7. ULUSLARARASI ANKIROS DÖKÜM KONGRESİ
Erkul, İ., Er, O., Çaylan, E. ve Dalay, E.
YAŞ KALIPLAMA KUMUNDA KULLANILAN YENİ KUM YERİNE
ALFASET REÇİNELİ DÖNDÜ KUMUNUN KULLANILMASI
(The Using of Alphaset Resin Sand Instead of
Silica Sand Used in Green Moulding Sand)
İlhan ERKUL a, M. Sc. Onur ER b, Emre ÇAYLAN b ve Erkan DALAY b
Döküm Teknolojileri Teknik Danışmanı, Ankara-TÜRKİYE, 06550
EKU Fren Kampana ve Döküm Sanayi AŞ, Kocaeli-TÜRKİYE, 41000
a
b
ÖZET
Türkiye’de çelik döküm işletmelerinin ve atölyelerinin büyük çoğunluğu kalıp ve maça
yapımında alfaset sistemi kullanmaktadır. Alfaset sistemde kum yenileme sonucu
alkali miktarının artması ile birlikte kumun kullanım süresi azalacaktır. Bunu önlemek
amacı ile 20-30% yeni kum ilavesi (silis kumu) yapılmaktadır. Bu ilave, sistemde fazla
kum oluşmasına sebebiyet verdiğinden dolayı atık döküm kumu miktarının artmasına
neden olmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, alfaset sistem kumunun bazik karakteristiğe sahip olması
nedeni ile yaş kalıp kumunda kullanılabileceği fikrinden yola çıkılarak silis kumu geri
kazanımının sağlanmasıdır. Atık döküm kumunun tekrar kullanılması döküm işletme
ve atölyelerinde maliyetlerin düşmesine ve silis kumunun atılmasından dolayı
çevreye olan olumsuz etkisinin giderilmesine neden olacaktır. Ayrıca, tekrar
kullanılan silis kumunda genleşme olmayacağı için başta kum genleşmesinden
kaynaklı olmak üzere birçok döküm hatası önlenecektir.
Anahtar kelimeler: Yaş kalıplama kumu, alfaset sistem kumu, silis kumu geri
kazanımı.
1
Download

yaş kalıplama kumunda kullanılan yeni kum yerine