HİPERTİROİDİLİ HASTALARDA TSH VE T4 İLE KREATİNİN, Na, Cl ve K
ARASINDAKİ İLİŞKİ
Başak Alanyalı, Cem Güneri, Atakan Sezgi, Ömer Eray Yalap, Merih Yalçıner
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem III Öğrencileri
Danışmanlar: Prof. Dr. Aslıhan Avcı, Dr. Can Ateş
AMAÇ: Tiroid hormonları çoğu sistemde değişikliğe yol açarlar; fazlalıkları
metabolik değişiklikler yapabilir. Buna bağlı diğer hormonlar, serum elektrolit ve
metabolitleri değişebilir. Projede, hipertiroidililerin kandaki TSH, T4 seviyelerinin Na-Cl-K
iyonlarının ve kreatininine etkisi incelenmiştir. Bu alandaki çalışmalar ve bu yönde gelişen
hastalıkların tanımlanmasına katkı sağlamak amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Araştırma, İbn-i Sina Hastanesi Biyokimya
Laboratuvarı’ndan Mayıs 2011-Nisan 2012 arası alınan verilerle, hipertiroidili ve ötiroidili
hastaların kan elektrolitlerinin ve metabolitlerinin karşılaştırılmasına dayanan kesitsel vakakontrol tipi bir çalışmadır. Hasta-kontrol grupları arasında belirtilen değişkenlerde yapılacak
karşılaştırmalarda en az %80 güç için hesaplanan örneklem çapı toplam 98 bulunmuştur.
21.038 kişiden rastgele seçilen tiroidi sorunsuz 51 kişi kontrol grubu olarak, hipertiroidili 152
hastadan hariç bırakma-dahil etme kriterlerine uygun, rastgele seçilen 47 kişi hasta grubu
olarak çalışma popülasyonunu oluşturmuştur. Hariç bırakma kriterleri, böbrek
fonksiyonlarında problem, malignite, 20 yaşının altında olmaktır. Veriler Merkez Biyokimya
Laboratuvarı’nın veritabanından alınmıştır. Yaş, TSH, T4, kreatinin, sodyum, potasyum, klor
ve cinsiyet etkileri araştırılan değişkenlerdir. İstatistiksel analizlerde SPSS 15.0 kullanılmıştır.
Gruplara göre değişkenlerin dağılımları test edilip(Shapiro-Wilk normallik testi), kategorik
değişken cinsiyetin hasta-kontrol gruplarındaki dağılımlarının test edilmesinde Ki-kare,
sürekli ölçüm değişkenlerinin gruplar arası karşılaştırmalarında Mann-Whitney U testi
kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık p=0.05 alınmış, sonuçlar ortanca (minimum-maksimum)
ve frekans dağılımlarıyla özetlenmiştir.
BULGULAR: Analiz sonuçlarına göre; yaş, kreatinin sodyum, potasyum, klor ve
cinsiyet değişkenleri gruplara göre farklılık göstermemiştir (p>0.05). Ortanca değerleri hasta
ve kontrol gruplarının ikisinde de kreatinin için 0.78, sodyum için 139, klor için 104 ve
potasyum için 4.3 bulunmuştur.
SONUÇ: T4 ve TSH değerlerinin, Na-K-Cl ve kreatinin üzerinde anlamlı etkisi
bulunmamaktadır. Hipertiroidili hastalarda kan elektrolit-metabolit düzeylerinin normalin
dışında olması, hipertiroidiye bağlanmamalı, altta yatan hastalıklar olabileceği
düşünülmelidir.
ANAHTAR SÖZCÜKLER: Hipertiroidi, kreatinin, sodyum, klor, potasyum
Download

HİPERTİROİDİLİ HASTALARDA TSH VE T4 İLE KREATİNİN, Na, Cl