ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
1,2 ve 3. Sınıflar
İçin
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİÖĞRENCİ
BİLGİLENDİRME NOTU
Devam-Devamsızlık-Yoklama
Okul ve iş hayatında “devamsızlık hakkı” diye bir kavram yoktur.
Beklenmeyen durumlar karşısında derslerin % 20’sine kadar katılamamak
kabul edilebilir. Ayrı ayrı olmak üzere, sınıf derslerinin ve
laboratuvar/uygulama derslerinin % 20’sinden daha fazlasına katılamayan
öğrenciler o kurul için devamsız sayılır. Bu durumda sınava giremezler,
kurulu tekrar etmek durumundadırlar. Bir eğitim öğretim yılı içinde teorik
veya pratik ders toplam devamsızlığı % 20’yi aşan öğrenciler yıl sonu final
ve bütünleme sınavlarına alınmazlar. Yıl tekrar edilir. Sağlık raporu,
öğrencinin devam yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Her gün sabah ilk
ders için ve öğleden sonra ilk ders için sınıfa/laboratuvara girerken
kartlarınızı okutunuz. Bu derslerde sürekli yoklama alınacaktır. Gün içinde
diğer derslerde rastgele yoklama alınacaktır. Rastgele alınacak yoklama
ders saatinden önce sizlere bildirilecektir. Sadece kendi kartınızı okutunuz.
Başkasının kartını “arkadaşlarınıza iyilik yapmak için” okutmayınız. Bu ‘Özel
Belgede sahtecilik suçu’na girer ve cezası ağırdır. Lütfen 5237 sayılı TCK
madde 207’yi okuyunuz.
Sınav-Sınav Sonuçları
Her kurulun sonunda “ders kurulu sınavı” yapılır. Bu sınav yazılı ve
uygulama/laboratuvar sınavından oluşur. Yazılı sınav çoktan seçmeli (100
üzerinden 87 puan) ve klasik (12 puan) sorulardan oluşur. Ders kurulu
sınavı içinde yazılı ve uygulama/laboratuvar sınavlarının ağırlıkları kurul
içindeki ders saatleri ileorantıdır. Sınavlar 100 tam not üzerinden
değerlendirilir. Fakültemizde 2014-2015 eğitim - öğretim yılında
uygulanacak sınavlarda soruların %12’si çoktan seçmeli soru yerine klasik
tipte, açık uçlu soru uygulaması yapılacaktır. Bunun için Avrupa ve
Amerika’daki BOARD ve USLME sınavlarında kullanılanlara benzer tarzda
sorular hazırlanacaktır. Çoktan seçmeli ve klasik sorular mevcut ders
notlarınız yanı sıra BOARD, USLME Step 1-Step 2, Case File, Case Study,
Road Map , The Secret Series, Self-Assessment and Review, Rapid Review
vb. kitaplarından yararlanarak hazırlanacaktır. İlgili kitaplar öğretim
üyelerimizde mevcuttur. Bu kitapların pdf şekillerine öğrenci temsilcileriniz
aracılığı ile ulaşabilirsiniz. Sınav süresinin 2,5 saati geçmesi istenmez.
Sınavlarda her 45 dakikalık bir ders için bir soru hazırlanır. Ders saati fazla
olan kurullarda soru sayısı sınav süresi 2,5 saati geçmeyecek şekilde
azaltılır. Sınavda sorusu bulunan her bir anabilim/bilim dalı sorularının en
az yarısı doğru olarak yanıtlanmalıdır. Ders kurulu sınavı, yıl sonu genel
sınavı ya da yıl sonu bütünleme sınavlarında öğrenci sınav dallarından bir
[Tarihi seçin]
veya birkaçından % 50'nin altında puan alırsa o dalda elde ettiği puan ile o
dalın toplam puanının %50'si arasında kalan puan farkı, sınav toplam
puanından düşülür (ceza puanı). Yıl sonunda “yıl sonu sınavı” yapılır. Yıl
içindeki kurul sınavlarının ortalamasının %60’ı ve yıl sonu sınavının % 40’
ının toplamı 60 ve üzerinde ise öğrenci bir üst sınıfa devam eder. Altında
ise bütünleme sınavına girer. Yıl içindeki kurul sınavlarının ortalamasının
%60’ ve bütünleme sınav notunun % 40’ının toplamı 60 ve üzerinde ise
öğrenci geçer, altında ise sınıfı tekrarlar. Ders kurulu sınavına katılmayan
öğrencinin sınav notu (0) sıfırdır. Ders kurulları ağırlıklı ortalama notu, 75
veya üzerinde ve her bir ders kurulu notu en az 60 olmak kaydıile öğrenci
yılsonu genel sınavından muaf tutulur. Sınav notları virgülden sonra dört
basamak olarak hesaplanır, yukarıya yuvarlanarak iki basamak olarak ilan
edilir. Sınav notu 59.50 olan geçer, 59.49 olan kalır. Sınav sonuçlarına itiraz
Sınav bitiminden hemen sonra soru kitabı ve cevaplar web sayfasında
açıklanır. Sınav bitiminden itibaren, yirmi dört saat içerisinde soruları
inceleyiniz. Bilimsel veya teknik nedenler ile hatalı olduğunu
düşündüğünüz soru ve yanıtlar var ise hatanın ne olduğunu, doğrusunu
kaynak göstererek Dekanlığa bildiriniz. Gerekli inceleme yapılarak hata
varsa düzeltilir. Açıklamalı gerekçe belirtilmeden, sadece soru numarası
verilerek “bu soru hatalı” denildiğinde dikkate alınmaz. Sınav sonuçları
ilan edildikten sonra, en geç beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz
edebilir. İtiraz başvurusu dilekçe ile Dekanlığa yapılır. Gerekçe açıkça
belirtilmelidir. İtiraz gerekçesi açık ve net olarak belirtilmemişse dilekçe
dikkate alınmaz.
Mazaret
Mazeretleri nedeniyle ders kurulu sınavına giremeyen ve Fakülte Yönetim
Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler yıl sonunda akademik
takvimde belirtilen tarihte mazeret sınavına girerler. . Öğrencinin sağlıkla
ilgili mazeretinden dolayı sınava giremediğinde; hastalığını herhangi bir
sağlık kurumundan alınacak tarih ve saat belirtilmiş sağlık raporu
belgelemesi gerekir. Mazeretlerle ilgili her türlü müracaatın, mazeretin
bitim tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde elden veya
mektup, telgraf, faks ve benzeri şekilde yazılı olarak Dekanlığa bildirilmesi
gerekir. Sadece ders kurulu sınavı için mazeret sınavı yapılır. Yıl sonu
sınavı ve bütünleme sınavının mazereti olmaz.
Tıp Fakültesi Dekanlığı
Sayfa 2
Download

eskişehir osmangazi üniversitesi bilgilendirme notu