2014 -2015 EĞİTİM ÖĞRETİM GÜZ YARI YILI BÜTÜNLEME SINAV PROĞRAMI
1-MALİYE
S. NO SINAVIN GÜN VE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
26.01.2015 P.Tesi
26.01.2015 P.Tesi
27.01.2015 Salı
27.01.2015 Salı
27.01.2015 Salı
27.01.2015 Salı
28.01.2015 ÇarĢ
28.01.2015 ÇarĢ
29.01.2015 PerĢ
30.01.2015 Cuma
30.01.2015 Cuma
31.01.2015 C.Tesi
SAATİ
10.00
16.00
09.00
09.00
09.00
17.00
10.00
18.00
10.00
10.00
10.00
10.00
DERSLER
Atatürk Ġlk.ve Ġnk.Tar. (Z)
Temel Yabancı Dil I (Ġng)
Resim(S)
Müzik(S)
Heykel(S)
Türk Dili I
Matematik I(Z)
Toplumbilim
Ġktisada GiriĢ I(Z)
Bilgisayara GiriĢ
Hukukun Temel Kavramları(Z)
Introduction to Public Finance I
DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ
Y.Doç.Dr.R.B.ÜNLÜ
Okut.C.TÜRKġEN
Okut.Ü.GÜLTEKĠN
Okut.E.A.TĠBET
Okut.Ġ.DĠZMAN
Öğr.Gör.T.Z.BALĠ
Prof.Dr.Z.ETÖZ-Y.Doç.Dr.P.ECEVĠTOĞLU
Prof.Dr.E.M.ÜNSAL-Dr.A.USUPBEYLĠ
Y.Doç.Dr.N.ÖZBEK-Dr.B.TEKSOY
Prof.Dr.B.KOCAMAN-Doç.Dr.N.ERDEM-Dr.V.Ulvi ASLAN-A.Gör.Ö.GENÇ
2-MALİYE
S. NO SINAVIN GÜN VE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
26.01.2015 P.Tesi
26.01.2015 P.Tesi
26.01.2015 P.Tesi
27.01.2015 Salı
28.01.2015 ÇarĢ
29.01.2015 PerĢ
30.01.2015 Cuma
30.01.2015 Cuma
31.01.2015 C.Tesi
01.02.2015 Pazar
01.02.2015 Pazar
SAATİ
14.00
14.00
17.00
14.00
14.00
14.00
14.00
18.00
14.00
10.00
14.00
DERSLER
Almanca Dil Bilgisi (S)
Fransızca Dil Bilgisi (S)
Temel Yabancı Dil III (Ġng)
Mikro Ġktisat(Z)
Ġstatistik I(Z)
Kamu Maliyesi(Z)
Dünya Tarihi (Z)
Ġdare Hukuku(Z)
Public Finance in Developing Countries
Genel Muhasebe I(Z)
Borçlar Hukuku(Z)
DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ
Okut.E.DURAK
Okut. D.PEKDEMĠR
Prof.Dr.E.M.ÜNSAL
Prof.Dr.O.ÖZSOY
Prof.Dr.S.ÖZ
Dr.F.ALPKAYA
Y.Doç.Dr.K.ALTIPARMAK
Y.Doç.Dr.Ö.ALBAYRAK
Prof.Dr.O.ÇELĠK
Prof.Dr.A.KOCAMAN
3-MALİYE
S. NO SINAVIN GÜN VE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
26.01.2015 P.Tesi
26.01.2015 P.Tesi
27.01.2015 Salı
28.01.2015 ÇarĢ
29.01.2015 PerĢ
30.01.2015 Cuma
31.01.2015 C.Tesi
01.02.2015 Pazar
01.02.2015 Pazar
SAATİ
12.00
18.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
16.00
DERSLER
ġirketler Muhasebesi(S)
Ceza Hukuku(S)
Ġktisadi DüĢ.Tarihi(Z)
Banka ve Mali KuruluĢlar(S)
Ġktisadi Büyüme(Z)
Public Finance and Taxation I(Reading and Translation)
Bütçe ve Kamu Finansmanı(Z)
Ticari ĠĢletme Hukuku(Z)
Ġleri Yabancı Dil 5
DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ
Prof.Dr.E.BAYAZITLI
Y.Doç.Dr.D.AYDIN
Doç.Dr.A.YALÇINTAġ-Dr.V.U.ASLAN
Dr.B.ERDAL
Y.Doç.Dr.M.ÖZĠġ
Y.Doç.Dr.E.ÖZDĠLER KÜÇÜK
Prof.Dr.H.YILMAZ
Prof.Dr.F.ġEHĠRALĠ ÇELĠK
Okut.S.BAKANAY
2014 -2015 EĞİTİM ÖĞRETİM GÜZ YARI YILI BÜTÜNLEME SINAV PROĞRAMI
4-MALİYE
S. NO SINAVIN GÜN VE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
26.01.2015 P.Tesi
27.01.2015 Salı
27.01.2015 Salı
28.01.2015 ÇarĢ
29.01.2015 PerĢ
30.01.2015 Cuma
31.01.2015 C.Tesi
31.01.2015 C.Tesi
01.02.2015 Pazar
SAATİ
20.00
16.00
18.00
16.00
16.00
18.00
16.00
18.00
18.00
DERSLER
Ekonometri I(Z)
Dünya ve Türkiye Ekonomisi(Z)
Mali Analiz Teknikleri(S)
Readings in public Finance I
Uluslararası Ġktisat Politikası(Z)
Vergi Hukuku I(Z)
Para Politikası(Z)
Türkiye Ġktisat Tarihi(S)
Ġleri Yabancı Dil 7 (ĠNG)
DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ
Doç.Dr.B.KIZILIRMAK
Prof.Dr.A.H.KÖSE
Prof.Dr.B.KOCAMAN
Prof.Dr.B.KOCAMAN-Doç.Dr.N.ERDEM-Dr.V.Ulvi ASLAN-A.Gör.Ö.GENÇ
Doç.Dr.N.ERDEM
Prof.Dr.D.Ö.ÇUBUKÇU
Doç.Dr.A.GÖKKUġ AKÇAĞLAYAN
Dr.F.C.ÖZCAN
Okut.S.BAKANAY
Download

2014-2015 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı