DERSİN ADI: ELT 312 / Özel Öğretim Yöntemleri I
Yarıyıl
Teori/Ders
Anlatımı
5 (GÜZ)
Ders
Sorumluları
Ders Dili
Zorunlu/
Seçmeli
Ön Koşul
28
Dersin
Tanımı
Dersin İçeriği
Dersin
Öğrenme
Çıktıları
ANABİLİM DALI: İngiliz Dili Eğitimi
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Seminerler/
Proje/Alan
Uygulama Lab.
Çalışma
Çalışması
Grupları
28
-
Krediler
Diğer*
Toplam
Kredi
AKTS Kredisi
25
81
3
3
Yrd. Doç. Dr. Gülşen DEMİR
İngilizce
Zorunlu
Yok
Sınıf temelli araştırma, öğretmen merkezli araştırma, eylem araştırma uygulamaları; öğrenenlerin dil ile ilintili
sorunlarının saptanması ve düzeltici öğretim etkinlikleri; öğrenenlerin etkin izlenme ve değerlendirilme ilkeleri,
güncel eğilimleri temel alan yöntemler; ulusal ve uluslar arası mesleki organizasyonlar (örn.:TESOL and INGED)
ve uygulamalı süreli yayınlar (örn.: English Teaching Forum, ELTJ, TESLJ and TESL Reporter).
Etkin izleme ve değerlendirme ilkelerini kazandırarak öğrenenlerin dil ile ilintili sorunlarımnı saptama ve
düzeltme yetisini kazandırmak.
Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır;
ÖÇ-1Sınıf temelli araştırma, öğretmen merkezli araştırma, eylem araştırma uygulamalarını karşılaştırabilme ve
uygulayabilme.
ÖÇ-2Öğrenenlerin dil ile ilintili sorunlarını saptar ve düzeltici öğretim etkinliklerini düzenleyebilme
ÖÇ-3Öğrenenlerin etkin izlenme ve değerlendirilme ilkelerini bilme
ÖÇ-4 Ulusal ve uluslararası mesleki organizasyonları, etkinlikleri ve uygulamalı süreli yayınları izleyebilme
Hafta
KONULAR
01 Giriş
02 Dilbilgisi Öğretimi : Tasks for Teacher Educatıon Unit 3
03 Dilbilgisi Öğretimi : Learning Teaching :Jım Scrivener Chapter 9
04 Dilbilgisi Öğretimi : Learning Teaching :Jım Scrivener Chapter 9
05 Dilbilgisi sunumu: Micro Teaching (future perfect/some ,any,much, many/ a little ,lıttle ,a few,few )
Dersin Gidişatı
06 Dilbilgisi sunumu: Mıcro Teaching (orders of adjectives ,past progressive , used to – would )
07 Dilbilgisi sunumu: Micro Teaching (First conditional /second conditional/ thırd conditional )
08 Ara Sınav
09 Dilbilgisi sunumu: Micro Teaching (future progressıve .Present perfect for experience,passive voice )
10 Seçmeli Yöntem : Task for teacher Educatıon Unit 10
11 Seçmeli Yöntem : Derlenmis Ders notları
12 Seçmeli Yöntem sunumu: Verilen okuma parçaları seçmeli yöntem kullanarak micro ögretim yapma
13 Seçmeli Yöntem sunumu: Verilen okuma parçaları seçmeli yöntem kullanarak micro ögretim yapma
14 Seçmeli Yöntem sunumu: Verilen okuma parçaları seçmeli yöntem kullanarak micro ögretim yapma
Varsa (X) olarak
Yüzde
işaretleyiniz
(%)
X
Ara Sınavlar
40
Kısa Sınavlar
Ödevler
Değerlendirme
Uygulamalar
Ölçütleri
Laboratuar
X
30
X
30
Projeler/ Alan Çalışması
Seminerler/ Çalışma Grupları
Dönem Sonu Sınavı
Dersin Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Diğer (Katılım, kütüphane çalışması, vb.)
Ders notları .
Makaleler
Task for Teacher Educatıon ( Rosie Tanner:Catherine Green : Longman Learning Teaching (Jim Scrivener
:Heineman )
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
PY1
1
1
1
1
PY2
1
1
1
1
PY3
2
1
1
1
PY4
1
1
1
1
PY5
3
2
1
3
PY6
1
3
3
2
PY7
3
2
3
4
PY8
2
2
3
4
PY9
4
3
4
1
PY10
2
1
2
2
PY11
1
1
1
1
PY12
2
4
2
1
PY13
3
3
2
1
PY14
2
3
2
1
PY15
1
2
1
1
PY16
1
4
3
2
PY17
1
2
1
2
PY18
3
2
1
3
PY19
2
2
1
2
PY20
4
1
2
2
PY21
2
3
3
3
PY22
3
4
4
3
PY23
2
1
2
3
PY24
1
1
1
1
PY25
3
3
5
5
PY26
3
3
3
4
PY27
3
2
3
4
PY28
2
2
3
4
Program ve
PY29 1
1
2
3
Öğrenme
Çıktıları
1= Çok az 2= Biraz 3= Orta 4=Oldukça 5=Çok fazla
İlişkisi
* Ödevler, alan gezileri, kütüphane araştırması, internet uygulamaları, ders dışı okuma vb.
Download

DERSİN ADI: ELT 312 / Özel Öğretim Yöntemleri I ANABİLİM DALI