KUTUB CAMİÎ ve
İSLAM KÜLTÜR MERKEZİ
Stockholm / İSVEÇ
KUTUB CAMİÎ ve
İSLAM KÜLTÜR MERKEZİ
Stockholm / İSVEÇ
Maddi yardımlarınız için hesap numaraları:
Postgironumarası: 59 22 32 – 3
Bankgironumarası: 736 – 5703
IBAN SE 10 9500 0099 6034 0592 2323
NDEASESS / Nordea Bank AB
İrtibat için:
Tel: 00 46 8 710 70 95
e-mail: [email protected]
Vårby Gård Islamiska Ungdoms- och
Kulturförening
Org nr: 812800-0612
Yayına hazırlık
Bilge Danışmanlık
Tasarım
Kadir Akyol
Baskı
Temmuz 2014
Muhterem Kardeşim!
“Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla
bir kimse bir cami yaparsa,
Allah o kimse için Cennette onun
benzerini yapar”.
İsveç’in başkenti Stockholm’ün Huddinge/Vårby bölgesinde
1991 yılında kurulan VISUK- Vårby Gård Islam Gençlik ve
Kültür Derneği, büyük bir azim ve kararlılıkla hayır işleme,
insanlığa ve Müslümanlara hizmet etme doğrultusunda eğitim ve kültürel çalışmaları daha iyi seviyelere getirme gayretindedir.
Asya’dan, Afrika’dan ve Avrupa’dan gelen Müslüman milletlerin kendilerine has âdet, gelenek ve kültürleri mevcut.
Bu milletleri ancak camiler bir araya getirir bir çatı altında
toplar. Onları bir araya getiren tek faktör tek güç İslamiyet’tir.
Değerli kardeşim!
Size KUTUB Camii ve İslâm Kültür Merkezi’nin yapımıyla
ilgili müjdeyi veriyoruz. Tasarlanan Kutub Camiî ve İslam
Kültür Merkezi binası bir külliye halinde üç kattan oluşacak.
Kubbe ve minaresiyle modern ve şeffaf bir İslamî mimariye
sahip olacak.
İçinde eğitim, öğretim ve kültür alanında birçok hizmeti ihtiva edecek olan eser 2.000 m2 kapasiteye sahiptir. Yerleşim
alanıyla iç içe, direk E4/E18 karayoluna bağlı, Vårby Du-
(Hadisi Şerif: Buhari ve Müslim)
bergsvägen yolu üzerinde, 4.991 metrekarelik arsa üzerinde,
90 adet araba parkı ve çay bahçesi bulunan bir müessese olacaktır.
Amacımız, kendi mekânımızda insanlarımızın din bilgisi,
Kur’an ve Hadis ilmi, eğitim, kültür ve sanat sahasında gelişmelerini ve hak ettikleri konuma gelmelerini sağlamaktır.
Özellikle de çocuklarımızın ve genç neslimizin istikballerine
destek vermek, eğitimlerinde kalıcı ve güvenli zemini hazırlamaktır.
Bütün Müslüman toplumun kardeşliğine, birliğine ve gelişmesine büyük bir azim ve şevkle katkıda bulunmaktır. Hedefimiz, Müslümanların, ailelerini, çocuklarını ve
torunlarını, mescidin çatısı altında toplamak ve tek vücud
olmaktır.
-3-
Din kardeşlerim!
Biliniz ki Avrupa’da, İsveç’te bizim sadece bir mescide (camiye) değil, Müslümanları öz benliklerine çekmek ve gelecek nesilleri kucaklamak için çok acil olarak nice camilere
ve İslam kültür merkezlerine ihtiyacımız vardır.
Gelecek İslam’ındır. Çünkü o, hak dindir, barış ve sevgi dinidir. Burada İsveç’te bir tek nesli yetiştirip eğitebilirsek, ar- Sevgili kardeşim!
kasından diğer nesiller de dinlerine sarılacaklardır. Başkaları
da İslam’a gireceklerdir.
Hak davaya, İslam’a ne kadar sarıldığımızı Allah sorar;
çünkü Allah, bizim sakladığımız, vermediğimiz, kullanmaBu hayırlı işte bize katılın. Bu hayır kampanyasında rolüdığımız imkânları da biliyor, gücümüzü biliyor! Neyi, ne
nüzü alın. Bu hamleye ilk koşanlardan olun. Siz, ayette bilgibi imkânları hizmete sunduğumuzu, ne gibi imkânları hizdirilen öne geçenlerin yerini ve derecelerini biliyorsunuz.
metten esirgediğimizi Allah biliyor.
Sevgili Peygamberimiz’in (s.a.v.) müjdesine gelin.
En güzel çalışma; istikamet üzere olandır, salih ve asil bir Onun için Müslümanlığımıza, peygamberimize ve çocuklarımıza karşı görevlerimiz ağır ve büyüktür. Müslümanlardan,
nesil yetiştirmek, münevver bir toplum inşa etmektir!
Allah hakkında ve Allah için bize yardım elini uzatmalarını
İnanmalıyız ki istikbal ve bekâ, irfan sahibi, özgüveni yük- istiyoruz.
sek gelecek kuşaklarındır ve hakkıyla millete hizmet edenHayırhah ve ideal bir anlayışla bu hizmeti ve çalışmayı etkin
lerindir.
bir şekilde desteklemenizi istiyoruz. Müslümanların kurduğu
Allah biliyor, her şeyi bilen rabbimizin karşısında hesap ve- İslâmî müesseseler çok zaruri, çok faydalı, çok önemli ve
receğiz. Onun için devir asıl işleri yapma, temel hizmetleri çok değerlidir; istikbal ve istiklalimizin emniyet ve teminayapma devridir.
tıdır.
-4-
KUTUB CAMİÎ ve
İSLAM KÜLTÜR MERKEZİ
Stockholm
İsveç
İsveç, kuzey Avrupa’da İskandinavya yarımadasında yer alan bir ülke olup, Norveç, Finlandiya ve Danimarka ile komşudur. Avrupa Birliğine bağlı olan İsveç, 449.964 km yüzölçümüyle Avrupa’nın beşinci büyük ülkesidir. Nüfusu 9,7 milyon olan İsveç'in başkenti
Stockholm’dür. Aynı zamanda ülkedeki en büyük kent olan Stockholm, 1,4 milyon nüfusa
sahiptir.
Göteborg 550 bin nüfusla ikinci ve Malmö
315 bin nüfusla üçüncü sıradadır. İsveç Avrupa’da en çok göçmen alan ülke konumundadır. Nüfusunun 1,5 milyonunu (%16)
göçmenler oluşturmaktadır.
İsveç, dünya ekonomisinde dokuzuncu sırada gelir. Kişi başına düşen milli gelir 2013
yılında 57.895 dolardı. İşsizlik yaklaşık %
9’dur.
İsveç, meclis sistemine sahip, meşruti monarşi ile yönetilen bir ülkedir.
-5-
Ekonomi bakımından gelişmiş bir ülke olan İsveç, 1 Ocak Gün ışığı yazın güneşin doğuşu ve batışı arasında 20 saat
1995 tarihinden beri bir Avrupa Birliği ülkesidir. Resmi dili olurken, kışları ise bu durum 6 saate kadar iner. Bol yağmuru
İsveççe olup Hristiyan dininde Protestan inancına sahiptir. olan ülke senenin çok az gününde yaz güneşini görür. Bol
ormanı, büyük ve geniş yeşil doğası ve zengin deniziyle
İsveç’te iklim çok değişken bir durum arzeder, gün içerisinde nemli bir atmosfere sahiptir.
ısı derecesi seri halde değişir. Yazları çok serin ve kısa, kışları çok sert ve uzundur, altı aydan fazla sürer.
-6-
İsveç’te Müslümanlar
İsveç’te Müslümanlar yaklaşık 600 bin nüfusa
sahip olup büyük kısmı başkent Stockholm’de
ikamet etmektedir. İslam, İsveç’in ikinci büyük
dini konumunda olup sürekli ihtidalarla büyümektedir.
İsveç’te Müslüman olanların sayısı her yıl artmakta ve özellikle bu artış kadınlarda öne çıkmaktadır. Stockholm’de İsveç kiliselerinden
senede takriben 20 kişi kaydını sildirmektedir.
İsveç’te Müslümanlar Almanya, Hollanda, Danimarka gibi Avrupa ülkelerinden çok daha yenidir ve bundan dolayı Müslümanlara karşı
olan muamele daha müsbet farklılıklar arz
eder.
Müslümanların İsveç’teki tarihi 1945’li yılların
başında Kafkasyadan Finlandiya’ya gelen ve
oradan da İsveç’e geçen Kafkas Tatar Müslümanların göçüyle başlar. İlk resmi İslam Kültür
Derneği 1946 yılında bir Kafkaslı aile tarafından açılmıştır.
Ebu Mus’ab şöyle anlattı: Medine halkından birisi geldi. Onun yolculukla ilgili eşyalarının güzel olduğunu gördüler. Ona sordular. O da kendisinin
mağribe (Batı’ya) gitmek istediğini
söyledi ve şunu ilave etti: Rasulullahın
(sav) şöyle buyurduğunu duydum:
“Bazı insanlar, mağribe (Batıya’ya
hizmet için) gidecekler. (Böyle yaptıkları için) Onlar kıyamet günü yüzleri
güneş gibi parlak olarak gelecekler.”
(Ahmed b. Hanbel, müsned III/424)
Amr b. El’As şöyle anlattı:
Bir gün biz yanındayken Rasulullah
(sav) şöyle buyurdu:
“Ne mutlu gariplere!”
Bizde: Ey Allah’ın Rasülü! Garipler
kimlerdir diye sorduk. O’da şöyle
cevap verdi:
“Birçok kötü insanın arasında iyi
olan ve kendilerine isyan edenlerin,
itaat edenlerden daha fazla olduğu
kimselerdir.”
-7-
Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma
Zaman içerisinde Müslüman ülkelerden ekonomik, sosyal, savaş ve politik sebeplerden dolayı İsveç’e gelen Müslümanlar, kendi dernek ve
federasyonlarını kurup, organize olmuş azınlık konumundadırlar.
Türkiyeli Müslümanların İsveç’e geliş tarihleri
1960’lı yılların başıdır. Çoğunlukla işçi ailesi sıfatıyla İsveç’e gelen Türkiyeli Müslümanlar,
1970’li yıllarda aile ve akraba birliği sebebiyle
daha yoğun olarak göç etmişlerdir.
Bugün takriben yaklaşık 90 bin Türk vatandaşının
İsveç’te olduğu varsayılmaktadır.
Derneğimize Cami ve Kültür Merkezi Yeri Tahsisini Yapan
Huddinge Belediye Başkanı Daniel Dronjak Nordqvist
Dr. Faruk Çiçekçi’nin Konferansı
Psikiyatrist Dr. Hamdi Kalyoncu’nun Konferansı
-8-
Müslümanların Genel Durumu
İsveç’te sosyo-ekonomik durum bölgelere ve semtlere
göre farklılık göstermektedir. Müslümanların ve diğer
göçmenlerin yoğun olduğu bölgelerde işsizlik yüzde
11’lere kadar çıkmaktadır.
“Allah’ın mescidlerini ancak, Allah’a ve âhiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren, (İslâm’a uygun
yaşamak için) Allah’dan başkasından korkmayan kimseler
mâmur eder. (Onları yapar, cemaat ve âlimlerle
şenlendirir)ler. İşte, onların doğru yola erenlerden olmaları
umulur.” (Tevbe suresi: ayet 18)
İsveç’te iki kişinin çalışmasıyla bir ailenin ev idaresi
ancak mümkün olabilmektedir. Bu sebeple çoğunlukla
ailelerde evin hanımı da çalışmak zorunda kalmaktadır.
Müslümanların büyük bir kısmı lokanta işletmekte ve
mesleki bir vasfı olmayan işçi konumunda bulunmaktadır. Esnaflıktan terfi edip büyük işletmelere, işveren
durumuna gelme seviyesi henüz yakalanmış değildir.
Prof. Dr. Mohammad Isam Mufleh M. Al-Qudah Konferansı
İsveç’te genelde Müslümanların lise üstü ve üniversite
tahsil durumunun oldukça düşük seviyede olması bir dezavantajdır. Üçüncü neslin okumaya ve mesleki kazanıma önem vermesi her sene akademik seviyede bir
ilerleme göstermektedir.
Ayrıca siyasete atılan, siyasi partilere üye olan ve hatta
milletvekili seviyesine çıkan Müslümanlar vardır.
Doç. Dr. Şehabeddin Kırdar Konferansı
-9-
İsveç’te Cami ve Mescitler
Cabir’in (r.a.) rivayet ettiğine göre Rasulullah şöyle buyurmuştur:
“Kim Allah için, kuş yuvası gibi veya daha küçük bir
mescit yaparsa, Allah da onun için cennette bir ev
yapar.” Bir kuş yuvası karşılığında Allah’ın evlerine
gelin. Bu alış veriş ne kadar da ucuz!
İsveç’in başkenti Stockholm’de bugün müstakil üç cami
mevcuttur. Bunların ikisi minareli ve kubbeli olup, Stockholm merkez ve Stockholm Botkyrka Belediyesinde mevcuttur. Üçüncüsü minaresiz ve kubbesiz olup Stockholm
Haninge Belediyesinde mevcuttur.
Müslümanlar Göteborg, Malmö, Uppsala ve Skövde şehirlerinde de birer müstakil cami inşa edebilmişlerdir.
İbadet için Müslümanlar oturdukları apartman binalarının
bodrum ve zemin katlarındaki salonları kiralayarak mescid
yapmışlardır. Bugün Stockholm’de birbirine 5-10 km mesafede takriben 50 adet ‘salon mescitler’ vardır. Ancak
mescitler çok küçük ve dar olup ihtiyacı karşılamamaktadır.
Huddinge Belediyesinin Vårby semtinde yoğun olan Müslümanlar, VISUK Derneği aracılığıyla her sene bayram namazlarını Vårby okulunun yemekhane salonunda kılmaktadırlar.
Camimizin ve Kültür merkezimizin inşa edileceği Huddinge Belediyesi 102 bin olan nüfusuyla Stockholm’a bağlı
en büyük belediyedir. Müslümanlar burada 17 binden fazla
nüfusa sahiptir.
İsveç’teki Camilerden Görüntüler
- 10 -
Vårby Gård İslam Gençlik ve Kültür Derneği
(VISUK)
Kısa adı VISUK olan Vårby Gård İslam Gençlik ve Kültür
Derneği (Vårby Gård Islamiska Ungdoms- och Kulturförening) 1991’de kuruldu. Müslüman nüfusun kalabalık olduğu Stockholm’ün Huddinge Belediyesinde ve özellikle
Vårby bölgesinde faaliyetlerine devam etmektedir.
Huddinge’nin yaklaşık 12 bin nüfusu olan Vårby semtinde
çevresiyle birlikte halen 6 binden fazla Müslüman kalmaktadır.
Ali İmran 104. “İçinizden (herkesi) hayra çağıran, iyiliği (meşru şeyleri; tevhîdi ve sâlih ameli) emreden ve
kötü olandan men eden bir ümmet (bir topluluk)
olsun; işte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (1) Bu topluluk, ilmiyle Allah’ın rızasına uygun amel eden ulemâ
ve ümerâ ile ona maddî ve mânevî destek veren cemaat
veya cemiyetlerden oluşur. [3/110]
Bölgenin genç nüfusunun çoğunluğunu Müslümanlar oluşturmaktadır. Bölgede bir Müslüman toplum mozaiğini oluşturan VISUK binlerce üyesiyle tüm Müslüman toplumun
sesi ve temsilcisi durumundadır. İslam’ın ve Müslümanların
hizmetinde vazife ve sorumluluk yüklenmektedir.
- 11 -
Kendi özbenliğine sahip buna ilaveten içinde yaşadığı toplumun değerlerine saygılı, yaşadığı coğrafya ve ülkenin kurallarına uymaya özen gösteren bireyler yetiştirmek
istiyoruz.
Fussilet 33. (İnsanları ibadet ve itaat için) Allah’a çağıran, sâlih (sevaplı) ‘iş ve hareket’ yapan ve “şüphesiz ben Müslümanlardanım” diyen kimseden daha
güzel sözlü (olan) kimdir?”
VISUK’un yirmi üç yıllık faaliyetlerine örnek olarak şunlar
sayılabilir: Kur’an-ı Kerim dersleri, Peygamber efendimizin
hayatı ve hadisleri ve İslam akaidi başta olmak üzere, cami
merkezli dini ve sosyal hizmetleri, eğitim ve kültür ağırlıklı
olarak çocuklara, gençlere, yetişkinlere ve kadınlara yönelik
dersler, sohbetler, kurslar, projeler, konferanslar ve geziler.
Cuma Namazı da kılınan mescitte 6 ile 12 yaş arası 50 çocuğa din bilgisi ve Kur’an Kerim eğitimi verilmekte ve haftada bir gün yaşı 25’in altında olan gençlerimize sohbet ve
seminerler düzenlenmektedir. Yetişkinlere ise mütemadiyen
sohbetler yapılmaktadır.
VISUK bölgede icra ettiği etkili ve farkedilen çalışmalarıyla
tanınmaktadır. Belediye ile ve diğer resmi kurumlarla, sivil
toplum kuruluşlarıyla birlikte çeşitli çalışmalar devam etmektedir. Dernek üyelerinin büyük çoğunluğu Türkiye’den,
Arap ülkelerinden, Afrika ve Asya ülkelerinden oluşmaktadır. VISUK, büyük bir azim ve kararlılıkla hayır işleme,
takva ve ihlas üzere insanlığa ve Müslümanlara hizmet etme
azmindedir.
- 12 -
Hz. Osman (r.a.) Rasulullah’ın şöyle buyurduğunu duydum demiştir:
“Kim Allah için bir mescit yaparsa, Allah da onun için
cennette aynısını yapar.”
Amaç
Şu an kullanılan mescidimiz
VISUK olarak amacımız, Müslüman toplumun dini inanç ve
kültürel değerlerini koruma ve kendi sosyal yapımızı muhafaza
etmektir. Bunun için ihtiyaç duyulan ve insanlarımızın kendi
aidiyetlerini ifade ve temsil edeceği bir müessese, bir cami ve
bir külliye inşa etmektir. Çocuklarımızın ve genç neslimizin
istikballerine gereken desteği vermek, kalıcı ve güvenli zemini
hazırlamaktır.
Bir başka amacımız; insanlarımızın din, ahlak, ilim, eğitim,
sanat, kültür ve spor sahasında gelişmelerine ve hak ettikleri
konuma gelmelerine katkıda bulunmaktır. Özellikle İsveç’te
Müslüman toplumun kardeşliğine, birliğine ve gelişmesine yardımcı olmak, ihtiyaçlarını ve endişelerini paylaşmak, çözümde
rehberlik ve önderlik yapma sorumluluğunu üstlenmektir.
VISUK olarak yürüttüğümüz hizmetler Huddinge/Vårby’de
müştemilatlı bir cami ve kültür merkezi binasının zaruri bir ihtiyaç olduğunu göstermiştir. Müslüman halkın dindarlığı, yeni
neslin yetişmesi ve diğer toplumların İslam’a olan temayülleri,
bizi bu ihtiyaca zorlamakta ve hatta vebal olabilecek bir vazife
yüklemektedir.
Bu anlamda, bugüne kadar Huddinge Belediyesinde yetkililerle
karşılıklı edindiğimiz itibar ve güven sonucu, elde ettiğimiz
imkân ve fırsatları Müslümanların maslahatı için arttırarak
azimle ve başarıyla kullanmak ve değerlendirmek istiyoruz.
- 13 -
Kutub Camiî ve İslam
Kültür Merkezi projesinin sadaka-i cariye
olarak hayırlara vesile olması ve istikamet üzere hizmetinin
bâki kalması temennisiyle...
Kutub Camiî ve İslam
Kültür Merkezimize
maddi ve manevi destek veren, yardım eden
ve emeği geçen tüm
kardeşlerimizin hayırları makbul, dereceleri âlâ olsun! Allah-u
Teâlâ Hazretleri bu
dîn-i mübîn-i İslâm’a
hizmet edenleri muvaffak ve muzaffer eylesin...
Gayret bizden, yardım
ve netice Allah’tandır.
Yapılması Planlanan Cami ve
Kültür Merkezimiz
Cami İnşa Projesi
Hizmetlerimiz yirmi üç yıldır apartman altında zemin katta
iki küçük salonda (117 ve 71 metrekarelik) devam etmektedir. Genç nüfusumuzun ve faaliyetlerimizin artmasından, yaşadığımız mekân darlığından ve uzun vadede oluşabilecek
daha büyük zorluk ve sıkıntılardan dolayı, Cami ve İslam
Kültür Merkezi İnşa Projesini büyük bir özveriyle 2010 yılının Ramazan ayında başlatmış bulunuyoruz.
Bina 4.991 metrekarelik arsa üzerinde, toplam 2.000 metrekarelik üç katlı, bir minareli ve kubbeli olacaktır. Cami hüviyetinde görünmekle beraber bina, kapsamlı bir külliye
olarak, eğitime ve sosyal faaliyetlere hizmet edecektir. İbadethane kısmının yanında, eğitim, kültür, spor, sağlık, market, yemekhane ve misafirhane gibi kısımlar da projede yer
almaktadır.
Projemiz, valilik ve belediye nezdinde kabul edildi, arsa ta- Şimdiki gelinen nokta, binanın öncelikle ilk aşamada kaba
pusu alındı, resmi evraklar, işlemler ve ruhsatlar tamamlandı, inşaatının başlaması için gerekli olan miktarın tamamlanmasıdır. İkinci aşama olarak binanın kullanılır duruma gelmesi
binanın inşaat izni alındı.
ve hizmete açılmasıdır. Binanın tüm yapım tutarı mühendis
ve müteahhit hesaplarına göre takriben 30 milyon İsveç Kuronudur (3,5 milyon avro)
VISUK olarak tüm Müslümanlardan mali destek istiyor ve
herkesi bu manada hayra davet ediyoruz. Müslümanlardan,
bize yardım elini uzatmalarını istiyoruz. Müslümanların burada kurduğu İslâmî müesseseler çok zaruri, çok faydalı, çok
önemli ve değerlidir; âdeta istikbal ve istiklalimizin emniyet
ve teminatıdır.
Stockholm Kutub Camiî ve İslam Kültür Merkezi projesinin
sadaka-i cariye olarak hayırlara vesile olması ve istikamet
üzere hizmetinin bâki kalması temenni ve duasıyla...
- 14 -
Cami ve Kültür Merkezi Yeri Arsa Alım Belgesi
Cami ve Kültür Merkezi Arsa Tapusu
Huddinge Belediyesi Kayıt Referansı
İslam Federasyonu Faaliyet Referansı
İnşaat Yapım Ruhsatı
İsveç Vergi Dairesinden Yurt İçi ve Yurt Dışı Para Toplama Ruhsatı
Cami ve Kültür Merkezinin planlarından bir kesit
Download

türkçe broşür için tıklayınız