Sınıf
10/A
10/B
10/C
10/D
11/A
11/B
11/C
11/D
11/E
12/A
12/B
12/C
12/D
12/E
9/A
9/B
9/C
9/D
9/E
.
1
2
3
BİY
COĞ
BİY
Pazartesi
4
5
6
7
8
1
2
3
İNG
İNG
REH
FİZ
FİZ
ALM
TAR
BİY
KİM
KİM
TDE
TDE SBED SBED DLA
BED
BED
TDE
TDE
ALM
COĞ SBED SBED MAT910MAT910 BİY
TDE
ALM SGEO11SGEO11FZDVAFZDVA GÖRS
4
Salı
5
6
7
8
TAR MAT910MAT910 DLA
DLA
TDE
TDE
DLA MAT910MAT910 İNG
İNG
TAR
1
2
3
Çarşamba
4
5
2
3
Perşembe
4
5
6
7
8
1
2
3
Cuma
6
7
8
1
4
5
6
7
8
DİN
İNG
İNG
BED
BED SBED SBED SPRJ10SPRJ10 BİY
BED
BED MAT910MAT910SDRM SASE SASE GÖRS TAR
TAR
ALM
COĞ
TDE
İNG
İNG
KİM
KİM SDRM COĞ
DİN
REH MAT910MAT910 BİY
DLA
DLA
FİZ
FİZ
ALM SPRJ10SPRJ10MAT910MAT910GÖRS
İNG
BED
BED BYSOSBYSOSKM-COĞ
KM-COĞ
SGEO11 FEL
REH
ALM
DLA
DLA
İNG
TCİT
İNG
İNG SGEO11SGEO11 TDE
İNG
İNG SFİZ11 SFİZ11SKİM11SKİM11SGEO11 DİN
08:10 09:00 09:50 10:40 11:30 13:05 13:55 14:45 08:10 09:00 09:50 10:40 11:30 13:05 13:55 14:45 08:10 09:00 09:50 10:40 11:30 13:05 13:55 14:45 08:10 09:00 09:50 10:40 11:30 13:05 13:55 14:45 08:10 09:00 09:50 10:40 11:30 13:05 13:55 14:45
08:50 09:40 10:30 11:20 12:10 13:45 14:35 15:25 08:50 09:40 10:30 11:20 12:10 13:45 14:35 15:25 08:50 09:40 10:30 11:20 12:10 13:45 14:35 15:25 08:50 09:40 10:30 11:20 12:10 13:45 14:35 15:25 08:50 09:40 10:30 11:20 12:10 13:45 14:35 15:25
KİM KİM COĞ MAT910MAT910 BİY TDE TDE
FİZ
FİZ
İNG İNG GÖRS COĞ TAR TAR SPRJ10SPRJ10 DİN SASE SASE MAT910MAT910 SD-D BİY
BİY MAT910MAT910 TDE ALM BED BED SBED SBED DLA DLA ALM REH İNG İNG
SMAT SMAT ALM SBİY SBİY GÖRS
SGEO11 SMAT SMAT ALM
TCİT
TCİT
ALM SGEO11SGEO11SMAT SMAT TDE
SFİZ11 SFİZ11 TDE
TDE
DİN
FEL
DİN KM-COĞ
KM-COĞ TDE
FEL
TAR
TDE
DİN
FEL FZTARFZTARBYSOSBYSOSFZDVAFZDVA BED
SBİY SBİY
BED
ALM SMAT SMAT FEL
DLA
BED
DLA
TRF GÖRS SKİM12 DLA
İNG
STDE
SSOE SMAT SMATSGEO12SGEO12 ALM SKİM12SKİM12 TRF
REH SBİYF SFİZ12 SFİZ12
DLA
BİY
REH
ŞBİT
ŞBİT
TDE
BİY
KİM
KİM GÖRS
FİZ
TDE GÖRS COĞ
REH
BİY
COĞ
ALM
BED
BİY
ALM İNG9 İNG9
BED
DLA
DLA
FİZ
BİY
İNG9 İNG9
DLA SGEO11 FEL
İNG
BED
İNG
TDE
TRF SKİM12SKİM12
ALM SGEO12SGEO12SMAT SMAT
SGEO12SGEO12 REH
FİZ MAT910MAT910 ŞBİT
ŞBİT
İNG9 İNG9
TDE
TDE
ALM MAT910MAT910 REH
İNG9 İNG9
FİZ MAT910MAT910 BİY
DİN
ALM
BED
BED
İNG9 İNG9
DLA
DLA
REH
DİN
TDE
TDE MAT910MAT910 COĞ
BİY
ŞBİT
ŞBİT
İNG9 İNG9 İNG9 İNG9 MAT910MAT910GÖRS
DİN
TCİT
TDE
İNG
ALM
İNG
TCİT SMAT SMAT SFİZ11 SFİZ11 İNG
BED
BED
İNG
İNG
SDLA12SDLA12SMAT SMAT SÇTT SÇTT ALM
DİN
İNG
İNG SBİYF SBİYF REH SPRJ12SKİM12
ALM
DİN
BED
BED
İNG
İNG
ALM
TDE
TDE SFİZ12 SMAT SMAT SSOE
İNG
DİN SMAT SMAT
REH
ALM SFİZ12 SFİZ12 TDE
TDE
İNG
İNG
TDE SMAT SMAT
DİN
TDE
DLA
İNG
İNG
ALM
BED
BED
ALM GÖRS
DİN SFİZ12 TDE
STDE
DLA SPRJ12 TDE
TDE
DLA GÖRS
TAR
TAR MAT910MAT910 İNG9 İNG9 KHTS KHTS COĞ MAT910MAT910 ALM
TDE
DLA
DLA
İNG9 İNG9
TAR
TAR
COĞ
ALM KHTS KHTS
TAR
TAR MAT910MAT910 DLA
DLA
ŞBİT
ŞBİT KHTS KHTS İNG9 İNG9 MAT910MAT910 SAĞ
BED
BED
BİY MAT910MAT910 FİZ
FİZ
İNG9 İNG9 KHTS KHTS TAR
TAR GÖRS COĞ
BİY
BİY
DİN
TAR
KİM
TDE
TDE
DLA
İNG
İNG
BED
TCİT
SBİY SBİY
TDE BYBEDBYBEDKM-COĞ
KM-COĞ DLA
TDE
BED
DİN
İNG BYBEDBYBED TCİT
TDE
SMAT SMAT DLA
DİN MAT910MAT910 ALM
DLA
REH
SD-D
TCİT SBİY SBİY SKİM11SKİM11 TDE SGEO11SGEO11 ALM
İNG
İNG9 İNG9
BİY SPRJ10SPRJ10MAT910MAT910 COĞ
KİM GÖRS COĞ
İNG SMAT SMAT TCİT
SBİYF SBİYFSKİM12 İNG
BED
İNG9 İNG9
DLA
ALM MAT910MAT910 KİM
İNG
SFİZ12 SFİZ12SKİM12 TDE
BED
KİM
FİZ
BİY
İNG ED-BLK
KM-COĞ
KM-COĞ FEL
TRF
COĞ
COĞ MAT910MAT910 KİM
İNG
TDE
ALM
KİM
FİZ
ALM
FİZ
İNG SKİM11SKİM11 SBİY SBİY ALM
KİM
İNG9 İNG9
SAĞ
TCİT
BİY
TDE
FİZ
BED
İNG
İNG
FİZ
SMAT SMAT İNG
DLA SBİYF SBİYF
BED SFİZ12 İNG
BED
DLA SKİM11SKİM11 GÖRS SGEO11 REH SFİZ11 SFİZ11 SB-D
DLA SCOĞ12SCOĞ12 STDE SDVH SSOE
DLA SMAT SMAT SFİZ12 SFİZ12 İNG
SSOE
SASE SASE
İNG SGEO11SGEO11 REH SMAT SMAT GÖRS TDE
SBİY SBİY SFİZ11 SFİZ11 DLA
DLA
MAT910MAT910 BİY
İNG
GÖRS SKİM11SKİM11 REH
BİY
TDE
BED
FEL
İNG
ALM
TDE
ALM SFİZ11 SFİZ11 REH SKİM11SKİM11SDRM SMAT SMAT BED
SPRJ12 SSOE SKİM12SKİM12SBİYF SMAT SMAT STDE SBİYF SBİYF BED
TDE MAT910MAT910 COĞ
İNG
TDE SDRM TDE
SKİM12SKİM12SBİYF STDE SFİZ12 SPRJ12 TDE
FİZ
İNG
TDE ED-BLKSMAT SMAT FEL SMAT SMAT FZTARFZTAR İNG
FEL
SDLA12 REH GÖRS SGEO12SGEO12 TRF SBİY12SBİY12 DLA
GÖRS SBİYF TDE SGEO12SGEO12 ALM
BİY
TDE MAT910MAT910 SASE SASE
İNG9 İNG9
BİY
TAR KHTS KHTS KİM
BİY
DİN
SAĞ
TDE GÖRS SAĞ
BED
BED
KİM
KİM
COĞ
SAĞ
TDE
TDE
REH MAT910MAT910 ALM
ŞBİT
ŞBİT
ALM
Download

Sınıf Programları