Raporlama Tarihi : 21.03.2014
%$/,.(6ø5ø/ø6$9$ù7(3(ø/d(6ø<,/,%ø5ø1&ø'g1(0%8=$ö,'(67(./(0(6ø
gQ6R\NW÷
ø/d(g=(7+$.('øù/ø67(6ø
'HVWHNOLøúOHWPH
6D\ÕVÕ$GHW
106
Destekli Toplam
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
Normal Destekli
6Õ÷ÕU6D\ÕVÕ%Dú
268
Döl Kontrolü Çevirme Melezlemesi
'HVWHNOL6Õ÷ÕU
'HVWH÷L$ODQ6Õ÷ÕU
6D\ÕVÕ%Dú
6D\ÕVÕ%Dú
7RSODP'HVWHN7XWDUÕ
(TL)
268
Toplam Birlik
Kesintisi (%0,1) TL._
20,100
KONTROL EDEN
0.00
ONAYLAYAN
$GÕYH6R\DGÕ
$GÕYH6R\DGÕ
Görevi
Görevi
Tarih
Tarih
øP]D
øP]D
Sayfa : 1
Toplam Merkez
%LUOL÷L.HVLQWLVL
(%0,1) TL._
0.00
7RSODP<HWLúWLULFL\H
gGHQHFHN'HVWHN7XWDUÕ
(TL._)
20,100.00
Raporlama Tarihi : 21.03.2014
%$/,.(6ø5ø/ø6$9$ù7(3(ø/d(6øgQ6R\NW÷352-(6ø<,/,%ø5ø1&ø'g1(0%8=$ö,'(67(./(0(6ø'(7$<+$.('øù/ø67(6ø
6ÕUD1R
TC Kimlik No
$GÕYH6R\DGÕ
Vergi No
Adres Köy/Mah.
øúOHWPH1R
Çevirme
Melezle
Döl
mesi
Destekli Normal Kontrolü 'HVWH÷L
Toplam Destekli Destekli
Alan
6Õ÷ÕU
6Õ÷ÕU
6Õ÷ÕU
6Õ÷ÕU
Toplam
6D\ÕVÕ
6D\ÕVÕ 6D\ÕVÕ 6D\ÕVÕ 'HVWHN7XWDUÕ
%Dú
%Dú
%Dú
%Dú
(TL._)
1
14632692496
$<7(1øù/(5
AKPINAR
1071887
2
2
2
12898750202
<h&(/,ù,.
AKPINAR
1021090
1
3
17419599780
SEBAHAT ÇAKIR
$ù$ö,'$1øù0(17
1021124
2
4
28813219846
<81ø6$5,.$1
BEYKÖY
10804278
5
27154275160
(5'2ö$1&2ù.81
BOZALAN
6
27643258872
MURAT KUTLU
7
22105443742
8
Örgüt
Kesintisi
(TL._)
Merkez
%LUOL÷L
<HWLúWLULFL\H
Kesintisi
Ödenecek
Tutar (TL._) Tutar (TL._)
150
0.00
0.00
1
75
0.00
0.00
75.00
2
150
0.00
0.00
150.00
1
1
75
0.00
0.00
75.00
1071251
5
5
375
0.00
0.00
375.00
BOZALAN
1021283
1
1
75
0.00
0.00
75.00
0(+0(7$/ø,ù,.
ÇALTILI
1057575
3
3
225
0.00
0.00
225.00
23290403924
$5ø)(52ö/8
ÇAVLI
1000361
1
1
75
0.00
0.00
75.00
9
28855218470
+$1ø)(*g.d(
ÇAVLI
1000358
2
2
150
0.00
0.00
150.00
10
23338402308
HASAN ÇAVLU
ÇAVLI
1057870
1
1
75
0.00
0.00
75.00
11
13135742400
6(<)(77ø17(7ø.
'ø.0(/(5
1057520
1
1
75
0.00
0.00
75.00
12
32254105248
)$7ø+7(.ø1
ESENKÖY
1021710
4
4
300
0.00
0.00
300.00
13
32260105010
.(5ø07(.ø1
ESENKÖY
1057608
3
3
225
0.00
0.00
225.00
14
31156141866
0867$)$$7ø.
ESENKÖY
1071636
19
19
1,425
0.00
0.00
1,425.00
15
30988147404
260$1(5'ø/
ESENKÖY
1021396
1
1
75
0.00
0.00
75.00
16
31594127248
6$'(77ø172=$1
ESENKÖY
1071338
1
1
75
0.00
0.00
75.00
17
31237139188
6$0ø$7ø.
ESENKÖY
10799061
10
10
750
0.00
0.00
750.00
18
31570128030
YUSUF TOZAN
ESENKÖY
1021387
4
4
300
0.00
0.00
300.00
19
23632392640
&(/ø/'(1ø=
GÜVEMKÜÇÜKTARLA
10784579
1
1
75
0.00
0.00
75.00
20
24925349570
ø60$ø/*h1'2ö$1
GÜVEMKÜÇÜKTARLA
1021350
1
1
75
0.00
0.00
75.00
21
23269404730
LÜTFÜ HASIRCI
GÜVEMKÜÇÜKTARLA
1021869
4
4
300
0.00
0.00
300.00
22
13438732450
$/ø27850$=
ø6$'(5(
1071242
6
6
450
0.00
0.00
450.00
23
16165641538
&(/$/øù%ø/(1
ø6$'(5(
1071681
1
1
75
0.00
0.00
75.00
24
13780721010
&80+850(0øù
ø6$'(5(
10777477
4
4
300
0.00
0.00
300.00
25
16624626250
(578ö58/7h5.(5ø
ø6$'(5(
1021595
3
3
225
0.00
0.00
225.00
26
15745655514
FATMA KURTARAN
ø6$'(5(
10779328
3
3
225
0.00
0.00
225.00
27
16660625002
)ø.5(77h5.(5ø
ø6$'(5(
10776680
1
1
75
0.00
0.00
75.00
Sayfa : 2
150.00
Raporlama Tarihi : 21.03.2014
%$/,.(6ø5ø/ø6$9$ù7(3(ø/d(6øgQ6R\NW÷352-(6ø<,/,%ø5ø1&ø'g1(0%8=$ö,'(67(./(0(6ø'(7$<+$.('øù/ø67(6ø
6ÕUD1R
TC Kimlik No
$GÕYH6R\DGÕ
Vergi No
Adres Köy/Mah.
øúOHWPH1R
Çevirme
Melezle
Döl
mesi
Destekli Normal Kontrolü 'HVWH÷L
Toplam Destekli Destekli
Alan
6Õ÷ÕU
6Õ÷ÕU
6Õ÷ÕU
6Õ÷ÕU
Toplam
6D\ÕVÕ
6D\ÕVÕ 6D\ÕVÕ 6D\ÕVÕ 'HVWHN7XWDUÕ
%Dú
%Dú
%Dú
%Dú
(TL._)
Örgüt
Kesintisi
(TL._)
Merkez
%LUOL÷L
<HWLúWLULFL\H
Kesintisi
Ödenecek
Tutar (TL._) Tutar (TL._)
28
14656691840
+$1ø)(62</8
ø6$'(5(
10779058
2
2
150
0.00
0.00
150.00
29
14023712932
ø/<$6øù%ø/(1
ø6$'(5(
1021587
1
1
75
0.00
0.00
75.00
30
14506696872
MEHMET SOLAK
ø6$'(5(
1071239
2
2
150
0.00
0.00
150.00
31
15379667778
0(7ø1.$5$*g=
ø6$'(5(
10779052
3
3
225
0.00
0.00
225.00
32
14041712358
5(&(3øù%ø/(1
ø6$'(5(
1021180
2
2
150
0.00
0.00
150.00
33
15361668332
6$%$+$77ø1.$5$*g=
ø6$'(5(
1021794
1
1
75
0.00
0.00
75.00
34
14518696426
SÜLEYMAN SOLAK
ø6$'(5(
10794429
1
1
75
0.00
0.00
75.00
35
13474731202
TURAN OTURMAZ
ø6$'(5(
1021568
1
1
75
0.00
0.00
75.00
36
24772354734
RAMAZAN YENER
KALEMKÖY
1021448
1
1
75
0.00
0.00
75.00
37
36353182124
%$<5$0ù(1
KARACALAR
1004329
2
2
150
0.00
0.00
150.00
38
26791287338
+h6(<ø1$56/$1
KARACALAR
1000445
2
2
150
0.00
0.00
150.00
39
32572094798
MUSTAFA GÜNDÜZ
KARACALAR
10778210
1
1
75
0.00
0.00
75.00
40
25699323896
AYSEL YALÇINKAYA
KARAPINAR
1071751
2
2
150
0.00
0.00
150.00
41
27454265342
)ø.5ø*h1$<',1
KARAPINAR
1021479
3
3
225
0.00
0.00
225.00
42
26470298198
ø%5$+ø0.857
KARAPINAR
10800684
3
3
225
0.00
0.00
225.00
43
26482297752
0(+0(7(0ø1.857
KARAPINAR
1021476
2
2
150
0.00
0.00
150.00
44
27589260830
1(%$7$<'(0ø5
KARAPINAR
10786150
1
1
75
0.00
0.00
75.00
45
26887284296
260$1$<'2ö$1
KARAPINAR
1021719
5
5
375
0.00
0.00
375.00
46
27316269938
ÖZCAN GÜNAYDIN
KARAPINAR
1021512
1
1
75
0.00
0.00
75.00
47
26152308726
=(.ø'85681
KARAPINAR
1071058
2
2
150
0.00
0.00
150.00
48
21340469166
ÖZCAN GÜNGÖR
KOCABIYIKLAR
1000349
9
9
675
0.00
0.00
675.00
49
13696723962
'ø/(..25.0$=
KURUDERE
1021247
3
3
225
0.00
0.00
225.00
50
13477731216
+('ø<(d(/ø.(5
KURUDERE
10793108
1
1
75
0.00
0.00
75.00
51
15154675318
SULTAN ÇAM
KURUDERE
10792609
1
1
75
0.00
0.00
75.00
52
11803787050
785*87,ù,.
KURUDERE
10783096
2
2
150
0.00
0.00
150.00
53
14611693438
UFUK GÜNGÖR
KURUDERE
10792569
6
6
450
0.00
0.00
450.00
54
15259671826
=(.øg=&$1
KURUDERE
1000419
1
1
75
0.00
0.00
75.00
55
34843019158
ø6$*g.&$1
MADENMEZARI
1057777
2
2
150
0.00
0.00
150.00
Sayfa : 3
Raporlama Tarihi : 21.03.2014
%$/,.(6ø5ø/ø6$9$ù7(3(ø/d(6øgQ6R\NW÷352-(6ø<,/,%ø5ø1&ø'g1(0%8=$ö,'(67(./(0(6ø'(7$<+$.('øù/ø67(6ø
6ÕUD1R
TC Kimlik No
$GÕYH6R\DGÕ
Vergi No
Adres Köy/Mah.
øúOHWPH1R
Çevirme
Melezle
Döl
mesi
Destekli Normal Kontrolü 'HVWH÷L
Toplam Destekli Destekli
Alan
6Õ÷ÕU
6Õ÷ÕU
6Õ÷ÕU
6Õ÷ÕU
Toplam
6D\ÕVÕ
6D\ÕVÕ 6D\ÕVÕ 6D\ÕVÕ 'HVWHN7XWDUÕ
%Dú
%Dú
%Dú
%Dú
(TL._)
Örgüt
Kesintisi
(TL._)
Merkez
%LUOL÷L
<HWLúWLULFL\H
Kesintisi
Ödenecek
Tutar (TL._) Tutar (TL._)
56
31522129498
$%'8//$+'2ö$1(5
0(5.(=&80+85ø<(7 1021758
5
5
375
0.00
0.00
375.00
57
22369434722
CEMAL KOÇER
0(5.(=&80+85ø<(7 1071178
1
1
75
0.00
0.00
75.00
58
26167308070
)('$ø$9&,
0(5.(=&80+85ø<(7 1021918
13
13
975
0.00
0.00
975.00
59
27163274956
+h6(<ø1d(/ø.
0(5.(=&80+85ø<(7 10802979
7
7
525
0.00
0.00
525.00
60
34708013994
ø60$ø/g=(/
0(5.(=&80+85ø<(7 1071211
3
3
225
0.00
0.00
225.00
61
13981714408
6$'(77ø1.857
0(5.(=&80+85ø<(7 1088143
1
1
75
0.00
0.00
75.00
62
22603426780
+$/ø/.2d
0(5.(=)$7ø+
10777186
7
7
525
0.00
0.00
525.00
63
10027846468
VEDAT ATAR
0(5.(=+h55ø<(7
10799198
4
4
300
0.00
0.00
300.00
64
13672715080
0(+0(7$.'(1ø=
0(5.(=ø67ø./$/
10799618
3
3
225
0.00
0.00
225.00
65
15118676702
RAMAZAN ÖZ
0(5.(=ø67ø./$/
1057966
1
1
75
0.00
0.00
75.00
66
19879517984
SEDAT UZUNÇAR
0(5.(=ø67ø./$/
10803844
2
2
150
0.00
0.00
150.00
67
23572394476
YILDIRAY TOK
MERKEZ-ZAFER
1057998
1
1
75
0.00
0.00
75.00
68
28495230788
FERHAT YILDIRIM
0ø11(7/(5
1057902
1
1
75
0.00
0.00
75.00
69
25237339396
.$0ø/(<øöø7
0ø11(7/(5
10776103
1
1
75
0.00
0.00
75.00
70
29734189430
MEHMET GÖLÜKÇÜ
0ø11(7/(5
1057891
1
1
75
0.00
0.00
75.00
71
27577261344
0867$)$(0ø1$6/$1
0ø11(7/(5
1021175
2
2
150
0.00
0.00
150.00
72
22690424492
=(.ø*h/,ù,.
0ø11(7/(5
1071222
1
1
75
0.00
0.00
75.00
73
23062411874
'8508ù$/ø*h1((ù
3(/ø7&ø.
1056607
2
2
150
0.00
0.00
150.00
74
24502363814
MEHMET KURT
3(/ø7&ø.
1057641
3
3
225
0.00
0.00
225.00
75
32707090480
$/ø0(<$=,&,
SARIBEYLER
1071928
2
2
150
0.00
0.00
150.00
76
34174041576
$5ø)*h5(/
SARIBEYLER
1000302
3
3
225
0.00
0.00
225.00
77
32944082552
AYHAN MALKOÇ
SARIBEYLER
10779736
1
1
75
0.00
0.00
75.00
78
31489131022
%$+5ø85$=
SARIBEYLER
10779293
3
3
225
0.00
0.00
225.00
79
28426232638
)$+5ø.851$=2ö/8
SARIBEYLER
1071233
2
2
150
0.00
0.00
150.00
80
28567228156
FATMA GÜLCAN
SARIBEYLER
10779305
1
1
75
0.00
0.00
75.00
81
13048745642
*h/dø1.$5$()(
SARIBEYLER
10776844
5
5
375
0.00
0.00
375.00
82
10954815452
+h6(<ø1&$+ø76$/',.
SARIBEYLER
1000329
1
1
75
0.00
0.00
75.00
83
13057745350
ø60$ø/.$5$()(
SARIBEYLER
10776826
1
1
75
0.00
0.00
75.00
Sayfa : 4
Raporlama Tarihi : 21.03.2014
%$/,.(6ø5ø/ø6$9$ù7(3(ø/d(6øgQ6R\NW÷352-(6ø<,/,%ø5ø1&ø'g1(0%8=$ö,'(67(./(0(6ø'(7$<+$.('øù/ø67(6ø
6ÕUD1R
TC Kimlik No
$GÕYH6R\DGÕ
Vergi No
Adres Köy/Mah.
øúOHWPH1R
Çevirme
Melezle
Döl
mesi
Destekli Normal Kontrolü 'HVWH÷L
Toplam Destekli Destekli
Alan
6Õ÷ÕU
6Õ÷ÕU
6Õ÷ÕU
6Õ÷ÕU
Toplam
6D\ÕVÕ
6D\ÕVÕ 6D\ÕVÕ 6D\ÕVÕ 'HVWHN7XWDUÕ
%Dú
%Dú
%Dú
%Dú
(TL._)
Örgüt
Kesintisi
(TL._)
Merkez
%LUOL÷L
<HWLúWLULFL\H
Kesintisi
Ödenecek
Tutar (TL._) Tutar (TL._)
84
28627226498
MEHMET AYDIN
SARIBEYLER
1021618
2
2
150
0.00
0.00
150.00
85
35224006552
0(7ø16$30$=
SARIBEYLER
1071063
1
1
75
0.00
0.00
75.00
86
14875684722
MUSTAFA SEVER
SARIBEYLER
10805561
2
2
150
0.00
0.00
150.00
87
18844552388
NEVZAT DADAY
SARIBEYLER
10779827
1
1
75
0.00
0.00
75.00
88
18307560998
OSMAN BÜBER
SARIBEYLER
10791575
2
2
150
0.00
0.00
150.00
89
18631559514
ÖMER TOP
SARIBEYLER
1000306
4
4
300
0.00
0.00
300.00
90
30487164452
9(+%ø'85681
SARIBEYLER
10781458
2
2
150
0.00
0.00
150.00
91
21643458980
1(&$7ø.2d
SARISÜLEYMANLAR
10807721
1
1
75
0.00
0.00
75.00
92
27898250720
ø/<$6%8/87
SITMAPINAR
1057910
1
1
75
0.00
0.00
75.00
93
25957315434
260$1*g50hù
62ö8&$.
1000499
1
1
75
0.00
0.00
75.00
94
27475255490
5$ùø7$.<h=
62ö8&$.
1055974
1
1
75
0.00
0.00
75.00
95
19396533986
)ø5'(96&h&(
7$9ù$1&,.
10777391
1
1
75
0.00
0.00
75.00
96
10021846686
MUSTAFA ATAR
7$9ù$1&,.
1057624
1
1
75
0.00
0.00
75.00
97
12514763548
6$%5ø*h1*g5
7$9ù$1&,.
1021548
1
1
75
0.00
0.00
75.00
98
28345235956
AHMET AYDIN
<(ùø/+ø6$5
1071325
3
3
225
0.00
0.00
225.00
99
27004280610
$+0(7'2ö$1
<(ùø/+ø6$5
10798384
2
2
150
0.00
0.00
150.00
100
26032313000
ø5)$1*h1
<(ùø/+ø6$5
1057514
1
1
75
0.00
0.00
75.00
101
24868351838
MUSTAFA AYGÖREN
<(ùø/+ø6$5
1000497
3
3
225
0.00
0.00
225.00
102
21829453150
+$6$1$/7,17$ù
YOLCUPINARI
1021414
2
2
150
0.00
0.00
150.00
103
16207640512
+$/ø/ø%5$+ø0785$1
YUNAKDERE
1021065
1
1
75
0.00
0.00
75.00
104
17173608384
+$581(5'ø1d
YUNAKDERE
1021227
3
3
225
0.00
0.00
225.00
105
16546629278
ø%5$+ø0(52ö/8
YUNAKDERE
1021224
4
4
300
0.00
0.00
300.00
106
16651625776
.8058*h5.$ù
YUNAKDERE
1021279
1
1
75
0.00
0.00
75.00
Sayfa : 5
Download

BALIKESİR İLİ SAVAŞTEPE İLÇESİ 2013 YILI BİRİNCİ DÖNEM