“BİNALARDA
ENERJİ PERFORMANSI”
SEMPOZYUMU
8 - 11 Nisan 2015
BİLDİRİ ÇAĞRISI
AMAÇ
KYOTO protokolüne göre karbondioksit yayılımını
azaltmayı taahhüt etmiş olan Avrupa Birliği, ilk olarak
4 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe giren, Binalarda Enerji
Performansı Direktifi (2002/91/EC), EPBD ile birlik üyesi
ülkelerin binalar için bir enerji belgelendirme, sertifika sistemi
oluşturmalarını istemiştir. 2010 yılında yeniden düzenlenen
direktif (EC, 2010) üye ülkelere minimum enerji gereksinimi
koınusunda somut hedefler getirmiştir. Öncelikle, farklı
kullanım şekillerine göre referans binaların oluşturulması, bu
binaların yaşam süreçlerini dikkate alan “optimum maliyet”e
dayalı yönetmeliklerin hazırlanması ve amaca ulaşmak için
yapılacak geliştirme yöntemlerinin tanımlanması gerekmektedir.
Avrupa enerji hedeflerine göre, kamu binaları 2018/2019, diğer
binalar da 2020/2021 yılına kadar “yaklaşık sıfır enerjili binalar”,
nZEB olacaktır.
Binalarda Enerji Performansı Direktifi ile, Avrupa’da mevcut ve
yeni yapılacak binalarda düzenli bir denetim ve değerlendirme
mekanizması kurularak binalarda enerjinin daha verimli
kullanılması amaçlanmaktadır. AB’deki 160 milyon binanın
(Tükiye’ de 8.5 milyon bina, %86’sı konut), birliğin enerji
talebinin % 40’lık bir bölümünü oluşturması (Türkiye’ de %31)
ve toplam karbondioksit yayılımının % 40’ını gerçekleştirmesi
nedeniyle binalarda enerji verimliliğinin sağlanması son derece
büyük bir önem arz etmektedir.
Avrupa Birliği ayrıca, 17 Aralık 2008 de 20-20-20
Yenilenebilir Enerji Direktifi’ni kabul ederek önümüzdeki
10 yıl için iklim değişikliği hedefleri koymuştur. Buna göre
2020’ye kadar;
• Sera gazları emisyonları, 1990 seviyesinden %20 azaltılacaktır
• Enerji verimliliğinde yapılacak geliştirmelerle enerji tüketimi
%20 azaltılacaktır
• Yenilenebilir enerji kullanımı %20 arttırılacaktır
Türkiye ise bu konuda daha hızlı davranmış, 18/04/2007 de
5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nu kabul etmiş, 2008
yılında Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği, TS 825’i yenilemiş
ve 5 Aralık 2008 tarihinde 27075 sayılı Binalarda Enerji
Performansı Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikle
kapsam dahilindeki binaların Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alması
yasal olarak zorunlu kılınmıştır. Binalara EKB verilebilmesi için
binaların enerji performanslarının belirlenmesi gerekmektedir.
07.12.2010 tarihinde “Binalarda Enerji Performansı Ulusal
Hesaplama Yöntemine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/2010-02)”
ile binanın enerji tüketimine etki eden tüm parametreleri
değerlendirmek ve enerji performans sınıfını belirlemek için
bina enerji performansı “hesaplama yöntemi” yayımlanmıştır.
Çok boyutlu olan binaların enerji performansının geliştirilmesi
konusu, başından beri TESKON kongrelerinde ele alınmakta ve bu kapsamdaki çalışmaların sunumu önemli bir yer tutmaktadır.
Bu konu, son üç kongrede özel sempozyumlarda ele alınmıştır.
12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi kapsamında da
“Binalarda Enerji Performansı” Sempozyumu düzenlenecektir.
Bu alanda çalışan akademisyenler ve sektör temsilcilerini
katkıda bulunmaya davet ediyoruz.
KONULAR
∞ Yeni ve mevcut binalarda enerji performansı
∞ Yaklaşık sıfır enerjili binalar (nZEB)
∞ Konutlarda, kamu binalarında, ticari binalarda,
hastanelerde, okullarda enerji performansı
∞ Binalarda enerji performansında etkili parametreler
∞ Referans bina kavramı
∞ Binalarda enerji performansı için
değerlendirme yöntemleri
∞ Binalarda enerji performansı için yazılımlar
∞ Binalarda enerji performansı ve ekonomi
∞ Optimum maliyet kavramı
∞ Binalarda enerji performansı: Yasal durum
∞ Binalarda enerji performansı: Sertifikalandırma
∞ Kentsel dönüşüm ve enerji performansı
SEMPOZYUM HAKKINDA
Sempozyumun düzenlenmesi ve önerilen bildirilerin
değerlendirilmesiyle ilgili bilgiler http://teskon.mmo.org.tr
sitesindeki “dökümanlar“ bölümünde yer almaktadır.
Bildiri gönderimlerini ve takibini
http://omys.mmo.org.tr/teskon adresinden yapabilirsiniz.
BİLDİRİLERİN YAYIMLANMASI
Hakemler ve Kongre Bilim Grubu değerlendirmelerinden
sonra sunum için kabul edilen bildiriler Kongre Bildiriler
Kitabında ve sonrasında MMO Tesisat Mühendisliği
dergisinde yayımlanmaktadır.
SEMPOZYUM YÖNETİCİSİ
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi
Barbaros Bulvarı, Beşiktaş
34349 İstanbul
Tel: 0 212 383 28 11
Faks: 0 212 383 20 64
e-posta: [email protected]
KONGRE SEKRETERİ
Sungu Köksalözkan
MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi
Anadolu Cad. No: 40 K: M2 35010 Bayraklı - İZMİR
Tel: (0232) 462 33 33 / 152 - 121
Faks: (0232) 462 43 77 - 486 20 60
http://teskon.mmo.org.tr • e-posta: [email protected]
DESTEK
Kongre’de bildiri sunan kamu üniversitelerinde çalışan
akademisyenler ve diğer kamu çalışanlarının ulaşım ve
konaklama giderleri ile bildiri sunan tüm katılımcıların
kongre delege katılım giderleri Kongre Organizasyonu
tarafından karşılanmaktadır.
BİLDİRİ HAZIRLAMA TARİHLERİ
12 Ekim 2014
Bildiri özetlerinin kongre
sekretaryasına gönderilmesi
2 Kasım 2014
Bildiri özetlerinin değerlendirilmesi ve
yazarlarına sonucun iletilmesi
2 Ocak 2015
Tam metin bildirilerinin
kongre sekretaryasına gönderilmesi
2 Şubat 2015
Bildirilerin değerlendirilmesi ve
yazarlara sonucun iletilmesi
Not: Yukarıda belirtilenler son gün tarihleridir. Bildiri gönderimlerini
ve takibini http://omys.mmo.org.tr/teskon adresinden yapabilirsiniz.
KONGRE SEKRETERYASI İLETİŞİM
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi
Anadolu Cad. No: 40 K: M2 35010 Bayraklı - İZMİR
Tel: (0232) 462 33 33 / 152 - 121
Faks: (0232) 462 43 77 - 486 20 60
http://teskon.mmo.org.tr • e-posta: [email protected]
Download

Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu İlk Çağrı Broşürü İçin