TIPTA UZMANLIK KURULU
KARAR TUTANAĞI
Sayfa 1 / 1
Toplantı Tarihi
Toplantı No
Karar No
: 24-26 / 07 / 2012
: 42
: 298
KARAR
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin 4 üncü
fıkrasının (a) bendi ve 16 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasının (c) bendi1 uyarınca yapılacak uzmanlık
öğrencileri nakillerinin aşağıdaki şekilde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
1) Eğitim yetkisi kaldırılan, çeşitli sebeplerle eğitici2 bulunmayan veya sahip olması gereken
asgari nitelik ve standartları kaybeden birimdeki uzmanlık öğrencisinin yerleştirildiği
döneme ait o daldaki birimlerin taban puanlarının medyanı “endeks puan” olarak alınır.
Endeks puan uzmanlık öğrencisinin puanı ile karşılaştırılır. Uzmanlık öğrencisinin puanı
endeks puana eşit veya büyükse uzmanlık öğrencisi “serbest tercih” yapar; endeks puandan
küçükse “kısıtlı tercih” yapar. Tercihler arasından kadro durumu uygun olan en üst tercihe
nakil yapılır. Serbest tercih, tüm eğitim birimleri arasından yapılan tercihtir. Kısıtlı tercih,
puanı o dönemin medyanı ve altındaki birimler arasından yapılan tercihtir.
2) Olumsuz kanaat notu nedeniyle nakli yapılacak uzmanlık öğrencisi, o daldaki birimlerden
yerleştirildiği döneme ait taban puanları kendisininkine eşit veya düşük olanlar arasından
tercih yapar. Tercihler arasından kadro durumu uygun olan en üst tercihe nakil yapılır.
Yukarıdaki algoritmada o dönem taban puanı oluşmamış birimler için bir önceki taban puan
esas alınır. Eğitim süresinin bitimine 6 aydan az kalmış olan uzmanlık öğrencisi nakillerinde
yukarıda bahsedilen algoritmalar dışında karar verilebilir.
1
Uzm. Dr. İsmail
DEMİRTAŞ
Başkan
Prof. Dr. Recep
ÖZTÜRK
Başkan Vekili
Prof. Dr. Murat
AKKAYA
Üye
Prof. Hv. Tbp. Tuğg.Can
Polat EYİGÜN
Üye
Prof. Dr. Necmi GÖKAY
Üye
Prof. Dr. Hasan
HERKEN
Üye
Prof. Dr. M. Haluk İŞERİ
Üye
Prof. Dr. M.İ. Safa
KAPICIOĞLU
Üye
Adem KESKİN
Üye
Prof. Dr. Nizamettin
KILIÇ
Üye
Prof. Dr. H.Fahri OVALI
Üye
Prof. Dr. İrfan ŞENCAN
Üye
Prof. Dr. Mehmet Zeki
TANER
Üye
Prof. Dr. Mehmet Raşit
TÜKEL
Üye
Prof. Dr. Mustafa PAÇ
Üye
Doç. Dr. Sinan YOL
Üye
“23 üncü maddesinin 4. fıkrası ve 25 inci maddesinin 3. fıkrası” ibaresi Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun 29-30.09.2014 tarih ve 502
sayılı kararı ile “16 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasının (a) bendi ve 16 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasının (c) bendi” şeklinde
değiştirilmiştir.
2
“eğitim sorumlusu” ibaresi Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun 29-30.09.2014 tarih ve 502 sayılı kararı ile “eğitici” şeklinde
değiştirilmiştir.
Download

eğitici yokluğu-olumsuz kanaat