T.C.
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve
Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.
a) Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna, özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, hizmet belgesi ve yukarıdaki internet
adresinden temin edecekleri başvuru formu ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.
b) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylarınwww.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna,özgeçmiş, doktora belgesi, hizmet belgesi, yabancı dil sonuç belgesi (Muğla Sıtkı
Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi'nin 4.maddesi ) ve yukarıdaki internet adresinden temin edecekleri başvuru formu ile birlikte yayın listesi ,bilimsel çalışma ve
yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.
AÇIKLAMALAR:
1) Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.
2) Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
3) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
4) Doçent kadrolarına müracaat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Dairesi Başkanlığı'ndan gönderim kutusu temin edebilirler.
5) Yardımcı Doçent kadrolarına doçent unvanını almış olanlar ile Profesörler müracaat edemezler.
6) Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.
7) Mühendislik Fakültesine müracaat edecek bütün adayların "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in ilgili maddelerinde
belirtilen yabancı dil şartını yerine getirmesi gerekmektedir.
BİRİM
BÖLÜM
ABD/PROGRAM
UNVAN
Edebiyat Fakültesi
Tarih
Tarih
Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Fen Fakültesi
DRC.
AD.
Doçent
3
1
Ortaçağ Tarihi alanında Doçentliğini almış olmak ve Bizans Tarihi alanında çalışmaları
olmak.
Arkeoloji
Yrd.Doç.
3
1
Karia Bölgesi Helenistik ve Roma Dönemi Onurlandırma Anıt Mimarisi üzerine
uzmanlaşmış olmak.
Biyoloji
Biyoloji
Doçent
3
1
Biyofilm, hücre dışı polisakkarit üreten ve parçalayan bakteriler üzerinde uzmanlaşmış
olmak ve bu konularda çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi
İstatistik
İstatistik
Doçent
2
1
İstatistik bölümünde doktora yapmış ve yöneylem araştırması ile ilgili çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi
Matematik
Matematik
Yrd.Doç.
2
1
Diferansiyel-Fark denklem sistemlerinin Taylor polinom çözümleri ve nanotonom sinir ağı
modellerinin üstel kararlılığı üzerine çalışmaları olmak.
Su Ürünleri Fak.
Su Ürünleri Temel Bil.
Su Ürünleri Temel Bil.
Doçent
3
1
Kafadanbacaklı biyolojisi alanında doktora yapmış olmak ve bu alanda çalışmaları ve
yayınları olmak.
Su Ürünleri Fak.
Su Ürünleri Temel Bil.
Su Ürünleri Temel Bil.
Yrd.Doç.
1
1
Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalında Scyphozoa ve Ctenophora türleri konusunda
doktora yapmış olmak. Denizel zooplankton ve denizanaları ile ilgili yayınları olmak.
Turizm İşl.ve Otel.Y.O.
Seyahat İşl.
Doçent
2
1
Finans alanında doçent olmak, Turizm muhasebesi ve finansmanı konularında çalışmaları
olmak.
Mühendislik Fak.
Elektrik ve Elek.Müh.
Doçent
2
1
Endüstriyel haberleşme, gömülü sistemler, denetleyici alan ağları ve zaman tetiklemeli
sistemlerde mesaj planlaması konularında çalışmaları olmak.
Elektrik ve Elek.Müh.
AÇIKLAMA
Mühendislik Fak.
İnşaat Müh.
İnşaat Müh.
Yrd.Doç.
3
1
İnşaat Mühendisliği Ulaştırma alanında Doktora derecesi almış olmak ve doğal zeolit içeren
ılık karışım asfaltlar ile ilgili çalışmaları olmak.
Mühendislik Fak.
Elektrik ve Elek.Müh.
Elektrik ve Elek.Müh.
Yrd.Doç.
3
1
Antenler, Filtre, Kablosuz haberleşme, Görüntü işleme ve Güneş Hücreleri konularından en
az birinde çalışmaları olmak.
Mühendislik Fak.
Jeoloji Müh.
Jeoloji Müh.
Yrd.Doç.
3
1
Kil mineralojisi, paleosol killeri, paleoiklimsel yorumlama konularında yayınlar ve
çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fak.
Maden Müh.
Maden Müh.
Yrd.Doç.
3
1
Doktora çalışmasını Havalı Ayırıcı ile Kömür Zenginleştirilmesi üzerine yapmış olmak.
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bil.
Çocuk Cerrahisi
Yrd.Doç.
3
1
Cerrahi tedavi gerektiren postoperatif adezif intestinal obstruksiyonlar ve beklametazon
üzerine çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bil.
Kadın Hast.ve Doğum
Yrd.Doç.
1
1
Endometrial pinopod ve tubal hasar üzerine çalışmalar yapmış olmak.
1
Aile Hekimliği Uzmanlığını almış olmak. İlköğretim çocuklarında obezite, metabolik
sendrom, hipertansiyon konularında çalışmaları olmak. Akupunktur Tedavisi Uygulama
Sertifikasına sahip olmak.
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bil.
Aile Hekimliği
Yrd.Doç.
5
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bil.
Kardiyoloji
Yrd.Doç.
3
1
Kardiyoloji uzmanlığını almış olmak.Uluslararası endeksli dergilerde Akut miyokard
enfarktüsünde polimorfikventriküler taşikardinin başlangıç şekilleri konusunda çalışmaları
olmak. Girişimsel Kardiyoloji Kursu sertifikasına sahip olmak.
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
Mimarlık
Yrd.Doç.
2
1
Türkiye’de mimari miras yönetimi ve Anadolu'daki tarihi kaplıca alanlarının korunması
üzerine çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bil.Fak.
İktisat
İktisat
Yrd.Doç.
3
1
Turizm Endüstrisinde Ekonomik Bağlantılar ve Sızıntılar konusunda doktora yapmış olmak
ve bu konuda çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bil.Fak.
İşletme
İşletme
Yrd.Doç.
3
1
Paydaşların Şehir Markasına Yönelik Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi konusunda
çalışmaları olmak.
Yatağan MYO
İnşaat
İnşaat Tek.
Yrd.Doç.
3
1
İnşaat Mühendisliği Geoteknik anabilim dalında sismik bölgeleme ve deprem zararlarının
azaltılması konusunda doktora yapmış olmak ve aynı konuda çalışmaları ve yayınları olmak.
Sağlık Hiz.MYO
Tıbbi Tek.Hiz.
Tıb.Lab.Tek.
Yrd.Doç.
5
1
Fotokatalitik,İleri Oksidasyon Yöntemleri ile Atık Sularda Giderim ve AAS Yöntemi ile
Bazı Canlı Dokularında Ağır Metal Analizleri ile ilgili çalışmaları olmak.
NOT: Yukarıdaki ilanın duyurusu 18/07/2014 tarihinde Sabah Gazetesinde yayımlanmış olup, son müracaat tarihi 01/08/2014 (Mesai bitimi) dir.
Download

BİRİM BÖLÜM ABD/PROGRAM UNVAN DRC. AD. AÇIKLAMA