MEDICANA INTERNATIONAL ANKARA HASTANESİ KALİTE İYİLEŞTİRME
KOMİTELERİ
KALİTE KONSEYİ (YÖNETİCİLİK VE LİDERLİK KOMİTESİ)
1- Oğuz ENGĠZ
Genel Müdür
2- Uzm. Dr. Gülay KILIÇ
BaĢhekim
3- NurĢen KARAKÇI
HemĢirelik Hizm. Müdürü
4- Hüseyin USLU
Ġnsan Kaynakları Müdürü
5- Jale ÇANKAYA
Genel Müdür Yardımcısı
6- Ö. Füsun SEVĠM
Kalite Müdürü
BİLGİ YÖNETİMİ KOMİTESİ
1- Uzm. Dr. Deniz ALPAY
BaĢhekim Yardımcısı
2- Özlem Füsun SEVĠM
Kalite Müdürü
3- Canan KARADENĠZ
Grup Eğitim Sorumlu HemĢ.
4- Özgür ÇALIġKANER
Bilgi Sistemleri Müdürü
5- Oktay KISA
Hasta Hiz. Supervisor
6- Cumhur ABAOĞLU
Tıbbi ArĢiv Sorumlusu
EĞİTİMİ KOMİTESİ
1- Hüseyin USLU
Ġnsan Kaynakları Müdürü
2- Jale ÇANKAYA
Genel Müdür Yardımcısı
3- Reyhan LENGER
Enfeksiyon Kontrol Sor. Hem
4- Ö. Füsun SEVĠM
Kalite Müdürü
5- Gülseren KAPTAN
6- B. Hakan TÜRKMENLĠ
Hasta ĠliĢkileri Müdürü
Eğitim ve Kalite Görevlisi
7- Oğuzhan ġĠMġĠT
Hasta Hiz. Supervisor
8- AyĢe TURAN
Supervisor HemĢire
9- Canan KARADENĠZ
Grup Eğitim Sorumlu HemĢ.
10- Nigar DÜZER
Otelcilik Hiz. Md.
ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ KOMİTESİ
1- Uzm. Dr. Gülay KILIÇ
BaĢhekim / Mikrobiyoloji ve Enfek. Hast. Uzm.
2- Yenidoğan Sor. Hekimi
Pediatri Uzmanı
3- Dr. Dilek SURAV
Anestezi Uzm.
4- Doç. Dr. Ġbrahim UÇAR
Kardiyovasküler Cerrahi Uzm.
5- Arzu DEMĠRALP
Sorumlu Biyolog
6- Dr. Nursel ÇALIK BAġARAN
Dahiliye Uzmanı
7- NurĢen KARAKÇI
HemĢirelik Hizmetleri Müdürü
8- Reyhan LENGER
Enfeksiyon Kontrol HemĢiresi
9- Ecz. Bağdagül ÇEVĠK KOÇ
Eczane Mesul Müdürü
10- Ö. Füsun SEVĠM
Kalite Müdürü
11- Nigar DÜZER
Bina Bakım Hizmetleri Müdürü
12- AyĢe ASLANER
Ameliyathane / Sterilizasyon Sor. Hem.
ANTİBİYOTİK KONTROL KOMİTESİ
1- Uzm. Dr. Gülay KILIÇ
Enfeksiyon Hast. ve Mikrobiyoloji Uzmanı
2- Ecz. Bağdagül ÇEVĠK KOÇ
Eczane Mesul Müdürü
3- Reyhan LENGER
Enfeksiyon Kontrol Sorumlu HemĢire
4- Uzm. Dr. Nursel ÇALIK BAġARAN
Dahiliye Uzmanı
5- Doç. Dr. Ġbrahim TEK
Medikal Onkoloji Uzmanı
HASTA BAKIMI VE DEĞERLENDİRMESİ KOMİTESİ
1- Dr. Gülay KILIÇ
BaĢhekim
2- Nebahat ÖZTÜRK
KĠT Sor. Hem.
3- Dr. Dilek SURAV
Anestezi Uzmanı
4- NurĢen KARAKÇI
HemĢirelik Hizmetleri Müdür Yrd.
5- Ö. Füsun SEVĠM
Kalite Müdürü
6- Prof. Dr. BarıĢ DĠREN
7- Leyla ARSLAN
Radyoloji Bölüm BaĢkanı
Yenidoğan Yoğunbakım Sor. Hem.
8- Dyt. Gülçin ERGAZĠ
Diyetisyen
9- AyĢe ASLANER
Ameliyathane Sor. HemĢiresi
HASTA VE AİLESİNİN EĞİTİMİ, HASTA HAKLARI KOMİTESİ
1- Uzm. Dr. Deniz ALPAY
BaĢhekim Yardımcısı
2- Vuslat BAKAY
Diyetisyen
3- Canan KARADENĠZ
Grup Eğitim Sorumlu HemĢiresi
4- Gülseren KAPTAN
Hasta ĠliĢkileri Müdürü
5- Ö. Füsun SEVĠM
Kalite Müdürü
6- AyĢe TURAN
HemĢirelik Hiz. Md. Yrd.
7- Gizem DEKLĠ
Yatan hasta Kat Supervizörü
8- Sevilay SUNGUR
Diyabet Sorumlu HemĢiresi
9- Özgür ÇALIġKANER
Bilgi Sistemleri Md.
İLAÇ YÖNETİMİ KOMİTESİ
1- Uzm. Dr. Gülay KILIÇ
BaĢhekim / Enfek. Hast. ve Klinik Mikroby.
Uzm.
2- Ecz. Bağdagül ÇEVĠK KOÇ
Eczane Mesul Müdürü
3- Veli TEKPINAR
Eczane Teknisyeni
4- AyĢe TURAN
HemĢirelik Hizm. Müdürü Yrd.
5- Ö. Füsun SEVĠM
Kalite Müdürü
6- Prof. Dr. Sumru ġEKERCĠ
Anestezi ve Reanimasyon Uzm.
7- Kıymet AKGEDĠK
Onkoloji Sorumlu HemĢiresi
8- Zehra TOSUN
9. Kat Sorumlu HemĢ.
9- Özgür ÇALIġKANER
Bilgi Sis. Md.
HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
1- Uzm. Dr. Gülay KILIÇ
BaĢhekim
2- Jale ÇANKAYA
Genel Md. Yrd.
3- Dr. Jehat KUTLAY
Genel Cerrahi Uzm.
4- Prof. Dr. Sumru ġEKERCĠ
Anestezi ve Reanimasyon Bölüm BaĢkanı
5- Uzm. Dr. Nihal BAġAY
Göğüs Hastalıkları Uzm.
6- NurĢen KARAKÇI
HemĢire Hizmetleri Müdürü
7- Bağdagül ÇEVĠKKOÇ
Eczane Mesul Müdürü
8- Gülseren KAPTAN
Hasta ĠliĢkileri Müdürü
9- Özlem Füsun SEVĠM
Kalite Müdürü
10- Canan KARADENĠZ
Grup Eğitim Sorumlu HemĢ.
11- Özgür ÇALIġKANER
Bilgi Sistemleri Müdürü
12- Murat AYHAN
Teknik Hiz. Sor.
13- Nigar DÜZER
Otelcilik Hiz. Md.
14- Serhad Bilal ÖZTÜRK
Biyomedikal Sor.
15- Reyhan LENGER
Enfeksiyon Kontrol Sor. HemĢiresi
TESİS YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
1- Uzm. Dr. Gülay KILIÇ
BaĢhekim
2- Murat AYHAN
Teknik Hizmetler Sor.
3- Serhad Bilal ÖZTÜRK
Biyomedikal Sor.
4- NurĢen KARAKÇI
HemĢirelik Hizmetleri Müdürü.
5- Jale ÇANKAYA
Genel Müdür Yardımcısı
6- Reyhan LENGER
Enfeksiyon Hastalıkları HemĢ.
7- Ö. Füsun SEVĠM
Kalite Müdürü
8- Gülseren KAPTAN
Hasta ĠliĢkileri Müdürü
9- Abuzer TAġTAN
Destek Hizmetler Müdürü
10- Nigar DÜZER
Otelcilik Hizmetleri Müdürü
11- BektaĢ YAġAR
Güvenlik Amiri
12- Öznur SAVRAN
Radyoloji Teknikeri
13- Dr. Hanife Assadi TORKAMANĠ
ĠĢ Yeri Hekimi
TRANSFÜZYON KOMİTESİ
1- Uzm. Dr. Gülay KILIÇ
BaĢhekim/ Kan Mer. Sor.
2- Doç. Dr. Meltem KURT YÜKSEL
Hematoloji Uzmanı
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
3- Uzm. Dr. Nevriye SALMAN
4- Doç. Dr. Ġbrahim UÇAR
Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı
5- YeĢim ZENGĠN
Anestezi Teknikeri
6- Aysel ENABOIFA
Servis Sor. Hem.
7- Tülin YAPICIOĞLU
Genel Yoğunbakım HemĢiresi
8- Nebahat ÖZTÜRK
KĠT Sor. HemĢiresi
9- BaĢak ORAL
Kan Transfüzyon Merk. Biyolog
10- Özlem KÖKTAġ
Kan Transfüzyon Merk. Sor.
11- Meral TÜYSÜZ
KVC Yoğun Bakım Sorum. Yrd. HemĢ.
TIBBİ KAYIT VE FORM KOMİTESİ
1-Gülay KILIÇ
BaĢhekim
2-AyĢe TURAN
HemĢirelik Hizmetleri Müdür Yrd.
3-Canan KARADENĠZ
Grup Eğitim Sorumlu HemĢiresi
4- Özlem Füsun SEVĠM
Kalite Müdürü
5-Nilüfer PINAR
Kadın Hast. ve Doğum HemĢ.
6- Bağdagül ÇEVĠK KOÇ
7- Cumhur ABAOĞLU
Eczacı
Tıbbi ArĢiv Sorumlusu
8- Oktay KISA
Hasta Hiz. Supervisor
9- Gizem DEKLĠ
Yatan Hasta Hiz. Sor.
10- Sinan TURHAN
Tıbbi ArĢiv Görevlisi
ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
1-Uzm. Dr. Deniz ALPAY
BaĢhekim Yardımcısı
2-Jale ÇANKAYA
3-Dr. Tayfun AYDIN
Genel Müdür Yardımcısı
Acil Tıp Uzmanı
4-Reyhan GÜNEY
Acil Servis Sorumlu HemĢiresi
5-Ö. Füsun SEVĠM
Kalite Müdürü
6- NurĢen KARAKÇI
7-Canan KARADENĠZ
HemĢirelik Hiz. Md.
Grup Eğitim Sorumlusu
8-Abuzer TAġTAN
9-Dr. Hanife ASADĠ
Destek Hizmetler Müdürü
ĠĢyeri hekimi
10-Reyhan LENGER
Enfeksiyon Kontrol Sorumlu HemĢiresi
11- Nigar DÜZER
Otelcilik Hiz. Md.
12-Hüseyin USLU
Ġnsan Kaynakları Müdürü
Download

medıcana ınternatıonal ankara hastanesi kalite iyileştirme komiteleri