T.C.
RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ
2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI’NDA AÇILAN DERSLERĠN LĠSTESĠ
(T. C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 15/08/2014 Tarih ve
74 Sayılı Enstitü Kurulu Kararı Ekidir (EK-1))
TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ
DERSĠN KODU VE ADI
TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi
TİB 5010 Seminer
UAD 8000 Uzmanlık Alan Dersi –I
UAD 8001 Uzmanlık Alan Dersi-II
TİB 5030 Temel Fıkıh Metinleri –I
TİB 5020 Fıkıh Usulü-I
TİB 5460 Kur’an Kıssaları
TİB 5430 Tefsir Ekolleri
TIB 5420 Kur’an Tercümeleri
TIB 5150 Sünneti Anlamada Yöntem
TİB 5200 Klasik Hadis Usulü Metinleri-I
TİB 5280 Mezheplerin Doğuşunu Hazırlayan Sebepler
TİB 5320 Mezhepler Tarihi Klasik Metinleri
TIB 5820 Tarihte ve Günümüzde Alevilik
TİB 5330 Arap Lügatçılığı
TIB 5560 Arapça Klasik Metinler
TİB 5380 Arapça Grameri-I
TİB 5400 Arapça Modern Metinler
TİB 5080 Kelam Araştırmalarına Giriş
TIB 5120 İslam Düşüncesinde Mutezile
TİB 5100 Kelamda Bilgi Problemi
TİB 5220 Tasavvuf Literatürü
TİB 5230 Tasavvuf Terminolojisi
TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI DOKTORA DERSLERĠ
DERSĠN KODU VE ADI
TİB 6000 Teze Hazırlık (Yeterlilik)
TEZ 6000 Doktora Tezi
UAD 9000 Uzmanlık Alan Dersi –I
UAD 9001 Uzmanlık Alan Dersi –II
TİB 6060 İslam Miras Hukuku
TİB 6070 İslam Hukukunda Tearuz ve Tercih
TİB 6400 Tefsir Kaynakları
TIB 6410 Kur’anı Anlamada Yöntem
TİB 6420 Kur’an Tercümesi Problemleri
TIB 6660 Hadiste Metin Tahlili
TIB 6220 Hadis Istılahlarının Doğuşu ve Gelişimi
TIB 6700 Hadiste Görülen İhtilaflar ve Çözüm Yolları
TİB 6240 Mezheplerin Doğuşunda İtikadi Tartışmalar
TİB 6330 Arapça Tercüme Yöntemleri
TİB 6340 Mukayeseli Edebi Sanatlar
TİB 6360 İleri Arapça Grameri-I
TİB 6370 Arapçada Gramer Problemleri
TİB 6110 Sistematik Kelam Problemleri-I
TİB 6140 İslam Nübüvvet Doktrini
TİB 6160 Kur’an Yorumu ve Kelam
TİB 6300 Tasavvufi Düşüncenin Teşekkülü
FELSEFE VE DĠN BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ
DERSĠN KODU VE ADI
TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi
FDB 5010 Seminer
UAD 8000 Uzmanlık Alan Dersi–I
UAD 8001 Uzmanlık Alan Dersi–II
FDB 5050 Din Kültür ve Medeniyet Etkileşimi
FDB 5060 Geleneksellik, Modernlik ve Din İlişkileri
FDB 5240 İslam Felsefesinin Kaynakları ve Oluşumu
FDB 5261 Değerler Felsefesi
FDB 5111 Felsefenin Temel Problemleri
FDB 5131 Rönesans ve Reform
FDB 5190 Din Felsefesinin Temel Meseleleri
FDB 5211 Dini Çoğulculuğun Felsefi Temelleri
FDB 5150 Din Eğitimi ve Öğretiminin Problemleri
FDB 5170 Din Eğitiminde Çağdaş Akımlar
FDB 5280 Karşılaştırmalı Dinler Tarihi-I
FDB 5300 Dinlerarası İlişkiler
FDB 5330 Din Psikolojisi'nin Temel Problemleri
FELSEFE VE DĠN BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI DOKTORA DERSLERĠ
DERSĠN KODU VE ADI
FDB 6000 Teze Hazırlık (Yeterlilik)
TEZ 6000 Doktora Tezi
UAD 9000 Uzmanlık Alan Dersi -I
UAD 9001 Uzmanlık Alan Dersi –II
FDB 6030 Din Sosyolojisinde Anlama ve Yorumlama
FDB 6200 İslam Felsefesinin Temel Kavramları
FDB 6120 Varlık Bilgi ve Değer Felsefesi
FDB 6150 Tanrı ve Felsefe
FDB 6060 Pedagoji Tarihi-I
FDB 6290 Dini Davranış Teorileri
FDB 6100 Din Eğitimi Bilimine Giriş
ĠSLAM TARĠHĠ VE SANATLARI ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ
DERSĠN KODU VE ADI
TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi
ITS 5010 Seminer
UAD 8000 Uzmanlık Alan Dersi-I
UAD 8001 Uzmanlık Alan Dersi-II
ITS 5110 İslam Tarihi Araştırma Teknik ve Yöntemleri
ITS 5080 Hz. Muhammed’in Hayatı
ITS 5200 Türk Kültür Tarihi
ITS 5030 Arşiv Belgeleri İncelemeleri
TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ
DERSĠN KODU VE ADI
TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi
TDE 5010 Seminer
UAD 8000 Uzmanlık Alan Dersi-I
UAD 8001 Uzmanlık Alan Dersi-II
TDE 5070 Osmanlı Türkçesi Metinleri
TDE 5100 Metin Şerhi
TDE 5170 Mesneviler
TDE 5180 Abdühak Hamid Tarhan
TDE 5500 Geleneksel Türk Tiyatrosu
TDE 5040 Halk Bilimi Derleme ve Araştırma Teknikleri
TDE 5150 Roman Çözümlemeleri
TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI ANABĠLĠM DALI DOKTORA DERSLERĠ
DERSĠN KODU VE ADI
TEZ 6000 Doktora Tezi
TDE 6000 Teze Hazırlık (Yeterlilik)
UAD 9000 Uzmanlık Alan Dersi-I
UAD 9001 Uzmanlık Alan Dersi-II
TDE 6170 Metin Tamiri
TDE 6140 Klasik Türk Şiirinde Devirler ve Üsluplar
TDE 6230 Yeni Türk Edebiyatında Din-I
TDE 6330 Çağdaş Türk Romanı-I
SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ
DERSĠN KODU VE ADI
TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi
SO 5010 Seminer
UAD 8000 Uzmanlık Alan Dersi- I
UAD 8001 Uzmanlık Alan Dersi- II
SO 5020 Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri
SO 5030 Öğrenme Kuramları
SO 5041 Fen ve Teknoloji Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar
SO 5050 İlköğretim Matematik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar
SO 5061 Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar
SO 5071 Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri
SO 5081 Eğitimde Proje Tasarımı
SO 5090 Teknoloji Destekli Öğrenme Ortamları Tasarımı
SO 5110 Okuma ve Yazma Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar
SO 5140 Sosyo-Kültürel Etkinlikler ve Spor Organizasyonu
SO 5150 İlköğretim Matematiğinde Çoklu Temsiller
SO 5160 Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar
SO 5170 Çevre Okuryazarlığı
SO 5181 İlköğretimde Değerler Eğitimi
SO 5201 Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Eğitiminde Kavram Yanılgıları
SO 5240 Fen Eğitiminde Bilimsel Okuma ve Yazma Uygulamaları
SO 5270 Dünya’da ve Türkiye’de Çocuk Hakları Uygulamaları ve ihlalleri
SO 5520 Nicel Veri Analizi
SO 5530 Nitel Veri Analizi
SO 5540 Eğitim Liderliği
SO 5550 İlköğretim Matematiğinde Kavram Yanılgıları
SO 5570 Matematik Yazılımları ve Uygulamaları
SO 5280 Alan Öğretim Bilgisi
SO 5610 Fen ve Teknoloji Öğretiminde Deneysel Etkinlikler
SO 5630 İlköğretimde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
SO 5640 Beden Eğitimi ve Oyun Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar
SO 5650 Okul-Aile-Çevre İlişkileri
SO 5660 Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Eğitiminde Çoklu Zekâ Uygulamaları
SO 5670 Doğal Afetler Eğitimi
SO 5690 Eğitimde Ölçek Geliştirme
SO 5700 Bilimsel Araştırma Etiği
SO 5710 Kültürler Arası İletişim
SO 5720 Gelişim ve Öğrenme
SO 5730 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme
SO 5760 Avrupa Birliği Eğitim Politikaları ve Türk Eğitim Sistemine Etkisi
SO 5770 Eğitimde Çağdaş Felsefi Yaklaşımlar
ĠġLETME ANABĠLĠM DALI TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ
DERSĠN KODU VE ADI
TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi
ISL 5010 Seminer
UAD 8000 Uzmanlık Alan Dersi-I
UAD 8001 Uzmanlık Alan Dersi-II
ISL 5001 Araştırma Yöntemleri-I
ISL 5005 Yönetim ve Organizasyon Uygulamaları
ISL 5007 Stratejik Yönetim
ISL 5009 Hizmet İşletmeleri Muhasebesi
ISL 5017 Finansal Kurumlar ve Ticaret Bankacılığı
ISL 5025 Finansal Analiz
ISL 5027 İleri Maliyet Muhasebesi
ISL 5029 Bilim Felsefesi
ISL 5031 Pazarlama İletişimi
ISL 5037 Örgütsel Davranış
ISL 5039 Bağımsız Denetim Uygulamaları
ISL 5043 Pazarlama Stratejileri
ĠġLETME ANABĠLĠM DALI II.ÖĞRETĠM TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ
DERSĠN KODU VE ADI
ISL 5001 Araştırma Yöntemleri-I
ISL 5002 Araştırma Yöntemleri-II
ISL 5005 Yönetim ve Organizasyon Uygulamaları
ISL 5007 Stratejik Yönetim
ISL 5013 Uygulamalı Yöneylem Araştırması-I
ISL 5025 Finansal Analiz
ISL 5027 İleri Maliyet Muhasebesi
ISL 5029 Bilim Felsefesi
ISL 5031 Pazarlama İletişimi
ISL 5037 Örgütsel Davranış
ISL 5043 Pazarlama Stratejileri
ISL 5047 Finansal Muhasebe Uygulamaları-I
ISL 5049 Muhasebe Bilgi Yönetimi
BIT 5060 Bitirme Projesi
ĠKTĠSAT ANABĠLĠM DALI TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ
DERSĠN KODU VE ADI
UAD 8000 Uzmanlık Alan Dersi-I
UAD 8001 Uzmanlık Alan Dersi-II
İKT 5100 Ekonomik Bütünleşme Teorisi ve Politikası
İKT 5060 Kamu Ekonomisi Analizi
İKT 5040 Uluslararası İktisat Teorisi
İKT 5030 Mal Piyasası Analizi
İKT 5110 Makro İktisat Teorisi
İKT 5050 İktisadi Büyüme Teorisi
İKT 5070 Bölgesel Kalkınma
İKT 5090 Ekonometrik Analiz
ĠKTĠSAT ANABĠLĠM DALI II.ÖĞRETĠM TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ
DERSĠN KODU VE ADI
İKT 5100 Ekonomik Bütünleşme Teorisi ve Politikası
İKT 5060 Kamu Ekonomisi Analizi
İKT 5040 Uluslararası İktisat Teorisi
İKT 5030 Mal Piyasası Analizi
İKT 5110 Makro İktisat Teorisi
İKT 5050 İktisadi Büyüme Teorisi
İKT 5070 Bölgesel Kalkınma
İKT 5090 Ekonometrik Analiz
Download

tc recep tayyġp erdoğan ünġversġtesġ sosyal bġlġmler enstġtüsü