TEMSİL FONKSİYONU
Ulusal Düzeyde Temsil
7,0
12,6
23,6
İstihdamın
İşteki
Durumu
(%)
23,3
64,1
50,0
İstihdamın
Sektörel
Dağılımı
(%)
19,4










Tarım
Sanayi
Hizmetler
İnşaat
Ücretli ve Yevmiyeli
Kendi Hesabına ve İşveren
Ücretsiz Aile İşcisi







ÜLKE GRUPLARINA GÖRE
DIŞ TİCARETİMİZ, 2013
11,2





15,0
7,9

41,5
İhracat
(%)
21,7
İthalat
(%)
36,7


30,0
9,4
10,2

16,4
Ekonomik ve Sosyal Konsey
Çalışma Meclisi
Üçlü Danışma Kurulu
TBMM'nin ilgili Komisyonları
Yüksek Hakem Kurulu
Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurul
ve Yönetim Kurulu
Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu
Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma
Kurulu
Türkiye İş Kurumu Genel Kurul ve
Yönetim Kurulu
Türkiye İş Kurumu İl İstihdam ve
Mesleki Eğitim Kurulları
İl Koordinasyon Kurulları
Tüketici Konseyi
Asgari Ücret Tespit Komisyonu
Özürlüler Yüksek Kurulu
Mesleki Yeterlilik Kurumu Genel Kurul
ve Yönetim Kurulu
Mesleki Yeterlilik Kurumu İtiraz
Değerlendirme Kurulu
Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör
Komiteleri
Mesleki Eğitim Kurulu
Meslek Danışma Komisyonu
Kalkınma Bakanlığı Özel İhtisas
Komisyonları
İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu
Ulusal Şuralar (Sanayi, Milli Eğitim,
Çevre, Engelliler vs.)
MEKSA Genel Kurul ve Yönetim
Kurulu
İaşe Bedeli Tespit Kurulu
İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak
Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili
Kurul
Engelli ve Eski Hükümlü
Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza
Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya
Yetkili Komisyon
 Resmi Arabulucu Seçici Kurulu
 Asgari İşçilik Tespit Komisyonları
 Vergi Konseyi
 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi
 Tozla Mücadele Komisyonu
 Tehlike Sınıfları Komisyonu
 İklim Değişikliği Teknik Çalışma
Komisyonu
 Türk Patent Enstitüsü Danışma
Kurulu
 Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler
Vakfı (TESEV) Genel Kurulu
 İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Kurul ve
Yönetim Kurulu
 Türkiye Sanayi Sevk ve İdare
Enstitüsü (TÜSSİDE) Danışma Kurulu
 Ambalaj Komisyonu
 T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
REACH Tüzüğü Danışma Grubu
 TOBB Bünyesindeki İş Konseyleri
 Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)
 Avrupa Eğitim ve Gençlik Programları
Danışma Kurulu
 Yatırım Ortamının İyileştirilmesi
Koordinasyon Kurulu (YOİKK)
İstihdam Teknik Komitesi
 Kent Konseyleri
 Yunus Emre Vakfı Kanunu ile
Oluşturulan Danışma Kurulu
 Kadın İstihdamı Ulusal İzleme ve
Koordinasyon Kurulu
 İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin
Güçlendirilmesi Eylem Planı İzleme ve
Değerlendirme Kurulu
 Sanayi Stratejisi İzleme ve
Yönlendirme Komitesi
 T.C ÇSGB Psikolojik Tacizle Mücadele
Kurulu
Uluslararası Düzeyde Temsil
AB Ülkeleri
Diğer Avrupa Ülkeleri
Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri
Diğer Asya Ülkeleri
Diğer Ülkeler





Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO)
Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE)
Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu
(BUSINESSEUROPE)
OECD Nezdinde Ticaret ve Sanayi
İstişari Komitesi (BIAC)
Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK)



Akdeniz Özel Sektör
Konfederasyonları Birliği
(BUSINESSMED)
Karadeniz ve Hazar İş Dünyası Birliği
(BCB)
G20 ve B20 (Business 20)
TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI
KONFEDERASYONU
KONFEDERASYONA ÜYE İŞVEREN SENDİKALARI
KURULUŞU
: 1961

TÜRKİYE AĞAÇ VE KAĞIT SANAYİİ İŞVERENLERİ SENDİKASI (TAKSİS)
MERKEZİ
: Ankara

TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI
(TÜHİS)
AMACI
: ( Anatüzük Madde 2 )

TÜRK ARMATÖRLERİ İŞVERENLERİ SENDİKASI

TÜRKİYE CAM, ÇİMENTO VE TOPRAK SANAYİİ İŞVERENLERİ SENDİKASI

ÇİMENTO ENDÜSTRİSİ İŞVERENLERİ SENDİKASI (ÇEİS)

TÜRKİYE DERİ SANAYİİ İŞVERENLERİ SENDİKASI (TÜDİS)



İşverenlerin ve Konfederasyona üye işveren sendikalarının çalışma
ilişkilerinden doğan ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini mevzuat
çerçevesinde korumak ve geliştirmek, aralarında karşılıklı yardımlaşmalarını
sağlamak,
Çalışma barışının sağlanması ve devam ettirilmesi için başta Atatürk ilkeleri
olmak üzere Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün, milli
egemenliğin, Cumhuriyetin, milli güvenliğin, kamu düzeninin ve kamu
yararının korunması temel ilkelerine sadık kalarak demokratik esaslar
dahilinde faaliyet göstermek,

TÜRKİYE GIDA SANAYİİ İŞVERENLERİ SENDİKASI (TÜGİS)

İLAÇ ENDÜSTRİSİ İŞVERENLER SENDİKASI (İEİS)

TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI (İNTES)

KAMU İŞLETMELERİ İŞVERENLERİ SENDİKASI (KAMU-İŞ)

TÜRKİYE KİMYA, PETROL, LASTİK VE PLASTİK SANAYİİ İŞVERENLERİ
SENDİKASI (KİPLAS)

MAHALLİ İDARELER KAMU İŞVEREN SENDİKASI (MİKSEN)
Çalışma ilişkilerinde işverenleri yurtiçinde ve yurtdışında temsil etmek
YAPISI
Zorunlu Organlar : Genel Kurul / Yönetim Kurulu / Denetleme Kurulu /
Disiplin Kurulu
Diğer Kurullar
: Yürütme Komitesi / Danışma Kurulu / Genel
Sekreterler Koordinasyon Kurulu
Genel Sekreterlik : Hukuk Bölümü / Araştırma, Eğitim ve Dış İlişkiler
Bölümü / Yayın Bölümü / İdari İşler ve Personel
Bölümü / Muhasebe ve Mali İşler Bölümü / Basın ve
Halkla İlişkiler Bölümü
Komisyonlar
: Mevzuat / Eğitim / AB Mevzuatını İnceleme /
Parlamento, Bürokrasi ve Halkla İlişkiler / Dış İlişkiler /
İş Sağlığı-Güvenliği ve Çevre / Anayasa / Mesleki
Yeterlilik Sistemi

MAHALLİ İDARELER İŞVERENLERİ SENDİKASI (MİS)

TÜRKİYE METAL SANAYİCİLERİ SENDİKASI (MESS)

PETROL ÜRÜNLERİ İŞVERENLER SENDİKASI (PÜİS)

TÜRKİYE SAĞLIK ENDÜSTRİSİ İŞVERENLERİ SENDİKASI (SEİS)

TÜRKİYE SELÜLOZ, KAĞIT VE KAĞIT SANAYİİ İŞVERENLERİ SENDİKASI

TÜRKİYE ŞEKER SANAYİİ İŞVERENLERİ SENDİKASI

TÜRKİYE TEKSTİL SANAYİİ İŞVERENLERİ SENDİKASI

TÜRKİYE TOPRAK, SERAMİK, ÇİMENTO VE CAM SANAYİİ İŞVERENLERİ
SENDİKASI

TURİZM ENDÜSTRİSİ İŞVERENLERİ SENDİKASI

TÜM ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI İŞVERENLERİ SENDİKASI (TEKİS)
TİSK:
Hoşdere Cad. Reşat Nuri Sok. No: 108
06540 Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 439 77 17 (Pbx)
Faks: (0312) 439 75 92-94
www.tisk.org.tr
e-mail: [email protected]
[email protected]
İŞVEREN
Özel Eki / Temmuz -Ağustos 2014
TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI
KONFEDERASYONU
www.onmedya.web.tr > 072014
İSTİHDAM, 2013
Rakamlarla
Türkiye
Temmuz 2014
NÜFUS
Toplam Nüfus1 (Bin Kişi)
Toplam Nüfus Artış Hızı1 (Yüzde)
Nüfus Yoğunluğu1 (Kişi/km2)
Şehirli Nüfus Oranı2 (Yüzde)
Bağımlılık Oranı1 (Binde)
İSTİHDAM 3
Sivil İşgücü (Bin Kişi)
Sivil İstihdam (Bin Kişi)
İşsiz (Bin Kişi)
İşsizlik Oranı (Yüzde)
Kadın
Erkek
İşgücüne Katılım Oranı (Yüzde)
Kadın
Erkek
Sivil İstihdamın Sektörel Dağılımı (Bin Kişi)3
Toplam
Tarım
Sanayi
Hizmetler
İnşaat
Sivil İstihdamın İşteki Durumu (Bin Kişi)3
Toplam
Ücretli ve Yevmiyeli
Kendi Hesabına ve İşveren
Ücretsiz Aile İşçisi
Kayıtlı İşçi İstihdamı (Bin Kişi)
Kamu Sektörü (Yüzde)
Özel Sektör (Yüzde)
SOSYAL GÜVENLİK (Bin Kişi)
Toplam Aktif Sigortalı Sayısı
Sosyal Sigortalar Kurumu
T.C.Emekli Sandığı
Bağ-Kur
Özel Sandıklar
Tarımdaki Aktif Sigortalılar
İsteğe Bağlı Aktif Sigortalılar
Toplam Aktif Sig. /İstihdam (Yüzde)
Aylık Alanlar 4
Bağımlılar
Aktif / Pasif Oranı 5
Bağımlılık Oranı 6
Toplam Sigortalı Nüfus
Sigortalı Nüfus /Toplam Nüfus
TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ
Akdedilen Sözleşme Sayısı
İşyeri Sayısı
Kapsamdaki İşçi Sayısı
GREV UYGULAMALARI
Grev Sayısı
İşyeri Sayısı
Greve Katılan İşçi Sayısı
Kaybolan İşgünü Sayısı
2011
74.724
1,35
97
76,8
484
2012
75.627
1,20
98
77,3
480
2013
76.668
1,37
100
91,3
476
26.725
24.110
2.615
9,8
11,3
9,2
49,9
28,8
71,7
27.339
24.821
2.518
9,2
10,8
8,5
50,0
29,5
71,0
28.271
25.524
2.747
9,7
11,9
8,7
50,8
30,8
71,5
24.110
6.143
4.704
11.587
1.676
24.821
6.097
4.751
12.264
1.709
25.524
6.015
4.955
12.771
1.782
24.110
14.876
5.931
3.303
11.031
7,3
92,7
24.821
15.619
5.933
3.268
11.940
7,3
92,7
25.524
16.353
5.955
3.217
12.484
6,4
93,6
17.375
11.547
2.554
3.273
120
1.247
331
72,0
9.275
36.348
1,87
2,63
64.089
85,8
18.353
12.527
2.663
3.163
123
1.143
356
74,0
9.636
33.808
1,90
2,37
62.899
83,2
18.887
13.136
2.823
2.927
131
991
400
74,0
9.965
32.945
1,90
2,27
62.806
82,0
1.939
14.057
422.584
1.513
6.721
234.469
2.642
17.288
657.485
9
26
557
13.273
8
19
768
36.073
19
198
16.632
308.426
LOKAVT UYGULAMALARI
Lokavt Sayısı
İşyeri Sayısı
Lokavta Dahil İşçi Sayısı
Kaybolan İşgünü Sayısı
MİLLİ GELİR
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
(Cari Fiyatlarla, Milyon TL.)
(1998 Fiyatlarıyla, Bin TL.)
Büyüme Hızı (Yüzde)
Kişi Başına GSYH (Cari Fiyatlarla, TL.)
(Cari Fiyatlarla, Dolar)
(Satınalma Gücü Paritesine Göre, Dolar)
Genel Denge (Yüzde Pay)7
Gayri Safi Milli Hasıla
Toplam Kaynaklar
Toplam Yatırımlar
Toplam Tüketim
Kamu Tüketimi
Kamu Tasarrufu
Kamu Yatırımı
Özel Tüketim
Özel Tasarruf
Özel Yatırım
Sektörlerin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
İçindeki Payları (Yüzde)
Tarım
Sanayi
Hizmetler
TARIM - Seçilmiş Tarım Ürünleri Üretimi
(Bin Ton)8
Buğday
Arpa
Şeker Pancarı
Pamuk (kütlü)
Fındık
SANAYİ
İmalat Sanayi Üretimindeki Değişimler (%)9
İmalat Sanayi Toplamı
Gıda
İçecek
Tütün
Tekstil
Giyim Eşyası
Deri
Ağaç
Kağıt
Basım ve Yayım
Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri
Kimya
Ecza Ürünleri
Plastik ve Kauçuk
Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünleri
Ana Metal
Metal Ürünleri
2011
0
0
0
0
2012
0
0
0
0
2013
0
0
0
0
1.297.713 1.416.798 1.561.510
115.175 117.625 122.388
8,8
2,1
4,0
17.484
18.846
20.531
10.428
10.459
10.782
17.644
18.209
18.976
100,0
108,9
24,1
84,8
10,8
3,7
4,1
74,0
10,7
20,0
100,0
105,2
20,4
84,8
11,6
2,9
4,4
73,2
11,6
16,0
100,0
106,1
19,6
86,5
12,0
2,9
4,7
74,5
9,7
14,8
8,0
20,0
72,0
7,9
18,8
73,3
7,4
18,5
74,1
21.800
7.600
16.126
2.580
430
20.100
7.100
14.920
2.320
660
22.050
7.900
16.227
2.250
549
10,0
6,9
1,9
-4,0
1,1
-1,8
2,6
12,7
9,2
19,9
8,4
6,4
9,0
11,8
6,0
10,4
19,2
2,2
3,4
7,9
20,0
4,3
6,0
-4,0
-0,1
4,8
3,0
2,1
1,7
12,5
-0,2
0,2
5,2
5,9
4,4
5,9
-2,1
-2,1
4,1
2,1
3,6
0,3
4,5
5,9
-3,5
3,7
-5,1
3,5
3,7
5,3
4,2
Elektronik
Elektrikli Teçhizat
Diğer Makine
Otomotiv
Diğer Ulaşım Araçları
Mobilya İmalatı
İmalat Sanayiinde Kapasite Kullanım Oranı
(Yüzde)
YATIRIMLAR
Sabit Sermaye Yatırımları
(Cari Fiyatlarla, Milyon TL)
Kamu Sektörü
Özel Sektör
2011
7,4
12,3
27,7
17,5
26,2
16,6
2012
14,8
2,5
1,0
-5,0
-15,2
-9,1
2013
4,5
9,9
7,9
7,5
-6,2
11,1
75,4
74,2
74,6
283.163
49.075
234.088
287.121
55.424
231.697
317.446
73.151
244.295
18,0
-2,2
22,3
21,8
-2,7
10,3
-4,9
20,3
4,3
22,9
0,7
20,3
KAMU MALİYESİ (Milyon TL)
Genel Devlet Gelirleri 7
Vergiler
Vergi Dışı Normal Gelirler
Faktör Gelirleri
Sosyal Fonlar
Özelleştirme Gelirleri
Genel Devlet Harcamaları 7
Cari Harcamalar
Yatırım Harcamaları
Transfer Harcamaları
Borçlanma Gereği 7
Borçlanma Gereği / GSYH (%)
Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi
Net İç Borç Stoku 10
Dış Borçlar (Milyon Dolar)
Orta ve Uzun Vadeli
Kısa Vadeli
Kamu Net Borç Stoku (Milyon TL) 7
Toplam Borç Servisi (Milyon TL)
Net Rezervler (Milyon Dolar)
472.469
260.262
23.836
65.395
118.858
4.117
477.070
215.946
43.322
217.801
4.601
0,10
-17.783
368.778
303.884
222.043
81.841
289.997
150,3
116.650
535.776
285.695
30.186
80.885
132.564
6.447
550.478
247.774
49.812
252.892
14.702
1,00
-29.412
386.542
338.309
237.769
100.540
240.562
143,8
120.199
619.287
333.683
29.603
89.560
157.012
9.665
635.382
283.845
61.922
289.616
15.859
0,80
-18.449
403.007
388.243
259.136
129.107
198.278
183,2
144.203
ÖDEMELER DENGESİ
VE DIŞ TİCARET (Milyon Dolar)
Cari İşlemler Hesabı
Dış Ticaret Dengesi
Net Turizm Geliri
İşçi Geliri 11
Cari Transferler
Sermaye ve Finans Hesapları 11
Gelir Dengesi
Toplam Mal İhracatı 11
Toplam Mal İthalatı 11
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (%)
-75.082
-89.137
20.171
1.045
1.758
7.066
-7.855
143.396
-232.535
60,6
-48.497 -65.061
-65.331 -80.016
21.251
23.180
975
877
1.433
1.180
5.824
7.512
-7.161
-9.349
163.221 163.365
-228.552 -243.381
63,6
57,1
Sabit Sermaye Yatırımlarındaki
Değişmeler (Sabit Fiyatlarla, Yüzde)
Toplam
Kamu Sektörü
Özel Sektör
S.S. Yatırımları / GSYH (Yüzde)
ENERJİ 7
Birincil Enerji Kaynakları Üretimi
(Bin Ton Petrol Eşdeğeri)
Elektrik Üretimi (Gwh)
Elektrik Tüketimi (Gwh)
Kişi Başına Tüketim (kWh)
2011
2012
2013
(-)
229.395
230.306
3.114
(-)
239.497
242.370
3.224
(-)
237.526
243.026
3.196
41,5
9,4
30,0
7,9
11,2
İNŞAAT
Toplam Bina İnşaatı (Bin m2)
(İnşaat Ruhsatnamelerine Göre)
(Yapı Kullanım İzinlerine Göre)
Konut
Sınai Yapı
Ticari ve Diğer
Bina İnşaatı Ort. Maliyet Artışı (%)
123.622
105.652
81.480
5.919
18.251
12,41
152.953
103.878
79.313
6.531
18.034
5,40
168.208
133.264
101.470
7.665
24.129
5,10
37,1
15,7
10,5
21,0
15,7
36,7
16,4
10,2
21,7
15,0
TURİZM
Çıkan Vatandaş Sayısı (Bin Kişi)
Gelen Yabancı Sayısı (Bin Kişi)
Turistik Yatak Sayısı (Bin Adet) 7
Net Turizm Geliri (Milyon Dolar)
11.641
31.456
680
18.044
11.861
31.783
706
24.414
12.513
34.910
725
27.057
55.103
49.347
665.642
584.838
597.988
264.558
113.744
61.349
54.566
731.771
691.146
657.646
286.297
131.188
75.974
67.740
890.706
930.319
814.973
320.991
151.803
13,33
11,09
2,45
6,09
6,97
4,48
108,4
92,6
51,9
40,7
66,2
74,5
593
384
11,7
107,6
96,8
52,8
44,0
74,9
76,8
583
378
11,6
110,4
103,3
55,4
47,9
(-)
76,9
(-)
(-)
10,8
10,45
6,47
6,16
8,89
7,40
7,49
1,6700
2,3224
0,0210
183,30
1,7925
2,3045
0,0224
188,81
1,9013
2,5254
0,0194
184,94
İhracatın Sektörlere Göre Dağılımı (%)
Tarım, Orman ve Balıkçılık
Madencilik
İmalat Sanayii
Diğer Sektörler
2011
4,9
2,1
92,4
0,5
2012
4,9
2,4
92,3
0,3
2013
5,4
2,5
91,6
0,4
İthalatın Sektörlere Göre Dağılımı (%)
Tarım, Orman ve Balıkçılık
Madencilik
İmalat Sanayii
Diğer Sektörler
3,6
17,2
74,4
4,7
2,9
19,6
73,5
4,0
3,0
16,1
77,3
3,6
İhracatın Ülkelere Göre Dağılımı (%)
AB Ülkeleri
Diğer Avrupa Ülkeleri
Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri
Diğer Asya Ülkeleri
Diğer Ülkeler
46,4
9,4
25,7
7,6
10,9
39,0
9,3
34,0
6,9
10,9
İthalatın Ülkelere Göre Dağılımı (%)
AB Ülkeleri
Diğer Avrupa Ülkeleri
Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri
Diğer Asya Ülkeleri
Diğer Ülkeler
38,0
14,8
9,9
22,1
15,2
PARASAL GÖSTERGELER (Milyon TL)
Emisyon Hacmi
Dolaşımdaki Para
Para Arzı (M2Y)
Yurtiçi Net Kredi Hacmi
Yurtiçi Yer. Toplam Mevduat
TL Tasarruf Mevduatı
Döviz Tevdiat Hesapları (Milyon Dolar)
FİYATLAR
Üretici Fiyatları Artışı 12
(Aralık / Aralık, Yüzde)
(12 Aylık Ort.,Yüzde)
Tüketici Fiyatları Artışı 13
(Aralık / Aralık, Yüzde)
(12 Aylık Ort.,Yüzde)
DÖVİZ KURLARI 14
ABD Doları - $ / TL
Euro - € / TL
Japon Yeni - ¥ / TL
Reel Kur İndeksi (1987=100)
YABANCI SERMAYE
Yatırım Gerçekleşmeleri (Milyon Dolar)
Girişler
Çıkışlar
Net
SERMAYE PİYASASI
İhraç Edilen Menkul Değerler (Milyon TL)
Kamu Kesimi
Özel Kesim
Toplam
EĞİTİM VE SAĞLIK
Brüt Okullaşma Oranları (Yüzde) 15
İlköğretim (İlkokul+Ortaokul)
Orta Öğretim (Lise)
Genel Orta Öğretim 16
Mesleki ve Teknik Orta Öğretim 17
Yüksek Öğretim
Doğuşta Hayat Ümidi (Yıl)
Doktor Başına Nüfus (Kişi)
Yatak Başına Nüfus (Kişi)
Bebek Ölüm Oranı (Binde)
16.136
1.991
14.145
10.759
663
10.126
10.192
568
9.624
Notlar: (1) Yıl sonu itibariyle (2) İl ve ilçe merkezleri içindeki nüfusun toplam nüfusa oranı
(3) 15 + yaş; yıllık ortalama; 2005-2014 Ocak zaman serisi (4) Dosya sayısı (5) Aktif Sigortalı Sayısı
/ Aylık Alanlar Sayısı (6) Aylık alan kişi ve bağımlı sayısı / aktif sigortalı sayısı (7) 2013 yılı verileri
geçici rakamlardır. (8) 2013 yılı üçüncü üretim tahminine göre (9) 2010=100, Takvim Etkisinden
Arındırılmış Veriler (10) 2013 yılı dördüncü çeyrek itibariyledir. (11)2013 yılı verisi Aralık ayı
itibariyledir. (12) 2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi (13) 2003=100 Tüketici Fiyatları Endeksi
(14) Yıllık ortalama döviz alış kuru (15) 2013 yılı verileri, 2013-2014 öğretim yılı başı itibariyledir.
(16) Genel Lise, Anadolu Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Güzel
Sanatlar ve Spor Lisesi ve Özel Liseler (17) İmam Hatip Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mesleki
ve Teknik Liseler, Özel Eğitim Meslek Liseleri ve Özel Meslek Liseleri (-) Veri yoktur
108.365
89.824
198.189
82.108
87.917
170.025
109.702
60.526
170.229
Kaynaklar: ÇSGB, DTM, HM, KB, MEB, Maliye Bakanlığı, OECD,Sağlık Bakanlığı, SGK, TÜİK, Turizm
Bakanlığı, TCMB
Download

PDF Formatı