AYNUR ERMAN
Ersan Madeni Eşya San.
Genel Müdürü
Serbest bölgede faaliyet gösteren bir
firma olarak üretim yapmak için bu
bölgeyi neden tercih ettiniz?
Satışlarımızın yüzde 95’inin yurt dışına
olması Serbest Bölge’yi tercih etmemizin en önemli nedenidir.
ne, serbest bölgeden Türkiye’ye satılan
mallar ise ithalat rejimine tabi olup,
serbest bölge kullanıcıları Türkiye’den
ihraç fiyatına KDV’siz mal ve hizmet
satın alabilirler. Diğer taraftan, serbest
bölge ile diğer ülkeler ve diğer serbest
bölgeler arasında dış ticaret rejimi hükümleri uygulanmaz. Ayrıca, bölgelerde
sarf malzemelerinin en kısa sürede
teminini sağlayabilmek amacıyla bedeli 5000 ABD Doları veya karşılığı Yeni
Türk Lirası’nı geçmeyen Türkiye mahreçli mallar, isteğe bağlı olarak ihracat
işlemine tabi tutulmayabilir.
Bölgenin firmanıza sunduğu ne gibi
artıları var?
Serbest Bölge’nin firmamıza sunduğu
avantajlardan en önemlisi alım-satım
stok değerleme ve muhasebeleştirme
işlemleri konvertibi dövizlerle yapıldığı
için bizim gibi serbest bölgede faaliyette bulunan firmalar enflasyondan
olumsuz etkilenmezler. Ayrıca diğer Serbest Bölge gümrük hattı dışı saönemli avanyıldığından,
“TÜRKİYE’DEN SERBEST
tajı
serbest
tüm
mallar
bölgeler
ile BÖLGEYE SATILAN MALLAR Gümrük VergiTürkiye’nin
si, KDV, Kota
diğer
yerleri İHRACAT REJİMİNE, SERBEST k ı s ı t l a m a l a arasında yarından muaf
BÖLGEDEN TÜRKİYE’YE
pılan ticarette
olarak işlem
SATILAN MALLAR İSE
dış ticaret regörüyor.
Bu
jimi hükümleri
konu hakkınİTHALAT REJİMİNE
uygulanmasıdaki düşünceTABİ OLUP, SERBEST
dır. Başka bir
lerinizi alabiBÖLGE KULLANICILARI
deyişle,
Türlir miyiz?
kiye’den serSerbest bölTÜRKİYE’DEN İHRAÇ
best bölgeye
gedeki bütün
satılan mallar FİYATINA KDV’SİZ MAL VE f i r m a l a r d a
ihracat rejimi- HİZMET SATIN ALABİLİRLER. olduğu
gibi
firmamız Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi’nden muaftır. Bölgeye aldığımız
mallar için KDV ödemiyoruz. Üretimimizin yüzde 85’i ve fazlasını ihraç eden
firmamız personel maaşlarındaki muhtasardan da muaftır. Elde etmiş olduğumuz karları yurt içine ve yurt dışına
transfer edebiliyoruz. Yine her türlü alt
yapı hizmetleri(elektrik, su, doğal gaz )
KDV’siz olarak firmalara sunulur. Bunlar gibi birçok avantajları vardır.
Birçok vergiden muaf, ayrıcalıklara
sahip böyle bir bölgede yer almak yıllık kazancınızı nasıl etkiliyor?
Serbest bölgede faaliyette bulunmamız firmamızın yıllık kazancını olumlu
etkilemektedir. Kurumlar Vergisi’nden
muaf olmamız, stopaj ödemememiz kazancımızı yukarılara çekmektedir.
Serbest Bölge’nin ileride sahip olacağı konum hakkında neler düşünüyorsunuz?
Serbest bölgelerin şu anda konum itibariyle çok iyi anlaşıldığını aslında söyleyemeyiz. Buraya firmalar geldikçe,
firma sayıları arttıkça daha iyi anlaşılacağını düşünüyoruz ve ileride çok daha
fazla tercih edilen bir konuma sahip
olacağı kanaatindeyiz.
www.youngbusiness.com | 83
Download

AYNUR ERMAN - Young Business