www.ced.org.tr @CEDistanbul ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDAKİ YENİ YÖNETMELİĞE DAİR PRATİK BİLGİLER A-­‐ YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRMEDEN ÖNCE (ECZANESİ OLMAYANLAR İÇİN) (12.04.2014’DEN ÖNCE) a) Açılış Başvurusunda Bulunan Eczaneler: Eski yönetmelik hükümlerine tabidirler * Nüfus kriterinden muaf olur * Yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi istenmez Bu grup eczaneler açıldıktan sonraki nakil işlemlerinde * Nüfus kriterinden muaf olur * Yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi istenir Devir İşlemlerinde * Nüfus kriterinden muaf olur * Yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi istenmez B-­‐ YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİKTEN SONRA (ECZANESİ OLMAYANLAR İÇİN) (12.04.2014’DEN SONRA) a) İlk Açılışta * Nüfus kriterinden muaf olur * Yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi istenir Bu grup eczanelerin açıldıktan sonraki nakil ve devir işlemlerinde * Nüfus kriterinden muaf olur * Yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi istenir C-­‐ YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRMEDEN ÖNCE (ECZANESİ OLANLAR İÇİN) (12.04.2014’DEN ÖNCE) a) Kapanış Başvurusunda Bulunan Eczaneler * Eski yönetmeliğe göre kapanış işlemi yapılır b) Nakil Başvurusu Varsa * Nüfus kriterinden muaf olur * Yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi istenmez c) Devir Başvurusu Varsa * Nüfus kriterinden muaf olur * Yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi istenmez 1 www.ced.org.tr @CEDistanbul Bu grup eczaneler (12.04.2014’den sonra) Yeni açılışta * Nüfus kriterinden muaf olur * Yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi istenir Nakil işlemlerinde * Nüfus kriterinden muaf olur * Yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi istenir Devir işlemlerinde * Nüfus kriterinden muaf olur * Yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi istenmez D-­‐ YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİKTEN SONRA (ECZANESİ OLANLAR İÇİN) (12.04.2014’DEN SONRA) a) Eczanesini kapatıp yeniden açılış başvurusunda bulunması halinde * Nüfus kriteri aranır * Yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi istenir b) Nakil etmek istediğinde * Nüfus kriterinden muaf olur * Yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi istenir c) Devir etmek istediğinde * Nüfus kriterinden muaf olur * Yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi istenmez Bu grup eczanelerin devir işleminden sonraki yeniden açılışlarında * Nüfus kriteri aranır * Yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi istenir * Yerleştirme puanı yarıya indirilir NOT: Eczanelerin aynı ilçe içerisindeki nakillerinde nüfusa göre eczane açılması kriteri uygulanmaz. 2 www.ced.org.tr @CEDistanbul İLK BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER (ELEKTRONİK ORTAMDA) a) T.C. kimlik numarası b) Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş eczacılık diplomasının il sağlık müdürlüğünce onaylı sureti c) Eczacılık yapmaya mâni mahkûmiyetin bulunmadığına dair yazılı beyanı ç) Mesleki faaliyetleri içerir özgeçmiş d) Hizmet puanının hesaplanmasına esas hizmet yerlerini ve sürelerini gösteren Türk Eczacıları Birliğinden veya Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış belge e) Serbest eczane açabilmek için yardımcı eczacılık yapmak zorunda olanların en az bir yıl yardımcı eczacılık yaptığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belge f) Mesleğini yapmayı engelleyecek bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu ile mesleğini yapmayı engelleyecek derecede iki gözünün görmekten mahrum olmadığına dair uzman hekim raporu İLK BAŞVURU VE SONRASINDA YAPILAN İŞLEMLER Eczane Açmak İsteyen Eczacı • Kurum ilanından itibaren 30 gün içinde belgesiyle elektronik ortamda başvuru yapar. • En fazla 25 tercih yapabilir. • Başvuruların bitim tarihinden sonra en geç 10 iş günü içinde yerleştirme işlemi yapılır. • Yerleştirme puanı en yüksek olanlar eczane açma hakkı kazanır. • Aynı yer için puanların eşit olması durumunda, Kurum tarafından TEB temsilcisinin katılımı ile kura çekilir ve buna göre yerleştirme yapılır. • Kuraya 7 gün içerisinde itiraz edilebilir. • İtirazı Kurum değerlendirir ve karar verir. • Yerleştirme listesi İl Sağlık Müdürlüğü kendi web sayfasında yayınlar. Bölge Eczacı Odasına bildirir. • Boş kalan yerler için 30 gün içinde Kurum tarafından ikinci yerleştirme yapılır. NOT: Başvuru evraklarının eksik olması halinde başvuru talepleri işleme alınmaz. 3 www.ced.org.tr @CEDistanbul ECZANE AÇILMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER (ELEKTRONİK ORTAMDAKİ BELGELERİN ASILLARI İLE BERABER AŞAĞIDAKİ BELGELER) a) Eczacı odası kayıt belgesi b) Eczane olarak kullanılacak yerin mimar veya mühendis tarafından hazırlanmış krokisi ile eczacılık ile ilgili kanunlara uygunluğu hususunda bölge eczacı odasının hazırlayacağı rapora istinaden il sağlık müdürlüğünce tasdik edilmiş rapor c) Yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesinin onaylı sureti (MADDE 10) * Mücbir sebep olmaksızın süresinde başvuruda bulunmayan veya eksik evrak teslim eden eczacı, yerleştirmeden doğan eczane açma hakkını kaybeder ve bir sonraki Kurum ilânında yerleştirme başvurusunda bulunamaz. * Başvurunun il sağlık müdürlüğü tarafından bölge eczacı odasına bildirilmesinden sonra açılması düşünülen eczane ve eczacı ile ilgili olarak bölge eczacı odası tarafından 11 inci madde hükümlerine göre muvazaa değerlendirmesi yapılır. * Kanunun geçici 3 üncü maddesi gereğince herhangi bir kritere tâbi olmaksızın eczane açma, nakletme ve devretme hakkını hâiz eczacılar ile eczane devir alacak olan eczacıların, bu haklarını kullanırken Kurum tarafından eczane açılabilecek yerlerin ilânını beklemesi gerekmez. Bu eczacılar, Kurum tarafından yapılan ilânlardan etkilenmeden eczanenin açılması için gerekli belgeleri, eczanenin açılacağı yerin il veya ilçe sağlık müdürlüğüne teslim ederler. Eczacının Kanunun geçici 3 üncü maddesi gereğince eczane açma, nakletme ve devretme hakkının olup olmadığı Kuruma ait sistemden doğrulanır NOT: Yerleştirme neticesine göre eczane açabilecek eczacılar; İlân tarihinden itibaren en geç altmış (60) gün içerisinde, ilk başvuruda elektronik olarak girilen belgelerin asılları ile yukarıdaki (Madde 10’daki) belgelerle ilgili il veya ilçe sağlık müdürlüğüne başvuruda bulunur. 4 
Download

eczacılar ve eczaneler hakkındaki yeni yönetmeliğe dair pratik bilgiler