ANADOLU SAMSUN DERNEKLER FEDERASYONU (SAMDEF)
TÜZÜĞÜ
MADDE:1- Federasyonun adı: Anadolu Samsun Dernekler Federasyonu
MADDE:2- Federasyonun Kısa Adı: SAMDEF
MADDE:3- Federasyonun Merkezi: Federasyonun Genel Merkezi İstanbul İlindedir.
MADDE:4- Federasyonun Kurucuları aşağıda yazılı Dernekler olup, adları, merkezleri ve
ikametgahları :
1-KARTAL SAMSUNLULAR KÜLTÜR DAYANIŞMA YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
Merkezi
:KARTAL/İSTANBUL
İkametgahı
:Hürriyet Man.Abdi İpekçi Cad. Gökhan Sokak, No:29/A Kartal
2-SAMSUNLULAR KÜLTÜR SOSYAL VE KALKINDIRMA DERNEĞİ
Merkezi
: TUZLA/İSTANBUL
İkametgahı
: Yayla Mah. Camii Sk. No:6/C Tuzla/İstanbul
3-SAMSUNLULAR KÜLTÜR VE SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
Merkezi
: İSTANBUL
İkametgahı
: Orhanlı-Pendik/İstanbul
4-SAMSUNLULAR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ
Merkezi
: PENDİK/İSTANBUL
İkametgahı
: Kavakpınar Mah. Namık Kemal Cd. No:58 Pendik/İstanbul
5-SAMSUNLULAR KÜLTÜR SOSYAL VE KALKINDIRMA DERNEĞİ
Merkezi
: TUZLA/İSTANBUL ŞİFA MAHALLESİ
İkametgahı
: Şifa Mah. Hürriyet Cd. Evren Sk. No:4 Tuzla
6-SAMSUN İLİ VE İLÇELERİ KÜLTÜR EĞİTİM SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
Merkezi
1
: İstanbul
İkametgahı
: Tokatköy Sultanaziz Cd.No:92/B Kavacık/Beykoz
MADDE 5-FEDERASYONUN AMAÇLARI:
1-Federasyonun 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olup,
siyasi amacı olmayan, sadece Samsun ili, ilçeleri ve köylerini kalkınmasına hizmet, üyeler
arasında sosyal, kültürel, yardımlaşma ve dayanışma amaçlı kurulan, il, ilçe ve köy
derneklerini kapsayan tüzel kişiliğe haiz sosyal bir teşekkül olup başkaca bir faaliyet
gösteremez.
2-Samsun ili, ilçeleri ve köyleri adına faaliyet gösteren dernekleri bir araya toplayarak
SAMDEF bünyesinde oluşacak bu büyük güç ile kamuoyu bilincinin oluşmasını sağlamak
federasyon olarak hemşerilerin kültür ve geleneklerini, insani değerlerine saygılı, dayanışma
ve yardımlaşmayı temin için faaliyetler yapmak.
3-Ülkenin ve halkın menfaatini temel alarak yasalar çerçevesinde kendi yöre
insanlarına hitap eden il, ilçe ve köy dernekleri arasında koordinasyonu sağlamak. Ülkemizin
var olan değerlerini tanımak, demokrasinin, insan haklarının korunmasını ve
yaygınlaştırılmasını, Milli kültüre katkıda bulunmak, demokratik sivil toplum kuruluşlarının
oluşması için kurucu derneklerde iş ve amaç birliği yapmak.
4-SAMDEF Demokratik bir kuruluş olup, hiçbir siyasi parti, örgüt ve harekete bağlı
değildir. Yasalar doğrultusunda yapacağı çalışmalarda bağımsız hareket eder.
5-Tek amaç etrafında toplanmış bulunan, tek yürek, tek ses olarak hemşerilerimizin
güvenini kazanmak.
6-Federasyon üyesi derneklerin, eğitim, kültür ve sanat, sosyal ve ekonomik
konularda federasyon olarak öncülük eder, gereken etkinliklerde bulunmak için yönlendirir.
7-Yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizin topluma yararlı bireyler olarak yetişmeleri
için yöresel kültürümüzün yeni nesillere aktaracak çalışmalar yapar.
8-Samsun’un turizm yönünden tanıtımını yaparak İl ve İlçelerin tarihi yönü Yurt içi ve
yurt dışında bulunan çalışmalar yapmak, bu amaçla yörenin kültür ve sanat ve turizm
zenginliklerini gün ışığına çıkarmak için yetişmiş insan potansiyelinden yararlanarak
araştırmalar yapmak, yapılan çalışmaları kitap, dergi, broşür gibi her türlü basılı ve görüntülü
ve sesli yayınlar çıkarılmasını sağlamayı amaç edinmek.
9-İhtiyaç sahibi, orta öğrenim ve yüksek öğrenim öğrencilerine karşılıksız veya
karşılıklı burs ve kredi verir, barınacak yer temin eder, eğitim amaçlı kurslar açar.
MADDE 6-FEDERASYONUN ÇALIŞMA VE HİZMET ALANLARI:
1-SAMDEF kuruluş amacına uygun olarak kendine bağlı dernekleri özendiren teşvik
eden bir kuruluştur.
2-Düşüncede, sanatta, teknik, bilim ve sağlık konularında araştırma ve uygulama
merkezleri kurur ve yönetir.
3-Sanatta, kültürde ve hizmette Samsun yöresinin tanınmasını ve kalkınmasına çalışır.
2
4-Çalışma alanlarıyla ilgili konularda toplantılar, konferanslar, paneller ve açık
oturumlar düzenler, amaçları doğrultusunda oluşturulan platformlara katılır.
5-Derneklerin sorunları hakkında yasal zeminde çalışmalar yapar, derneklerin
toplumsal yaşamda kalıcı ve etkin çalışmalarını her türlü platformda destekler.
6- Federasyona bağlı derneklerin ihtiyacı olan her türlü hizmet ve yardım ünitelerinin
kurulmasına ve teminine yardımcı olur.
7-Bilimsel toplantılar düzenler, yurt içi ve yurt dışında yapılan amacına uygun
toplantılara katılır. Konularla ilgili kitaplık, bilgi bakması ve kültür merkezleri oluşturur ve
kendisine bağlı derneklerin faaliyetlerini yansıtan yayın organlarını çıkarır veya çıkaran üye
derneğe yardım ve iş birliği yapar.
8-Üye dernek mensuplarının birbirlerini daha yakından tanımaları ve kaynaşmaları için
geceler düzenler, federasyon merkezinde lokal açar, işletir veya işletmeye verir.
9-Genel sağlık, temizlik, ağaç dikme ve sair kampanyalar düzenler ve katılır.
verir.
10-Başarılı öğrencilere eğitimde maddi ve manevi engellerin kaldırılması için burslar
11-Sportif ve kültürel faaliyetler için (Spor Kulübü gibi) birimler kurar ve yarışmalar
düzenler.
12-Çocuklara kreş, çocuk yuvaları, yaşlılara huzur evleri ve özürlüler için iyileştirme
merkezleri kurar ve bu gibi kuruluşlarla iş birliği yapar.
13-Federasyon yasal çerçevede amacına uygun açık hava toplantıları ve piknikler
düzenler.
14-Yukarıda belirtilen çalışmaları yapmak için komisyonlar kurar, gösteri, panel, bilgi
şöleni konferans, fuar, forum ve film gösterimi, turistik ve kültürel gezi ve toplantı, şenlik,
balo gibi etkinlikleri bu komisyon aracılığı ile yürütür.
sağlar.
15-Federasyon kendisine bağlı dernekler arasında ayrım yapmadan disiplin ve iş birliği
16-Federasyon ihtiyacı olan gayrimenkulleri satın alır ve kiralar.
17-Devletin ülkesi ve milletin bölünmez bütünlüğünü korunması ve yaşatılması
doğrultusunda kurulan milli ve manevi değerlere bağlı ve saygılı, devlet millet bütünleşmesine
duyarlı olarak amaçları doğrultusunda faaliyet göstermek için kurulacak KONFEDERASYONA
kurucu olarak katılır veya var olan kurulu konfederasyona üye olur.
18-Derneklerin amaçları dışında kullanılmasını önleyici önlemler alır.
19-Federasyon yukarıda belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için iktisadi işletmeler ve
teşekküller açar, işletir veya işleticiye verir.
3
MADDE: 7- FEDERASYON AMBLEMİ
Kırmızı renkte Türkiye haritasını fon olarak kullanıldığı beyaz zemin üzerinde Samsun’
daki ATATÜRK heykelinin çift halka içerisinde SAMDEF yazılı olacaktır. SAMDEF amblemi
yönetim kurulu izni olmadan hiçbir yerde hiçbir maksatla kullanılamaz. Amblemin şekli
aşağıda gösterilmiştir.
MADDE 8-FEDERASYON ÜYELİĞİ VE FEDERASYONA KATILMA, ÜYE
DERNEKLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ, FEDERASYON ÜYELİĞİNDEN AYRILMA,
FEDERASYON ÜYELİĞİNDEN ÇIKARILMA.
A)-FEDERASYON ÜYELİĞİ VE FEDERASYONA KATILMA
Kurucu üyeler ve kuruluştan sonra federasyona katılan aynı amaçlı Derneklerden oluşur.
Kurucu üyeler madde 4’ de belirtilmiştir.
Federasyonun tüzüğündeki amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı
kabul eden ve kanuni şartları yerine getiren dernekler federasyona üyelik başvurusu
yapmak hakkına sahiptir.
Federasyona üye olmak isteyen derneklerin, kendi genel kurullarında federasyona katılım
kararı almaları ve İl Dernekler Müdürlüğüne gönderdikleri Genel Kurul Sonuç Bildirimi,
Onaylı Tüzük ve Divan Tutanağının birer suretini bir yazı ekinde federasyona resmi olarak
göndermeleri zorunludur.
Federasyon Yönetim Kurulu, Derneklerin üyelik için yaptıkları başvuruları en çok (30) otuz
gün içinde, üyeliğin kabulü veya isteğin reddi şeklinde Karara bağlar ve sonucu başvuran
Dernek Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.
B) -ÜYE DERNEKLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1- Üye dernekler genel kurul toplantılarını, Federasyon Genel Kurul Toplantısından en az
iki ay önce yapıp, seçilen Federasyon Genel Kurul delegelerini federasyon genel
kurulundan en az 15 gün evvel federasyona yazı ile bildirmek zorundadırlar.
4
Üye Dernekler Dernek Başkanı hariç 5’ er üyeyi Federasyon Genel Kurullarında Derneği
temsil etmek üzere kendi Genel Kurulunda delege olarak seçerler. Seçilen 5 asil ve 3
yedek delege bir yazı ekinde federasyona bildirilir.
2- Üye Dernekler Federasyon tüzüğünde belirtilen kurallara tam olarak uymak
zorundadırlar.
3- Üye Dernekler Federasyon Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından alınacak karaları
uygulamakla yükümlüdürler.
4- Üye Dernekler yıllık delege aidatlarını düzenli olarak ödemek zorundadırlar.
C)-ÜYELİĞİN SONA ERMESİ
Üye dernekler kendi Genel Kurullarından karar almak ve bu kararı Federasyon Yönetim
Kuruluna yazılı olarak bildirmek şartıyla istedikleri zaman Federasyon üyeliğinden
ayrılabilirler.
Federasyon üyeliğinden ayrılacak dernek Federasyona olan borçlarını tamamen ödemek
zorundadır.
Federasyondan ayrılan, feshedilen ve yetkili mercilerce süresiz kapatılan dernek,
Federasyonun sahip olduğu varlıklarla ilgili her türlü nakdi ve ayni haklardan vazgeçmiş
sayılır.
D)-FEDERASYON ÜYELİĞİNDEN ÇIKARILMA:
Üye dernekler aşağıdaki hallerde federasyon üyeliğinden çıkarılabilir.
1-Genel Kurul ve Federasyon Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlara uymamak veya
ilke ve amaçları engelleyici faaliyetlerde bulunmak,
2-Federasyon tüzüğüne aykırı hareket etmek,
3-Federasyon delegelerini Federasyona bildirmemek,
4-Yazılı ihtarlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurulu Disiplin Kurulunun
raporu doğrultusunda ihraç kararı verir.
İlgili derneğin yazılı itirazı halinde konu ilk Federasyon Genel Kurulunda görüşülür ve
karara bağlanır. Federasyon Genel Kurulunca kesinleşen ihraç kararına itiraz edilemez.
İhraç edilen Dernek ihraç nedeninin düzeltilmesi halinde ve tekrar müracaat etmesi
durumunda ancak Federasyon Genel Kurulunun kararıyla yeniden üyeliğe kabul edilir.
Federasyondan çıkarılanlar üye kayıt defterinden silinir ve Federasyon mal varlığından
hak iddia edemez
MADDE 9-FEDERASYONUN ORGANLARI:
ZORUNLU ORGANLAR
a)Genel kurul
b)Yönetim Kurulu
c)Denetim Kurulu
d)Disiplin Kurulu
5
ZORUNLU OLMAYAN ORGANLAR
a)Onursal Başkanlar Kurulu
b)Danışma Kurulu
c)Başkanlar Kurulu
ZORUNLU ORGANLAR
GENEL KURUL
Federasyonun en yetkili organı olup aşağıdaki üye ve delegelerin katılımı ile oluşur.
1-Kurucular Kurulunda yer alan üyeler,
2-Federasyonun genel başkanlığını yapanlar,
3-Üye derneklerin başkanları,
4-Federasyonun Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri,
5-Federasyonun Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri,
6-Federasyonun Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri,
7-Üye derneklerce seçilen 5’ er delege,
Bağlı dernekler Federasyon Genel Kurulu delegelerini kendi yönetim kurulu üyeleri ve
sade üyeleri arasından seçebilirler.
Herhangi bir nedenle delegelikten ayrılan veya delegeliği düşen üyenin yerine yedek
listenin başındaki üye otomatik olarak geçer ve Genel Kurul delegesi olur. Ölüm, istifa,
ihraç, vb. durumlarda üye derneklerin yönetim kurulu bu değişikliği, değişikliği takip eden
15 gün içinde federasyon yönetim kuruluna bildirmek durumundadır.
Delegelik müddeti, bağlı bulunduğu Derneklerin Genel Kurul zamanları ile sınırlıdır. Tüm
değişiklikleriyle delege listesi Federasyon Genel Kurul toplantısından en az 15 gün önce
bağlı dernek tarafından Federasyon Yönetimine bildirilir.
Her delegenin bir oy hakkı vardır. Delege oyunu bizzat kullanmalıdır.
GENEL KURUL TOPLANTISI
1-Olağan Genel Kurul:
Federasyon Olağan Genel Kurulu her üç yılda bir, HAZİRAN ayı içerisinde Yönetim
Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.
2- Olağanüstü Genel Kurul:
6
Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli görmesi halinde veya federasyon delegelerinin
beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Denetleme Kurulu veya 1/5 delegenin yazılı istekleri üzerine Yönetim Kurulu en geç 30
gün içerisinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır. Aksi takdirde
Denetleme Kurulu üyelerinden birinin veya toplantıyı isteyen delegelerden birisinin isteği
üzerine mahallinin Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından Federasyon delegelerinden bir
heyet oluşturulur ve bu heyet Federasyon Genel Kurulunu toplar.
ÇAĞRI USULÜ
Yönetim kurulu, federasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin
listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden,
toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya federasyonun internet
sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta
adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları
kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle
toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk
toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu
durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı
usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden
itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada
belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
TOPLANTI YERİ
Genel Kurul toplantısı İstanbul il sınırları içinde, Federasyon Yönetim Kurulunun tespit
edeceği bir yerde yapılır, il dışında yapılamaz.
TOPLANTI YETER SAYISI
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve
federasyonun feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun
sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk
aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam
sayısının iki katından az olamaz.
GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ
Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık
oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından
mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan
sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü
yapılarak sonuç belirlenir.
7
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu
kadar ki, tüzük değişikliği ve federasyonun feshi kararları, ancak toplantıya
katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
MADDE 10- TOPLANTININ YAPILIŞ ŞEKLİ
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.
Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim
kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol
edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak
toplantı yerine girerler.
Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen yeri imzalamayanlar ile Genel Kurula Katılma
hakkı bulunmayanlar toplantı yerine alınmazlar. (Bu kişiler ve Federasyon üyesi
olmayanlar, ayrı bir bölümde Genel Kurul toplantısını izleyebilirler.)
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim
Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki yazman
seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan
başkanına aittir.
Genel Kurul gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanması ile Sonuçlanır. Genel
Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantı
da görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan Başkanı, başkan
yardımcısı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer
belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir.
Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna
yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
MADDE 11-TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR
Genel kurulda sadece gündemde yer alan maddeler sırası ile konuşulur ve karara
bağlanır. Toplantıya katılan delegelerin en az 1/10 u tarafından görüşülmesi yazılı olarak
istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
MADDE 12-GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:
Genel kurul federasyonun en yetkili organı olup başlıca görevleri şunlardır.
a-Federasyonun yönetim, denetim ve disiplin kurullarının asil ve yedek üyelerini ve
konfederasyon delegeleri ile onursal başkanı seçer.
b-Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşür.
c-Yönetim ve denetim kurullarının raporlarını görüşür ve ibra eder.
d-Konfederasyona katılmayı veya ayrılmayı karara bağlar.
e-Federasyon tüzüğünü değiştirir veya tüzüğe madde ekler.
f-Yönetim ve onur kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları karara bağlar.
8
g-Taşınır veya taşınmaz malların satın alınması konusunda yönetim kuruluna yetki
verir.
h-Gerektiğinde federasyonun feshine karar verir.
ı-Uluslar arası kuruluşlarla iş birliği yapılmasında yarar görülen aynı amaçlı kurum ve
kuruluşlarla iş birliği yapılmasına karar vermek.
i-Uluslar arası faaliyetlerde görev alacak delegelerin veya teknik heyetin tespiti için
yönetim kuruluna yetki vermek.
j-Yasalar çerçevesinde gerekli görülen diğer kararları alır.
MADDE 13- YÖNETİM KURULUNUN SEÇİLMESİ:
Yönetim kurulu (15) onbeş asil ve ( 15)onbeş yedek üye olarak üç yıl için genel
kurulca seçilir.
Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı bir boşalma
olduğu takdirde Yönetim Kurulunun takdirine göre yedek listeden üyeler göreve
çağrılır.
MADDE 14-YÖNETİM KURULUNUN GÖREV BÖLÜMÜ:
Yönetim Kurulu kendi arasında şu şekilde görev bölümü yapar.
1- (1)Genel Başkan
2- (1)Genel Başkan Vekili
3- (1)Teşkilatlanma Başkanı
4- (3)Teşkilatlanma Başkan Yardımcısı
5- (1)Genel Sekreter
6- (1)Genel Sekreter Yardımcısı
7- (1)Genel Sayman
8- (1)Genel Sayman Yardımcısı
9- (1) Halkla ilişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
10- (1)Proje ve Finansmandan Sorumlu Başkan Yardımcısı
11- (1)Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
12- (1)Gençlik ve Spordan sorumlu Başkan Yardımcısı
13- (1)Eğitim ve Sosyal işlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
MADDE 15-YÖNETİM KURULUNUN HUKUKSAL NİTELİĞİ
1-Yönetim Kurulu genel kuruldan sonra karar alma ve yürütme organı olup, genel
kurula karşı sorumludur.
2-Federasyon yönetsel ve yargısal makamlara, gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil
eder.
3-Yönetim Kurulu üyeleri bu görevinden dolayı ücret almaz. Yönetim kurulu kararları
dışında çalışmalarda ve faaliyetlerinden kendileri sorumludur.
MADDE 16-YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
1-Yönetim Kurulu ayda bir çağrıya gerek duymadan olağan olarak toplanır.
2-Olağanüstü hallerde yada gecikmesinde sakınca görüldüğü takdirde Genel Başkan
tarafından toplantıya çağrılır ve Yönetim Kurulu toplantısı yapılır.
3-Bu toplantıda gündemdeki konular tartışılır.
9
4-Yönetim kurulunda kararlar çoğunluk kararı ile alınır. Eşitlik halinde başkanın oyu iki
oy sayılır.
MADDE 17- TOPLANTIYA KATILMAYAN ÜYE
Gereksiz ve mazeretsiz olarak üst üste (3) üç defa yönetim kurulu toplantısına
katılmayan veya bir yıllık çalışma dönemi içerisinde toplantıların 1/3 ine katılmayan
üye istifa etmiş sayılır.
MADDE 18- YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
a-Federasyonu; Yasalar ve tüzük hükümleri ile Genel Kurul Kararları doğrultusunda
yönetir.
b-Genel Kurul tarafından verilen yetkiye dayanarak taşınmaz mal,. Araç-gereç ve
teçhizat alır ve/veya satar.
c-Federasyonun sahibi olduğu veya kullanımına tahsis edilen taşınmaz mal varlıkları ile
araç-gereç ve teçhizatı idare eder. Bunların kullanımı için gereken tedbirleri alır. Tüzük
ve Genel Kurul ilkeleri doğrultusunda yönetilmesini veya kiralanması için gerekli
işlemleri yapar.
d-Federasyonun amacını gerçekleştirmek için araç-gereç ve techizat alır, Sulh olur,
ibra eder, kira sözleşmesi yapar veya son verir.
e-Federasyonun uyum içerisinde ve amaçları doğrultusunda çalışabilmesi için gerekli
gördüğü kararları üye dernekler arasında koordinasyonu sağlar.
f-Toplanmasına olanak kalmayan alacakları saptayarak, terkin için Genel Kurul’a
bildirir.
g-Genel Kurul Kararlarını yerine getirir.
h-Genel Kurul gündemini hazırlar ve tüzük hükümleri gereğince Genel Kurulu olağan
ve olağanüstü toplantıya çağırır.
i-Üye kayıt defteri, karar defteri, işletme hesabı defteri ve envanter defterini düzenli
bir şekilde tutar, saklar ve bunları onaylar.
j-Federasyonun bütçesini ve Genel Kurula sunulacak çalışma raporlarını hazırlar.
k-Gerekli gördüğü çalışma konularında komiteler kurar, bunların çalışma şekillerini
düzenler.
l-Tesis ve lokal açar, işletir, federasyon için personel alıp çıkarır, görev ve yetkilerini
belirler.
m-Federasyonun feshi halinde bu hususu, (5) beş gün içerisinde en büyük Mülki İdare
Amirliğine yazı ile bildirir.
n-Federasyon amaçlarının gerçekleştirilmesi için üye derneklerin çalışmalarını
denetler.
o-Federasyona gelir sağlanmak amacı ile çay, kermes, balo, sergi, yemek, eğlenceler,
şölen v.s. düzenler.
ö-Federasyonun çalışma konuları ile ilgili konularda verilecek seminer ve/veya
konferanslarda Federasyonu temsil edecek katılımcıları belirler, yetki verir ya da bu
seminer ve/veya konferansları topyekün düzenlemek için üyeler görevlendirir.
p-Federasyon yönetim kurulu üyelerinin bu tüzük ve genel kurul kararlarına aykırı
işlemlerinden dolayı; federasyon 3.kişilere karşı, hiçbir sorumluluk altına girmez. Bu
tür geçersiz işlemler federasyonu ilzam etmez.
r-Kültürel faaliyetlerle ilgili kitap, dergi vb. yayınların hazırlanmasını, yayınlanmasını
sağlamak.
s-Yasaların ve tüzüğün kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkilerini kullanır.
ş-Yönetim kurulu (4) dört ayda bir faaliyetlerini yazılı olarak üye derneklere bildirir.
10
MADDE 19- GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ
a-Yönetim kuruluna başkanlık yapar.
b-Federasyonun tüzel kişiliğini yurt içi ve yurt dışında temsil eder.
c-Yönetim kurulunun görüşünü alarak federasyon adına basın toplantısı yapar, her
türlü basın organlarına beyanatta bulunur, yurt içi ve yurt dışı toplantılarda
konuşmalar yapar.
d-Genel sekreterle birlikte bütün yazışmalara, genel saymanla birlikte her türlü
muhasebe ve muamelat evrakını imza eder.
e-Federasyonun tüm bürolarının ve personelinin amiri olup, federasyona bağlı
kuruluşları her türlü çalışmalarını denetim ve inceleme yetkisine sahiptir. Tüm
organlarda söz ve oy hakkı vardır.
f-Yönetim kurulunun tespit edeceği miktar da avansı üzerinde bulundurma ve
harcamaya yetkilidir.
g-Federasyonun çıkarmış olduğu basın ve yayın organlarının sahibidir.
h-AB uyum yasaları sivil toplum örgütlerine tanınmış olduğu kredi ve hibe yoluyla
temin edilmesini sağlar.
MADDE 20- GENEL BAŞKAN VEKİLİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
1-Başkanın olmadığı zamanlarda genel başkana vekalet eder.
2-Genel başkanın vermiş olduğu diğer görevleri yerine getirir.
MADDE 21- GENEL SEKRETERİN GÖREVLERİ
1-Federasyonun bütün idari yazışmalarını ve faaliyetlerini düzenler.
2-Yönetim kurulu gündemini düzenler ve kurula getirir.
3-Federasyon bünyesinde çalışan özlük işlemlerini düzenler ve yürütür.
4-Derneklerin genel kurullarının zamanında yapılmasını takip eder ve delege
seçimlerinin gereği gibi yapılmasını sağlar.
5-Denetleme kurulu raporunun ilk yönetim kurulu toplantısına getirir ve tartışmaya
açar.
6-Dernek başkanları ve komisyonlarla istişareli şekilde yazışmalar yapar.
MADDE 22 -GENEL SAYMANIN GÖREVLERİ
1-Federasyonun muhasebe işlerin ilgili yasa ve tüzük yönetmelik hükümleri içinde
yürütür.
2-Federasyon gelirlerinin sağlanmasını, harcamaları bütçe esasına göre yapılmasını,
muhasebe kayıtlarını gereği gibi yapılmasını sağlar. Muhasebe bürosunu yönetir.
3-Vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini sağlar.
4-Taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının belgelerini ve demirbaş kayıtlarını usulüne
uygun olarak tutulmasını sağlar.
5-Federasyon hesaplarını her an iç ve dış denetimlere karşı hazırda bulundurur.
6-Genel kurula sunulacak bilanço ve tahmini bütçeyi hazırlar ve yönetim kuruluna
sunar.
7-Tahsil tediye, mahsup vs. muhasebe işlerini ilişkin belgeleri ve yazışmaları başkanla
birlikte imza eder.
8-Federasyon yönetim kurulunun bilgisi olmadan kasada memur katsayısının bin
katından fazla para bulundurma yetkisi yoktur.
9-Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda her türlü harcamaları yapar.
11
MADDE 23- GENEL BAŞKAN YARDIMCILARININ GÖREV VE YETKİLERİ
1-PROJE VE FİNANSMANDAN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI
a-Projeler ve finansal kaynakları temin eder. Faaliyetleri konusunda yönetime rapor
sunar.
b-AB uyum yasaları gereği sivil toplum örgütlerine sağladığı kaynaklardan
Federasyonun yararlanmasını sağlar.
c-Federasyonunun ve üye derneklerin gelişimi için yeni projeler üretir.Bu projelerin
olumlu bir şekilde hayata geçirilmesini sağlar.
d-Üye derneklerin gündeme getirmiş olduğu projeleri inceleyerek, gerekli araştırma ve
çalışmalarını yapıp olumlu sonuca ulaşarak yönetim kuruluna rapor halinde sunar.
e-Federasyonun mali açıdan güçlü olması için gerekli finansman araştırmalarını
sağlamak.
f-Genel başkan ve yönetim kurulunca diğer görevleri yapmak.
2-BASIN VE SİYASİDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI
a-Federasyonun amaç ve hizmetleri ile ilgili konularda siyasi partilerle görüş
alışverişinde bulunarak konularla ilgili raporları yönetim kuruluna sunar.
b-Samsunlular arasında siyasi kariyeri olanların desteklenmesini ve siyasi partilere
kazandırılması ve istediği görevleri alabilmesi için gerekli görüşmeleri yapar.
c-SAMDEF’in tanıtılması için yazılı ve görsel basınla görüşmeleri sağlamak.
d-SAMDEF’in amaç, program ve ilkeleri doğrultusunda kitap, dergi, gazete, broşür,
bülten gibi yayınlar hazırlanmasını ve çıkarılmasını sağlamak.
e-Ulusal ve uluslar arası iletişimi sağlamak ve bu yayın organlarıyla ilgili arşiv
oluşturmak.
f-Federasyonun amaç ve hizmetleri konularında kendi sorumluluk alanına giren
görevlerle ilgili çalışmalar yapmak ve yönetim kuruluna sunmak.
g-Genel başkan ve yönetim kurulunca verilen diğer görevleri yerine getirmek.
3-İSTİHBARAT VE TEŞKİLATLANMADAN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI
a-Samsunlu hemşerileri hakkında menfi ve müspet bilgileri toplayarak yönetim
kuruluna rapor halinde sunar.
b-Samsunluların birlik, beraberliklerini ve kaynaşmalarını sağlamak.
c-Derneklerin birbirleriyle kaynaşmalarını sağlamak.
d-Yapılan etkinliklerde ve programlarda gelen misafir ve konukları karşılamak ve
ağırlamak.
e-Federasyon ve derneklerdeki alt kol birimlerinin çalışmasını ve koordinasyonunu
sağlamak.
f-Genel Başkan ve yönetim kurulunun vermiş olduğu diğer görevleri yapar.
4-GENÇLİK VE SPORDAN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI
a-Samsunluların spor alanında yapılandırmak ve en iyi şekilde hizmet edecek konuma
gelmesini sağlamak.
b-SAMDEF sporun oluşumu için gerekli alt yapı çalışmalarını yapmak.
c-Gençlerin ve çocukların spora kazandırılarak kötü alışkanlıklar edinmemelerini
sağlamak.
d-Dernekler arasında takımlar oluşturarak turnuvalar düzenlemek.
e-Gençlerin spor faaliyetlerini sürdürebilmeleri için saha, sosyal tesis ve lokalinin
yapılabilmesi için gerekli çalışmaları hazırlayıp yönetim kuruluna rapor halinde sunar.
5-KOMİSYONLARDAN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI
12
a-Federasyonun en az (5) beş kişiden oluşacak komisyonlarının hazırlıklarını yapıp,
yönetim kuruluna rapor halinde sunar, yönetim kurulunun onayının ardından,
çalışmaları sağlar ve gerekli evrakların takibini yaparak yönetim kuruluna bilgilerin
raporunu sunar.
b-Komisyon başkanlarının seçimi sırasında, gerekli yeterliliklere sahip olup olmadıkları
konusunda araştırmalar yapar ve kabulü için yönetim kuruluna rapor sunar.
c-Komisyonlar arasında koordinasyonu sağlayarak işlerin düzgün yürümesini
sağlamak.
d-Derneklere komisyonlar hakkında bilgi akışını sağlamak.
e-Komisyon başkanlarının sorunlarıyla ilgilenerek çözüme ulaşmasını sağlamak.
KOMİSYON BAŞKANLARININ GÖREV VE YETKİLERİ
1-Federasyon yönetim kurulu tarafından atanan komisyon başkanları çalışacağı
yönetimi oluşturur ve yönetim kuruluna sunar.
2-Atanan komisyon başkanları yapılacak çalışmalar hakkında bilgi toplar ve yönetime
sunar.
3-Komisyon yönetiminin almış olduğu kararları dosya halinde hazırlar ve yönetime
sunar.
4-Üye derneklerin çalışabilmeleri için kendi dallarında her türlü yardımın yapılmasını
sağlar ve yapılan işlerin evrakları federasyon yönetimine sunar.
6-EĞİTİM VE SOSYAL İŞLERDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI
a-Federasyon amaçlarında belirtilen kuşaklar arası devamlılığını sağlanması için
araştırmalar yaparak yönetim kuruluna raporla sunmak.
b-Samsunlu öğrencilerin eğitimlerinin devamı için tüm ihtiyaçlarının sağlanması.
c-Samsunluların sosyal ihtiyaçlarının araştırılarak gerekli yardımların yapılması için
hazırladığı raporları yönetim kuruluna sunmak.
d-İmkanı olmayan başarılı Samsunlu öğrencileri tespit ederek bu öğrencilerin gerek
yurt içi gerekse yurt dışında eğitimlerini tamamlamaları için çalışmalar yapmak.
e-Yurt çapında yaşanabilecek sel, deprem gibi doğal afetler sonucu oluşacak
sıkıntıların giderilmesi için sosyal sorumluluk gereği federasyon olarak yapmamız
gereken tüm katkı ve çalışmalar için gerekli ön çalışma ve raporlar hazırlar.
f-Samsunluların cenazelerinde gerekli hizmetleri yapmak.
g-Üye derneklerin bilinçlendirilmesi konusunda seminer ve konferanslar düzenlemek
ve rapor hazırlayıp yönetim kurulunu sunmak.
MADDE 24- DENETLEME KURULU SEÇİMİ
Denetleme Kurulu (3) üç asil ve (3) üç yedek üye olarak üç yıl için genel kurulca
seçilir.
Denetleme Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı bir boşalma
olduğu takdirde Yönetim Kurulunun takdirine göre yedek listeden üyeler göreve
çağrılır.
MADDE 25- DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
1-Federasyonun bütün hesap ve defterlerini denetler.
2-Üç yıllık görev süresi içinde yönetim ve mali denetim sonuçları ile bilanço gelir, gider
hesabına ait incelemelerini genel kurula rapor olarak sunar.
13
3-Federasyonun gelir ve giderlerinin usulüne uygun biçimde ve tarih sırasına göre
vezne defterinin ilgili bölümüne işlenip işlenmediğini ve harcama evraklarının yönetim
kurulu kararlarına dayanıp dayanmadığını inceler.
4-Federasyona ait demirbaş kıymetlerin kiralanma, kullanma, satış değerlerinin emsal
değer ve ölçülere uyup uymadığını denetler.
5-Federasyonun bankalarda ve kasada bulunan para durumunu tespit eder.
6-Gelen, giden evrak kayıt defterinin tutulup tutulmadığını kontrol eder.
7-Yazılı başvurulara gereken sürelerde cevap verilip verilmediğini denetler.
8-Altı (6) ayda bir yapılan denetim sonuçlarını rapor halinde yönetime sunar.
9-Aldığı kararları ve denetleme raporlarını sırasıyla özel bir deftere işler yazışmalar için
dosya tutar.
10-Gerektiğinde genel kurul aracılığı ile olağanüstü toplantıya çağırır.
11-Genel kuruldan (15) gün önce üye derneklerin son genel kurul belgeleri (genel
kurul sonuç bildirimi, divan tutanağı, hazurun listesi, onaylı tüzük) Federasyon genel
kuruluna seçilen delege listesini denetlemek ve yasalara uygunluğunu saptamak.
MADDE 26-DENETLEME KURULUNA BİLGİ VE BELGE VERMEK
1-Federasyon ve üye dernek yönetim kurulları, denetleme kurulunun yazılı veya sözlü
olarak istemiş olduğu bilgi ve belgeleri vermek zorundadır.
2-Federasyonun bütün organ ve personeli ve üye dernekler denetleme kuruluna
yardım etmek ve kolaylık göstermek zorundadır.
3-Denetleme Kurulu belgeleri federasyon merkezi dışına çıkmadan kendi yerinde
inceler.
MADDE 27-DİSİPLİN KURULUNUN TEŞKİLİ
Disiplin Kurulu (3) üç asil ve (3) üç yedek üye olarak üç yıl için genel kurulca seçilir.
Disiplin Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı bir boşalma olduğu
takdirde Yönetim Kurulunun takdirine göre yedek listeden üyeler göreve çağrılır.
Disiplin Kurulu bir başkan ve iki üyeden oluşur.
A- DİSİPLİN KURULU TARAFINDAN ÖNERİLEN CEZALARIN UYGULANMASI
Disiplin kurulu federasyon yönetimi tarafından gönderilen üye derneklerle ilgili
konularda gerekli incelemeleri yapar ve tüzük hükümlerine uyulup uyulmadığını
inceler ve sonuçlarını rapor halinde yönetim kuruluna sunar. Yönetim kurulu disiplin
kurulu raporuna göre:
1-Yazılı uyarma
2-yazılı ikinci uyarma
3-Bir ile altı ay kadar tesisleri kullanmama cezası
4-Federasyon üyeliğinden tamamen çıkarma cezalarını verir.
B-DİSİPLİN CEZALARININ HÜKÜM VE NETİCELERİ
1-Uyarma cezası yönetim kurulunun tasdiki ile olur bu cezaya itiraz edilemez.
2-İki defa uyarma cezası verilmesine rağmen üye dernek durumunu düzeltmemesi
durumunda bir üst ceza verilir, bu cezaya karşı yönetim kuruluna bir ay içinde itiraz
etmek mümkündür.
14
3-Üyelikten tamamen çıkarılma cezası disiplin kurulunun teklifi, yönetim kurulunun
önerisi ve genel kurulun onaylaması ile kesinlik kazanır. Disiplin kurulunun bu kararı
üye dernekleri kapsar.
MADDE 28- ONURSAL ÜYELİK
Federasyona maddi ve manevi bakımdan çok önemli destek sağlamış Samsun
doğumlu veya Samsun
Nüfus Kütüğüne
kayıtlı kişiler, Federasyon Yönetim
Kurulunun önerisi ve genel kurul kararı ile federasyonun onursal üyesi olarak kabul
edilebilir.
MADDE 29-BAŞKANLAR KURULUNUN OLUŞMASI GÖREV VE YETKİLERİ
Federasyon yönetim kurulu, denetleme ve disiplin kurulları ile federasyona üye dernek
başkanlarından oluşur. Başkanlar kuruluna genel başkanın yokluğunda genel başkan
yardımcısı başkanlık eder.
Başkanlar kurulu yönetim kurulunun çağrısı üzerine, genel kuruldan sonra dört ayda
bir olağan lüzumu halinde olağanüstü belirlenen gündemle toplanır.
BAŞKANLAR KURULU
A-Derneklerin yerel ve genel sorunlarını dile getirir, yönetime tavsiye öneride bulunur.
B-Kurulların çalışmaları hakkında bilgiler alır, rasyonel hale gelmesi için öneride
bulunur.
C-Federasyonun geleceği ile ilgili konularda görüşlerini açıklar.
D-Dernek ilişkileri ve ortak konularda dernekler arası dengeyi sağlayıcı önerilerde
bulunur.
E-Tüzük maddeleri gereğince yorumlayarak görüşlerini bildirir.
BAŞKANLAR kurulunca ortaya konan görüşler sonuç bildirisi olarak metin haline
getirilerek muhafaza edilir ve federasyon yönetim kurulunca değerlendirilir.
MADDE 30- KOMİSYONLAR
Federasyon yönetim kurulu ihtiyaç gördüğü yerlerde komisyonlar kurar, komisyonlar
yönetim kurulunun önerisiyle en az üç kişiden oluşarak kurulur.
MADDE 31-MÜLKİ AMİRLİĞE YAPILACAK BİLDİRİMLER
Genel Kurul Sonuç Bildirimi:
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde,
yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek
üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç
Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında, tüzük
değişikliği yapılması halinde; Divan Başkanı, Başkan yardımcıları ve yazman
tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen
maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt
çoğunluğunca imzalanmış federasyon tüzüğünün son şekli, bu fıkrada
belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir
Taşınmazların Bildirilmesi:
15
Federasyonun edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün
içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni
doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi:
Federasyon tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda
yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen)
“Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurulup mülki idare amirliğine
bildirimde bulunulur.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce
bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
Değişikliklerin Bildirilmesi
Federasyonun yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler
Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel
kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler
(Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki
Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün
içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Federasyon tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı
genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi
ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.
MADDE 32- FEDERASYONUN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE
TUTULACAK DEFTERLER
Defter tutma esasları;
Federasyonda, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt
gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması
durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre
defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde
yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren
işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile
bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Federasyonun ticari işletme açılması durumunda, bu ticari işletme için,
ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
Kayıt Usulü
Federasyonun defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul
ve esasa uygun olarak tutulur.
16
Tutulacak Defterler
Federasyonda, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar
aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu
deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Federasyona üye olarak girenlerin kimlik bilgileri,
derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve
yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile
bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları
dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı
alınmak suretiyle saklanır.
4-İşletme Hesabı Defteri: Federasyon adına alınan gelirler ve yapılan
giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu
belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade
ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
6-Demirbaş Defteri: Federasyona ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli
ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların
kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu
değildir.
b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki
gibidir:
1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço
esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt
şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği
yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri
esaslarına göre yapılır.
Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç),
kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik
ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve
defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan
Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl
yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
17
Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31
Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı
Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise,
yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe
Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu
düzenlenir.
MADDE 33- FEDERASYONUN GELİRLERİ
1- Giriş aidatı: Federasyona giren Dernekler bir defaya mahsus olmak üzere “Giriş
Aidatı” öderler. Bu ücret Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.
2- Delege Aidatı: Üye derneklerden Federasyona seçilen her bir delegeden (100) yüz
TL yıllık aidat alınır. Bu miktarı artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile federasyona yaptıkları bağış ve yardımlar.
4- Federasyon tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil,
konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
5-federasyonun mal varlığından elde edilen gelirler,
6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve
yardımlar.
7- Federasyonun, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek
amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
8- Diğer gelirler.
MADDE 34- FEDERASYON GİDERLERİ
1-. Personel giderleri ve personel yollukları,
2-. Kira, aydınlatma, temizlik ve ısınma giderleri,
3-. Vergi, sigorta, mahkeme,noter ve benzeri kuruluş giderleri,
4-. Prim ve ikramiyeler,
5-. Sosyal ve kültürel faaliyet giderleri,
6- Haberleşme (telefon, posta, faks v.s.) giderleri,
7-.Kırtasiye ve Demirbaş giderleri,
8-. Burs ve yardım giderleri,
9- Temsil ağırlama ve ulaşım giderleri,
10- İktisadi teşekkül giderleri,
11-üye derneklere yapılacak maddi yardımlar,
12-ihtiyaç sahiplerine yapılacak maddi yardımlar,
13- Öngörülemeyen muhtelif giderler,
MADDE 35- FEDERASYON GELİR VE GİDERLERİNDE USUL
Federasyon gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan)
“Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Federasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile
tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi
belgeler alındı belgesi yerine geçer.
18
Federasyon giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek
makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak federasyonun, Gelir
Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da
bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği
bulunan) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama
belgesi olarak kullanılır.
Federasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal
ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni
Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından
federasyona yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler
Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul
edilir.
Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta,
müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli
koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı
makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde
bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen
nitelikte olması zorunludur.
Yetki Belgesi
Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, federasyon adına gelir tahsil edecek kişi
veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile
tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını
ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi”
federasyon tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, federasyon yönetim
kurulu genel başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi
olmadan gelir tahsil edebilir.
Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak
belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki
belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin
görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi
hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin federasyon yönetim kuruluna bir
hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu
kararı ile her zaman iptal edilebilir.
MADDE 36- ALINDI BELGESİ
Federasyon gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri”
(Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta)
yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim
alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında
devir teslimi ve alındı belgesi ile federasyon adına gelir tahsil edecek
kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve
19
toplanılan
gelirlerin
teslimine
ilişkin
hususlarda
Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Dernekler
MADDE 37- BELGELERİ SAKLAMA SÜRELERİ
Defterler hariç olmak üzere, federasyon tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama
belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere,
kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.
MADDE 38- BEYANNAME VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Federasyonun, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin
yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de
bulunan) “Dernek Beyannamesi” federasyon yönetim kurulu tarafından
doldurularak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde federasyon genel başkanı
tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.
MADDE 39- FEDERASYONUN BORÇLANMA USULLERİ
Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç
duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili
mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu
borçlanma, federasyonun gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve
federasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
MADDE 40- FEDERASYONUN İÇ DENETİMİ
Federasyonda Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim kurulu tarafından iç
denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.
Genel Kurul, Yönetim Kurlu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış
olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa federasyonun denetimi
gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim
yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
MADDE 41- TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma
hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması
sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk
aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim
kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
20
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy
kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük
değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
MADDE 42 -FEDERASYON TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ
Federasyon tüzel kişiliği aşağıdaki hallerden biri ile sona erer.
1-Genel kurul kararı ile.
2-Kendiliğinden sona erme sayılma ile.
3-Mahkeme kararı ile.
MADDE 43 FEDERASYONUN FESHİ
Federasyon genel kurulu her zaman federasyonun feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı
bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle
toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu
toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki
katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan
üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
MADDE 44- FEDERASYONUN TASFİYESİ
Fesih veya kendiliğinden dağılma halinde federasyonun tüm mal, para ve
gayrimenkulleri Samsun İli Milli Eğitim Müdürlüğü’ ne devredilir.
Fesih kararının alındığı genel kurulda, son yönetim kurulu üyelerinden üç kişilik bir
tasfiye kurulu seçilir. Tasfiye kurulu Federasyonun bütün mallarını ve hesaplarını
inceler, borçlarını öder ve kalan mal varlığını Samsun İli Milli Eğitim Müdürlüğü’ ne
devreder.
MADDE 45- HÜKÜM EKSİKLİĞİ
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu
Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın
dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
MADDE 46- İş bu federasyon tüzüğü 46 (Kırkaltı) maddeden ibarettir.
21
Download

Tüzük - Federasyon Faaliyetleri