03.04/1
T.C.
K Ü L T Ü R VE T U R İZ M B A K A N L IĞ I
E S K İŞ E H İR K Ü L T Ü R V A R L IK L A R IN I K O R U M A B Ö L G E K U R U LU
KARAR
Toplantı Tarih ve no: 20.02.2014 - 110
K arar Tarih ve no : 20.02.2014 - 2170
Toplantı Yeri
E S K İŞ E H İR
Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi, Tekke Mahallesi’nde yer alan tescilli Artemis Anaitis
Tapınağı’na ilişkin hazırlanan güncel tescil fişi ve kadaştral paftanın 2863 sayılı Kanun
kapsamında değerlendirilmesinin istendiği Afyonkarahisar Valiliği’nin (İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü) 25.12.2013 gün, 16586271-169/3848 sayılı yazısı ve ekleri, 17.02.2014 gün, 1115
sayılı dosya inceleme raporu okundu, tescil fişi, kadaştral paftası ile fotoğrafları ve dosyası
incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi, Tekke Mahallesi’nde yer alan Artemis Anaitis Tapmağı
kalıntıları G E E A Y K ’nun 25.06.1983 gün ve A-4431 sayılı Kararıyla I. (Bir) Derece Arkeolojik
Siti olarak tescilli, Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 02.05.1997 gün ve
294 sayılı Kararıyla sit sınırları yeniden belirlenen ve tapunun 52 pafta, 71 ada, 33, 46, 47 ve 48
parsellerinde yer alan Artemis Anaitis Tapınağı’na ilişkin hazırlanan tescil fişi ve kadaştral
paftanın uygun olduğuna; söz konusu alana ilişkin Kültür. Varlıklarını Koruma Yüksek
Kurulu’nun 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna, söz
konusu alanda Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasma
karar verildi.
r
AVRUPA KONSEYİ
D O Ğ A L VE KÜLTÜREL V A R LIK LA RI K O R U M A ENVANTERİ D.K.V.K.E.
TÜRKİYE
KÜLTÜR V A R L IK L A RI VE M Ü ZELER GENEL M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü
İLİ:
A F Y O N K A R A H İS A R
İLÇE:
D İN A R
M A H A L L E , KÖY
T E K K E M A H . İN C İR L İ C A D .
PAFTA:
52
SİT
ENVANTER No.
HARİTA NO:
ADA:
71
PARSELLER:
33,46,47,48
ADI: ARTEMİS ANAİT S T A PIN A Ğ I I (BİR) D E R E C E A R K E O L O J İ K SİTİ.
GENEL TANIM: Y aklaşık doğu bati doğrultulu, üç bitişik bir ayrı dört iri mermer parçadan oluşan bir temel kalıntısı
kalmıştır. Taşlar 65cm. yükseklikte olup, bitişik olanlar 95, 85 ve 123cm. uzunluktadır. Taşlarda belirgin bir işleme
görülmeyip yalnız bitişik olanlardan büyüğünün üç bölüm ünde altı satır yazı okunmaktadır.
ŞİMDİKİ T E H L İK E L E R : İmarlı ada içinde olması.
ŞİMDİKİ DURUMU: İki parseli boş, diğer iki parselde yapılaşma vardır.
SİT POTANSİYELİ: Arkeolojik Sit.
KORUMA DERECESİ:
Derece Arkeolojik Sit.
HAZIRLAYANLAR
M DİKİ K O R U M A : Yerel Yönetimlerce Korunması.
Ahm et İLASL1
ÖN ERİLEN K O R U M A : Yerel Yönetimlerce Korunması.
İbrahim D E M İR E L
Y A Y IN DİZİNİ:--
K O N T R O L EDEN:
M evlüt Ü Y Ü M E Z
GÖZLEMLER:
Kalıntı ile ilgili olarak kesin tarih bilinm emekle birlikte
17
M üze
K U R U L O N A Y I:
1940 G.E.E.A.Y.K 25.06.1983
yıllarında M üze M üdürlüğünce araştırma yapılıp sonradan kapatıldığı bilinmektedir. E.K.T.V.K.K 02.05.1997
Kitabesinin bulunduğu bloklar 1995 Dinar Depremi sırasında belediye deposuna
R E V İZ Y O N :
kaldırılmıştır.
A-4431
294
H A R İT A V E F O T O Ğ R A F L A R :
T.C.
___ VE TURİZM BAKANLIĞI
KÜLTÜR v M fc İfa İT U VE MEZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESKİŞEHİR KÜLTÜR V /i| R İm ^ ? ^ W ^ ^ ^ R U ^ , A BÖLGE KURULU’NUlSl
20.02.2014 l ^ İ W İ 2 4 f e Ş rVY%I KARARI
X (.&«£> bcie.cc.
S ît»
ı v.!
■¿s îtCC: b»»OAfl.
MAMAiLC s
'ÎClCiCC <*AH.
X?; C * b b £ ; 'iu&ft.Ü CAb.
Jk
fÇ
Sİ
A.bA: *1
"<V f AO.SCI: 33 , k(ı/ <«*
<<*
btRGce
Aatto«-oV»t çîx sik
İE T
B tO K Ö U
\KURAN
\ 'KURSU
/1 & V
TC
\
^ â F V tv
K Ü L T Ü R VE T U R İZ M B A K A N L IĞ I
İT
K Ü L T Ü R V A R L IK L A R I VE M Ü Z E L E R G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
E S K İŞ E H İR K Ü L T Ü R V A R L IK L A R IN I K O R U M A B Ö L G E K U R U L U ’NUN
\ 13
20.02.2014 T A R İ I L ^ U Î L S A Y I L I K A R A R I
V ' \
Download

Afyonkarahisar - Dinar - kültür ve tabiat varlıklarını koruma bölge