ÇANAKKALE DEVLET HASTANESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
İstenilen Bilgi/ Belgeler
Sıra
Hizmetin Adı
No
1
Poliklinik muayeneleri ve raporlar
2
Hekim seçme hakkının kullandırılması
3
Hasta yatış işlemi
1-T.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik
belgesi,
2-Adres ve telefon bilgileri beyanı,
3-Ücretli hastalar için vezne makbuzu,
4-SGK dab provizyon sorgusu
Randevu istenilen günde sıra bulunması durumunda hekim ismi
bildirilmesi
Hizmetin En
Geç Sunulma
Süresi
1 İş Günü
10 Dakika
Yatış kararı (Otomasyon üzerinden yapılır)
30 Dakika
Taburcu olan hastalara
4
Hasta taburcu (epikriz) raporu
5
Tetkik sonuçlarının gösterilmesi
6
Biyokimya Laboratuvarı
1-T.C.Kimlik Belgesi ile provizyon sorgulaması,
2- Otomasyon sistemi üzerinden yapılır
6 Saat
7
Hematoloji Laboratuvarı
1-T.C.Kimlik Belgesi ile provizyon sorgulaması,
2- Otomasyon sistemi üzerinden yapılır
6 Saat
8
Mikrobiyoloji- Parazitoloji
1-T.C.Kimlik Belgesi ile provizyon sorgulaması,
2- Otomasyon sistemi üzerinden yapılır
6 Saat
9
Seroloji
1-T.C.Kimlik Belgesi ile provizyon sorgulaması,
2- Otomasyon sistemi üzerinden yapılır
1 İş Günü
10
Sitolojik Materyaller
Poliklinik muayenesi veya ameliyat sonrası numune alınması ve
hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır), tetkik numunesi
3 İş Günü
11
Histopatolojik İncelemeler
Poliklinik muayenesi veya ameliyat sonrası numune alınması ve
hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır), tetkik numunesi
5 İş Günü
12
Patolojik Tetkikler
Poliklinik muayenesi veya ameliyat sonrası numune alınması ve
hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır), tetkik numunesi
5 İş Günü
13
Kemik Dansitometrisi
Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden
yapılır),
2 İş günü
Ultrasonografi
1-Bilgi işlem numarası,
2-Tetkik istem kâğıdı,
3-Varsa geçmiş radyolojik tetkikler
2 İş günü
Direkt röntgen
1-Bilgi işlem numarası,
2-Tetkik istem kâğıdı,
3-Varsa geçmiş radyolojik tetkikler
2 saat
Kontrastlı röntgen
1-Bilgi işlem numarası,
2-Tetkik istem kâğıdı,
3-Varsa geçmiş radyolojik tetkikler
1 İş Günü
Manyetik rezonans görüntüleme
1-Bilgi işlem numarası,
2-Tetkik istem kâğıdı,
3-Varsa geçmiş radyolojik tetkikler
5 İş Günü
18
Bilgisayarlı Tomografi
1-Bilgi işlem numarası,
2-Tetkik istem kâğıdı,
3-Varsa geçmiş radyolojik tetkikler
3 İş günü
19
EEG çekilmesi
Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden
yapılır),
2 İş Günü
14
15
16
17
4 Saat
Otomasyon sistemi üzerinden yapılır 72 cm *100 cm 1 adet
5 Dakika
20
Elektrokardiyografi
21
Ekokardiyografi
22
Efor testi
23
Ritim holter
24
Solunum fonksiyon testi
25
UVA uygulaması
26
Fundus floresein anjiografi
27
Endoskopi yapılması
28
Kolonoskopi yapılması
29
ESWL Üroloji
30
Ürodinami Üroloji
31
EMG çekilmesi
32
Cross-Match Testi
Dr. İstem kâğıdı ve Barkod Etiketi(Otomasyon üzerinden yapılır)
1 İş günü
Dr. İstem kâğıdı ve Barkod Etiketi(Otomasyon üzerinden yapılır)
1 İş günü
Dr. İstem kâğıdı ve Barkod Etiketi(Otomasyon üzerinden yapılır)
2 iş günü
Dr. İstem kâğıdı ve Barkod Etiketi(Otomasyon üzerinden yapılır)
15 İş Günü
İstem kâğıdı/barkodu
Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi(Otomasyon üzerinden
yapılır)
1 İş günü
10 iş günü
Poliklinik muayenesi
10 İş Günü
İstem kâğıdı/Barkodu
3 İş Günü
İstem kâğıdı/Barkodu
7İş Günü
Tanı raporu, T.C.Kimlik numarası beyanı
3 İş Günü
İstem kâğıdı/Barkodu ( Otomasyon üzerinden yapılır)
1 İş Günü
Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden
yapılır),
Hekim istemiyle otomasyon üzerinden yapılır
Hekim istemiyle otomasyon üzerinden yapılır
2 İş günü
2 Saat
33
Direct Coombs testi
34
İndirect Coombs Testi
35
Odyometrik değerlendirme
36
BERA
37
Sistoskopi yapılması
38
Deri Prick testi
1-Bilgi işlem numarası,
2-Total Ig E sonucu
1 İş günü
39
Hemodiyaliz hizmeti
1-T.C.Kimlik numarası beyanı,
2-Diyaliz raporu
1 İş Günü
40
Gündüz Kemoterapi Ünitesi, Ayaktan
kemoterapi uygulaması
41
Fizik Tedavi uygulamaları
42
Psikolojik Testler
Hekim istemiyle otomasyon üzerinden yapılır
4 Saat
5 saat
T.C. Kimlik numarası beyanı, Dr. İstem formu
43
A1, A2, A3 grubu ameliyatlar
1 İş Günü
T.C. Kimlik numarası beyanı, Dr. İstem formu
İstem kâğıdı/Barkodu
Tıbbi Onkoloji Kliniğinde muayene olmuş, dosyası açılmış, radyolojik
tetkikler ve patoloji sonucu ile tedavi planı netleşmiş olması gerekir.
Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (Fizik Tedavi Randevu
Kartı)
Psikiyatri poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon
üzerinden yapılır)
1-T.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik
belgesi,
2-Hasta yatış kağıdı
3-Yurt dışı ssk lı hastalardan sözleşmeye göre yardım belgesi
4-Sağlık sigortası olan hastalardan belge
5-Radyolojik tetkitler,hematolojik ve biyokimyasal tetkikler EKG
1 Saat
1 İş Günü
1 İş Günü
6 Ay
2 İş Günü
2 İş günü
44
45
B ve C Grubu ameliyatlar
1- TC kimlik numarası beyanı, 2-Hasta yatış kağıdı 3- yurtdışı SSK lı
hastalardan sözleşmeye göre sağlık yardım belgesi 4-Sağlık
sigortası olan hastalardan belge 5-Radyolojik tetkitler,hematolojik ve
biyokimyasal tetkitler, EKG
1 iş günü
D ve E Grubu ameliyatlar
1-Tc kimlik numarası beyanı 2-Hasta yatış kağıdı 3-Yurt dışı ssk lı
hastalardan sözleşmeye göre sağlık yardım belgesi 4-Sağlık
sigortası olan hastalardan belge 5-Radyolojik tetkitler hematolojik ve
biyokimyasal tetkitler EKG
1 İş Günü
Tc kimlik numarası beyanı , Dilekçe
46
Ameliyat raporu düzenlenmesi
1 iş günü günü
1-Talep dilekçesi 2- Fotoğraf (3 adet son 6 aylık
47
Özürlü Sağlık Kurulu Raporu
Düzenlenmesi(Dilekçe İle Başvuran
Hastalar)
7 iş günü
1-Üst yazı , 2-Fotoğraf 3 adet son 6 aylık 3-Gelir vergisinden muaflık
için resmi yazı
48
Özürlü Sağlık Kurulu Raporu
Düzenlenmesi (2022,vergi indirimli)
7 İş Günü
1-Talep dilekçesi 2- Fotoğraf (3 adet son 6 aylık )
49
Özürlü sağlık kurulu rapuru
düzenlenmesi (özel eğitim)
50
İşe Giriş,
Durum Bildirir ,
Silah Ruhsati,
Silahli /Silahsiz Özel Güvenlik
7 İş Günü
1-Talep dilekçsi 2-fotoğraf (3 adet son 6 aylık )
2 İş günü
1-doktor talebi 2-fotoğraf 3 adet son 6 aylık)
51
İstirahat Raporu Sağlik Kurulu Raporu
Düzenlenmesi
3 İş günü
1- foroğraf 3 adet son 6 aylık 2-odyogram fotokobisi (1 adet)
52
Malzeme Raporu Düzenlenmesi
3 İş günü
1-Üst yazı 2- Fotoğraf 3 adet son 6 aylık
53
Yaş Tahsisi Raporunun Düzenlenmesi
5 İş günü
Doktor Talebi
54
İlaç Kullanimi Ve Hasta Katilim
Payindan Muaf İlaç Raporu
1 iş günü
1- Doktor talebi 2- Fotoğraf (3 adet son aylık ) 3-Odyogram fotokobisi
55
İşitme Cihazi Alimi İçin Sağlik Kurulu
Raporu Verilmesi
56
ESWL
1-Doktor talebi 2-Fotoğraf 3 adet (son 6 aylık) 3-USG ve röntgen
raporu fotokobisi
2iş günü
Gemi Adami Raporu
1-Talep Dilekçesi
2-Fotoğraf (3 Adet,Son 6 Aylik) 3- tc kimlik fotokobisi (15 yaş üzeri
için )
2 İş Günü
57
3 İş Günü
Talep Dilekçesi
58
Kaybolan İlaç Muafiyet Raporlari
20 dakika
1- Resmi yazı 2- Doktor görüşü 3-Fotoğraf ( 3 adet son 6 aylık)
59
Adli Rapor Yazısı
30 dakika
1- Merkezi hastane randevu sistemi (MHRS) ne bağlanmak için
telefonla 182 no lu telefonun aranması 2- TC kimlik numarası
60
Polikinik Muayene Randevusu Alma
10 dakika
1-İnternet girişi 2-İstem kağıdı/ barkodu
61
E Laboratuvar Sonuç Alma
62
Hastaya Ait Hastane Kayıtlarının
Verilmesi
63
Şikayet Başvurusuna Cevap Verilmesi
64
Hasta Hakları Birimine Başvurusunun
Kabulü ve Cevaplanması
10 dakika
1- Elden takipli ibareli savcılık ve mahkeme yazısı veya 2- Talep
dilekçesi (kendisi, 18 yaş altı için anne babası, vasi veya vekilli imzalı
3- TC kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı ) kimlik
belgesi)
1 iş günü
Dilekçe (kimlik ve adres bilgilerini içeren )
1 Ay
1- Yazılı başvuru (hasta ve yakınlarının kimlik ve adres beyanları)
formu doldurarak imzalamaları veya 2- Sağlık Bakanlığı sitesinin
hasta hakları sayfası üzerinden internet başvurusu
15 iş günü
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde hizmetin
belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri :
Adı Soyadı : Uz.Dr.Nazır ÇOBAN
Unvan
: Başhekim
Adres
: Çanakkale Devlet Hastanesi
Tel
Faks
e-Posta
İnönü Caddesi
: 0286 217 10 98
: 0286 213 69 01
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri :
Adı Soyadı
Unvan
Adres
: Uz.Dr.Hakan ÇETİN
: Hastane Yöneticisi
: Çanakkale Devlet Hastanesi
Tel
Faks
e-Posta
İnönü Caddesi
: 0286 217 10 98
: 0286 213 69 01
: [email protected]
Download

çanakkale devlet hastanesi kamu hizmet standartları tablosu