SAFRANBOLU ANADOLU SAĞLIK
MESLEK LĠSESĠ MÜDÜRLÜĞÜ
2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı
Elektronik Dergisi
Sayı - 1
Temmuz 2014
Safranbolu Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Müdürlüğü – E-Dergi
İçindekiler
İstiklal Marşı...................................................................................................................................................... 3
Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ........................................................................................................................... 4
Sunuş ................................................................................................................................................................ 5
Hazırlama ve Yayın Ġnceleme Kurulu ...................................................................................................... 5
Yönetimimizde Değişim .................................................................................................................................... 6
Okul Müdürümüz Halil ÜNAL Emekli Oldu. ............................................................................................ 6
Yeni Okul Müdürümüz Hüseyin Bayram ERZURUMLUOĞLU ............................................................ 6
Zafer ÖZDEMĠR Müdür BaĢyardımcısı Oldu. ......................................................................................... 7
Yeni Müdür Yardımcılarımız Zeki ERDEM & Mehmet EROĞLU ........................................................ 7
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Değişti. ................................................................................................... 8
Sağlık Meslek Liselerinden Mezun Olacakların Unvanları Değişti................................................................. 9
Okul Kantimiz İhale Edildi .............................................................................................................................. 10
Okul İnternet Ağımızın Güvenliği .................................................................................................................... 10
Projeksiyondan LED TV’ye Geçiş.................................................................................................................... 10
Şiir Dinleti Etkinliklerimiz ............................................................................................................................... 10
Okulumuzun Türü ve Adı Değişti .................................................................................................................... 11
Sınıflarımızın Kontenjan Artırıldı .................................................................................................................... 11
Tam Gün Tam Yıl Faaliyetlerimiz.................................................................................................................... 11
Sosyal Faaliyetlerimiz ..................................................................................................................................... 11
Ayın Öğrencisi.................................................................................................................................................. 12
Beyaz Bayrak .................................................................................................................................................. 12
Bahar Bayramı Etkinliğimiz ............................................................................................................................ 12
Değerler Eğitimi .............................................................................................................................................. 12
Safranbolu Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Müdürlüğü – E-Dergi
Ġstiklal MarĢı
Korkma, sönmez bu Ģafaklarda yüzen al sancak
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır parlayacak!
O benimdir, o benim milletimindir ancak!
Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı!
DüĢün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen Ģehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı.
Verme, dünyâları alsan da bu cennet vatanı.
Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül... ne bu Ģiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal.
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal.
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
ġühedâ fıĢkıracak toprağı sıksan, Ģühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.
Ben ezelden beridir hür yaĢadım, hür yaĢarım;
Hangi çılgın bana zincir vuracakmıĢ? ġaĢarım!
KükremiĢ sel gibiyim, bendimi çiğner, aĢarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taĢarım.
Rûhumun senden Ġlahî, Ģudur ancak emeli:
Değmesin ma' bedimin göğsüne nâ-mahrem eli!
Bu ezanlar-ki Ģehâdetleri dinin temeliEbedî yurdumun üstünde benim inlemeli.
Garbın âfâkını sarmıĢsa çelik zırhlı duvar.
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar,
'Medeniyet! ' dediğin tek diĢi kalmıĢ canavar?
O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taĢım.
Her cerîhamdan, Ġlâhî, boĢanıp kanlı yaĢım;
FıĢkırır rûh-ı mücerred gibi yerden na'Ģım;
O zaman yükselerek arĢa değer belki baĢım!
ArkadaĢ, yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın,
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.
Dalgalan sen de Ģafaklar gibi ey Ģanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır, hür yaĢamıĢ, bayrağımın hürriyet,
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl!
Mehmet Akif Ersoy
Safranbolu Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Müdürlüğü – E-Dergi
Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi
Ey Türk Gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini,
ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu
temel, senin, en kıymetli hazinendir. Ġstikbalde dahi, seni bu
hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî
bedhahların olacaktır. Bir gün, Ġstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa
mecburiyetine düĢersen, vazifeye atılmak için, içinde
bulunacağın vaziyetin imkân ve Ģerâitini düĢünmeyeceksin! Bu
imkân ve Ģerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir.
Ġstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düĢmanlar, bütün
dünyada emsali görülmemiĢ bir galibiyetin mümessili olabilirler.
Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiĢ, bütün
tersanelerine girilmiĢ, bütün orduları dağıtılmıĢ ve memleketin
her köĢesi bilfiil iĢgal edilmiĢ olabilir. Bütün bu Ģerâitten daha
elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara
sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar
sahipleri Ģahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü
zaruret içinde harap ve bîtap düĢmüĢ olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! ĠĢte, bu ahval ve Ģerâit içinde dahi, vazifen; Türk Ġstiklâl
ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda
mevcuttur!
Safranbolu Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Müdürlüğü – E-Dergi
SunuĢ
E-Dergi Safranbolu Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğretmen, öğrenci ve personelinin
2013/2014 Eğitim-Oğretim yılında kurum olarak gerçekleĢtirdikleri etkinlikler, yarıĢmalar,
faliyetler ve baĢarılardan oluĢmaktadır.
Geleneksel hale getirmeyi düĢündüğümüz dergimiz velilerimizi, öğrencilerimizi,
öğretmenlerimizi, personelimizi, paydaĢlarımızı ve halkımızı çalıĢmalarımızdan ve
baĢarılarımızdan haberdar etmek için hazırlanmıĢtır.
Emeği geçenlere teĢekkür ederiz.
Hazırlama ve Yayın Ġnceleme Kurulu
Zeki ERDEM – Müdür Yardımcısı
Fatma ÖZATA – TDE Öğretmeni
Tuba DAĞ – TDE Öğretmeni
Ramazan DEMĠR – Rehber Öğretmen
Safranbolu Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Müdürlüğü – E-Dergi
Yönetimimizde DeğiĢim
Okul Müdürümüz Halil ÜNAL Emekli Oldu.
2001 yılından beri okulumuzda baĢarı
ile müdürlük görevini yürüten Sayın Halil
ÜNAL 29 Ağustos 2013 tarihinde kendi
isteğiyle
emekliye
ayrılmıĢtır.
çalıĢmıĢ
olmaktan
onur
zamanından
önce
Birlikte
duyduğumuz,
ayrılıĢından
ötürü
üzüldüğümüz Sayın Müdürümüze Türk Milli
Eğitimine ve sağlık eğitimine yapmıĢ olduğu
hizmetler ve katkılar dolayısıyla Safranbolu
Anadolu Sağlık Meslek Lisesi çalıĢanları,
öğrencileri, öğrenci velileri ve yetiĢtirdiği tüm
öğrenciler adına bundan sonraki hayatında
sağlık, mutluluk ve baĢarılar dileriz.
Yeni Okul Müdürümüz Hüseyin Bayram ERZURUMLUOĞLU
Halil ÜNAL´ın emekli olması ile boĢalan
Okul
Müdürlüğüne,
1991
yılından
beri
okulumuzda öğretmen ve yönetici olarak görev
yapan Okulumuz Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmeni
Hüseyin
Bayram
ERZURUMLUOĞLU asaleten atanmıĢ ve 01
Ekim 2013 tarihinde yeni görevine baĢlamıĢtır.
Müdürümüze yeni görevinin hayırlı olması
temennisi ile baĢarılar diliyoruz.
Safranbolu Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Müdürlüğü – E-Dergi
Zafer ÖZDEMĠR Müdür BaĢyardımcısı Oldu.
Zafer ÖZDEMĠR – Müdür BaĢyardımcısı
Yeni Müdür Yardımcılarımız Zeki ERDEM & Mehmet EROĞLU
Karabük Valiliği’nin 04/10/2013 tarihinde Eğitim Kurumlarında Münhal bulunan
Müdür Yardımcılığı Kadrolarına gerçekleĢtirdiği atama ile Müdür Yardımcımız Zafer
ÖZDEMĠR Müdür BaĢyardımcısı, Safranbolu Halk Eğitim Merkezi ve ASO BiliĢim
Teknolojileri Öğretmeni Zeki ERDEM ile Safranbolu Anadolu Öğretmen Lisesi TDE
Öğretmeni Mehmet EROĞLU Müdür Yardımcısı olarak 11/10/2013 tarihinde
okulumuzdaki görevlerine baĢlamıĢlardır.
Zeki ERDEM – Müdür Yardımcısı
Mehmet EROĞLU – Müdür Yardımcısı
Safranbolu Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Müdürlüğü – E-Dergi
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği DeğiĢti.
Ortaöğretimle ilgili 11 yönetmelik ve 4 yönerge içeriğinde
bulunan 832 maddelik mevzuat hükümlerinin sadeleĢtirilip
güncellendiğini, 227 madde ve 3 geçici maddeyle ilk defa bir
çatı yönetmelik altında toplandı.
Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, güzel
sanatlar liseleri ile Anadolu sağlık ve sağlık meslek
liselerinde bir Ģubeye alınacak öğrenci sayısının 30, diğer
ortaöğretim kurumlarında Ģube kontenjanlarının 34 olacağı
yönetmelikte vurgulandı.
Tüm ortaöğretim kurumlarında bir ders saatinin 40 dakika olarak eĢitlendi. Tüm
ortaöğretim kurumlarının kayıt kabul, nakil ve geçiĢlerine yer verilerek okulların
özelliklerine göre iĢ ve iĢlemleri ortak kriterlere bağlanarak, nakil ve geçiĢler esnek
hale getirildi.
Ortaöğretim kurumlarına devam zorunluluğu getirilerek, özürsüz devamsızlığın 10
günle, özürlü özürsüz toplam devamsızlığın ise 45 günle sınırlandırıldı. Velinin yazılı
beyanı, özür belgesi kapsamında değerlendirilerek devamsızlıkta velinin takip ve
sorumluluğunun önemi artırıldı.
Nakil ve geçiĢ baĢvurusu, Temmuz, Ağustos, Eylül ve ġubat aylarında haftada bir,
diğer aylarda ise ayda bir kez olmak üzere veli tarafından öğrencinin öğrenim gördüğü
okul müdürlüğüne yapılır. Öğrencinin nakil Ģartlarını taĢıması halinde baĢvurusu okul
müdürlüğünce naklen gidilmek istenilen okul müdürlüğüne e-Okul sistemi üzerinden
iletilir. Onay veya ret iĢlemi nakil istenilen okul müdürlüğünce e-Okul sistemi üzerinden
gerçekleĢtirilir.
Safranbolu Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Müdürlüğü – E-Dergi
Sağlık Meslek Liselerinden Mezun Olacakların Unvanları DeğiĢti.
Sağlık hizmetleri alanında verilen eğitim ile ebe yardımcılığı, hemĢire yardımcılığı ve
sağlık bakım teknisyenliği dallarının kazandırdığı bilgi becerilerle, sağlık kurum ve
kuruluĢlarında sağlık profesyonellerine yardım ederek sağlık hizmeti sunmayı
amaçlamaktadır.
Artan nüfus, sosyal, kültürel ve ekonomik koĢulların değiĢmesi karĢısında sunulan
sağlık hizmetlerinin çeĢitliliğinin artması beklenen hizmetin sunumunda sağlık
profesyonelinin iĢ yükünü artırmıĢtır.
Ülkemizde sağlık sektöründe sunulan hizmetlerin geliĢmesi, sağlık hizmetlerinden
beklentilerin değiĢmesi ile sağlık profesyoneli nezaretinde yardımcı olarak çalıĢan ve
ayrıca hastaların günlük yaĢam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının
uygulanması, kiĢisel bakım ve temizliği ile ilgili sağlık hizmetlerine ulaĢımda yardımcı
olan ve refakat eden sağlık teknisyenlerine ihtiyaç duyulmuĢtur.
Sağlık Hizmetleri Alanı Çerçeve Öğretim Programında 3 dal yer almaktadır. Bunlar;
1. Ebe Yardımcılığı, 2. HemĢire Yardımcılığı, 3. Sağlık Bakım Teknisyenliği
Bu doğrultuda Sağlık Hizmetleri ve alan altında yer alan meslekte ulusal ve
uluslararası düzeyde standartlara uygun örgün öğretim programı hazırlanmıĢtır.
Bu programda öğrenciye; Mesleki geliĢimi sağlama, hastanın beslenmesini
sağlama, bilgisayar ofis programlarını kullanma, sağlık hizmetlerinde etkili iletiĢim
kurma, insan vücudunun anatomi ve fizyolojisini tanıma, mesleki hak ve sorumluluklar
doğrultusunda çalıĢma, hastanın tıbbi bakımını destekleme, hastanın kiĢisel bakımını
yapma, hasta/yaralıya ilk yardım uygulama ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin
kazandırılması hedeflenmektedir.
Ebe
yardımcılığı
dalında;
aseptik
tekniklere
uygun
çalıĢma,
enfeksiyon
hastalıklarına karĢı önlem alma, sistem hastalıklarını tanıma, sağlık psikolojisi, doğum
öncesi izlem ve doğuma yardımcı olma, kadın hastalıkları ve aile planlaması
hizmetlerinde yardımcı olma, yenidoğan ve çocuk sağlığını koruma ile ilgili bilgi, beceri
ve yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir.
HemĢire yardımcılığı dalında; aseptik tekniklerine uygun çalıĢma, enfeksiyon
hastalıklarına karĢı önlem alma, sistem hastalıklarını tanıma, özel bakım uygulamaları,
temel ilaç bilgisi, sağlık psikolojisi, kadın hastalıkları ve aile planlaması hizmetlerinde
yardım etme, yenidoğan ve çocuk sağlığını koruma ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin
kazandırılması hedeflenmektedir.
Sağlık bakım teknisyenliği dalında; aseptik tekniklerine uygun çalıĢma, enfeksiyon
hastalıklarına karĢı önlem alma, sistem hastalıklarını tanıma, sağlık psikolojisi,
yenidoğan ve çocuk sağlığını koruma, mesleki temel uygulamalar ile ilgili bilgi, beceri
ve yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir.
Safranbolu Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Müdürlüğü – E-Dergi
Okul Kantimiz Ġhale Edildi
Okul
Kantinimiz
2013
yılında
yapılan ihale ile Meral AÇIKGÖZ’e
kiralandı.
Yapılan
sözleĢme
ile
kantinimiz Okul-Aile Birliği hesabına
aylık olarak kirasını yatırmaktadır.
Okul Ġnternet Ağımızın Güvenliği
Ġnternet ağımız yapılan çalıĢmalar
neticesinde daha güvenli hale getirildi.
Okulumuza
Tablet,
ve
öğretmenlerimize
Dizüstü,
cihazlarının
Telefon
MAC
ve
ait
Netbook
Adresleri(Fiziksel
Adres,Donanım Adresi) ait modemlere
tanıtılarak okula ait olmayan cihazların
internet ağımıza bağlanması engellendi.
Projeksiyondan LED TV’ye GeçiĢ
Okulumuz
kullanılmak
üzere
laboratuvarlarında
2
adet
Samsung
46F6270 Fhd Dvb-S Smart Led Tv alındı.
Laboratuvarlarda
zevkli hale geldi.
ġiir Dinletilerimiz
Okulumuzda TDE Öğretmenlerimiz Fatma
ÖZATA ve Tuba DAĞ ile öğrencilerimizin
gayretleri
sonucunda
düzenlenmiĢ
olup
ġiir
Dinletileri
öğrencilerimize
okuma imkanı sunulmuĢtur.
Ģiir
ders
iĢlemek
daha
Safranbolu Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Müdürlüğü – E-Dergi
Okulumuzun Türü ve Adı DeğiĢti
Haziran
Ayının
sonunda
Bakanlığı’nın
yaptığı
okulumuzun
türü
Milli
değiĢiklik
Mesleki
ve
Eğitim
sonucu
Teknik
Anadolu Lisesi adı ise Safranbolu Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi oldu
Sınıflarımızın Kontenjan Artırıldı
Haziran
Ayının
sonunda
Bakanlığı’nın
yaptığı
sınıflarımızın
kontenjanları
Milli
değiĢiklik
34
Eğitim
sonucu
olarak
değiĢtirilmiĢtir.
Tam Gün Tam Yıl Faaliyetlerimiz
Tam Gün Tam Yıl kapsamında Aralık2013’te
Bilgisayar
Kullanım
Kursu
ve
ġubat-2014’te de Merkezi Sistem Devlet
Memurluğu
Sınavlarına
Hazırlık
Kursu
düzenlenmiĢ olup; 7’si erkek 17 kursiyer
Bilgisayar Kullanım Sertifikası(160 Saatlik)
almaya hak kazanmıĢtır.
Sosyal Faaliyetlerimiz
Yıl
boyunca
okulumuz
öğrencileri
her
alanda sosyal faaliyetlere katılmıĢlardır.
Okul çevresinin temizliği, mahallemizde
yaĢayan yaĢlıların ziyareti, 112 Komuta
Kontrol
Merkezi
Kütüphanesi
gezisi
gezisi,
Ġlçe
öğrencilerimiz
Halk
ve
öğretmenlerimiz tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir.
Safranbolu Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Müdürlüğü – E-Dergi
Ayın Öğrencisi
Ayın
öğrencisi
öğrencilerimizin
uygulaması
örnek
ile
davranıĢları
ödüllendirilmiĢtir. Ayın Öğrencileri; Dursun
KAYA (Ekim), Mehmet Fatih YURT (Kasım),
Ġlknur HAMZA (Aralık), Furkan SÜTÇÜ
(Ocak), Eren ÇAMLI (ġubat), Ebrar Nisa
KUġÇU (Mart), Emine CĠVELEK (Nisan),
Özgenur BAHADIR (Mayıs)
Beyaz Bayrak
Okulların, temizlik ve hijyen açısından belirli
kriterler esas alınarak Sağlık Bakanlığı ve
Milli Eğitim Bakanlığı ile iĢbirliği içerisinde
denetlenmesi, okul sağlığının iyileĢtirilmesi
hususunda teĢvik edilmesi için uygulanan
projede
gerekli
kriterleri
karĢılayan
okulumuz “Beyaz Bayrak ve Sertifika” ile
ödüllendirildi.
Bahar Bayramı Etkinliğimiz
Okulumuzda baharın geliĢi hep beraber
kutlandı.
Öğrencilerimiz
yarıĢmalarla baharı karĢıladılar.
Değerler Eğitimi
Yıl
boyunca
Değerler
okulumuzda
Eğitimi
Projesi
uygulanan
Kapsamında
öğrencilerimize hayatımız için çok önemli
olan
Sevgi,
Saygı,
Dürüstlük,
Vatanseverlik, Sorumluluk, YardımlaĢma ve
Adalet değerleri anlatıldı.
eğlenceli
Download

E-Dergi - Milli Eğitim Bakanlığı