Bankacılık Sektörü – 2014 II.Çeyrek
Türk bankacılık sektörü 2014 yılının ikinci çeyreğinde %1.8 büyüdü.
Nazan KILIÇ
0212-398 19 02
[email protected]
Fatma Özlem KANBUR
0212-398 18 91
fatmaozlem.kanbur @vakifbank.com.tr
Sinem ULUSOY
0212-398 18 90
[email protected]
Bankacılık Sektörü Bilançosu
(milyar TL)
Değişim (%)
2013 II (1)
2013 IV (2)
2014 I (3)
2014 II (4)
(4-1)
(4-2)
(4-3)
Nakit Rezervler
99.39
111.33
114.52
103.96
4.6
-6.6
-9.2
Men.Değ. Port.
274.20
286.73
296.62
291.30
6.2
1.6
-1.8
Krediler
921.18
1047.41
1082.86
1123.95
22.0
7.3
3.8
TGA
26.14
29.62
31.34
31.72
21.3
7.1
1.2
Diğer Aktifler
206.80
257.31
272.01
279.37
35.1
8.6
2.7
AKTİFLER
1527.71
1732.40
1797.34
1830.29
19.8
5.7
1.8
Mevduat
837.66
945.77
959.45
975.08
16.4
3.1
1.6
Mevduat Dışı Kayn.
505.31
592.91
635.91
640.58
26.8
8.0
0.7
Özkaynaklar
184.75
193.72
201.98
214.63
16.2
10.8
6.3
PASİFLER
1527.71
1732.40
1797.34
1830.29
19.8
5.7
1.8
Dönem Net Karı
Haziran 2013
Haziran 2014
yıllık % değişim
13.68
12.53
-8.40
Kaynak: BDDK

Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 2014 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda %19.8 artarak 1 trilyon 830
milyar TL’ye yükseldi.

Kredilerin yıllık artış hızında yavaşlama yaşanmakla birlikte, kredilerin toplam aktifler içindeki payı 2014 yılının
ikinci çeyreğinde tarihi yüksek seviyeye ulaştı.

2014 yılının ikinci çeyreğinde, takipteki ticari kredilerin azalmasının etkisiyle, takipteki alacakların yıllık artış hızı
da geriledi.

Menkul değerler portföyünün yıllık artış hızında, faizlerdeki düşüşün de etkisiyle 2014 yılının ikinci çeyreğinde
düşüş yaşandı.

2014 yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %16.4 artarak 975.1 milyar TL’ye ulaşan mevduat
aynı zamanda pasiflerin %53.3’ünü oluşturdu.

Toplam pasifin %35’ini oluşturan ve sektörün fonlama maliyeti açısından alternatif fon kaynağı konumunda olan
mevduat dışı kaynaklar ikinci çeyrekte 640.58 milyar TL’ye ulaştı.

Özkaynaklar, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %16.1, geçen yılsonuna göre ise %10.8 artarak
214.6 milyar TL düzeyine ulaştı.

Bankacılık sektörü dönem net karı, 2014 yılı ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %8.4 azalarak 12.5
milyar TL olarak gerçekleşti. 2013 yılı Ağustos ayından itibaren yavaşlayan ve ilk çeyrekte %17.3 azalan dönem
net karı yılın ikinci çeyreğinde toparlanma eğilimi sergiledi.

Net faiz marjı Haziran ayında %3.81 olarak gerçekleşti. Faiz oranlarındaki artışın etkisiyle toplam faiz getiren
aktiflerin artış hızındaki yavaşlama, net faiz marjının 2014 yılının ilk yarısında yatay bir görünüm çizmesine
neden oldu.
Haziran 2014
Bankacılık Sektörü Bilançosu
1. Aktifler
Krediler (y-y, %)
Aktifler (y-y, %)
2014Ç2
2013Ç4
2013Ç2
2012Ç4
2012Ç2
2011Ç4
2011Ç2
2010Ç4
2010Ç2
2009Ç4
2009Ç2
2008Ç2
2007Ç4
2007Ç2
2008Ç4
Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 2014
yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı
40
dönemine göre %19.81 oranında artarak 1 trilyon
35
30
830 milyar TL’ye yükseldi. Sektörün en büyük
25
plasman kalemi olan kredilerin toplam aktifler
20
içindeki payı, 2014 yılının ikinci çeyreğinde tarihinin
15
en yüksek seviyesi olan %61.7’ye ulaştı. İkinci
10
çeyrekte yıllık bazda %22 oranında artan krediler, 1
5
trilyon 124 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Alınan
0
önlemler sonucu kredilerin yıllık artış hızındaki
yavaşlamanın ikinci çeyrekte de devam ettiğini
görüyoruz. Yılın ilk çeyreğinde %29.9 olan kredilerin
Kaynak: BDDK
yıllık artış hızı, ikinci çeyrekte %22’ye geriledi.
Bununla birlikte, TCMB’nin Mayıs ayında politika faiz oranında indirime gitmesi ve Haziran ayında da faiz
indirimlerine devam etmesi sonucu, kredilerin yıllık artış hızındaki azalış miktarının düşmeye başladığı görülüyor.
TCMB’nin Haziran ayının ardından, Temmuz’da da faiz indirimlerine devam ettiği ve faiz indirimlerinin kredi faiz
oranlarına yansıdığı göz önünde bulundurulduğunda, kredilerin yıllık artış hızındaki yavaşlamanın Temmuz ayında
da devam edeceği söylenebilir.
Grafik 1
Tüketici kredilerinin artış hızının yavaşlatılmasına ve bireysel kredi kartı kullanımının azaltılmasına yönelik alınan
önlemler sonucu, bireysel kredilerin toplam krediler içindeki payı 2014 yılının ikinci çeyreğinde de azalmaya devam
ederek %30 oranı ile 2005 yılının son çeyreğinden bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşti. Ayrıca bireysel
kredilerin yıllık artış hızındaki yavaşlama da devam etti ve %11.6 ile 2009 yılının sonundan bu yana görülen en
düşük artışı yaşadı. Bireysel kredilerin yıllık artış hızındaki yavaşlamada, bireysel kredi kartlarının yıllık artış hızının
düşmesinin belirleyici olduğunu görüyoruz. 2013 yılının ikinci çeyreğinde bireysel kredi kartlarının yıllık artış hızı
%24 seviyesindeyken, bu yılın ikinci çeyreğinde söz konusu oran ilk defa negatif gerçekleşerek -%3.1 oldu.
Kredilerin Takibe Dönüşüm Oranı (%)
Grafik 2
TGA (y-y, %) (Sağ Eksen)
6.0
100
5.5
80
5.0
60
4.5
4.0
40
3.5
20
3.0
0
2.5
2014Ç2
2013Ç4
2013Ç2
2012Ç4
2012Ç2
2011Ç4
2011Ç2
2010Ç4
2010Ç2
2009Ç4
2009Ç2
2008Ç4
2008Ç2
2007Ç4
-20
2007Ç2
2.0
Kaynak: BDDK
VakıfBank Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü| İstanbul
Sektörün tahsili gecikmiş alacakları (TGA), 2014
yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı
dönemine göre %21.3 oranında artarak 31.7 milyar
TL oldu. İlk çeyreğin ardından ikinci çeyrekte de
TGA’nın yıllık artış hızındaki yavaşlama devam etti.
TGA’nın yıllık artış hızının yavaşlamasında, takipteki
kredilerin %65’ini oluşturan takipteki ticari
kredilerin yıllık artış hızındaki yavaşlamanın etkili
olduğunu görüyoruz. Yılın ikinci çeyreğinde hem
TGA’daki azalışın hem de kredilerdeki azalışın
etkisiyle kredilerin takibe dönüşüm oranında da
azalma yaşandı. Böylece kredilerin takibe dönüşüm
oranı bir önceki çeyreğe göre 7 baz puanlık düşüşle
%2.74 seviyesine geriledi.
2
Haziran 2014
Menkul değerler portföyü (MDP) 2014 yılının ikinci
çeyreğinde yıllık bazda %6.2 oranında artarak 291.3
MDP/Aktifler
MDP (y-y, %)
35
40
milyar TL’ye yükseldi. 2013 yılının ilk çeyreğinden bu
35
yana MDP’nin yıllık artış hızında artış yaşanıyordu.
30
30
25
2014 yılının ikinci çeyreğinde ise MDP’nin yıllık artış
25
20
15
hızının bir önceki çeyreğe göre düştüğünü
20
10
görüyoruz. MDP’deki azalışla birlikte, MDP’nin
5
15
0
toplam aktifler içindeki payı da BDDK tarafından
-5
sektör verilerinin açıklanmaya başlandığı 2002
10
-10
yılının Aralık ayından bu yana en düşük seviyesi olan
%15.9’a geriledi. MDP’nin yıllık artış hızındaki
Kaynak: BDDK
yavaşlamada ve toplam aktifler içindeki payının
azalmasında, faizlerin gerilemesi ve piyasa faizlerindeki düşüşle birlikte kredilerdeki artış etkili oluyor.
2014Ç2
2013Ç4
2013Ç2
2012Ç4
2012Ç2
2011Ç4
2011Ç2
2010Ç4
2010Ç2
2009Ç4
2009Ç2
2008Ç4
2008Ç2
2007Ç4
2007Ç2
Grafik 3
2. Pasifler
2014 yılının ikinci çeyreğinde bankacılık sektörü fon kaynaklarının %53.3’ünü mevduat oluştururken, %34.9’unu
mevduat dışı kaynaklar, %11.8’ini ise özkaynaklar oluşturdu.
2014 yılının ilk çeyreğini 959.4 milyar TL seviyesinde
tamamlayan mevduat 2. çeyrekte geçen yılın aynı
2012
2013
2014
32.0
35
dönemine göre %16.4 artarak 975.1 milyar TL’ye
30
25.9
ulaştı. Geçmiş yıllar itibarıyla bakıldığında ise
25
mevduatın ikinci çeyrekteki değişim hızının, %9.0
20.2
20
16.5 16.4
olan 2012 yılı seviyesine göre arttığı ancak geçen
15
yıla göre fazla değişim göstermediği görülüyor.
9.7
9.0
8.8
10
Toplam mevduatın %37.1’ini oluşturan YP
5
1.7
mevduatın, geçen yılın aynı döneminde %9.7
0
artarken, 2014 yılının ikinci çeyreğinde %32 artış
TP Mevduat
YP Mevduat
Toplam Mevduat
göstermesi tasarruf sahiplerinin döviz kurunda
Kaynak: BDDK
görülen yukarı yönlü hareketin etkisiyle tercih
yaptığını gösteriyor. Diğer yandan mevduatın %62.8’ini oluşturan TP cinsi mevduat ise ikinci çeyrekte YP cinsi
mevduattaki gözle görülür artışın da etkisiyle %20.2’den %8.8’e sert bir gerileme gösterdi.
Mevduatın Çeyreklik Değişimi (Haziran, %)
Grafik 4
Grafik 5
Mevduat Faiz Oranı (%)
04.07.2014
04.05.2014
04.03.2014
04.01.2014
04.11.2013
04.09.2013
04.07.2013
04.05.2013
04.03.2013
04.01.2013
Haftalık veriler itibarıyla mevduatın ağırlıklı
ortalama faiz oranına baktığımızda, TL üzerinden
TCMB faiz
12
TCMB faiz
indirimi
11
açılan mevduat faiz oranının TCMB’nin aldığı faiz
artırım
10
kararı
kararı doğrultusunda hareket ettiğini görüyoruz. İlk
9
çeyrekte TCMB’nin faiz artırım kararı almasının
8
7
ardından mevduat faizleri Nisan ayının ilk haftası
6
%10.73’e kadar yükseldi. Gördüğü bu seviyenin
5
ardından ise Nisan ayında TCMB’nin yaptığı
sembolik faiz indiriminden sonra düşmeye başlayan
mevduat faiz oranları, Mayıs ayında gelen politika
Kaynak: TCMB
faiz indiriminin ardından ölçülü faiz indirimlerinin
devam etmesiyle birlikte %8.4 seviyesine kadar geriledi. Mevduatın ağırlıklı ortalama faiz oranında görülen bu
gerileme bankacılık sektörünün fonlama maliyeti açısından olumlu bir tablo çiziyor.
VakıfBank Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü| İstanbul
3
Haziran 2014
Grafik 6
Vade türleri itibarıyla toplam mevduat içindeki ağırlığı
bakımından ilk sırayı yine 1-3 ay arası vadeli mevduat
alırken, bu sırayı vadesiz mevduat takip ediyor. Çeyreklik
bazda değişim hızlarında ise toplam mevduat içindeki
payı %6 olan 3-6 ay arası mevduatın artış hızı dikkat
çekiyor. Buna göre, 1. çeyrekte %8.4 azalış gösteren 3-6
ay arası vadeli mevduat 2. çeyrekte %23’lük sert bir artış
gösterdi. 1-3 ay arası vadeli mevduat türünün değişim
hızı 2. çeyrekte ilk çeyreğe göre %2.8 yavaşlarken;
vadesiz mevduat türünde ise %8.3 artış yaşandığı
görülüyor. Mevduat türlerinin değişim hızı skalasına
bakıldığında sektörün kısa vadeli mevduattan orta ve
uzun vadeli mevduata doğru kaymasının gerekliliği bir
kez daha görülüyor.
Vade Türleri (çeyreklik değişim, %)
23.10
25
20
1.çeyrek
2.çeyrek
15
8.34
10
6.16
5.71
2.50
5
2.48
0
-5
-1.99
-2.87
-5.65
-10
-15
Vadesiz
-7.46 -6.09
-8.44
1 Aya
Kadar
1-3 Ay
Arası
3-6 Ay 6-12 Ay 1 Yıldan
Arası
Arası
Uzun
Kaynak: BDDK
Bankacılık sektörünün pasifleri içindeki ağırlığı
bakımından mevduattan sonra ikinci sırada yer alan
20
mevduat dışı kaynakların ortalama artış hızı ikinci
15
çeyrekte 2012 Mart ayından bu yana ilk defa negatif
gerçekleşti. Mevduat dışı kaynaklar yılın ikinci
10
çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %26.8
5
artarak 640.58 milyar TL seviyesine ulaştı. Pasifler
içindeki payı geçen çeyreğe göre sınırlı bir azalış
0
gösteren mevduat dışı kaynaklar kaleminin çeyreklik
-5
değişiminde Nisan ayından bu yana gözle görülür bir
düşüş yaşandı. Mevduat faizlerinin düşüşü fonlama
maliyetini azalttığı için sektörün mevduat dışı kaynaklara
Kaynak: BDDK
gereksinimini de azalttı. Mevduat dışı kaynaklara alt
kalemler itibarıyla bakıldığında ise geçen yılın aynı dönemine göre %129.6 artış gösteren para piyasalarına borçlar
kalemi dikkat çekerken ayrıca söz konusu kalemdeki bu değişim sektörün piyasa gelişimine göre aksiyon aldığını
gösteriyor. Repo işlemlerinden sağlanan fonlar geçen çeyreğe göre %9.7’lik gerileme gösterse de, geçen yılın aynı
dönemine göre ise %8.1 artarak 126.1 milyar TL oldu. Uluslararası krediler olarak bilinen ve bankacılık sektörünün
yurtdışından sağladığı fon kaynaklarından olan ve dönemsel olarak bankacılık sektörünün pasiflerine katkıda
bulunan sendikasyon-seküritizasyon kredileri ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %30.1 artarak 58.5
milyar TL seviyesine ulaştı.
Haz.14
Mar.14
Eyl.13
Ara.13
Haz.13
Mar.13
Ara.12
Eyl.12
Haz.12
Mar.12
Eyl.11
Haz.11
Mar.11
Grafik 8
Ara.11
Mevduat Dışı Kaynaklar
( 3 aylık hareketli ortalama, ç-ç, %)
Grafik 7
Sermaye Yeterliliği Rasyosu (SYR) Gelişimi
25
20
15
Yasal Sınır
10
Hedef Rasyo
Kaynak: BDDK
Haz.14
Şub.14
Eki.13
Haz.13
Şub.13
Eki.12
Haz.12
Şub.12
Eki.11
Haz.11
Şub.11
Eki.10
Haz.10
Şub.10
5
Sektörün özkaynakları, ikinci çeyrekte geçen yılın
aynı dönemine göre %16.1, geçen yılsonuna göre ise
%10.8 artarak 214.6 milyar TL düzeyine ulaştı. Türk
bankacılık sektörü özkaynaklarının risk olasılığını
karşılayabilme yetisini gösteren sermaye yeterliliği
rasyosunun gelişimine bakıldığında ise, SYR’nin
tarihi olarak %8 olan yasal sınır ve %12 olan hedef
rasyonun üzerinde olduğu 2014 yılının ilk ayında
gördüğü gerilemeden sonra yeniden toparlanarak
ikinci çeyrekte %16.31 seviyesine yükseldiği
görülüyor.
4
VakıfBank Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü| İstanbul
Haziran 2014
3. Karlılık
Bankacılık sektörü dönem net karı, 2014 yılı ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %8.4 azalarak 12.5
milyar TL olarak gerçekleşti. 2013 yılı Ağustos ayından itibaren yavaşlayan ve ilk çeyrekte %17.3 azalan dönem net
karı yılın ikinci çeyreğinde toparlanma eğilimi sergiledi. 12 aylık kümülatif toplamda ise dönem net karı Haziran
2014 itibarıyla yıllık bazda %8.2 geriledi. Kümülatif olmayan rakamlara göre dönem net karında ikinci çeyrekte
görülen toparlanma, kümülatif rakamlara yansımadı.
Grafik 9
Dönem Net Karı (12 ayl. kümülatif toplam, y-y)
Grafik 10
Yıllar itibarıyla II. çeyrek karşılaştırması
Net Faiz Gelirleri (12 ayl. kümülatif toplam, y-y)
60
50
40
30
20
10
0
-10
Mar.09
Haz.09
Eyl.09
Ara.09
Mar.10
Haz.10
Eyl.10
Ara.10
Mar.11
Haz.11
Eyl.11
Ara.11
Mar.12
Haz.12
Eyl.12
Ara.12
Mar.13
Haz.13
Eyl.13
Ara.13
Mar.14
Haz.14
-20
Kaynak: BDDK
Net Faiz Gelirleri (%, y-y)
Dönem Net Karı (%, y-y)
70
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Kaynak: BDDK
Dönem net karındaki düşüşün yavaşlamasında net faiz gelirlerindeki azalışın sona ermesi belirleyici oldu. Net faiz
gelirleri 2014’ün ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %3.1 arttı. İkinci çeyrekte piyasa faizlerinde ilk
çeyreğe göre yaşanan dengelenme mevduat faizleri başta olmak üzere maliyet kalemlerindeki yükselişi sınırlayarak
faiz gelirlerinin artmasını sağladı. Yukarıdaki Grafik-11’den görüldüğü üzere faiz gelirlerinin seyri dönem net karına
gecikmeli olarak yansımaktadır. Net faiz gelirlerinde ikinci çeyrekte oluşan artış eğiliminin izleyen dönemlerde
devam etmesi dönem net karının 12 aylık kümülatif toplamda yıllık bazda artış eğilimi kazanmasını sağlayacaktır.
İkinci çeyrekte toplam faiz gelirlerindeki %26 yıllık artışa karşılık, toplam faiz giderleri %54.4 arttı. Faiz gelirleri ve
giderlerinde yıllık değişim oranı 2013 yılı Aralık ayında pozitife dönerken, piyasa faizlerinin yükseliş eğiliminde
olması faiz giderlerindeki artışı hızlandırdı.
İkinci çeyrekte faiz gelir kalemlerinin toplam faiz gelirleri içindeki payında önemli bir değişim yaşanmadı. Toplam
faiz gelirlerinin üçte ikisini oluşturan kredilerden alınan faizler ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %25.3
arttı. Şubat ayında BDDK düzenlemesi çerçevesinde bireysel kredilere getirilen kısıtlamaların etkisiyle, tüketici
kredileri ve kredi kartlarından elde edilen faiz gelirlerinin artışı yavaşlarken, ticari kredilerden alınan faizler, ikinci
çeyrekte faiz oranlarında görülen nispi gevşemenin katkısıyla artış eğiliminde kaldı. Buna göre, tüketici kredileri ve
kredi kartlarından alınan faizlerin yıllık artış oranı %12.1 ile sınırlı kalırken, ticari kredilerden alınan faizlerin yıllık
artış oranı ilk çeyrekteki %20.1 seviyesinin üzerinde %23.4 olarak gerçekleşti.
Toplam faiz gelirlerinin %21’ini oluşturan MDC’den elde edilen faiz gelirlerinin yıllık artışı ilk çeyrekteki %13.2
oranından ikinci çeyrekte %24.5’e yükseldi. Toplam faiz giderleri içindeki %72’lik payı ile en önemli kalem olan
mevduata verilen faizlerin yıllık artış oranı ilk çeyrekteki %37.8 seviyesinden ikinci çeyrekte %47.3’e yükseldi. 2013
yılının son çeyreğinde TL faizlerinde yaşanan hızlı artış ve TCMB’nin Ocak ayı sonunda aldığı faiz artırım kararı
mevduat faizlerinin artmasına neden olurken, ikinci çeyrekte faiz oranlarındaki yukarı yönlü baskıların azalmasına
rağmen mevduat faizlerinin çok fazla gerilememesi ve geçtiğimiz yılki düşük seviyelerinin üzerinde olması
mevduatın yarattığı faiz yükünü artırdı.
VakıfBank Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü| İstanbul
5
Haziran 2014
TCMB verilerine göre bankalarca açılan TL mevduata uygulanan ağırlıklı ortalama mevduat faiz oranı Haziran sonu
itibarıyla toplamda Mart ayı sonundaki %10.9’dan Haziran sonunda %9.52’ye indi. Döviz kurunun geçen yıla göre
yükselmiş olması da mevduata verilen faiz giderlerinin kur farkı dolayısıyla artmasına sebep oldu.
Kredilerden Alınan Ücret ve Komisyonlar
Grafik 11
yıllık, %
30
Net Faiz Marjı (%)
Grafik 12
6
Bankacılık Hizmetleri Gelirleri
5.5
25.8
5
25
4.5
Ara.13
May.14
Şub.13
Tem.13
Eyl.12
Nis.12
Kas.11
Haz.11
Haziran 2014
Oca.11
Haziran 2013
Kaynak: BDDK
Ağu.10
5
3
Eki.09
7.1
Mar.10
10
4
3.5
Ara.08
14.1
15
May.09
17.5
Tem.08
20
Kaynak: BDDK, VakıfBank
Bankacılık hizmet gelirleri ve kredilerden alınan ücret ve komisyonlar toplamı ikinci çeyrekte geçen yılın aynı
dönemine göre %12.4 arttı. Böylece söz konusu kalem 2014 yılının ilk yarısında yıllık bazda ortalama %10 artmış
oldu. Toplam faiz dışı gelirler ilk çeyrekteki %19.1’lik yıllık artışın ardından ikinci çeyrekte geçen yılın aynı ayına göre
%21 arttı. Toplam faiz dışı giderlerin 12 aylık kümülatif toplamda yıllık artışı ise Mart ayındaki %24.8 oranından
Haziran’da %25.7’ye yükseldi.
Net faiz marjı Haziran ayında %3.81 olarak gerçekleşti. Faiz oranlarındaki artışın etkisiyle toplam faiz getiren
aktiflerin artış hızındaki yavaşlama, net faiz marjının 2014 yılının ilk yarısında yatay bir görünüm çizmesine neden
oldu. 2013 yılı boyunca azalış eğiliminde olan net faiz marjı ayrıca, Haziran ayında 2012 yılının ilk çeyreğinden bu
yana en düşük seviyesine indi.
Sektörün aktif karlılığı Haziran ayında %1.4 olarak, özkaynak karlılığı ise %11.6 olarak gerçekleşti. Yılbaşında %1
seviyesinde olan aktif karlılığı toplam aktiflerdeki artış ile dönem net karındaki azalışın yavaşlaması sonucu kısmen
toparlandı. Ocak 2014’te %10.9 seviyesinde olan özkaynak karlılık oranının artmasını sınırlayan ise özkaynakların
yıllık artış hızının yıl başındaki %5.7 oranından %16.1’e yükselmesi oldu. 2013 yılında yıllık bazda ortalama %69.4
artan takipteki alacaklar özel provizyonu geçen yılın aynı dönemine göre Haziran ayında ilk çeyrekteki artış oranının
bir miktar altında %21.1 arttı.
Karlılıkta geçen yıldan bu yana yaşanan azalışın Ocak ayında bireysel kredilere getirilen sınırlamaların etkisiyle sert
bir daralmaya dönüşmesinin ardından yavaşladığını ve bu eğilimini ikinci çeyrekte sürdürdüğünü gördük. Yılın
üçüncü çeyreğinde TCMB’nin faiz indirimlerinin etkisiyle kredilerde yaşanan artış, net faiz gelirlerinde gözlenen
hafif yükselişin devam etmesini sağlayarak karlılığın artmasında etkili olacaktır. Piyasa faizlerindeki dalgalanmaların
menkul kıymet gelirlerini ve işlem karlarını azaltması ise karlılığı olumsuz etkileyebilir.
6
VakıfBank Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü| İstanbul
Haziran 2014
Türk Bankacılık Sektörüne İlişkin Seçilmiş Rasyolar
%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014 Ç2
Kredi/ Mevduat
80.03
80.83
76.29
85.22
98.19
102.92
110.75
115.22
3.62
3.82
5.57
3.80
2.78
2.95
2.82
2.87
Takipteki Alacaklar Karşılığı/Brüt TGA
86.77
79.79
83.59
83.79
79.38
75.19
76.39
74.80
MDP/Mevduat
46.16
42.67
51.08
46.65
40.98
34.96
30.32
29.87
Likit Aktifler/Aktifler
31.66
23.69
29.43
27.70
24.71
21.65
18.00
16.95
2.55
1.83
2.42
2.20
1.63
1.72
1.43
1.35
19.59
15.53
18.20
16.44
13.72
12.93
12.76
11.55
5.10
4.74
5.57
4.27
3.66
4.51
3.96
3.81
11.94
12.15
13.24
14.20
14.91
14.06
15.59
33.16
Sermaye Yeterliliği Standart Rasyosu
18.94
17.99
20.62
18.97
16.55
17.86
15.28
16.31
Özkaynaklar/Aktifler
Aktifler/GSYH
13.04
68.98
11.80
77.07
13.30
87.56
13.37
91.62
11.88
93.83
13.27
96.75
11.18
110.95
11.72
111.93
TGA/Krediler
Aktif Karlılığı
Özkaynak Karlılığı
Net Faiz Marjı
Kredilerden Alınan Ücret ve Kom. Gel.
+ Banka Hizmet Gel./Top. Gelirler
Kaynak: BDDK, VakıfBank
*2014 ikinci çeyrek için 2014 ilk çeyrek GSYH rakamları kullanılmıştır.
7
VakıfBank Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü| İstanbul
Haziran 2014
Milyon TL
Tarım
Avcılık
Ker. Ve Orm. Ürün.
Balıkçılık
Enerji Üre. Mad. Çık.
Enerji Üretmeyen Mad. Çıkarılması
Gıda, Meş. ve Tütün San.
Tekstil ve Teks. Ürü. San.
Deri ve Deri Ür.San.
Ağaç ve Ağaç Ürün. San.
Kağıt Ham.ve Ürün. San.
Nük. Yakıt, Pet. Raf. ve Kok Köm. Ürt. San.
Kimya Ürün. San.
Kauçuk ve Plas.Ürün. San.
Diğer Met. Dışı Mad. San.
Metal Ana San. ve İşl. Maden Ürt. San.
Mak. veTec. San.
Elekt. ve Optik Al. San.
Ulaşım Araçları San.
Başka Yerlerde Sınıf.mamış İm.San.
Elektrik, Gaz ve Su Kayn. Ürt. Dağt. San.
İnşaat
Ferdi Kredi Diğer
Ferdi Kredi Konut
Ferdi Kredi Otomobil
Mot. Araç. Yak.Per. Sat.
Top. Tic. ve Kom.
Per. Tic. ve Kiş.Ürün.
Oteller
Restaurantlar
Diğer Turizm
Demiryolu Taşımacılığı
Karayolu Yolcu Taş.
Karayolu Yük Taş.
Deniz Taşımacılığı
Hava Taşımacılığı
Diğer Taş. Faal. veDep.
Haberleşme
Parasal Kurumlar (Banka, Fin. Şir.)
Diğ.Fin.Ara.(Ara.Kur, MKYO, GYO, RSYO)
İsteğe Bağlı Sigorta ve Emek.Hizm.
Diğer Finansal Aracılık
Emlak Kom.
Kiralama(Ulaş. Araç Mak.)
Bilgisayar ve İlgili Faaliyetler
Araş. Danış.Rek.ve Diğ. F.
Kredi Kartları
Sav. ve Kamu Yön. ve Zorunlu SGK.
Eğitim
Sağ. ve Sos.Hizm.
Kan. ve Atı.Tanzimi
Örgütsel Faaliyetler
Kül Eğl. ve Spor F.
Diğer Birey.Hizm.
İşçi Çal. Özel Kişiler
Uluslararası Örgüt ve Kur.
Diğer
Toplam
Kaynak: BDDK
SEKTÖREL KREDİ DAĞILIMI
2011
2012
Nakdi
TGA Oranı
Nakdi
TGA Oranı
Kredi
(%)
Kredi
(%)
30256
2.9
31834
3.0
16
4.2
27
0.9
1022
2.7
1086
2.7
593
3.9
764
4.2
4440
1.2
5747
1.1
3226
2.0
4120
2.1
24625
2.7
27859
3.0
22519
6.4
26313
5.6
1460
3.7
1622
3.2
2536
2.3
3134
2.4
4865
4.0
5256
3.3
5222
1.4
4747
1.5
9237
2.3
10603
2.3
7755
2.7
8483
2.3
8191
2.2
10810
2.0
25984
1.5
27820
1.7
7669
2.1
9449
1.9
5882
5.7
6401
5.1
9928
4.9
10134
6.6
8043
2.8
8378
2.5
25892
0.1
31674
0.1
41254
3.6
48847
3.9
88742
2.6
103506
3.2
75251
0.9
86747
0.8
7619
3.3
8299
3.1
14317
2.0
17383
1.9
42022
2.8
51870
3.3
21974
3.0
27544
2.7
12517
2.8
13701
2.6
1334
2.9
2128
2.4
2082
1.7
2753
1.5
416
0.1
359
0.2
5562
1.6
6795
1.4
4601
2.3
5820
2.0
6975
3.5
7373
3.4
1543
1.0
1412
1.1
5405
2.5
5818
3.3
8427
0.5
6569
1.2
30362
0.3
32684
0.2
1949
1.6
1911
0.9
183
5.4
200
4.4
336
0.9
466
0.7
4009
0.3
4603
13.7
2110
1.4
2543
0.5
1188
17.0
1245
10.6
11219
0.9
13259
1.4
61992
5.7
81489
4.9
16697
0.0
16589
0.0
1844
0.8
2282
0.8
5083
1.2
5955
4.2
345
1.2
287
1.8
667
0.3
730
0.2
4749
1.2
4513
1.7
10385
1.5
14080
1.5
425
2.6
432
3.6
6
7.2
7
2.2
18084
5.6
20813
6.1
721034
2.6
837272
2.8
VakıfBank Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü| İstanbul
Nakdi
Kredi
35564
30
1277
919
7265
6015
34430
37145
2262
3979
6358
5844
14462
11909
14197
37890
10956
8009
13192
10337
50024
72468
133475
111174
8805
21544
67222
38801
19707
2999
3435
384
9273
8080
8909
1783
7875
10194
44562
4119
1386
1313
8179
3239
1365
17903
99960
20898
3855
8218
262
881
6394
16039
806
13
23110
1101195
2013
TGA Oranı
(%)
3.5
1.3
3.2
3.9
2.2
3.3
2.6
3.8
2.3
2.1
2.3
2.2
1.9
1.8
1.4
1.5
1.9
2.6
6.9
2.6
0.2
4.2
3.1
0.6
2.9
1.9
3.1
2.8
2.6
2.5
1.7
0.3
1.5
2.2
3.4
0.8
1.9
0.8
0.2
0.3
0.7
0.4
0.3
1.1
9.2
1.0
5.0
0.0
0.6
2.8
2.5
0.2
1.5
1.7
3.0
6.8
12.4
2.7
2014Ç2
Nakdi
TGA
Kredi Oranı (%)
38539
3.4
52
0.7
1489
2.5
967
3.6
7183
2.2
6313
3.1
36602
2.5
40840
3.1
2558
2.1
4295
1.9
6081
2.0
6066
2.1
16521
1.4
12964
1.6
15849
1.8
39363
1.3
12811
1.5
9227
2.0
13607
6.3
11081
2.6
54334
1.0
82254
3.6
143687
3.6
115521
0.5
7681
3.1
24531
1.6
80164
4.5
43073
2.6
22243
2.7
3440
2.1
3992
1.6
430
0.3
10026
0.9
8936
1.5
9132
2.9
1819
0.6
9012
1.4
11641
0.7
20450
0.2
3760
0.3
598
1.6
1381
2.6
9392
1.6
4018
2.1
1734
5.2
24485
0.8
92810
5.7
26464
0.0
4257
0.5
8543
2.5
245
2.9
1097
0.1
7362
1.1
13209
1.9
693
3.4
9
6.8
20782
11.7
1155614
2.8
8
Haziran 2014
Bu rapor Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanan bilgiler kullanılarak hazırlanmıştır.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. bu bilgi ve verilerin doğruluğu hakkında herhangi bir garanti vermemekte ve bu rapor ve içindeki bilgilerin
kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmemektedir. Bu rapor sadece bilgi
vermek amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir konuda yatırım önerisi olarak yorumlanmamalıdır. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. bu raporda
yer alan bilgilerde daha önceden bilgilendirme yapmaksızın kısmen veya tamamen değişiklik yapma hakkına sahiptir.
9
VakıfBank Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü| İstanbul
Download

2014 2.Çeyrek Bankacılık Sektör Raporu