara indirilmiştir. Son dönem büyüme ve istihdam
verileri, parasal çıkış sürecinde ekonominin toparlanmaya devam ettiğine yönelik sinyaller vermektedir.
Japonya mevcut para politikasını değiştirmeyerek devam kararı almıştır. 1 Nisan’da uygulamaya giren
tüketim vergisi artışlarının, yeterince ivme kazanmayan büyüme üzerinde olumsuz etki yaratması
beklenmektedir.
Öncü göstergeler, üretim ve tüketime yönelik aylık veriler Avro Bölgesinde yılın ilk çeyreğinde ekonomik
aktivitede canlanmaya işaret etmektedir. Ancak bankacılık sektöründe devam eden sorunlar ve kamu
kesiminde devam eden kemer sıkma önlemleri talep artışını engellemekte ve büyümeyi baskılamaktadır.
Enflasyonun uzun süredir politika hedefi olan yüzde 2 seviyesinin oldukça altında seyretmesi deflasyonist
kaygıların artmasına neden olmaktadır.
ECB Para Kurulu 3 Nisan tarihli toplantısında ılımlı büyüme, düşük enflasyon ve yüksek işsizlik şeklinde
tanımlanabilecek konjonktüre ve piyasaların Miktarsal Kolaylaştırma (QE) beklentilerine rağmen yüzde
0,25 seviyesindeki politika faizini değiştirmeme kararı almıştır. Ancak düşük enflasyon ortamının orta
vadeli beklentileri bozması halinde gerekli bütün enstrümanların kullanılacağı belirtilmiştir.
Çin’de 2014 yılının ilk aylarında devam eden ekonomik göstergelerdeki yavaşlama Mart ayında da devam
etmiştir. Sanayi üretiminde Ocak ve Şubat aylarında son altı ayın en düşük artışının gerçekleşmesinin
2
ardından PMI endeksinde kısmi artış yaşanırken hizmetler sektörü PMI endeksinde yavaşlama
gerçekleşmiştir. İhracat ve ithalatta düşüşler devam etmiş, tüketici fiyatları endeksi iç tüketimdeki artışın
istenilen seviyede olmamasından ötürü yıllık hedefin altında seyretmiştir.
Çin’de ilk yılın çeyreğinde kredi ve varlık piyasasındaki sorunların yanında temel ekonomik
göstergelerdeki devam eden kısmi bozulmalar neticesinde uluslararası kuruluşlar büyüme tahminlerini
aşağı yönlü revize etmişlerdir. Ekonomide yaşanan olumsuz gelişmelerin ardından hükümet bu yıl için
hedeflenen büyümeyi desteklemek amacıyla seçici büyüme paketi açıklamıştır.
Brezilya Merkez Bankası 2 Nisan 2014 tarihinde politika faizini 25 baz puan artırarak son bir yılda
dokuzuncu kez faiz değişikliğine gitmiştir.
II. FON HARCAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİLER
Fon portföyüne alınan varlıkların alım satımlarında aracı kuruluşlara ödenen komisyonlar ile ilgili
açıklamalar aşağıda belirtildiği üzeredir.
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Vadeli ve Opsiyon Piyasası Komisyonu
Ödünç Menkul Kıymet İşlem Komisyonu
0.0000
0.000021
0.000007878
0.000007878
0.000021
0.0002
0.0002
Fon Malvarlığından Yapılabilecek Harcamaların Fon Net Varlık Değerine Oranı
01.01.2014 – 30.06.2014 dönemine ait yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet
giderlerinin ortalama net varlık değerine oranı:
Ortalama Fon Net
01.01.2014 / 30.06.2014 Varlık Değerine Oranı
(%)
1. İhraç İçin Ödenen Ücretler
2. Tescil ve İlân Giderleri
3. Sigorta Ücretleri
4. Aracılık Komisyonu Giderleri
5. Noter Harç ve Tasdik Ücretleri
6. Fon Yönetim Ücretleri
7. Denetim Ücreti
8. Katılma Belgesi Basım Giderleri
9. Vergi, Resim, Harç Giderleri
10. Diğer
11.Saklama Giderleri
Dönem Faaliyet Giderleri Toplamı
0.00
0.00
0.00
25,213.98
2,607.20
1,407,685.97
9,177.57
0.00
156.60
912.25
5,162.14
1,450,915.71
3
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.75
Ortalama Fon
Net Varlık
Değeri
194,339,789.86
III. CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI
EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30.06.2014 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
30.06.2014 FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
Menkul
Menkul
Nominal
Toplam
Toplam
Kıymet
Tanımı
Deger/
Deger
(%)
Kontrat Sayısı
HİSSE SENEDİ
BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
TRT240914T15
12,000,000.00
12,219,644.40
5.96%
TRT070115T13
12,400,000.00
12,684,992.92
6.18%
TRT130515T11
4,000,000.00
3,919,948.00
1.91%
TRT240216T10
30,000,000.00
32,285,235.00
15.74%
TRT200618T18
30,000,000.00
30,058,299.00
14.65%
TRT141118T19
30,000,000.00
30,799,206.00
15.01%
TRT270923T11
15,000,000.00
15,361,504.50
7.49%
TRT200324T13
15,000,000.00
17,036,932.50
8.30%
TRFULFKE1413
9,000,000.00
9,409,560.30
4.59%
TRSFFKR21519
3,600,000.00
3,763,926.00
1.83%
TRSMDPK21514
3,600,000.00
3,677,762.16
1.79%
TRSPLDG91517
2,790,000.00
2,831,605.60
1.38%
TRT030523T13
4,501,029.45
4,501,029.45
2.19%
TRT040117T14
500,114.38
500,114.38
0.24%
TRT030523T13
10,002,287.67
10,002,287.67
4.88%
TRT240914T15
137,023.65
137,023.65
0.07%
TRT240914T15
39,006.73
39,006.73
0.02%
5,114,718.67
5,224,018.90
2.55%
4,825,900.93
4,867,083.13
2.37%
5,803,582.82
5,823,519.87
2.84%
TERS REPO-DT
TERS REPO-DT
VADELİ MEVDUAT
MEVDUAT
VADELİ TL MEVDUATI
FPN PORTFÖY DEĞERİ
198,313,664.30 205,142,700.16
IV. CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI
EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30.06.2014 TARİHLİ FON NET VARLIK TABLOSU
30.06.2014 FON NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU
TUTARI(TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ
205,142,700.16
100.13%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)
205,142,700
100.13%
B. HAZIR DEĞERLER
1,527
0.00%
a) Kasa
0.00
0.00%
0.00%
b) Bankalar
0
0.00%
0.00%
i) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)
0
0.00%
0.00%
c) Diğer Hazır Değerler
1,527.41
100.00%
0.00%
C. ALACAKLAR
0.00
0.00%
4
a) Takastan Alacaklar T1
b) Takastan Alacaklar T2
c) Takastan BPP Alacakları
d) Diğer Alacaklar
D. DİĞER VARLIKLAR
E. BORÇLAR
a) Takasa Borçlar T1
b) Takasa Borçlar T2
c) Yönetim Ücreti
d) Ödenecek Vergi
e) İhtiyatlar
f) Krediler
g) Diğer Borçlar
i) Denetim Ücreti
ii) İlan Giderleri
iii) Noter Masrafı
iv) İhraç İzin Gideri
v) Takas Saklama Komisyonu
vi) Diğer
F. M.D.Düşüş Karşılığı
FON TOPLAM DEĞERİ
Toplam Pay Sayısı
Dolaşımdaki Pay Sayısı
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı
Merkezdeki Pay Sayısı
Fiyat
(VOB AçıkPozisyon)
Pay Sahibi Sayısı
0.00
0.00
0.00
0
0.00
259,642.87
0
0
245,576.11
0
0
0.00
14,066.76
9,253.69
0
0.00
0.00
1,340.38
3,472.69
0
204,884,584.70
20,000,000,000
11,700,541,737.39
0.00
8,299,458,263
0.017511
0
87,624
V. 30.06.2014 TARİHLİ PORTFÖY DAĞILIMI
5
0.00%
0.00%
94.58%
0.00%
0.00%
0.00%
5.42%
3.56%
0.00%
0.00%
0.00%
0.52%
1.34%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.13%
0.00%
0.00%
-0.12%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
VI.
DÖNEM İÇİNDE ALINAN FON KURULU KARARLARI
01.01.2014 – 30.06.2014 tarihleri arasında olağan Fon Kurulu toplantıları gerçekleştirilmiş ve aşağıda
belirtilen kararlar alınmıştır.
1-
Fonun portföyüne vadeli işlem sözleşmelerinin alınıp satılması,
24632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve yatırım Sistemi Kanununda 6327 sayılı Kanun ile yapılan
değişiklikler çerçevesinde hazırlanan ve 13/03/2013 tarihli ve 28586 sayılı Resmi Gazete’ de
yayımlanarak yürürlüğe giren Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar
Hakkında Yönetmelikte fon türleri ve unvanlarına ilişkin belirlenen temel esaslar çerçevesinde Sermaye
Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen i-SPK 4632 s.kn. 17-1 (23082013 tarih ve 29/955 s.k.k ) sayılı ilke
kararına istinaden yapılan düzenlemeler ve Emeklilik Yatırım Fonlarında kullanılan karşılaştırma
ölçütlerinde yer alan KYD endekslerinin isimlerinin değişmesi sebebiyle izahname, içtüzük ve tanıtım
formu değişiklikleri,
3Portföy yönetici ve Fon Kurulu üyesi sayın Doruk Ergun’ un istifası ve fon kurulu üyeliğinden
çıkarılması
FONUN İÇTÜZÜK, İZAHNNAME VE TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİKLERİ
Fonların
içtüzük,
izahname,
tanıtım
formu
değişikliklerine
ilişkin
bilgilere
http://www.cignafinans.com.tr/bireysel-emeklilik/bireysel-emeklilik-yatirim-fonlari/SitePages/kamuyusurekli-bilgilendirme-formlari.aspx fonların kamuyu sürekli bilgilendirme sayfalarından ulaşılabilir.
Vahap Tolga Kotan
Serkan Ersoy
Fırat Selli
Murat İnce
Fon Kurulu Başkan
Fon Kurulu Üye
Fon Kurulu Üye
Fon Kurulu Üye
Ek Fon Faaliyet Raporu
6
Download

İLK HALKA ARZ İZAHNAME ÖRNEĞİ