T.C.
ADANA
1. ICRA DAIRESI
2011/2 iFLAS
TASINMAZIN A£IK ARTIRMAILANI
Satilmasma karar verilen tasmmazin cinsi, niteligi, kiymeti, adedi, bnemli ozellikleri:
1 NO'LU TASINMAZIN
Ozellikleri
: Adana Hi, Yuregir Il9esi, Yenikby kbyiinde kain ve tapunun 274 Parsel
numarasmda kayith bulunan 3.496 m2 miktarmdaki tasmmazin tamami. Tasmmaz Yuregir il9e ve Adana il
merkezinden 25-30 km mesafededir. Tasmmaz Yuregir ovasmda aktif tanm yapilan bblgede bulunmaktadir.
Kby merkezinin 3 km giineyinde bulunan kanal ve uzerindeki kopriinun 60 m batisinda bulunan tasmmaz
tarla vasfmda olup, duz sulu mutlak tarim arazileri ve Aliiviyal, derin bunyeli organik maddece zengin,
bolgeye uygun her tiirlii iiriinun yetistirilebilecegi, killi tmli yapida toprak bzelliklerine sahiptir.
Imar Durumu
:Yuregir Belediyesi Imar ve Sehircilik Miidiirlugiiniin yazismda parseller,
"kadastro parsel durumunda olup, 1/5000 bl9ekli nazim imar plam ve 1/1000 bl9ekli uygulama imar
plam smirlan dismda bulunmaktadir".
Kiymeti
: 36.358,00 TL (Adana 4.icra Hukuk Mahkemesinin 26.12.2013 tarih 2013/379 E.
2013/615 K. Sayih ilami ile kesindir.)
KDVOrani
:%18
1. Sati^Giinii
: 21/11/2014 giinu 14:00-14:10 arasi
2. Satiji Gumi
: 19/12/2014 gumi 14:00 -14:10 arasi
Sati$ Yeri
: ADLIYE SARAYI EK-2 HIZMET BINASI ASMA KAT 107/A NOLU IHALE ODASI
2 NO'LU TASINMAZIN
Ozellikleri
: Adana Ili, Yuregir Il9esi, Yenikby kbyunde kain ve tapunun 378 Parsel
numarasmda kayith bulunan 6.509 m2 miktarmdaki tasmmazin tamami. Tasmmaz Yuregir il9e ve Adana il
merkezinden 25-30 km mesafededir. Tasmmaz Yuregir ovasmda aktif tanm yapilan bolgede bulunmaktadir.
Kby merkezinin 3 km giineyinde bulunan kana! ve uzerindeki kopriinun 60 m batisinda bulunan tasmmaz
tarla vasfmda olup, duz sulu mutlak tarim arazileri ve Aluviyal, derin bunyeli organik maddece zengin,
bolgeye uygun her tiirlu uriinun yetistirilebilecegi, killi tmli yapida toprak bzelliklerine sahiptir.
imar Durumu
: Yuregir Belediyesi Imar ve Sehircilik Mudiirliigunun yazismda parseller,
"kadastro parsel durumunda olup, 1/5000 6l9ekli nazim imar plam ve 1/1000 blcekli uygulama imar plam
smirlan dismda bulunmaktadir".
Kiymeti
: 67.694,00 TL (Adana 4Jcra Hukuk Mahkemesinin 26.12.2013 tarih 2013/379 E.
2013/615 K. Sayih ilami ile kesindir.)
KDVOrani
: %18
1. Satij, Giinii
: 21/11/2014 gunu 14:20 - 14:30 arasi
2. Sati$ Gunu
: 19/12/2014 giinu 14:20 - 14:30 arasi
Sati? Yeri
: ADLIYE SARAYI EK-2 HIZMET BINASI ASMA KAT 107/A NOLU IHALE ODASI
3 NO'LU TASINMAZIN
Ozellikleri
: Adana Ili, Seyhan Ilcesi, Kurtulu? Mahallesinde kain ve tapunun 1559 Ada 923
Parselde 5/1184 arsa payh 31 nolu bagimsiz bblum numarasmda kayith bulunan 35 m2 miktanndaki
tasmmazm tamami. Tasmmaz Kurtulu? Mahallesi 64009 sokak uzerindeki Kismet Apartmam bodrum
katmda bulunan depo niteligindcdir. Tasmmaz sehir merkezinde olup ticari ve konut ozelligi olan bblge
i9erisindedir. Tajnnmazm bati cephesinde 100 in mesafede Alparslan Tiirke? Bui van, dogu cephesinde
Ziyapasa Bulvari, 175 m mesafededir. Tasmmaz imar plam i9erisinde, Belediye hudutlari dahilinde olup
turn Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadir. Yol, ipme suyu, temizlik, pop toplama, ulasim,
kanalizasyon, aydmlatma, elektrik, semt pazari hizmetlerinden faydalanmaktadir.Tasmmaz her turlii
esnaflann bulundugu bolgededir. Tasmmaz Kismet Apartmam bodrum katmda olup, depo vasfmdadir.
Kismet Apartmam betonarme-karkas yapi tarsi ile insa edilmistir. IV. Smif A grubu yapi smifindadir.
Tasmmazm ipi disi sivah ve boyah olup, iizeri kirep badanahdir. Zemin karo-mozaik ile kaphdir. Giris
kapisi demir kapih,uzeri antipas boya ile boyahdir.
Imar Durumu
: Seyhan Belediyesi Emlak ve Istimlak Mudurlugunun yazisinda parsel, "E=2,40
yogunluklu merkezi is alam (0,60) olarak ayrilan alan ipinde bulundugu, Adana 2Jdare Mahkemesinin
2011/678 E.,201 l/l 978 K. plan iptali, 2010/9 E. Yurutmeyi durdurma karan verildigi gorulmustur.
Kiymeti
: 42.000,00 TL (Adana 4.1cra Hukuk Mahkemesinin 26.12.2013 tarih 2013/379 E.
2013/615 K. Sayih ilami ile kesindir.)
KDVOrani
:%18
1. Sati$ Gunu
: 21/11/2014 gunu 14:40 - 14:50 arasi
2. Sati$ Gunu
: 19/12/2014 gunu 14:40 -14:50 arasi
Satiji Yeri
: ADLIYE SARAYI EK-2 HIZMET BINASI ASMA KAT 107/A NOLU IHALE ODASI
4 NO'LU TASINMAZIN
Ozellikleri
: Adana Ili, Seyhan llpesi, Kurtulus Mahallesinde kain vetapunun 1559 Ada 923
Parselde 6/1184 arsa payh 32 nolu bagimsiz bolum numarasinda kayith bulunan 50 m2 miktanndaki
tasmmazin tamami. Tasmmaz Kurtulus Mahallesi 64009 sokak uzerindeki Kismet Apartmam bodrum
katmda bulunan depo niteligindedir. Tasmmaz sehir merkezinde olup ticari ve konut ozelHgi olan bolge
iperisindedir. Tasmmazin bati cephesinde 100 m rnesafede Alparslan Tiirkes Bulvan, dogu cephesinde
Ziyapasa Bulvan, 175 m mesafededir. Tasmmaz imar plam iperisinde, Belediye hudutlan dahilinde olup
turn Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadir. Yol, ipme suyu, temizlik, pop toplama, ulasim,
kanalizasyon, aydmlatma, elektrik, semt pazari hizmetlerinden faydalanmaktadir. Tasmmaz her tiirlii
esnaflarm bulundugu bolgededir. Tasmmaz Kismet Apartmam bodrum katmda olup, depo vasfmdadir.
Kismet Apartmam betonarme-karkas yapi tarsi ile insa edilmistir. IV. Smif A grubu yapi smifindadir.
Tasmmazin ipi disi sivah ve boyah olup, uzeri kirep badanahdir. Zemin karo-mozaik ile kaphdir. Giris
kapisi demir kapih,uzeri antipas boya ile boyahdir.
Imar Durumu
: Seyhan Belediyesi Emlak ve Istimlak Mudurliigunun yazisinda parsel, "E=2,40
yogunluklu merkezi is alam (0,60) olarak aynlan alan icinde bulundugu, Adana 2Jdare Mahkemesinin
2011/678 E.,2011/1978 K. plan iptali, 2010/9 E. Yurutmeyi durdurma karan verildigi gorulmustur.
Kiymeti
: 60.000,00 TL (Adana 4.icra Hukuk Mahkemesinin 26.12.2013 tarih 2013/379 E.
2013/615 K. Sayih ilami ile kesindir.)
KDVOrani
:%18
1. Sati$ Gunu
: 21/11/2014 gunu 15:00 - 15:10 arasi
2. Satis Gunu
: 19/12/2014 giinii 15:00 -15:10 arasi
Satis Yeri
: ADLIYE SARAYI EK-2 HIZMET BINASI ASMA KAT 107/A NOLU IHALE ODASI
b - .___^,
_ _ _ _ __„_,
>..______-.
b_>«____^_ n _,—,
._«______>....———,,
1
,-,--^,^,,-,-.-",„„„„„_____
Satis sartlan :
1- Ihale apik artirma suretiyle yapilacaktir. Birinci artirmamn yirmi giin oncesinden, artirma
tarihinden onceki giin sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir.
Bu artirmada tahmin edilen degerin %50 sini ve riichanh alacakhlar varsa alacaklan toplammi ve satis
giderlerini gepmek sarti ile ihale olunur. Birinci artirmada istekli bulunmadigi takdirde elektronik ortamda
birinci artirmadan sonraki besinci gunden, ikinci artirma gununden onceki giin sonuna kadar elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artirmada da malm tahmin edilen degerin %50 sini, riichanh alacakhlar
varsa alacaklan toplammi ve satis giderlerini gepmesi sartiyla en pok artirana ihale olunur. Boyle fazla
bedelle ahci pikmazsa satis talebi diisecektir.
2- Artirmaya istirak edeceklerin, tahmin edilen degerin % 20'si oranmda pey akpesi veya bu miktar
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazimdir. Satis pesin para iledir, ahci isteginde (10) gunii
gepmemek uzere sure verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harci ile teslim masraflan aliciya aittir.
dlKm.126')
(*) llgililer tabirine irtifak hakki sahipleri de dahildir.
Tellaliye resmi, tasmmazin aynmdan dogan vergiler satis bedelinden odenir.
3- Ipotek sahibi alacakhlarla diger ilgilerin(*) bu gayrimenkul iizerlndeki haklarmi ozellikle faiz
ve giderlere dair olan iddialanm dayanagl belgeler ile (15) gun ifinde dairemize bildirmeleri lazimdir; aksi
takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadik?a paylasmadan harip birakilacaktir.
4- Satis bedeli hemen veya verilen miihlet icinde odenmezse Icra ve Iflas Kanununun 133 iincii
maddesi geregince ihale feshedilir. Ihaleye katihp daha sonra ihale bedelini yatirmamak sureti ile ihalenin
feshine sebep olan turn ahcilar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasmdaki farktan ve
diger zararlardan ve aynca temerriit faizinden miiteselsilen mesul olacaklardlr. Ihale farki ve temerriit faizi
ayrica hiikrne hacet kalmaksizm dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa oncelikle teminat bedelinden
ahnacaktir.
5- §armame, ilan tarihinden itibaren herkesin gorebilmesi ipin dairede afik olup gideri verildigi
takdirde isteyen ahciya bir ornegi gonderilebilir.
6- Satisa istirak edenlerin sartnameyi gbrmus ve munderecatmi kabul etmis sayilacaklan, baskaca
bilgi almak isteyenlerin 2011/2 Iflas sayih dosya numarasiyla miidurlugumuze basvurmalan ilan
olunur.01/10/2014
SifnATiLAf* ,. .''' j/idujj^rcttrneisi
22742:, .
t
T
if f" '
fllKm.126)
(*) llgililer tabirine irtifak hakki sahipleri de dahildir.
Download

ADANA 1. ICRA DAIRESI 2011/2 iFLAS TASINMAZIN A£IK