FELSEFENİN ÇEŞİTLİ ALANLARLA
İLİŞKİSİ
www.ismailbilgin.com
a. Felsefe-Bilim
1-Felsefe de bilim de
insanı, evreni, olguları
anlamaya çalışır ama aynı
yöntemi kullanmaz,
kısacası bu iki alanın
evreni açıklama tarzı
farklıdır.
2- İnsanın kendisi ve evreni
merak etmesi sonucunda
ortaya attığı sorular
bilimsel düşüncenin ve
bilimlerin doğmasını
hızlandırmıştır.
www.ismailbilgin.com
3-Felsefe, bilimlerin ulaştığı maddi sonuçlar cinsinden
insana fayda sağlamak yerine, insanın düşünsel
gereksinimlerin giderilmesine yardımcı olur.
www.ismailbilgin.com
b. Felsefe-Din
1-Felsefe, din olgusunu, dinin
objelerini (vahiy, kitap ve
peygamberler) ve dinin temel
sorunlarını konu edinir.
2-Aslında din de felsefe de "Evrenin
kaynağı nedir?"sorusuna cevap arar
www.ismailbilgin.com
3- Kaynağı ilahî varlık olan dinsel bilgiler
dogmatiktir; mutlaktır, değişmez; dolayısıyla
inanca dayalıdır.
Ancak felsefenin açıklamaları akla dayandığı
için eleştiriye açıktır.
Felsefe ne din içindir ne de dine karşıdır.
www.ismailbilgin.com
c. Felsefe-Sanat
1-Sanat tek olanı,
felsefe genel olanı
ele alır.
2-Sanat somut
ürünler ortaya
koyarken, felsefe
kavramsal ürünler
ortaya koyar.
www.ismailbilgin.com
3-Sanatın da
felsefenin de
ürünleri tektir.
4-Sanatta da
felsefede de
yaratıcılık söz
konusudur.
www.ismailbilgin.com
www.ismailbilgin.com
Felsefe ve Metafizik
1-Metafizik, bilimce cevaplandırılamayan çeşitli
problemleri ele alır.
2-Metafizikte asıl araştırma konuları: Evren, Tanrı ve
Ruh’tur.
3-Metafiziğin problemleri, çözülmesi mümkün olmayan
problemlerdir. Tek değil, çeşitli çözümleri içerir.
www.ismailbilgin.com
www.ismailbilgin.com
Felsefe
Ne yi
Amaçlamaktadır?
www.ismailbilgin.com
Felsefe:
Evren ve dünyanın doğası ,
inançların ve bilginin temellendirilmesi
ve eylemlere ilişkin akla dayalı eleştirel
bir düşünme faaliyetidir.
www.ismailbilgin.com
*İnanç ve ve eylemlerimize eleştirel bir bakış
sağlamak.
*Düşüncelerimize temel oluşturan ama doğrudan
doğruya farkına varamadığımız sanı ve
Ön kabullerimizi ortaya çıkarmak ve aydınlatmak.
www.ismailbilgin.com
*Var olana ve dünyaya ilişkin merak ve
hayret duygularımızı gidermeye
çalışmak.
www.ismailbilgin.com
*Birçok konuda açık
seçik düşünebilme
becerisi kazanabilmek.
*Maddi hazlarla
sınırlandırılmış geçici
mutluluklar yerine
kalıcı ruhsal tatminler
sağlamak ve mutlu
olmak.
www.ismailbilgin.com
*Bilimlerin sormadığı veya
Soramadığı birtakım sorular
sormak ve bunlara yanıt
aramak.
*Tarih bilinciyle düşünsel
Farklılıkların oluşumunu
kavramak ve demokratik
tutuma sahip bireyler olmak.
www.ismailbilgin.com
Çoğumuz, suçluların cezalandırılması
gerektiğine inanırız.
Peki bu inancımızın altındaki
sanı nedir?
www.ismailbilgin.com
*Suçluların cezalandırılmasına ilişkin
inancımız“insan eylemlerinde özgürdür”
sanısından gelmektedir.
www.ismailbilgin.com
*Oysa gerçekten
özgür müyüz?
*İnsan eylemlerini
belirleyen ölçütler
dikkate alındığında
özgürlük mümkün
müdür?
www.ismailbilgin.com
Bilgi, iyi, güzel, adalet, eşitlik
nedir?
*Farkına varma
*Zihinsel bir itilim
*Yeniden soru sorma
*Arama
*Eleştirel düşünme
VE BUNUN SONUCUNDA ………………….
www.ismailbilgin.com
AKLIN
ÖZGÜRLEŞMESİ
www.ismailbilgin.com
-Saat kaç oldu?
-11’i 5 geçiyor.
Zaman nedir?
-Kayseri / Zonguldak
arası kaç km?
-530 km.
Uzaklık nedir?
www.ismailbilgin.com
Download

Felsefe