SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Program Adı
Tezin Adı
HEMŞİRELİK
Yüksek Lisans - 2014
SUBKUTAN DÜŞÜK MOLEKÜL AĞIRLIKLI HEPARİN
ENJEKSİYONUNDA CİLDE BUZ UYGULAMASININ EKİMOZ,
HEMATOM VE AĞRI ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Lütfiye KORKMAZCAN
Doç. Dr. Hicran BEKTAŞ
Tezi Hazırlayan
Danışman
ÖZET
Subkutan düşük molekül ağırlıklı heparin (DMAH) uygulamaları sıklıkla purpura, ekimoz,
hematom, ağrı ve trombositopeni gibi sorunlara neden olmaktadır. Bu sorunlar arasında ekimoz,
hematom
ve
ağrı
enjeksiyon
uygulanan
bölgelerde
ortaya
çıkmaktadır.
Subkutan
DMAH
enjeksiyonunda kullanılan enjeksiyon tekniğine bağlı gelişen ekimoz, hematom ve ağrı oluşumunu
önlemek için önerilen yöntemlerden biri de soğuk uygulama yapılmasıdır. Bu nedenle bu araştırma
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin Ortopedi Servisi'nde subkutan DMAH tedavisi alan
hastalarda cilde buz uygulamasının ekimoz, hematom ve ağrı üzerine etkisini değerlendirmek amacıyla
yapılmıştır. Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi’nde yatarak tedavi edilen ve
çalışma kriterlerine uyan, deney ve kontrol gruplarında 25'er kişi olmak üzere, toplam 50 hasta
çalışmaya dahil edilmiştir.
Veri toplama aracı olarak hastaların sosyo-demografik ve tıbbi durumları ile ilgili özelliklerinin
ele alındığı, hasta ve hasta dosya kayıtlarından yararlanılarak araştırmacılar tarafından hazırlanan
"Kişisel Bilgi Formu", "Deney Grubundaki Hastaların Üç Günlük Subkutan Düşük Molekül Ağırlıklı
Heparin Çizelgesi" ve "Kontrol Grubundaki Hastaların Üç Günlük Subkutan Düşük Molekül Ağırlıklı
Heparin
Çizelgesi",
işlem
sırasında
ağrı
şiddetini
değerlendirmek
için
"Vizüel
Analog
Skala"
kullanılmıştır. Araştırmacı ve bir hemşire, heparin uygulamasından 48 ve 72 saat sonra ekimoz ve
hematom sıklığını, büyüklüğünü değerlendirip ölçüm bulgularını "Araştırmacı ve Değerlendiren
Hemşirenin Gözlem ve Ölçüm Bulguları Formu" na kayıt etmiştir. Günlere göre verilen ağrı puan
değerleri ile ekimoz ve hematom gelişme durumlarının karşılaştırması SPSS programında; Wilcoxon
Signed Ranks testi, Mann Whitney U testi, Kruskal-Wallis testi ve Friedman testi kullanılarak
yapılmıştır.
Araştırmadan
elde
edilen
sonuçlara
göre;
subkutan
düşük
molekül
ağırlıklı
heparin
enjeksiyonunda cilde buz uygulanan deney grubunda, ekimoz gelişme durumu, kontrol grubuna göre
daha az bulunmuştur. Hematom gelişme durumu incelendiğinde ise, gruplar arasında istatiksel olarak
anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Kontrol grubunun ağrı düzeyi, buz uygulanan deney grubuna
göre daha yüksek çıkmıştır. Subkutan düşük molekül ağırlıklı heparin enjeksiyonunda ekimoz,
hematom ve ağrının azaltılması için cilde buz uygulaması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Subkutan enjeksiyon, Hemşirelik, Heparin, Buz uygulaması
Download

Subkutan Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin Enjeksiyonunda Cilde