Kamuda Denetim Komiteleri
Menteş Albayrak / Anadolu Grubu Denetim Koordinatörü, TİDE Başkan Yrd.
Kamu İdarelerinde Daha Etkili bir
Yönetim İçin Nasıl Bir İç Denetim?
29 Eylül 2014 / T.B.M.M.
SÜREKLİ İYİLEŞTİRME
Öncü Uygulamalar Statik Değildir: Gelişmelere sürekli olarak odaklanmamak Efektif olamayan denetim fonksiyonları öncü uygulamaların gerisinde kalabilir.
Frekans
• Eğri sürekli olarak değişmekte:
Bugünün liderleri, gelecekte geride
kalanlar olabilir.
Performans Seviyesi
* Kalite Güvence Değerlendirme Sonuçlarından Öğrenilen Dersler:Etkin İç Denetim Fonkiyonlarının Özellikleri,
PricewaterhouseCoopers
STRATEJİ GELİŞTİRME
Sürekli
Gelişim
Yaklaşımı
Vizyon
Projeler ,
Misyon
Aksiyon Planları
Temel Değerler
ve KPK’lar
Stratejik Hedefler
İç Denetimdeki
Trendleri Takip ve
Güncel Durum
Analizi
VİZYON MİSYON
Vizyon
Denetimde mükemmellik merkezi ve
referans olarak tanınmak.
.
Misyon
Sürekli gelişim ve inovasyon yaklaşımıyla bağımsız
profesyonellerin oluşturduğu değer katan bir
organizasyon olmak,
Rekabetçi maliyet ve etkinlik çerçevesinde,
Yasalar, iç politikalar, iş etiği, uluslararası standartlara
uyum, hesapverebilirlik ve risk yönetimi konularında
danışmanlık yapmak ve güvence sağlamak.
Paydaşlara operasyonel etkinlik
konusunda yardımcı olmak.
ve
verimlilik
STRATEJİK HEDEFLER
1
Değer Katan Denetim
Konsepti
2 Anadolu Grubu
İnsan Kaynakları
Havuzu
3
Danışmanlık Hizmetleri,
Güvenilir İş Danışmanı olmak
Mottomuz
ISO 9001 & QAR*
* QUALITY ASSESSMENT REVIEW
Anadolu Grubu
Denetim Organizasyonu
Olgunluk Modeli
→ Düzenleme yok
→ Düzenlemeler var, dağınık yapı
→ Merkezi Uyumlaştırma Birimi (CHU) –
standart ve politikaları belirler
→ Merkezi Danışmanlık Kurulu (CAB)
→ İç Denetim Yönetimi Komitesi
→ Denetim (Yönetişim) Komitesi
Olgunluk Modeli

Kurumsal Yönetişim’de gelişmiş ülkelerde muhasebe mesleği
itici güç. Kamu kesiminde muhasebe mesleğinin etkisi sınırlı.

Avrupa Birliği’nde sadece dört ülkede (Fransa, Hollanda,
İrlanda, İngiltere) tam kapsamlı Denetim (Yönetişim)
Komitesi veya benzeri yapılar mevcut.

İdari yapı geleneksel olarak politize olmuş.

Karar verici bir kişi (bakan, belediye başkanı, rektör vs.)

Dış ses dinlemede isteksizlik.
Olgunluk Modeli

EU12’de Denetim Komitesi uygulaması sınırlı. Polonya
2010 yılında kurdu (iç denetim odaklı), etkinliği
gözetim altında.

EU12’de beş ülkede (Bulgaristan, Estonya, Latvia,
Malta, Slovakya) denetim komitesi ihtiyari.

Genel olarak denetim komiteleri ilave bir bürokrasi
katmanı
olarak
görmeyebiliyor.
algılandığından
fazla
kabul
Merkezi Danışmanlık Kurulu (CAB)
 27 AB ülkesinden 9 tanesinde benzeri
uygulama mevcut.
 Bağımsız Üyeler
 Tavsiye edici ve uluslararası iç kontrol
standartlarının oluşmasını destekleyici
 Merkezi Uyumlaştırma Birimi çalışmalarına
bağımsız bir perspektif getiremez ise etkisiz.
İç Denetim Yönetimi Komitesi

Bakanlıklara ya da bütçe kullanan idarelere bağlı.

Odağı iç denetim kalitesi ve idarenin iç denetim
tavsiyelerini uygulamadaki isteği.

İç
denetimi
tanıtmak
ve
faydası
konusunda
farkındalığı artırmak.

İç denetim tavsiyelerini idarenin üst yöneticine
raporlar.
İç Denetim Yönetimi Komitesi

Üst yöneticinin iç denetime ayıracak vakti sınırlı

Üst yöneticinin iç denetim bilgisi sınırlı

İç Denetçi üst yöneticinin casusu olarak görülebilir.

İç Denetçi idare yönetiminin gerçek ihtiyaçlarından
uzaklaşabilir.

Rol ve sorumlulukları Merkezi Uyumlaştırma Birimi
tarafından
edilmeli.
belirlenmeli
ve
etkinlikleri
takip
İç Denetim Yönetimi Komitesi

Çoklu organizasyonları kapsayan komiteler var
(Romanya)

Bölgesel ya da birden fazla belediyeler için
kurulabilir.

Bağımsız üye bulmak daha kolay.

Tek bir üst yöneticinin etkisi altında kalmıyor.

Objektiflik, şeffaflık ve hesap verilebilirliğe katkı
sağlayan bir yapı.
Denetim Komitesi
 Denetim Komite’lerine geçiş çok kapsamlı ve
komplike bir konu.
 Daha ziyade Anglo Saxon ülkelerde mevcut
 Hukuk temelli (Almanya) ve gelişmekte olan
ülkelerde uygulaması sınırlı.
Etkin Denetim Komitesi Ortamı
 Net ve ölçülebilir stratejik hedefler
 Yönetim Yapısı
 Risk Tanımlama ve Risk Yönetimi
 Finansal Yönetim Odaklı Yaklaşım
 Etkin İç Kontrol Sistemi
 Şeffaflık ve hesap verilebilirlik
 Yolsuzluk ve usulsüzlük önleyici süreçler
Denetim Komitesi Temel Şartlar
 En tepeden destek ve idarelerde dış ses
dinlemeye açıklık
 Politikacı değiştiğinde komite değişmeyecek
 Bağımsız ve yetkin komite başkanı
 En az iki tane daha bağımsız ve etki altında
kalmayacak üye
 İdarelerde değişime açıklık
Tek bir reçete yok
 Kanunlar tek başına her şeyi çözmez
 Zihinsel ve tavırsal bir değişime de ihtiyaç
var.
 Her reform gibi gelişimleri zaman alır.
 Pilot organizasyonlarla deneyerek gelişmek
ilerlemenin en iyi yolu olabilir.
Download

Menteş Albayrak