3. TARIM-MERA-BOZKIR TEMATİK ALANI: İŞLEVSEL HEDEFLER VE BEKLENEN SONUÇLARIN ELDE EDİLMESİ İÇİN YÜRÜTÜLECEK EYLEMLER (BİRİNCİ TASLAK) ölçülebilir, izlenebilir somut eylemler
İlgili kurum ve
Eylem
Performans göstergesi
İşlevsel Amaç
1
2
Kamuoyu Oluşturma, Bilinçlendirme ve
Eğitim: Süreçleri ve aktörleri
etkileyerek çölleşme ile mücadele
konulu çalışmaları yaygınlaştırmak,
destek ve katkılarını artırmak.
Ulusal ve Uluslararası Eşgüdüm ve
İşbirliği:
İlgili ulusal ve uluslararası kurumlar ve
kuruluşlarla etkin iletişim ve eşgüdüm
sağlamak; uluslararası kuruluşlar, Sivil
Toplum Kuruluşları, TİKA vasıtasıyla
başta Afrika ülkeleri, Orta Doğu
ülkeleri ve EAGÜ olmak üzere
çölleşmeden etkilenen ülkeler ile etkin
işbirliği ve ortaklık yapmak, eşgüdüm
sağlamak.
No.
Tanımı
İşbirliği
Sorumlu/
yapacak. katkı
Hedef yıl Koordinator sağlayacak
Kuruluş
Periyod
kurumlar
Eylemin alındığı kaynak/referans doküman
1
2
3
4
ÇMUEP
(2005)
Antalya
Çalıştayı
BÇ
İD
5
10.
Kalkınma
planı.TAS
KÇG
6
GTHB
Strateji
planı
7
8
Gösterge tanımı
Birim
Arazi kullanım
planları
Sayı
2015-2018
GTHB
GTHB, ÇOB,
ÇŞB, Üniv.,
STK
X
Eğitilen kişi
Sayı
2015-2018
TEMA,
TTBD,
DKM
GGTHB. ÇOB.
ÇŞB
X
X
Miktar
1,1
STK ve üniversitelerin ilgili bölümleri ile birlikte yürüttüğü projeler ile örnek arazi kullanım planlarını
yapmak, devlet yetkilileri ve kurumlarla paylaşmaya devam etmek
1,2
STK’ların çölleşme ve arazi bozunumu konularında halkın eğitimi ve bilinçlendirilmesinde rol almalarının
sağlanması
1,3
Özel sektörün, faaliyet alanına Rio Sözleşmelerinin yükümlülüklerinden doğan gereklilikleri entegre
etmesi
Örnek uygulamalar
Sayı
2015-2018
TOBB
TUSİAD,
KOSGEB, STB
v.d.
1,4
Tarımsal atıkların (bitkisel ve hayvansal) biyokömüre dönüştürülerek değerlendirilmesi ve toprak karbon
stoğunun artırılmasına yönelik örnek uygulamalar yapmak.
Örnek uygulamalar
Sayı
2015-2018
TAGEM
GTHB, ÇŞB,
Üniv.
1,5
Üniversitelerin ilgili bölümlerde arazi bozunumu ve çölleşme konularında lisans ve lisansüstü
programlarının oluşturulması
Dersler, Tezler
Sayı
2015-2018
YÖK
Üniv.
1,6
Toprak varlığının korunması ve çölleşmeyle mücadele bilincini aşılayacak programların örgün ve yaygın
eğitim programlarında yer almasını sağlamaya yönelik olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı/CEM, Gıda
tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında işbirliği projesi hazırlamak ve
uygulamak
Eğitilmiş öğrenciler
Sayı
2015-2018
MEB
OSB, GTHB,
ÇŞB, STKlar
1,7
Hassas tarım tekniklerinin yaygınlaştırılması amacıyla çiftçi eğitimlerinin düzenlenmesi
Çiftçilere yönelik
seminerler
Sayı
2015-2018
GTHB
1,8
GTHB tarafından yürütülen çiftçilere yönelik yayım çalışmalarında çölleşme, arazi bozulumu, iklim
değişikliği ve biyolojik çeşitlilik konularına yer verilmesi.
Çiftçilere yönelik
seminerler
Sayı
2015-2018
GTHB
1,9
Su hasadı yöntemlerinin tanıtımı ve uygulanmasına yönelik eğitim programları düzenlenmesi
Sayı
2015-2018
GTHB
1,10
Verimli tarım alanlarının amaç dışı kullanımının önlenmesi için bilinçlendirme çalışmalarının yapılması
Çiftçilere yönelik
seminerler
Sağlanan eğitim ve
eğitilen çiftçi sayısı
Sayı
2015-2018
GTHB
1,11
Rio Sözleşmeleri bağlamında din görevlileri, askeri personel, çiftçiler, öğretmenler, muhtarların
bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi.
Eğitilmiş insan
Sayı
2015-2018
GTHB,
OSİB
ÇŞB, Üniv.,
TEMA, TTBD
X
1,12
Çölleşme ile mücadele konusunda Cuma hutbeleri verilmesi.
Cuma Hutbesi,Vaaz
Sayı
2015-2018
DİB
OSB, ÇŞB,
GTHB, STKlar
X
1,13
Hastalık ve zararlılarla mücadelede çevre dostu yöntemlerin geliştirilmesi ve kullanımlarının
yaygınlaştırılması için çiftçilerin eğitilmesi
Eğitilmiş çiftçi
Sayı
2015-2018
GTHB
STK,Üniv.
1,14
Tarımsal danışmanlık hizmeti alan işletme sayısının artırılması
İşletme sayısı
Sayı
2015-2018
GTHB
1,15
İklim değişikliği. çölleşme ve biyolojik çeşitlilikteki azalma konularında bilgilendirilme ve
bilinçlendirilme çalışmalarının yaygınlaştırılması
Doküman, sertifika
programları
Sayı
2015-2018
GTHB
OSB. DSİ
1,16
Meslek okullarında toprak ve su kaynaklarının kullanım ve korunmasına yönelik teknik eleman
yetiştirilmesi.
Yetişmiş teknik
eleman
sayı
2015-2018
MEB
GTHB. DSİ
1,17
İyi tarım uygulamaları ve organik tarım konularında çiftçilerin eğitilmesi ve teşvik edilmesi.
Eğitilmiş çiftçi
Sayı
2015-2018
GTHB
X
1,18
Meralardaki tahribatın azaltılması için en kısa zamanda sürü yönetim elemanı eğitimlerinin artırılması
Eğitilmiş çoban
Sayı
2015-2018
GTHB
X
1,19
Verimli tarım alanlarının amaç dışı kullanımının önlenmesi için bilinçlendirme çalışmalarının yapılması.
Eğitim seminerleri
Sayı
2015-2018
GTHB
2.1
Üç Rio sözleşmesi arasında ulusal eşgüdüm sağlanması için mevzuat oluşturulması.
(aynı zamanda Sonuç 3.3'ü desteklemektedir).
Mevzuat
Sayı
2015
ÇEM
2,2
Üç Rio Sözleşmesinin etkin uygulanması için bir koordinasyon kurulunun oluşturulması.
RİO Koordinasyon
kurulu
Sayı
2015
ÇEM
2,3
Tarımsal arazi kullanım planları ve diğer planların entegrasyonunun sağlanması / Tarım arazilerinin
kullanımında, sektörler arası planlamalara yönelik entegrasyonun sağlanması.
1
GTHB
OSİB. OGM.
Valilikler.
Ünv.ler
OSİB, OGM,
Valilikler.
Ünv.ler
DSİ, Valilikler,
Üniv.
Kuraklık EP UKEP
GAP EP
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ÇŞB, OSB, İB,
DSİ, TKGM,
HGK
9
X
2
Ulusal ve Uluslararası Eşgüdüm ve
İşbirliği:
İlgili ulusal ve uluslararası kurumlar ve
kuruluşlarla etkin iletişim ve eşgüdüm
sağlamak; uluslararası kuruluşlar, Sivil
Toplum Kuruluşları, TİKA vasıtasıyla
başta Afrika ülkeleri, Orta Doğu
ülkeleri ve EAGÜ olmak üzere
çölleşmeden etkilenen ülkeler ile etkin
işbirliği ve ortaklık yapmak, eşgüdüm
sağlamak.
2,4
Bölgesel ve kentsel planlamada doğal kaynakların ve çevrenin korunmasının göz önünde tutulması.
2,5
Çölleşmeyle mücadele için ikili, bölgesel ve küresel işbirliği anlaşmalarının yapılması.
2,6
2,7
Sayı
1
Proje faaliyetleri
gerçekleşme oranı
%
100,00
Ülkemizin taraf olduğu anlaşmalar çerçevesinde deneyimlerin paylaşılmasını sağlamak üzere “uzman
değişim programları” oluşturulması.
Uzman
Sayı
Uluslararası fon kaynaklarına erişimde istenen kalitede ve ayrıntıda projelerin ortaya çıkarılması için
uzmanların yetiştirilmesi
Eğitim materyalleri,
eğitim seminerleri,
uzman sayısı
2,9
Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Uygulamaları Projesi faaliyetlerini uygulamak.
2,10
2,11
Aşırı su kullanımı gerektirmeyen yem bitkisi yetiştiriciliğinin teşviki için kurumsal protokeller
imzalanması ve arttırılması
Çölleşme ile Mücadelenin ulusal, bölgesel kalkınma planları ve sektörel programlar içerisinde yer almasını
sağlamak.
GTHB, OSİB
X
X
Çölleşme İle
Mücadele Araştırma
ve Eğitim Merkezi
Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK/CICA) işbirliği ile Uluslararası Çölleşme
İle Mücadele Araştırma ve Eğitim Merkezi'ni Türkiye'de kurmak.
3,2
ÇŞB
GTHB stratejik planı ile çölleşme ile mücadele stratejisi ve eylem planı arasında eşgüdüm imkan ve
ihtiyaçlarını belirlemek, tarımsal eylem plan ve programlarının geliştirilmesi ve uygulamalarında dikkate
almak.
Çölleşme ile mücadelede ilgili bakanlıklar ile meslek örgütleri ve gönüllü kuruluşların işbirliğinin
kurumsallaştırılması, bu amaçla mevzuat düzenlemesi yapmak.
(aynı zamanda Sonuç 3.3'ü desteklemektedir ).
2,8
3,1
Mevzuat
düzenlemesi
2014-2018
GTHB
ÇEM
ÇEM
İlgili kamu
kurumları,
STKlar
ÇEM
Dışişleri
Bakanlığı,
AİGK/CICA
ÇEM
OGM. GTHB.
FAO
X
X
X
X
ÇŞB
KOSGEB,
Belediyeler,
X
Bankalar
Protokol
Sayı
Çölleşme ile
mücadelenin yer
aldığı planlar
Sayı
2015-2018
ÇEM
KB, GTHB,
ÇŞB, diğer
kamu kuruluşları
Yıllık uygulama
programında ÇM ile
ilgili tedbirler
Sayı
2015-2018
KB
ÇEM
BÜGEM
X
Doğal Kaynakların Korunması ve idaresi ile ilgili Yasa, Tüzük ve Yönetmeliklerin güncelleştirilmesi.
X
X
3,3
3
Politik Çerçeve: Çölleşme ile
mücadeleyi destekleyici siyasal ve
hukuksal ortamı hazırlamak.
Arazi kullanımı ve Toprak Koruma Kanununda ihtiyaç duyulan değişikliklerin yapılması
İkincil mevzuat
Sayı
3,4
Tarım arazilerinin korunması ile ilgili mevzuatla imarla ilgili mevzuat arasındaki çelişkilerin giderilerek
tarım arazilerinin yapılaşmaya açılmasının önlenmesi (6306 sayılı kanunun 5403 sayılı kanunla çelişen 9.
maddesi ile 6. maddenin 9. fıkrası uyumu)
İkincil mevzuat
Sayı
1
GTHB
ÇŞB
X
3,5
Mera arazilerinin korunması ile ilgili mevzuatla imarla ilgili mevzuat arasındaki çelişkilerin giderilerek
mera arazilerinin yapılaşmaya açılmasının önlenmesi (3194 sayılı imar kanununa 648 sayılı KHK ile
eklenen ek 4. maddenin 4342 sayılı kanuna uyumlu hale getirilmesi sağlanacaktır.
3194 sayılı imar kanununun 27. maddesi 648 sayılı kanunla değiştirilmiş olup madde revize edilecektir)
İkincil mevzuat
Sayı
1
GTHB
ÇŞB
X
3,6
Mutlak ve sulu tarım alanlarının amaç dışı kullanımının önlenmesine yönelik hukuksal ve kurumsal
düzenlemelerin revize edilmesi ve diğer teknik çalışmaların yapılması
GTHB
OSİB. İÖİ
X
3,7
Sürdürülebilir yaşam ilkesi doğrultusunda, su varlık ve kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi
temelinde Su Kanununun çıkarılması.
3,9
Yeraltı sulama kuyularının etkin denetiminin sağlanması için 167 sayılı Kanunun revizyonu
3,10
ÇED raporlarının ilgili yönetmelik esaslarına göre, gerekli titizlikle hazırlanması, denetlenmesi ve
uygulanması
3,11
UKB’nin en az yılda bir kez Bakan/Müsteşar başkanlığında toplanmasını sağlamak üzere gerekli mevzuat
düzenlemelerinin yapılması
Mevzuat
düzenlemesi
3,12
Toplulaştırma projelerinin sulama projeleri ile birlikte ve eş zamanlı olarak yürütülmesi
3,13
Tarımsal potansiyeli yüksek ovaların Bakanlar Kuurlu kararıyla koruma altına alınması
3,14
Toprak ve su kaynaklarının korunma ve sürdürülebilir kullanılmasının sağlanması ve çalışmaların havza
bazında ele alınması.
GTHB
Mevzuat
düzenlemesi
X
Kanun
Sayı
1
OSİB
GTHB, ÇŞB,
DSİ ve diğer
kurumlar
X
Kanun düzenlemesi
Sayı
1
DSİ
GTHB. TRGM
X
ÇŞB
İlgili Bakanlıklar
ÇEM
İlgili Bakanlıklar
Mevzuat
düzenlemesi
GTHB
OSB. DSİ
İlgili hukuki
düzenleme
GTHB
Sayı
1
2015
GTHB
X
X
X
X
X
X
X
4
Bilim ve Teknoloji, İzleme ve
Değerlendirme: Uluslararası, Ulusal ve
bölgesel ölçekte çölleşme ile mücadele ve
kuraklığın tesirlerini azaltma
konusunda araştırma, izleme ve
değerlendirme faaliyetleri yürüterek
bilgi ve veri üretmek ve paylaşmak.
3,15
Tarımsal amaçlı arazi kullanım plan ve projelerinin planlanması ve tarımsal desteklerin bu planlar
doğrultusunda yönlendirilmesi. (aynı zamanda Sonuç 6.2'ü desteklemektedir).
3,16
Çapraz uyum (cross compliance) tedbirinin uygulamaya konulması (üreticilerin destekleme ödemelerinden
tam olarak yararlanabilmeleri çevreyi ve toprağı korumaya yönelik bazı gereklilikleri yerine getirmeleri
şartına bağlı olması). (aynı zamanda Sonuç 6.2'ü desteklemektedir).
3,17
Kadastro çalışmalarında bozkır alanlarının belirlenmesinde, kolaylaştırıcı tanımlamaların
yapılması
4,1
Tarımsal bilgi sistemi geliştirilerek elde edilen verilere, karar verici ve kullanıcıların kolayca erişiminin
sağlanması
4,2
Mera Bilgi Sistemi’nin (MERBİS) tamamlanması
4,4
Rio Sözleşmelerinin esaslarını dikkate alarak, her tematik alan için ve üç tematik alanın ortak
çalışmalarına yönelik veri toplama standartlarının belirlenmesi
4,5
İklim değişikliliğinin tarım arazileri üzerindeki olası etkilerini tahmin etmek ve buna dayalı tedbirleri
önerme amaçlı kapsamlı araştırma projeleri yürütmek.
4,6
Toprakta tutulan karbon stok miktarının örnekleme yöntemi ile belirlenmesi
4,7
Üniversitelerin ve araştırma merkezlerinin arazi bozunumu ve çölleşmeyle mücadele konularında
araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitelerinin güçlendirilmesi, yeni araştırma merkezlerinin kurulması
4,8
Tarımsal Kuraklık Eylem Planı çerçevesinde Kuraklık Risk Tahmini ve Kriz Yönetim çalışmalarının
yürütülmesi
4,9
4,10
5
Yönetsel Yapılanma ve Kurumsal
Kapasite
Geliştirme:
Kamu ve kamu dışı kurumların
etkinliğini artırmak için gereken
kapasite geliştirme ihtiyaçlarını tespit
etmek ve gidermek, bu maksatla Ulusal
Kapasite Eylem Planını (UKEP) hayata
geçirmek.
Tarımsal kuraklık riski bulunan bölgelerdeki gölet ve barajlardan öncelikli olanların yapımının
tamamlanması
Bozkır alanlarının, bu alanlar içinde biyolojik çeşitlilik için özel değeri olan ve / veya tehdit altında olan
özel alanların belirlenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) kullanılarak haritalara işlenmesi
Tarımsal üretim
planları, İlgili
hukuki düzenleme
GTHB
MB. KB. EB.
HM. DSİ.
Valilikler
X
X
X
TARBİL
2015-2018
Tamamlanmış
MERBİS
X
GTHB
OSİB. Valilikler
X
X
Araştırma projeleri
Sayı
2015-2018
Toprakta tutulan
karbon miktarı
Sayı
2015-2018
Araştırma TÜBİTAK,GTH
B,OSİB,ÇŞB
kurumları
GTHB
ÇŞB. OSİB
İDKK üyeleri.
Ar-Ge
TÜBİTAK desteği sağlayan
diğer
kuruluşlar
Araştırma
merkezleri
X
x
X
X
X
Gölet, Baraj
Sayı
Tam ve güncel
veritabanı
2014-2017
DSİ
GTHB
2015-2018
GTHB
OSİB, ÇŞB,
4,11
Mevcut ve planlanan tüm tarım envanterlerini içeren ”Tarım Bilgi Sistemi”nin tamamlanması.
Tam ve güncel
veritabanı
GTHB
4,12
Az işlemeli ve toprak işlemesiz tarımda kullanılan teknik teçhizatın yaygınlaştırılması, Ar-Ge
çalışmalarının artırılması
Doğal kaynak
yönetiminde
iyileştirmeler
GTHB
Tüm
bakanlıklar.
Mahalli
İdareler.
STK’lar
Valilikler.
Ünv.ler. ZMO
4,13
Bozkır ekosistemlerinde korunması gereken türlerin ne kadarının mevcut koruma alanlarında bulunduğu
yeni koruma alanlarına ihtiyaç olup olmadığının bilimsel verilerin ışığı altında belirlenmesi
Korunan alan
GTHB
OSB
5,1
GTHB bünyesinde, basınçlı sulamanın yaygınlaştırılmasına yönelik hizmetlerin yürütülebileceği bir
yapının oluşturulması
5,2
Ulusal Toprak Enstitüsü kurulması
5,3
X
X
x
X
X
X
Toprak Enstitüsü
Sayı
1
2015-2016
GTHB
Toprak Koruma Kurullarının yapısı ve çalışma sisteminin eşit temsiliyete imkan verecek şekilde
iyileştirilmesi.
İlgili hukuki
düzenleme
Sayı
1
2015
GTHB
5,4
Çölleşme ve arazi bozunumu konusunda kurumsal kapasite gelişiminde üniversitelerle işbirliği yapılması.
Eğitilen kişi
Sayı
5,5
Toprak veri tabanının hazırlanması konusunda personel kapasitesinin artırılması
Eğitilen kişi
Sayı
5,6
Basınçlı sulama sisteminin yaygınlaştırılması için sulama birlikleri ve sulama kooperatifi üyelerinin
eğitilmesi
5,7
AB standartları düzeyinde ve Coğrafi Bilgi Sistemleri temelinde ulusal tarım envanterinin çıkartılması ve
paylaşılmasına yönelik altyapının kurulması.
5,8
Basınçlı sulama sisteminin yaygınlaştırılması için sulama birlikleri ve sulama kooperatifi üyelerinin
eğitilmesi suretiyle kapasitelerinin geliştirilmesi.
6,1
Üreticilerin, çevreye duyarlı tarımsal üretim yöntemleri ile üretim yapmaları için eğitim, teşvik ve
destekleme sistemlerinin geliştirilmesi IPARD
ÇEM
2015-2018
Eğitim seminerleri
Tarım envanteri
Eğitim seminerleri
2015-2018
X
X
GTHB, Üniv.
GTHB
GTHB
Sayı
ÇŞB. OSB. İB.
DSİ. TKGM
X
X
DSİ. Valilikler.
Su
Kullanıcı
Teşkilatlar
X
GTHB
GTHB
X
DSİ. Valilikler.
Su
Kullanıcı
Teşkilatlar
X
X
Mera hayvancılığının yaygınlaştırılması için gerekli destek programın oluşturulması
6,3
Çölleşme kriterlerine hizmet edecek gerekli parametrelerin toprak laboratuvarında ölçümünün
desteklenmesi.
Bütçe tahsisi
6,4
Tarımda uygulanan organik maddelerin kimyasal gübreler gibi desteklenmesi
Bütçe tahsisi
6,5
Damlama ve yağmurlama sulama sistemlerinin hibe ve kredi ile teşvik edilmesi
6,6
6
Finansman: Finansal ve teknolojik
kaynakların etkinliğini ve verimini
artırmak ve yönlendirmek için gereken
ulusal ve uluslararası eşgüdümü
sağlamak.
Sürdürülebilir mera
yönetimine ilişkin
periyodik yayınlar
6,2
Tarla içi sulamalarda basınçlı sistemlere geçiş için %50 hibe ve faizsiz kredi şeklinde teşvikler verilmesi
6,7
Tarla İçi Sulama Sistemlerinin Modernizasyonu" için tarımsal destek programının genişletilmesi
6,8
Tarımsal arazi kullanım planının hazırlanabilmesi için gerekli finansmanın karşılanması.
6,9
6,10
Kuraklık ve tuzluluğa dayanıklı bitkilerin belirlenmesine yönelik araştırma ve uygulama projelerinin
desteklenmesi.
Tarımsal üretimde toprak ve su korumalı sistemlerin desteklenmesi
Hibe ve destek alan
çiftçi
Hibe ve destek alan
çiftçi
GTHB
Sayı
Sayı
2015-2018
GTHB
2015-2018
GTHB
2014-2017
2015-2018
Bütçe tahsisi
GTHB
GTHB
OGM. DSİ.
Valilikler.
Su Kullanıcı
Teşkilatlar.
Ziraat Bankası
Sayı
2015-2018
GTHB
2015-2018
GTHB
2015-2018
GTHB
6,13
Kuraklığa dayanıklı, suyu ekonomik kullanacak, az su ile yetinecek bitkilerin teşvik edilmesi.
6,14
Toprak muhafazalı tarımın (münavebeli tarım ve nadas) teşvik edilmesi.
6,15
İç İşleri Bakanlığı tarafından STK'lara verilen proje desteklerinde arazi bozunumu ve çölleşme
konularında çağrıya çıkılıması
Projeler
6,16
Tarım üreticilerini destekleme faaliyetlerinin (tarım havzaları üretim ve destekleme dâhil) iklim
değişikliğinin etkileri dikkate alınarak uygulanması
Bütçe tahsisi
6,17
Bozkır ekosistemlerinin sürdürülebilir kullanımını teşvik eden ekonomik tedbirlerin belirlenmesi
ve uygulanması
7,1
Çölleşme haritasının/haritalarının hazırlanması
Çölleşme haritası
Sayı
1
?
ÇEM
7,2
Ülke bölge ve havza ölçeğinde erozyona duyarlı alanların tespit edilerek erozyon risk haritalarının
çıkarılması
Erozyon haritası
Sayı
1
2014-2015
ÇEM
7,3
Çölleşme kriter ve göstergelerinin belirlenerek izleme sisteminin kurulması
Sayı
1
2014-2015
ÇEM
7,4
Toprak nemi ölçüm rasat istasyonlarının yaygınlaştırılması
Tam ve güncel
veritabanı
Nem ölçüm rasat
istasyonu
7,5
Su hasadı, teknik ve teknolojilerinin geliştirilmesi
7,6
Tuzluluk ve sodyumluluğun izlenmesi.
7,7
Tarım alanlarındaki değişikliklerin arazi kullanım sınıflarına uygun olarak tespiti ve izlenmesi
(Uluslararası standartlara uygun kapsamlı) Tarımsal Arazi Kullanım Planlamalarının yaygınlaştırılması
7,11
Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmalarına sosyoekonomik faktörler de dikkate alınarak
devam edilmesi
7,12
7,13
Toprak ve arazi varlıklarının belirlenmesi, arazinin tüm özellik ve yeteneklerinin tanımlanması,
uluslararası standartlara (FAO/USDA) uygunluk sağlayacak şekilde sınıflandırılması, veri tabanının
oluşturulması, toprak ve yorumlama haritalarının hazırlanması. /DETAYLI TOPRAK ETÜTLERİNİN
YAPILMASI
Arazi Parsel Tanımlama Sistemi (LPIS). Entegre İdare Kontrol Sistemi (IACS) ve Tarımsal İzleme ve
Bilgi Sistemi (TARBİL) çalışmaları sonunda parsellerin kayıt altına alınması ve tanımlanması
X
Sayı
GTHB
2015-2018
İB
X
X
X
Valilikler, STK,
Ünv.
X
2015-2018
X
Sayı
Arazi kullanım
milyon ha
değişiklikleri
izlenen alan miktarı
Veri tabanı
Sayı
Planlanmış tarım
bin ha
arazisi
Toprak
verimliliğinde artış,
milyon ha
arazi
toplulaştırmalarına
ilişkin kayıtlar
OSB. GTHB.
DSİ. ÇŞB
OSB. GTHB.
DSİ. ÇŞB
TÜBİTAK
BİLGEM
X
x
X
x
Üniversiteler,TA
PGEM
Üniversiteler,TA
PGEM
x
2015-2018
GTHB
2015-2017
TRGM
2015-2018
GTHB
20000
2014-2017
TRGM
4000
2014-2017
TRGM
MB, TKGM,
DSİ, Valilikler
X
x
x
x
0,96
X
x
2015-2018
GTHB
İzlenen alan
X
2015-2018
Sayı
X
X
X
Sayı
X
X
X
En az 5 yıllık bir dönem için, çevreyle dost tarımsal uygulamalar yapacağını taahhüt eden çiftçilere ek
masraflarını karşılamak için geri ödeme ve teşvik verilmesi
7,10
X
X
ÖİGS, T.C.
Ziraat
Bankası,
Çiftçiler
6,11
Tarım Havzaları Üretim Modelinin tüm illerde tamamlanması
OSB, ÇŞB
2015-2018
Bütçe tahsisi
Teşvik verilen çiftçi
sayısı
X
X
Tarla içi
sulamalarında
basınçlı sulama
sistemleri
yatırımları.
Desteklenen projeler
OSİB. OGM.
Valilikler
x
OSİB, ÇŞB,
TÜİK
X
X
X
X
Tanımlanan ve
sınıflanan alan
bin ha
4000
2014-2017
TRGM
ÇŞB. OSİB.
Valilikler.
Ünv.ler
Parsellerle ilgili
CBS
%
400
2014-2017
TRGM
ÇŞB. TKGM.
Valilikler
X
X
X
x
X
x
X
x
X
X
X
X
X
7
Sürdürülebilir Arazi Yönetimi:
Etkilenen araziler ve ekosistemlere yönelik
koruma tedbirleri ve iyileştirme
uygulamalarını tespit etmek ve
sürdürülebilir yönetim mekanizmaları
aracılığıyla hayata geçirmek.
7,14
Tarımsal arazi parsel büyüklüklerinin belirlenmesi/ Tarım alanlarındaki optimum parsel büyüklülerinin
ekolojik tarım bölgelerine göre belirlenmesi.
Veri tabanı
7,15
Ülkesel düzeyde Toprak Koruma ve Arazi İyileştirme Eylem Planlarının yapılması
Eylem planı
Sayı
7,16
Sorunlu tarım arazilerinin tespiti ve bu alanlarda arazi ıslah çalışmalarına devam edilmesi (AB ile uyumlu
1 hektardan daha büyük yeni kullanımları içeren güncelleme tamamlandımı?)
Tespit ve ıslah
edilmiş sorunlu
tarım arazisi
bin ha
7,17
Havzalar itibariyle ıslaha muhtaç drenaj bozukluğu, tuzluluk, sodyumluluk sorunu olan alanları
belirlemek
Veri tabanı
7,18
Tarım Havzaları Üretim Modelinin tüm illerde tamamlanması
Veri tabanı
7,19
AB standartları düzeyinde ve Coğrafi Bilgi Sistemleri temelinde ulusal tarım envanterinin çıkartılması ve
paylaşılmasına yönelik altyapının kurulması.
Tarım envanteri
7,22
Çiftlik gübresi ve organik atıkların değerlendirilmesi; organik atık kullanılan tarım alanlarının
belirlenmesi.
7,23
7,24
GTHB
2015-2018
GTHB
Sayı
2015-2018
GTHB
X
Sayı
2015-2018
GTHB
X
OSİB
X
X
2015-2018
Bitki koruma ürünü
Gübre
GTHB
GKGM
BÜGEM
Tarım topraklarının noktasal, bölgesel ve ülkesel düzeyde verimlilik durumları ve potansiyel toksik
element içeriklerinin belirlenmesi
GTHB
7,26
Yer altı sularında tuzlanma ve kirliliğinin önlenmesi. Nitrat direktifi!
GTHB
7,27
Ana ve tali kanallarda (tarla içi) kapalı sisteme geçiş çalışmalarının tamamlanması
Sayı
Kapalı boru sistemleri
Hukuki
düzenlemenin
Resmi Gazete’de
yayımlanması.
Teknik kılavuzlar
7,28
Su ücretlerinin alan bazında değil hacimsel esasa göre düzenlenmesi için gerekli hukuki ve teknik
düzenlemelerin yapılması
7,29
Sulamada tasarruf sağlayacak ve toprağı koruyacak yağmurlama ve damlama sulama gibi modern sulama
sistemlerinin artırılması
7,30
Sorunlu tarım arazilerinde kapalı drenaj uygulanmasıyla taban suyu seviyelerinin bitki kök bölgesinin
altına indirilmesi
7,31
Sulamadan kaynaklanan drenaj ve atık suların tekrar sulama amacıyla kullanılması
7,32
Ülke genelinde koşulların uygun olduğu alanlarda tarımsal teraslama çalışmalarının hızlandırılması.
Teras
Sayı
7,33
Meraları kayıt altına almak, verimliliğini artırmak, hayvancılığın hizmetine sunmak, tarımsal kaynak
olarak sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla mera, yaylak ve kışlakların tahsislerinin tamamlanması
Tahsis edilen mera
bin dekar
7,34
Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması (ÇATAK) programının yaygınlaştırılması
Proje faaliyetleri
gerçekleşme oranı
bin kişi
7,35
Tarım ve mera alanlarında mekanik rüzgar erozyon kontrolü yöntemleri, uzun dönemde ise biyolojik
önlemler ve rüzgar perdeleri oluşturulması
7,36
Anız ve diğer ürün atıklarının yakılmasının etkin bir şekilde denetimi, önlenmesi ve anız üzerine sürüm
tekniklerinin teşvik edilmesi
Organik (ekolojik- biyolojik) tarım ile iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması
X
TRGM
Tıbbi ve aromatik bitkilerin kültürlerinin geliştirilmesi.
Gübre ve bitki koruma ürünlerinin kullanımının denetlenmesi
X
2015-2018
7,25
7,37
7 Amaç
X
Sayı
Modern sulama
Bin hektar
sistemi kurulan alan
Islah edilen arazi
miktarı
bin ha
2015-2018 GTHB, DSİ
1
2015
DSİ
20
2014-2015
TRGM
265,90
2014-2017
TRGM
X
X
X
DSİ:
TKGM:
GTHB:
KB:
MEB:
OGM:
HGK
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Gıda. Tarım. Hayvancılık Bakanlığı
Kalkınma Bakanlığı
Milli eğitim Bakanlığı
Orman Genel Müdürlüğü
Harita Genel Komutanlığı
STK: Sivil toplum kuruluşu
X
X
Üniv..
TÜBİTAK
X
X
Valilikler
X
X
X
GTHB. İÖİ. Su
Kullanıcı
Teşkilatlar.
Ziraat
Bankası.
Kooperatifler
x
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2014-2017
1400,00 2014-2017
2100
2014-2017
GTHB
İl Özel İdareleri
BÜGEM
BÜGEM
X
X
KB. MB. EB.
GB. EB. GTB
X
X
X
Değerlendirme ve
araştırma raporları
Organik üretim
yapan müteşebbis
sayısı
İyi tarım
uygulamaları
gerçekleştiren
üretici sayısı
Sayı
bin kişi
211,50
GTHB
Valilikler,Üniv.,
STK
BÜGEM
GTHB
X
x
X
2014-2017
bin kişi
13800
BÜGEM
GTHB
122
DKMP: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
X
Ekonomi Bakanlığı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı
BTSB
TASKÇG: Tarım arazilerinin sürdürülebilir kullanımı çalışma grubu
TAPGEM : Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
EB:
GTB
EP:
Eylem Planı
TASKÇGB:10. Kalkınma Planı Tarım Arazilerinin Sürdürülebilir Kullanımı Çalışma Grubu
Ulusal Kapasite Eylem Planı
UKEP:
MB
Maliye Bakanlığı
X
X
Download

Tarım Tematik Eylemler - Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel