ToC.
MILLI EGITI〕 4
BAKANLIGI
Yenilik ve Egitim Tek.01oiileri cenel Midirligi
20/11/2014
Sayl :88013337/82105/5552286
Konu:ODTU IEEE Kolu
WEB Tasanml Yan,masl
VALILIGNE
(■
IIgi
ODTUIEEE Oま
M‖ HE」 jm Midi■ i帥 )
enci Kolu'nun 05 H 2014 tanhli yazlsl
Orta Dogu Teknik Univcrsitesi blmyesindc faaliyct gosteren ODTU IEEE O言 rcnCi
Kolu'nun"0酔 nCiLrc
bilpim bilincini鉛
1lalnak m"h hayal帥 91CH面 kullanarak web sitcsi
tasarlamalan"konulu,Turkiyc geneli resmi vc 6zel llkokul(4 sinlo,Ortaokul(5,6,7 vc 8
SIn10,liSe vc dcngi okullarin(9,10,VC ll sin10 6薔に ncilCHne yOnelik,“ Anlat Okulunu
WEB Tasarlm Yarド masl'' dizcnlcmck istcdiklcHnc iliβ kin ilgi y,71 1nCClcnmistlr
Ttrkiyc CumhuHyed Anayasasl,Mini Ett■ im Temcl Kanunu lc Ttrk Mini
Elitiminin gcncl ama91anna uy3m olarak,1lgili yasal duzcnlcmelcrdc bclirtilcn ilkc,csas vc
amaclara aykinllk tepは l ctmeyccck pekildc,duyumsu vc denctimi okul,1l ve il milli clitim
miduniHcH鯰 raindan
gc"eklcp●
Hlmckセ erc
gbrulmistur
Bilgilerinizi vc gcre意 ini rica edc五
s6z konusu ctkh‖ 諄n diZenに nmeg
m
M Sadよ
uygun
ARSLAN
Bakan a
Gcncl Midtr
EK:1lgi yazl vc eklcH(4 sayね )
DAGITIM:
Gcrcli:
Bilgi:
B Planl
Tcmel Ettitim Gcncl Midirit帥
Orta O■ etim Genel Midirli帥
Mcslckl vc Tcknik Ettitim Gcncl Midurlili
ёzd ёttclm Kurumh■ Gcnd Miduni誠
Din O■ ctimi Gcncl MmttШ
ODTU IEEE Ottnci Kolu
Konya Yolu T Okullar′
ANKARA
Elcktronik Ag:www mcb govtr
[email protected] goV t
Aynntlll bil」
iOin:YaparsAHN(U20grcmen)
Tcl:(0312)2969440
Faks:(0312)2238736
Bu evrak grivenli etektronik imza ile imzatanmqtrr httpr//erratsoreu.meb.gov tr adresinden
2270494f-3381-b92E-05cb
kodu ile tevit €dilebihr
05.11.2014
M‖ li EIitim BakanhЁ :Veni‖ kVe E首 :領 m TeknOl● ::eri
ne′
Genei Mldurioこ 麟
lEEE ODT0 0薔 renci Kolu olarak;ilkokut ortaCkul ve lise
5.′ 6.′ 7.′ 8.′ 9.′
ёttrencilerinin(4.′
10.,11.9nfiar)biliJm bilincini artt:rmakiい n bu sene 7.釧 ni
duzenledittimiz″ Anlat Okulunu VVeb Sitesi Tasanm Yan,masrnln′ tarainizdan
17 Kasim 2014 tatthl■ iba百 yle′ Milli[言 itim BakanllЁ Fna ba薔 ::Okuiiarda
afi,lerimizle birtikte duyurulmaslicin;
Gerettinin yap:imas:niarz edenm.
IEEE ODTU O薔 renci Kolu Adlna
IEEE ODT0 0こ renci Kolu
ODTU E:ektnk― Elektronik Mlh.
A203 06531 Ankara
05112014
rEEE
oDrU 66nrruci
rotu
″
ANLAT OKULUNU WEB SiTESiTASAR:M YAR:5MASi″ 5ARTNAMESi
renC‖ erl aras!nda d12enlenecek″ An!at Okulunu Web
l Yan5man:n Adr mkokuL ortaokulve‖ se● ヨ
Sitesi Tasarim Yari5masi″
2 Konusu:0薔 renCilere
incini a,lamak amach hava!glc:ennl ku‖ anarak web sltesl
b‖
tasarlarnalari
"im b‖
3 Amaci:
0 0こ renc‖ ere
nci ka2andrmak
b‖
・ 0こ renc‖ erin
"im bi‖
hava:goclerlni ge‖ stirmek
・ 0薔 renc‖ enn tOplum Oninde kendilenniifade etmelenne yard:mci olmak
● Oniverstede ttmm gormden tin tes‖ k etmek
4
Alanl:01ke genelindeki resnli ve 02e1 0ku‖ ar
5
Hedef Grubu:ilkokul′ ortaokul ve lise 6Ё renc‖ eri{4′ 5,6,7.′ 8,9,10,11.S:nlf 5薔 rencileri)
6
Suresl:
Baslangic Tarihi:17 KaSIm 2014
BitiS Tarihi:12 Nisan 2015
7
1
Faalivet Takvimi:
yar15manln oku‖
17 Kaslm 2014
Biti$ Zamanr
12 Nisan 2015
17 Kaslm 2014
12 Nisan 2015
12 Nisan 2015
19 Nisan 2015
12 Nisan 2015
15 Mav:s2015
15 Mayls 2015
16 Haziran 2015
18 Ha2iran 2015
Baslangrc Zamanr
Faaliyet
il M‖ ‖E首 [im
Midtrllklerince
a ra
duyuruimasl
Okullar!n6薔 renc‖ ere
duvurmas!
3
Son BaSvuru Tarihi
4
Komisyonun gelen
15 Mayls 2015
ba,vurular!
de量 erlendirmesi
´
b
sonuglann Agrklanmasl
On elemeyi gecen
6首
renC‖ erin 3 gunllk
ODTO kamplna girmesi
8 Yap‖ aCak
Faa‖ yeJerve
Uygulamaya n"kin A9klamalar
● Yar15manln MEB taraindan okul mudurllklerine duyurulmasi
● Okul mldurilklerinin taraflmizdan tasarimi ha21rlanmi5 olan a151eri A4 boyutunda renk‖
renc‖ eri var!5madan
clkti alarak oku‖ ara asmak suretiyle ve cesit:i duvurular‖ e6薔
haberdar etmesl
o Slrecin ba51amatt ve 5薔 renc‖ e‖ n yap● k:an sltelen ww aniatokulunu o曖 internet
adresine ylklemeleri
o
Taraflm!zdan o:usturulan bir komisyon taraflndan gelen ba5vurulardan gelecek vadeden
20{130こ renCi nOrmal okullardan,76薔 renci
5,6,7′ 8)ve b‖
● Kampa{16-■ 7-18
YBO)ilkokul ve ortaoku1 0こ
renCiierinin(4′
口lmaSl
"im hOCaslnin Ankara'va kampa ca言
Haziran 2015)gelen ilkOkui ve ortaoku1 0こ rencilerinin butln
masranan topluluttumuZ taraindan kar,lanacaktir
1
5ehinennden Ankara′ va
otobtts‖ e ulaslm
09 81n boyunca Oc Oこ un vemek
“
‖
L Ankara ici geJler ve etttim:ere ula,m
Konaklama(ODTO yerleskesiicinde ya da d151nda lEEE ODT0 6薔 renci
iv
Kolu taraindan be‖ ‖enen vederde kalinmatt planlanmaktadlr)
◆ ODTO′ deki kampin icentti
da ttralanm15ur
asa薔 〕
i
saat saat tam olarak be‖
Teknik e薔 忙imler
‖ K15ise:ge‖ 5im
l‖
iV
o
i olmamakla beraber yap!lacaklar
ettltimi(etk‖
iSunum)
Ankara ve ODTU ge2!SI
ёЁrencisunumlan
Sunumlardan sonra MEB′ den,sponsorlardan ve lEEE ODT0 6薔 renci kolundan olusan bir
seler liselerle)
iurinin farkll kategorilerden ve aynl eЁ itim sevivelerinden olusan(Ornettin‖
ilk 31 be:irlemesi
● Final t6reni
{Fina:tOrenine kat!lan bOtan ilkokul′ ortaoku:ve!ise 6薔 rencilerinin masranarl
kar,lanacaktir}
NOT:Verilecek Odl‖ eri,ln sponsorluk call,malarl devam ediyor ,avet sponsor
bulunamazise top:uluttumuz taraindan
ёdul masranan karsllanacaktir
9 he■ Jm
Bilgile輛
:
Berika GII Umer
ODTU lktisat#l
SosyalSorumluluk PG K∞
Furkan Kopar
rdinatё r1
benka umerρ ieee metu edu tr
0538 038 05 76
00TU Elektnk Elektronik Mlhendis‖ 薔i#1
Sosyal Sorumluluk PG KoordinatOr Yardimclsi
furkan koparOieee metu edu tr
05356814290
ANLAT OKULUNU!
sini
web盤無〕
Once ilk 20
u
00
lビ
E=鳳 6…DT山
3'"L」
●
tasarla ve gё nder
│
o
o載
口■o。
oo輩⑥︶
日。
●o
お。
Haplindekl ohlun
Download

ulaşmak için tıklayınız.