Mersin Üniversitesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
İngiliz Dilbilimi Yüksek Lisans Programı
1. Dönem dersler
No Dersin
Kodu
1
DB 517
Dersin Adı
2
DB 519
Biçimbilim
3
DB 525
Derlem Dilbilim
4
DB 527
5
DB 529
6
DB 531
Dilbilimde Seçme
Konular
Anlambilim ve
Edimbilimde Güncel
Yaklaşımlar
Dilbilimde Alan
Çalışması
Söylem Çözümlemesi
Dersin
Niteliği
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Zorunlu/
Seçmeli
Z
T
U
K
3
0
3
Z
3
0
3
S
3
0
3
S
3
0
3
S
3
0
3
Yüksek
Lisans
S
3
0
3
2. Dönem dersler
No Dersin
Kodu
1
DB 522
Dersin Adı
2
DB 524
Sözdizimi
3
DB 526
Dil ve Bilişim
4
DB 530
Dilbilim Semineri
5
DB 532
Araştırma Yöntemleri
6
7
Uygulamalı Dilbilim
Seminer
DB 801899
Uzmanlık Alan Dersi
Dersin
Niteliği
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Zorunlu/
Seçmeli
Z
T
U
K
3
0
3
Z
3
0
3
S
3
0
3
S
3
0
3
S
3
0
3
4
0
4
Z
1
1. Dönem
DB 517 SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ
Dersin amacı, öğrencilerin söylem çözümlemesi alanında geliştirilmiş yaklaşımları ve bu
yaklaşımların sunduğu yöntemleri kullanarak, farklı söylem ve metin türlerini incelemesini
ve yorumlamasını sağlamaktır. Derste, söylem analizi, kullanımbilim ve söylem
çözümlemesinin etkileşimleri, söylem ve metin türü tartışmaları, derlem temelli söylem
çözümlemesi çalışmaları, söylem belirleyicileri, eleştirel söylem çözümlemesi yaklaşımı ve
söylem çözümlemesi yöntemi, örnek çalışmalar üzerinden tartışılmaktadır.
DB 519 BİÇİMBİLİM
Bu dersin amacı, sözcük kavramı, sözcük içyapısı ve kurucu öğeleri, biçimbirimler ve
türleri ile sözcük içerisindeki işlevlerini, sözcük yapısındaki konumları ve dizim
özelliklerini sunmaktır. Ders konuları biçimbilimi kavramlarının sözcük yapısı
çözümlemede eleştirel biçimde uygulama ve farklı dil verisi üzerinde inceleme yapmayı
içerir.
DB 525 DERLEM DİLBİLİM
Derlem dilbilim yöntemini ve araçlarını kullanarak bir dil derlemi oluşturmak, bunun
üzerinde derlem işleme araçlarını kullanarak biçim, anlam ve kullanıma yönelik dilbilim
çözümlemeleri ve yorumlamalar yapabilmek bu dersin amacıdır. Dersin içeriği derlem
dilbilim alanının tanıtılması, derlem oluşturmada izlenecek aşamalar, derlem işleme
yazılımları ve kullanılan araçlar, eşdizim listelerinin yorumlanması, bağımlı dizin
satırlarının okunması ve dilsel örüntülerin saptanması, sözcükbilim, dilbilgisi, tür, söylem
çözümlemesi, dil eğitimi gibi dile ilişkin diğer alanlarda derlem-temelli ve derlem-çıkışlı
araştırma örneklerinin sunulmasından oluşur.
DB 527 DİLBİLİMDE SEÇME KONULAR
Bu dersin amacı öğrencilerin, disiplinlerarası çalışmalarda ve bu dersin ikinci döneminde
yürütecekleri örnek uygulama çalışmasında dilbilim bilgilerini kullanabilmeleri için
gereken kuramsal altyapıyı oluşturmak ve öğrencileri uygulamalı dilbilimin alt alanlarıyla
kuramsal düzeyde tanıştırmaktır. Bu amaçla dilbilim ve uygulamalı dilbilimin karşılıklı
konumları, uygulamalı dilbilimin alt alanları ve çalışma yöntemleri alanyazından seçilmiş
metinler çerçevesinde tartışılmaktadır.
DB 529 ANLAMBİLİM VE EDİMBİLİMDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
Bu derste anlambilim ve edimbilimdeki güncel konular ayrıntılı olarak ele alınır ve
anlambilim ve edimbilim çalışmalarında kullanılan kavramlar, güncel kuramlar,
2
yaklaşımlar ve yöntemler incelenir. Farklı kuramlar ve yaklaşımlar, dil verisini incelemek,
değerlendirmek ve sonuçlara ulaşmak için uygulamalı olarak ele alınır.
DB 531 DİLBİLİMDE ALAN ÇALIŞMASI
Derste, alan çalışması yapılabilmesi için hedef dili çalışacak olan öğrencilerle, sesbilimsel,
biçimsözdizimsel ve metinsel boyutta veri toplama gibi alan çalışması yöntemlerini
ayrıntılı olarak gözden geçirmek temel hedeftir. Yöntemler doğrultusunda, belirlenen
hedef dilde veri toplama ve veriyi çözümleme üzerine öğrenciler küçük boyutta bir
araştırma projesi yürütmektedir.
2. Dönem
DB 522 UYGULAMALI DİLBİLİM
Bu derste, programın 1. döneminde oluşturulan kuramsal altyapı çerçevesinde öğrencilerin
dilbilim bilgilerini disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmelerine olanak sağlayan bir
proje yürütmeleri sağlanarak, uygulamalı dilbilimin önemli alt alanları olan çeviri,
sözlükbilim, dil öğretimi, klinik dilbilim ve adli dilbilim alanlarındaki çalışmalar
incelenmektedir.
DB 524 SÖZDİZİMİ
Bu dersin amacı, evrensel dilbilgisi kuramı çerçevesinde temel öbek yapı kuruluşları ve
öbek iç yapısı öğeleri ve dizilimleri; sözlükçe ve tümce etkileşimi; sözlüksel ve işlevsel
ulamlarla tümce yapısı düzenleyici ilkelerin edinimidir. Bu amaçla sözcük yapısı tümce
yapısı bağlantısı, öbek yapı türleri ve öbek iç yapısıyla temel tümce yapıları üzerinde
durulur.
DB 526 DİL VE BİLİŞİM
Bu dersin amacı, bilişsel dilbilim yaklaşım, yöntem ve kuramlarını kullanarak doğal dil
verisi üzerinde biçimsel ya da anlamsal sınıflama ve çözümleme yapabilmektir. Derste,
bilişsel dilbilimin temel varsayımları, evrenselleri, dil bilgisi ve edinimdeki yeri; bilişsel
anlambilim ve kavramsal yapılar, Kavramsal Metafor Kuramı; dilbilgisine bilişsel
yaklaşımlar ve dilbilgisinin kavramsal temelleri konuları tartışılmaktadır.
DB 530 DİLBİLİM SEMİNERİ
3
Bu derste dilbilim yönteminin oluşumunu ve gelişiminin tanıtılması, dilbilim yöntemi ile
yapılan dil incelemelerinin ayırıcı özelliklerinin betimlemesini, dilbilimsel çözümlemenin
değerlendirebilmesini sağlamak amaçlanmaktadır. Dilbilim yöntemi, temel inceleme
teknikleri, dilbilimin alt alanları ve alanlara özgü yöntem ve kavramlar ele alınan
konulardır.
DB 532 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Bu derste genel olarak bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri tanıtıldıktan sonra özel
olarak dilbilimin farklı alanlarında kullanılan nitel ve nicel araştırma yöntemleri üzerinde
durulur. Kuramsal ya da uygulamalı dilbilim alanlarından birinden bir araştırmanın
tasarlanmasında izlenmesi gereken aşamalar, araştırma düzenekleri, örnekleme teknikleri,
veri toplama yöntem ve teknikleri, verilerin çözümlenmesi ve rapor yazımı dersin içeriğini
oluşturmaktadır.
SEMİNER
Öğrencileri belirli bir konuda literatür araştırması yapabilecek şekilde yönlendirmek;
öğrencilerin bu araştırma sonucu derledikleri bilgileri sentezleyebilmelerini,
yorumlayabilmelerini ve tartışabilmelerini sağlamaktır. Seminer yüksek lisans programının
zorunlu bir öğesidir. Literatür araştırmasıyla derlenen bilgi ve belgelerin sınıflandırılması,
akademik kurallar çerçevesinde yazımı ve etkili bir şekilde sunumunu kapsar.
DB 801-899 UZMANLIK ALAN DERSİ
Öğrencilerin belirli bir alanda bilimsel, bağımsız ve etik kuralları gözeten bir çalışma
yapmasını; belirli bir zaman dilimi çalışmasını bitirerek bulgularını ikna edici bir biçimde
sunmasını ve yayınlamasını sağlamak. Tez çalışması, önceden belirlenmiş bir konuya
yönelik olup bir akademik danışman tarafından yönetilir. Danışmanlar, öğrencilere, ilgili
literatüre nasıl ulaşılacağına ve uğraşılan konunun etik kurallar gözetilerek araştırılmasına
yönelik destek sağlar.
4
Download

Mersin Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı İngiliz