A
Sağ. Hiz. Pazarlaması
A
A
A
A
SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI
1. Hedef kitle için kalite, hizmet ve fiyatın doğru bileşimini bir
araya getirmeye, müşteri ihtiyaçlarını mümkün olan en düşük
edinim ve kullanım maliyeti ile karşılamaya
.. denir.
Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin
gelmesi uygun olur?
A) Pazarlama
(B) Müşteri değeri
C) Pazar değeri
D) Satış değeri
E) Firma değeri
2. "Bir malın satışına bağlı olmaksızın son tüketicilere ve
işletmelere pazarlandığında istek ve ihtiyaç doygunluğu
sağlayan ve bağımsız olarak tanımlanabilen eylemlere"
denir.
Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin
gelmesi uygun olur?
(A) Hizmet
B) Fiziksel mal
C) Ticari mal
D) Ürün
E) Somut mal
3. Aşağıdakilerden hangisi, tüketici davranışlarını etkileyen
psikolojik faktörlerden birisidir?
A) Sosyal sınıf
B) Referans grupları
C) Medeni durum
(D) Algılama
E) Meslek
4. "Toplanmış veri yığınının bir süreçten geçirilerek, son
kullanıcının istediği düzen ve detayda hazırlanmış haline
..denir".
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisinin gelmesi uygundur?
(A) Bilgi
B) Veri
C) Veri toplamı
D) Birinci el veri
E) İkinci el veri
5. "Heterojen bir bütün pazarın, nispeten benzer mamullere
ihtiyaç duyan tüketici gruplarına ayrılması işlemi"ne ne
denir?
A) Pazar araştırması
B) Pazar konumlandırma
C) Konumlandırma
D) Hedef pazar seçimi
(E) Pazar bölümlendirme
Sayfa-1
6. Pazarlama kaynaklarının (fiziki, beşeri ve mali), belirli bir
gelecek süreye dönük olarak, pazarlama amaç ve hedefleri
doğrultusunda pazarlama fırsatlarına tahsisini öngören
bilinçli ve örgütsel bir karar ve seçim sürecine ne denir?
A) Plan
B) Strateji
(C) Stratejik pazarlama planlaması
D) Pazarlama Programı
E) Planlama
7. Pazarlama planlaması sürecinin ikinci aşaması
. analizidir. Bu analiz; işletmenin güçlü ve zayıf
yönlerini ve kendileriyle ilgili fırsat ve tehditleri belirleyerek,
stratejik konumunu değerlendirmesine imkân sağlayan bir
yaklaşımdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisinin gelmesi uygun olur?
(A) Swot Analizi
B) Durum Analizi
C) Varyans Analizi
D) Sektör Analizi
E) Ürün Analizi
8. . bir işletmenin var oluş nedenini açıklar.
İşletmenin neyi, hangi amaçla yapmak üzere kurulduğunu,
kendisini nasıl görmek istediğini ifade eder. Bir bakıma,
işletmenin kendisi için tanımladığı rol ve görevlerdir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin
gelmesi uygun olur?
A) Strateji
B) Vizyon
C) Plan
(D) Misyon
E) Hedef
9. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karması unsurlarından
(pazarlama temel değişkenlerinden) birisi değildir?
A) Mamul
(B) Finans
C) Fiyat
D) Tutundurma
E) Dağıtım
10. Sağlık hizmetlerinin genel bir sınıflandırılması yapıldığında,
aşağıdakilerden hangisi bu sınıflandırma içinde yer almaz?
A) Koruyucu sağlık hizmetleri,
B) Tedavi edici sağlık hizmetleri,
C) Rehabilite edici sağlık hizmetleri,
D) Sağlığın geliştirilmesi hizmetleridir.
(E) Erteleyici sağlık hizmetleri
Sağ. Hiz. Pazarlaması
11. Hastalık veya yaralanma dolayısıyla bozulan fizik, mental ve
sosyal fonksiyon gücünü yeniden kazandırmak ve hastayı
eski çalışma alanına göndermek veya azalan gücüne daha
uygun bir iş için hazırlamak amacıyla yapılan tıbbi ve cerrahi
etkinlikler ve sosyal çalışmalar, hangi sağlık hizmetleri
kapsamında gerçekleştirilir?
A) Koruyucu sağlık hizmetleri
B) Tedavi edici Sağlık hizmetler
(C) Rehabilite edici sağlık hizmetleri
D) Sağlığın geliştirilmesi hizmetleri
E) Primer koruma hizmetleri
12. Aşağıdakilerden hangisi, fiyatlandırma amaçlarından birisi
değildir?
A) Kârlılık amacı
B) İmaj geliştirme amacı
C) Satış hacmini artırma amacı
(D) Vergi ödeme amacı
E) Ürünü konumlandırma amacı
13. Alıcının, malın değerine ilişkin değerlendirmesinin temel
alındığı fiyatlandırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hedef fiyatlandırma yöntemi
(B) Talebe dayalı fiyatlandırma yöntemi
C) Rekabete dayalı fiyatlandırma yöntemi
D) Başabaş fiyatlandırma yöntemi
E) Tutundurucu fiyatlandırma yöntemi
14. Aşağıdakilerden hangisi, fiyatlandırma sürecinde dikkate
alınması gereken işletme dışı faktörlerden birisi değildir?
A) Yasal ve politik düzenlemeler
B) Kanal üyeleri
(C) Pazarlama karması elemanları
D) Pazar koşulları
E) Rekabet
15. Aşağıdakilerden hangisi tutundurma karmasının
elemanlarından biri değildir?
A) Reklâm
B) Kişisel satış
C) Satış geliştirme
(D) Fiziksel dağıtım
E) Doğrudan pazarlama
16. Aşağıdakilerden hangisi tutundurma karmasının seçimini
etkileyen faktörlerden birisi değildir?
A) Tutundurma bütçesi ve maliyetler
B) Pazarın niteliği
C) Mamulün niteliği
D) Mamulün hayat seyrindeki dönemi
(E) Firmada çalışanların sayısı
Sayfa-2
A
A
A
A
A
17. Hastane pazarlamasında, sunulan hizmetler ve çalışmalar
konusunda toplumda olumlu imaj yaratılması yönünden,
hangi tutundurma karması elemanı ön planda gelir?
A) Reklam
(B) Halkla ilişkiler
C) Doğrudan pazarlama
D) Kişisel satış
E) Satış geliştirme
18. "Hizmetin ulaştırılmasını sağlayan prosedürler,
mekanizmalar ve faaliyetlerin akışı, hizmeti ulaştırma ve
operasyon sistemleri" ifadesi, hizmetler için genişletilmiş
(ilave) pazarlama karması elemanlarından hangisini ifade
etmektedir?
A) Mamul (mal, ürün, hizmet)
B) Fiyat, fiyatlandırma
(C) Süreç (süreç yönetimi)
D) Katılımcılar (insan, personel-müşteri)
E) Fiziksel kanıtlar
19. "Mamulün, alıcısının bulunabileceği her yerde satışa
sunulması" hangi dağıtım politikasının esasını oluşturur?
(A) Yaygın veya yoğun dağıtım
B) Özel veya tekelci dağıtım
C) Doğrudan dağıtım
D) Seçimli veya selektif dağıtım
E) İkili dağıtım
20. Aşağıdakilerden hangisi, dağıtım kanalının seçimini
etkileyen faktörlerden birisi olamaz?
A) Pazarla ilgili faktörler
B) Mamulle ilgili faktörler
C) Aracılarla ilgili faktörler
D) İşletmenin kendisi ile ilgili faktörler
(E) Ürünün rengi ile ilgili faktörler
A
Sağ. İşl. Yön. Org.
A
A
A
A
SAĞLIK İŞLETMELERİNDE YÖN. ORG.
1. Arzulanan sonuçların elde edilmesini sağlamak için
performansın ölçülmesini gerektiren yönetim işlevi
aşağıdakilerden hangisidir?
(A) Denetim
B) Koordinasyon
C) Planlama
D) Örgütleme
E) Yöneltme
2. Çeşitli durumlarda en iyi hareket tarzının belirlenmesi
amacıyla, diğer yönetim teorilerinin birlikte ya da bağımsız
bir şekilde uygulanmasını içeren yönetim teorisi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Klasik Yönetim Teorisi
B) İnsan İlişkileri Yaklaşımı
C) Yönetim Süreci Yaklaşımı
D) Sistem Yaklaşımı
(E) Durumsallık Yaklaşımı
3. Bir işletmede ele alınması gereken ilk yönetim fonksiyonu
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Organizasyon
B) Yöneltme
(C) Planlama
D) Koordinasyon
E) Denetim
4. Astlara görev verildiğinde görevin gerektirdiği yetkininde
verilmesini ifade eden organizasyon ilkesi aşağıdakilerden
hangisidir?
(A) Yetki Ve Sorumluluk Denkliği İlkesi
B) Komuta Birliği İlkesi
C) Sorumluluğun Devredilememesi İlkesi
D) Denetim Alanı İlkesi
E) Yönetim Birliği İlkesi
5. Aşağıdakilerden hangisi bir denetim sisteminde bulunması
gereken özellikler arasında yer almaz?
(A) Başarısızlık Halinde Ağır Yaptırımlar İçermek
B) Amaçlarla İlişkili Olmak
C) Bütün Davranış Ve Amaçları Kapsamak
D) Tam Zamanında Bilgi Sağlamak
E) Kabul Edilebilir Ve Uygun Olmak
6. Yetki göçerimi süreci olmayan faaliyet aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Görevi Astlara Devretmek
B) Yetki Verilmek
(C) Personeli Güdülemek
D) Sorumluluk Verilmek
E) Denetim Sağlamak
Sayfa-3
7. Büyük işletmelerde kadrolama işlevinin gerçekleştirildiği
birim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üretim
(B) İnsan Kaynakları
C) Pazarlama
D) Bilgi İşlem
E) Muhasebe
8. Kişinin etkileyebileceği kişilerin toplamını belirleyen
kavrama ne ad verilir?
(A) Güç Alanı
B) Güç Konusu
C) Güç Kaynakları
D) Yetki
E) Güç
9. Yönetim alanının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşletmede Çalışan Yöneticilerin Sayısıdır
(B) Her Yöneticiye Doğrudan Bağlanan Ast Sayısıdır
C) İşletmede Mevcut Yönetim Basamaklarının Sayısıdır
D) Yönetici Ve Yönetilenlerin Birbirine Oranıdır
E) Faaliyetler İçin Gerekli Araç-Gereçlerin Sayısıdır
10. Beklenen sonuçların sayılarla ifade edildiği plan türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Programlar
B) Projeler
C) Prosedürler
(D) Bütçeler
E) Politikalar
11. Aşağıdakilerden hangisi doğal sistemlerden biri değildir?
(A) İşletme
B) Evren
C) Güneş Sistemi
D) İnsan
E) Bitki
12. Personel bulma işlevinin tanımı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İnsan Kaynağına Hak Ettiği Değeri Vermektir
B) Çalışana İyi Ücret Sağlamaktır
(C) Nitelikli Adayları İşletmeye Çekmektir
D) Adayları Doğru Değerlendirmektir
E) Doğru Seçim Yapmaktır
13. Aşağıdakilerden hangisi gücün kaynaklarından biri
değildir?
A) Zorlayıcı Güç
B) Ödüllendirici Güç
C) Yasal Güç
(D) Güdüleme Gücü
E) Uzmanlık Gücü
Sağ. İşl. Yön. Org.
14. Örgütleme işlevinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Amaçların Ve Planların Belirlenmesidir
B) İşletmeye Gereken Finansal Kaynakların Bulunmasıdır
(C) Amaçlara Ulaşılabilmesi İçin Gerekli Çalışma Ortamının
Her Boyutuyla Hazırlanmasıdır
D) İşletmenin Değişen Durumlara Uyum Sağlamasıdır
E) Faaliyetler Arasında Koordinasyon Sağlanmasıdır
15. Kadrolama işlevinin doğrudan ilgili olduğu üretim faktörü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Finans
B) Doğa
C) Teknoloji
(D) Emek
E) Girişimci
16. Aşağıdakilerden hangisi lider kişiliklerin ortak
özelliklerinden biri değildir?
A) Kararlı Olmaları
(B) Özensiz Olmaları
C) Dinamik Olmaları
D) İletişim Yeteneğine Sahip Olmaları
E) Fiziksel Görünümlerinin Düzgün Olması
17. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde, mevcut personelin
sayı ve nitelik olarak yapısını ortaya koyar?
A) Yedek Personel İhtiyacı
B) Gerçek Personel İhtiyacı
C) İşgücü Talebi
D) Personel Devir Oranı
(E) İşgücü Arzı
18. Aşağıdakilerden hangisi, insan ilişkileri yaklaşımında ele
alınan konulardan biri değildir?
A) Güdüleme
B) Liderlik
(C) Ücret
D) İletişim
E) Biçimsel Ve Biçimsel Olmayan İlişkiler
19. Kişilik özelliklerine dayalı etkileme yeteneğine ne ad
verilir?
A) Yasal Güç
(B) Karizmatik Güç
C) Zorlayıcı Güç
D) Ödüllendirici Güç
E) Uzmanlık Gücü
Sayfa-4
A
A
A
A
A
20. Başkalarını amaçlar doğrultusunda yönlendirmek ve
onlara iş yaptırabilmek için yöneticinin sahip olduğu hak
olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
(A) Yetki
B) Sorumluluk
C) Güç
D) Yönetim
E) Güdüleme
A
Sağlık İşletmelerinde Muh.
A
A
A
A
SAĞLIK İŞLETMELERİNDE MUHASEBE
1.
Aşağıdaki madde hangi işlem için yapılmıştır?
A) Mal siparişi için avans verilmesi
(B) Siparişi için avans verilen malın teslim alınması
C) Kredili mal alışı
D) Yurt dışı siparişi için akreditif açtırılması
E) Peşin mal alışı
2. Eldeki nakit paranın değerlendirilmesi amacıyla geçici
olarak satın alınan hisse senetleri hangi hesapta izlenir?
(A) Hisse Senetleri Hesabı
B) İştirakler Hesabı
C) Taahhütler Hesabı
D) Geçici Yatırımlar Hesabı
E) Hisse Senedi ve Tahviller Hesabı
3. Aşağıdakilerden hangisi maddi duran varlık kalemleri
içinde yer almaz?
A) Binalar
(B) Ticari Mallar
C) Taşıtlar
D) Demirbaşlar
E) Tesis, Makine ve Cihazlar
4. Aşağıdakilerden hangisi "Hazır Değerler" grubu içerisinde
yer alan hesaplardan bir tanesidir?
A) Sermaye
B) Ödenmemiş Sermaye
C) Yasal yedekler
(D) Alınan çekler
E) Dönem Net karı
5. Azalan bakiyeler amortisman yönteminde 50.000 TL
maliyetli bir makine için % 10 üzerinden 1. yılda ayrılacak
amortisman tutarı kaç liradır?
A) 8.000
B) 6.000
C) 7.000
D) 5.000
(E) 10.000
6. Aşağıdaki hesaplardan hangisi GELİR TABLOSU hesapları
arasında yer almaz?
(A) Gelir Tahakkukları
B) Karşılık Giderleri
C) Reeskont Faiz giderleri
D) Reeskont Faiz gelirleri
E) Genel Yönetim Giderleri
Sayfa-5
7. Teminat için bankaya verilen alacak senetleri hangi
yardımcı hesapta izlenir?
A) Portföydeki Senetler Hesabı
B) Takipteki Senetler Hesabı
C) Protestolu Senetler Hesabı
(D) Teminattaki Senetler Hesabı
E) Alacak Senetleri Hesabı
8.
Yukarıdaki kayıt ne için yapılmıştır?
A) Alacak Senedinin Tahsili
B) Alacak senedinin müşteriye geri iade edilmesi
(C) Senetsiz bir alacağa karşılık senet alınması
D) Alıcılar Hesabının kapatılması
E) Alıcılar Hesabında yapılan hatanın düzeltilmesi
9. Aşağıdaki hesaplardan hangisi Stoklar Hesap Grubunda
yer almaz?
A) İlk Madde ve Malzeme Stokları
B) Mamuller
C) Ticari Mallar
D) Üretim-Yarı Mamuller
(E) Alınan Sipariş Avansları
10. Kesin Mizanın düzenlenmesinden sonra yapılacak işlem
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi
B) Hesapların Kapanış Kayıtlarının Yapılması
(C) Mali Tabloların Düzenlenmesi
D) Yansıtma Kayıtlarının Yapılması
E) Açılış kayıtlarının yapılması
11. Bir işletmede ay sonu itibariyle, İndirilecek KDV hesabının
kalanı 5.000 TL, Hesaplanan KDV hesabının kalanı 7.000
TL'dir. Buna göre, ay sonunda yapılacak kayıtta aşağıdaki
hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?
A) İndirilecek KDV hesabı borçlu 7.000 TL
B) İndirilecek KDV hesabı alacaklı 2.000 TL
C) Hesaplanan KDV hesabı alacaklı 5.000 TL
(D) Ödenecek Vergi ve Fonlar alacaklı 2.000 TL
E) Devreden KDV hesabı alacaklı 5.000 TL
12. Şüpheli Alacaklar için karşılık ayrıldığında da aşağıdaki
hesaplardan hangisi borçlandırılır?
A) Karşılık Gelirleri
B) Reeskont Giderleri
C) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı
D) Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı
(E) Karşılık Giderleri
Sağlık İşletmelerinde Muh.
13. Muhasebede yapılan tüm işlemlerin belgelendirilmesi ve
kayıtların belgeye dayanması gerekliliği, aşağıdaki
muhasebe temel kavramlarından hangisinin bir
sonucudur?
A) İhtiyatlılık
B) Tutarlılık
C) Önemlilik
(D) Tarafsızlık ve belgelendirme
E) Özün önceliği
14. Genel Yönetim Giderleri Hesabının işleyişiyle ilgili olarak
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Bankadan çekilen para, hesabın alacağında
muhasebeleştirilir.
(B) Ödenen telefon faturası, hesabın borcunda
muhasebeleştirilir.
C) Alıcılardan yapılan tahsilat, hesabın alacağında
muhasebeleştirilir.
D) Kasa noksanı, hesabın alacağında muhasebeleştirilir.
E) Senet ödemesi, hesabın borcunda muhasebeleştirilir.
15. Aşağıdakilerden hangisi, satın alınan makinenin maliyet
unsuru değildir?
A) Makinenin alış bedeli
B) Montaj giderleri
C) Sigorta giderleri
D) Taşıma giderleri
(E) Yakıt gideri
16. Aşağıdakilerden hangisine amortisman ayrılmaz?
(A) Arsalar
B) Binalar
C) Taşıtlar
D) Tesis Makine ve Cihazlar
E) Demirbaşlar
17.
Yukarıdaki yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine
aittir?
A) Bankadan alınan kredi karşılığında çek alınmasına
B) Alınan çekin tahsil edilerek bankadaki hesaba
yatırılmasına
C) Kredi borcuna karşılık çek verilmesine
D) Kredi borcunun bankadaki mevduatlardan ödenmesi
(E) Bankadan para çekilmesi
18. Aşağıdakilerden hangisi bir hesabın borç ve alacak
taraflarındaki tutar toplamlarının birbirine eşit olması
durumunda doğrudur?
A) Hesap açıktır
B) Hesap borç kalanı verir
C) Hesap şeffaftır
D) Hesap alacak kalanı verir
(E) Hesap kapalıdır
Sayfa-6
A
A
A
A
19. Artışların borç tarafına, azalışların alacak tarafına
kaydedildiği hesaplar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gelir hesapları
B) Öz kaynak hesapları
(C) Varlık hesapları
D) Pasifi düzenleyici hesaplar
E) Aktifi düzenleyici hesaplar
20. Aşağıdakilerden hangisi üçüncü kişilerin varlıklar
üzerindeki hakkını ifade eder?
A) Alacaklar
(B) Borçlar
C) Varlık
D) Sermaye
E) Nakit
A
A
Sağlık Mevzuatı
A
A
A
A
SAĞLIK MEVZUATI
1. Devlet memurlarında maluliyet işlemlerine başlanması için
maksimum alınabilecek rapor süresi nedir?
A) 18 ay
(B) iki kez 18 ay
C) iki kez 12 ay
D) 12 ay
E) 2 kez 6 ay
8. Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik aşağıdaki
araştırmalardan hangilerini kapsamaz?
(A) Anket çalışmaları
B) Bitkisel zayıflatıcıların insanlar üzerinde denenmesi
C) Cerrahi yöntem denemeleri
D) Bitkisel kozmetik ürünlerin insanlar üzerinde denenmesi
E) Yeni tıbbi cihazla tedavi araştırması
2. Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının yıllık izin süreleri
kaç gündür?
A) 10
B) 15
C) 20
D) 25
(E) 30
9. Köy Kanununa göre köylünün sağlıkla ilgili olarak yerine
getirmekle zorunlu olduğu işlerden olmayan hangisidir?
A) Su birikintilerini kurutma
(B) Hela duvarlarının badanalanması
C) Çeşme yapma
D) Her eve hela yapma
E) Köye içme suyu getirme
3. AÇSAP Merkezlerinin günümüzdeki en önemli fonksiyonu
hangisidir?
(A) Mezuniyet öncesi uygulamalı eğitim hizmetleri (RİA vb)
B) Muayene hizmetleri
C) Halk eğitimi hizmetleri
D) Erken teşhis hizmetleri
E) Danışmanlık hizmetleri
4. Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği hangisini kapsar?
A) doping laboratuvarı
B) adli tıp laboratuvarı
C) doku tipleme laboratuvarı
(D) mikrobiyoloji laboratuvarı
E) genetik laboratuvarı
5. Hangisi bir hastanenin tam teşekküllü hastane sayılması
için o hastanede olması gerekli branş değildir?
A) İç Hastalıkları
(B) Fizik Tedavi
C) Göz veya ortopedi
D) Kulak-Burun-Boğaz
E) Nöroloji veya Ruh Hastalıkları
6. Hangi tedavi ücreti SGK tarafından karşılanmaz?
A) Ortez
B) protez
(C) Diş implantı
D) Yanık plastik cerrahisi
E) Rapora dayalı ilaç bedeli
7. En son Sağlık Uygulama Tebliği hangi yıl yayınlanmıştır?
A) 2010
B) 2011
C) 2012
D) 2013
(E) 2014
Sayfa-7
10. Hangi personel KPSS ile atanır?
A) Tabip
B) Diş tabibi
C) Eczacı
(D) Hemşire
E) Uzman diş tabibi
11. Hangisi hemşirelerin kendi kararları ile yapabileceği
uygulamadır (hekim talimatı gerekmeyen uygulamadır)?
(A) EKG çekmek
B) Buruna ilaç uygulama
C) Göze ilaç uygulama
D) Kulağa ilaç uygulama
E) Serum takmaya karar verme
12. Kozmetik ürünlerin satış yerlerinin denetimini kim yapar?
A) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
B) Belediye
C) İl Halk Sağlığı Laboratuvarı
(D) İl Halk Sağlığı Müdürlüğü
E) Eczacılar odası
13. Görevi başında vatandaşa tokat atmanın devlet memurları
kanununa göre cezası nedir?
A) aylıktan kesme
B) kınama
(C) memuriyetten çıkarma
D) uyarma
E) kademe ilerlemesinin durdurulması
Sağlık Mevzuatı
14. Birden fazla branşta, günübirlik ayakta muayene, teşhis,
tedavi ve tıbbi bakım hizmetleri verilen sağlık kuruluşlarına
........................ denir.
(A) gün hastanesi
B) gözlem merkezi
C) tıp merkezi
D) sağlık kabini
E) revir
15. Hangi şıkta personelin disiplin amiri yanlış verilmiştir?
A) Sağlık müdürünün vali
B) Halk Sağlığı Müdürünün vali
C) İlçe TSM sorumlu tabibinin kaymakam
D) İl TSM sorumlu tabibinin halk sağlığı müdürü
(E) Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterinin sağlık
müdürü
16. "Bakmakla yükümlü olunan kişi" tanımına girmeyen
hangisidir?
A) Geçimi sigortalı tarafından sağlanan ana ve baba
B) Çıraklık eğitimi alan 20 yaşını doldurmamış çocuk
(C) Üniversitede okuyan 30 yaşını aşmamış çocuk
D) Eş
E) 18 yaşından küçük çocuk
17. İş Kanunu hangisini kapsar?
A) Deniz ve hava taşıma işleri
(B) 50'den çok işçi çalıştırılan tarım ve orman işlerinin
yapıldığı işyerleri
C) Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit
yapı işleri
D) Ailenin üyeleri arasında evlerde ve el sanatlarının
yapıldığı işler
E) Ev hizmetleri
18. Hangisi disiplin cezası değildir?
A) Aylıktan kesme
B) Uyarma
C) Kınama
(D) Görevden uzaklaştırma
E) Memuriyetten çıkarma
19. Hastaların hastanede şikayetçi olabilecekleri asıl birim
neresidir?
A) Hasta Hakları Birimi
(B) Hasta İletişim Birimi
C) Başhekimlik
D) Hastane müdürlüğü
E) Hasta Hakları Koordinasyon Merkezi
Sayfa-8
A
A
A
A
A
20. Aile hekimliği uygulaması ile ilgili yanlış ifadeyi bulunuz.
A) Kişilerin hekimini değiştirme hakkı vardır.
B) Aile hekimleri Toplum Sağlığı Merkezi tarafından
denetlenir.
C) Önce aile hekimlerine başvurmadan hastaneye
gidilememesine sevk zinciri denir
D) Aşılama, gebe ve bebek izlemlerinin yetersiz
yapılmasının maddi cezası vardır.
(E) Semt polikliniklerinin yerine kurulmuşlardır.
Download

ı.oturum - inuzem