Türk - Alman Eğitim, Araştırma ve
İnovasyon Yılı 2014
FikirlerYarışması
Başlık
Kolon Kanser Tedavisinde Multidisipliner
Yaklaşımı Ve Komplet Mezokolik Eksizyon
Tekniğinin Standardizasyonu Semineri
Türk Partner
Mehmet Ayhan Kuzu
Ankara Ü.
AlmanPartner
Prof. Dr. WernerHohenberger ErlangenUnıvesity
Etkinlik
Kolon Kanser Tedavisinde Multidisipliner Yaklaşımı Ve
Komplet Mezokolik Eksizyon Tekniğinin Standardizasyonu Semineri
Etkinlik Özeti:
Toplantıya katılacak klinisyenlere onkolojik sonuçları açısından konvansiyonel cerrahi
tekniğe üstünlüğü tespit edilmiş olan komplet mezokolik eksizyon tekniğinin öğretilmesi,
tekniğin standardizasyonu ve bu teknik ile çıkarılan piyesin makroskopik bütünlüğünün
değerlendirilmesi ve preoperatif radyolojik degerlendirmenin tedavi üzerine etkisi tartışılacak ve planlanacak ortak çalışmalar tartışılacaktır. Bu etkinlik aynı zamanda Almanya ile yapılacak ortak projeler için ön adım olacaktır.
Öğrenme Hedefleri:
Cerrahi Bölümü
Toplantı ile cerrahlara kolon, lenfatik ve vasküler yapının embriyolojik planda diseksiyonu için gerekli anatomi bilgisinin aktarılması, komplet mezokolik diseksiyon tekniğinin anlatılması ve teknik uygulamada standardizasyonun saglanması amaçlanmaktadır. Bu alanda konvansiyonel cerrahi - komplet mezokolik eksizyon tekniginin kolonun
yerlesim yerine göre farklılıkları ve olası arastırmalar tartısılacaktır.
Patoloji Bölümü
03.07.14
1
Kolon kanser cerrahisinin ardından standart patolojik incelemede önceden göz ardı edilen çıkarılan piyesin kalitesinin incelenmesi ve embryolojik planların bütünlüğüne göre
derecelendirmesi eğitimi verilecektir.
Bu eğitim ile:
1- Cerrahi Piyesin embroyojik fasial planlarda çıkarılma şeklinin
a) mezokolik plan (tam yeterli cerrahi eksizyonu gösterir)
b) intramezokolik plan (mezokolik fasial planlar yaralanmıştır)
c) kas planı (tamamen yetersizdir) değerlendirilmesi
2- Cerrahi sınırların morfometrik volüm analizi ile (Mezokolonun tümör çevresindeki
çıkarılan doku oranımezonun bütünlügü) değerlendirilmesi konusunda çalışma
yapılacaktır.
3- Lenfatik yayılım sekli ve lenf nodu sayısı (prepilorik, gastroomental, middle kolik, ileokolik lenf nodu sayısı - toplam/metastatik lenf nodu sayıları) değerlendirilmesi
Embriyolojik planlara uyularak yapılan cerrahi girişimlerin onkolojik sonuçlarının çok daha iyi bulunması standart makroskopik patolojk degerlendirmenin degişmesi gerekliliğini
ortaya koymuştur. Bu degişiklik klinisyenlere tartışılabilecektir.
Radyoloji BölümüKolon kanserlerinde preoperatif görüntüleme tekniklerinin ve bu tekniklerin cerrahi planlamada ve hasta onkolojik sonuçlarına etkisi ve bu görüntüleme tekniklerinin standardizasyonu sağlanmaya çalışılacaktır.
Kolorektal kanser ilgili olarak bilinmesi gereken en önemli nokta tüm sindirim kanalı
tümörleri içinde cerrahi tedavi ile en çok kür saglanabilen kanser olmasıdır. Rektum kanser cerrahisinde uygulanan ve "total mezorektal eksizyon" adı verilen cerrahi teknik,
yapılan ameliyatlarda basarıyı önemli oranda artırmıstır. Bu teknik ile yapılan ameliyatlarda hastalıgın lokal nüks oranları azalmıs ve hastaların sag kalımı uzamıstır. Son
yıllarda yapılan arastırmalar, total mezorektal eksizyon tekniginin rektum kanser cerrahisinde standart hale gelmesinden sonra, kolon kanser cerrahi sonuçları ile
karsılastırıldıgında kolon kanser cerrahisinin daha basarısız oldugunu ortaya çıkarmıstır.
Ingiltere, Iskoçya, Isveç ve Almanya gibi gelismis ülkelerin kanser istatistiklerine
bakıldıgında kolon kanseri sonrası sag kalımın 20yy baslarının aksine rektum kanser
cerrahisinden daha kötü oldugu ortaya görülmektedir. 2000 ile 2002 yılları arasında Almanya'da yapılan 18.291 adet kolon kanser vakası ile 10.329 adet rektum kanser
hastası karsılastırıldıgında rektum kanser cerrahisinden sonraki sag kalımın daha iyi
oldugu gösterilmistir. Ingiltere'de ve Isveç'te yapılan çalısmalarda yine benzer sekilde
yıllar içinde rektum kanser cerrahisinin sonuçlarının kolon kanser cerrahisine oranla olumlu bir seklide iyilestigi bulunmustur.
Not: Ülkemize ait saglıklı istatistiksel veri olmadıgı için ulusal sonuçlar verilememistir.
Genelde kolon ve rektum kanserleri, besleyici arterlerini takip eden lenfatiklerle ilerlemektedir. Rektum kanserinde sadece inferior mezenterik arter trasesindeki lenfatikler
çıkarılırken kolon kanserinde ise durum çok önemli farklılıklar içermektedir. Sag kolon
yani çekum, çıkan kolon, hepatik fleksura ve transerve kolon superior mezenterik arter03.07.14
2
den çıkan kolik dallar ile beslenir. Superior mezenterik arter aynı zamanda ince
bagırsakları da besledigi için, rektum kanseri cerrahisinde inferior mezenterik damarın
kökten baglanması mümkün degildir. Kanserin oldugu bölgeye göre ilgili kolik damarın
takip edilerek superior mezenterik arterden ayrıldıgı bölgede baglanması gerekir. Sol kolon yani splenik fleksura, inen kolon ve sigmoid kolon ise inferior mezenterik arterden
beslenmekte ve lenfatikleri bu arter etrafındaki lenf nodüllerine yayılmaktadır. Dolayısıyla
farklı lokalizasyonlarda yerlesen kanserler farklı lenfatik drenaja sahiptir. Yani kısaca kolon kanseri yayılım sekli rektum kanserinden farklı olup basarılı bir cerrahi için yayılım
sekli ve damar anatomisi çok iyi bilinmelidir.
Embriyolojik planlar içinde ilerlenerek lenfatik dokunun damar köklerinden baglanarak bir
bütün halinde çıkarılması gerekliligini fark eden cerrahlar tıpkı rektum kanser cerrahisindeki gibi yaptıkları radikal cerrahi girisimler ile sonuçların düzeltilebilecegini göstermislerdir. Komplet mezokolik eksizyon ve santral vasküler ligasyon teknigi diye isimlendirilen
ameliyat ile kolon kanseri için yapılan ameliyatların standardizasyonu mümkün olabilecektir. Bu ameliyattaki basarı cerrahın embriyolojik, anatomik ve damar yapılarını iyi bilmesine baglıdır. Yapılan ilk çalısmalar komplet mezokolik eksizyon ve santral vasküler
ligasyon teknigi ile ameliyat edilen hastalardan çıkarılan lenf bezi sayısının anlamlı olarak artıgını, çıkarılan doku planlarının bütünlügünün kanser cerrahisi açısından daha iyi
korunlugunu ve yasam sürelerinin eski teknige göre daha iyi oldugunu göstermistir.
Komplet mezokolik eksizyon ve santral vasküler ligasyon teknigi Erlangen Üniversitesinde Prof Werner Hohenberger tarafından standart olarak uygulanmakta ve hastalara ek
kemoterapi verilmeden bile onkolojik sonuçları dünya serileri ile karsılastırıldıgında anlamlı olarak üstün oldugu kanıtlanmıstır.
03.07.14
3
Download

Kolon Kanser Tedavisinde Multidisipliner Yaklaşımı Ve Komplet