T.C.
qEVRE vE $EHiRcir-ir BAKANLIGI
Mesleki Hizmetler Genel Mtidiirlti$i
6''2L
: 7 2177 222-31l.ggl
Konu : Planh Alanlar Tip imar
GeEici 6 ncr madde
Sayr
Ydnetmelili
2 3 l{urs 201[
VALILIGINE
2210512014 tarihli ve 29007 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan Planh Alanlar Tip Imar
Y<inetmelilinde De[igiklik Yaprlmasrna Dair Yrinetmelilin I inci maddesi ile anrlan
Ytinetmeli[in GeEici 6 ncr maddesi defiigtirilmig olup, ilgili idarelerce farkh uygulamalara
mahal vermemek izere bu madde kapsamrndaki uygulamalar agafirdaki usul ve esaslara gcire
yiirtitiiliir.
22Mays 2014 tarlhinden
<ince aga[rda srralanan;
Yrkrm ruhsail bagvurusu,
2. Bina yrkrm iqlemi,
3. Riskli yapr tespiti iglemi,
4. Bakanltkga lisanslandrrrlan kuruluglarca yapr kimlik numarasr ahnarak riskli
yapr tespitine baglama iglemi,
5. Ingaat sozlegmesi tanzimi,
6. Proje srizlegmesi tanzimi,
7. Ingaat veya proje yapmak tizere noter tasdikli taahhiitname veya vekdletname
tanzimi,
8. Yeni ingaat yapmak izere; ifraz, tevhit, yola terk iglemi bagvurusu
f . imar durum belgesi, yol kotu tutanalr, aplikasyon krokisi bagvurusu,
10. Zemin ve temel ettit raporu tanzimi,
1.
bagvuru veya iglemlerinden en az birinin gergeklegtirilmig olmasr halinde, aga[rda sralanan;
1. 01106/2013
2.
3.
4.
5.
tarihinden tince yi.iriirliikte olan
ilgili
Btiyiikgehir/Belediye imar
Yonetmeli!i
ytirtirltikte
ytirtirliikte
l4lO9l2OI3 tarihinde ytirtirltikte
2210512014 tarihinde ytirtirli.ikte
0110612013 tarihinde
0810912013 tarihinde
olan
olan
olan
olan
Planh
Planh
Planh
Planh
Alanlar
Alanlar
Alanlar
Alanlar
Tip
Tip
Tip
Tip
imar Yrinetmelili
imar Yonetmelili
imar Yrinetmelili
imar Yrinetmeli[i
Mevzuatlarmtn herhangi biri, ilgilisi tarafindan kendisi ile ilgili ig ve iglemlerde
uygulanmak izere tercih edilerek ilgili idaresine yapr ruhsail veya ruhsata esas belgeler igin
mi.iracaat edilir.
22lo5l2ol4 tarihinden rince yapr ruhsatr alanlar, talep etmeleri halinde 2210512014
tarihinde ytirtirliife giren Gegici 6 ncr madde kapsamrnda tadilat ruhsafi mi.iracaafinda
bulunabilir.
2210512014 tarihinde yiiriirliile giren GeEici 6 ncr madde kapsamrnda ytiriiti.ilecek ig ve
iglemlerde 2210512014 tarihinden <ince yiirtirliikte olan Planh Alanlar Tip imar
Yonetmelifinin miilga Gegici 6 ncr maddesi hiikiimleri uygulanamaz
/$
Srigut0zti Mahallesi 2179. Sokak No:5 Bal
Irtibat: Mimar Gdkqen AKBULUT
Tel:0 (312) 41079 50
elektronik a!: www.csb.gov.tr
QEVRE VE $EHiRCir-ir BAKANLTGT
Mesleki Hizmetler Genel Mtidiirlii$i
: 72177222-310-ggt /?)Z L
Konu : Planh Alanlar Tip imar Yonetmelili
Sayr
2 3 tlus 201[
GeEici 6 ncr madde
Mtilga Gegici 6 ncr madde kapsamrnda ilgili idarelere yaprlmrg yapl ruhsatr
mi.iracaatlan, mtilga Gegici 6 ncr madde kapsamrnda ilgili idarece 0110612014 tarihine kadar
sonuglandmlrr.
2210512014 tarihinde yiiriirltile giren Planh Alanlar Tip imar Y<inetmelifinin GeEici 6
ncr maddesi kapsamrndaki ruhsat mi.iracaatlannrn ilgili idarelerce en geg Oll0Ll2Ol6 tarihine
kadar sonuElandrnlmasr zorunludur.
Planh Alanlar Tip imar Ydnetmelifiinin GeEici 2 nci, Gegici 7 nci ve Geqici 8 inci
maddeleri kapsamrnda yaprlan miiracaatlara iligkin ig ve iglemler ilgili idarelerce aynr
maddelerde yer alan htiktimlere gore tamamlanrr.
Aynca, bu madde defigikli$i higbir gekilde, ilgili idarelerce Yapr Ruhsatr harElanna
konu edilemez.
Bu EerEevede yapr ruhsatr vermeye yetkili idarelerce, bu madde deligiklili kapsamrnda
yiirttiilecek ig ve iglemlerin yukanda yer alan agrklamalar dolrultusunda sonuglandrnlmasr
gerekmekte olup, bu yazrnrn itiniz dahilinde yapr ruhsat vermeye yetkili ti.im idarelere
ivedilikle iletilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gerelini rica ederim.
iaris cULLUcB
Bakan
lrltS.notq
tL.r)..nou
{L.ol.tzor+
22,td5t2ot4
Zfutdfzor+
g. Prancrsr
gb. Md. v.
Dai. Bsk. v.
cnr. Mdr. Yrrt V.
Gnt.
v.
Mdr.
....1....12014 Miist. Yrd.
....1....12014 Mtistegar
Sd[iitcizii Mahallesi 2179. Sokak No:5 Balgat/
Tel:0 (312) 41079 50
irtibat: Mimar Ccikqen AKBULUT
elektronik a!: www.csb.gov.tr
Download

qEVRE vE $EHiRcir-ir