MERA BESİSİNİN ÖNEMİ
SIĞIR BESLEMEDE
Besi hayvancılığının en ekonomik şekli yem destekli mera hayvancılığıdır.
Yem, hayvan verimliliğini ve fiyatı etkileyen başlıca unsurdur. Bir sığır
besisinin yaklaşık % 70-80 toplam girdisini yem oluşturur. Mera besisi ile
belirli bir süre yem girdi %'sini azaltmak mümkündür.
ÇAYIR VE MERALARIN KULLANILMASI
Meradan yararlanmayı artırmak için;
Meralara ve bakımsız meralara kompost yapıp gübre atılmalı
Mera yabancı otlardan temizlenmeli
Münavebeli olarak kullanıma açarak bir anda yıpratmayı önlemeli
Daha kaliteli susuzluğa daha dayanıklı tohum kullanmalıdır.
Hayvanlar merada kurumuş otları
tüketerek yaşamlarını sürdürürler.
K azand ık lar ı
c anlı ağ ırlıklar ı
sonbahardan itibaren ertesi yıl çayıra
çıkıncaya kadar tüketirler. Hatta çoğu
bölgelerde çayır ve mera o kadar
bakımsızdır ki, hayvan aldığı gıdayı
otlamak için harcar. Kış mevsiminde de
çok düşük düzeyde kesif yem (arpa,
kepek) ve yüksek oranda samanla
beslenirler.
Bu tarzda yapılan hayvancılıkta verim düşüklüğünü etkileyen başlıca
unsurlar enerji, protein, mineral ve vitamin noksanlıklarıdır.
Kışın içerde kalitesiz yemle beslenmeleri ile ortaya çıkan beslenme
hastalıkları
baharın ilk aylarında en yüksek düzeye erişir.
Normal beslendikleri süre ancak otların olgunlaştığı dönemdir.
Bu sürede çok kısadır.
Yerli ırk hayvanlarımızın başlangıçta mera, fakat en fazla 3-4 ay
(bölgelerin özelliğine göre), daha sonra en fazla 3 ay süre ile kapalı,
açık veya yarı açık besiciliğe tabi tutulması, mera döneminde yem
giderini asgari düzeye düşüreceğinden, iyi kazanç sağlar.
Mera besisi döneminde hayvanların dengeli bir mineral karıştırılmış
bir protein kaynağı ile desteklenmesi (vitamin istemez) hayvanların
daha hızlı canlı ağırlık kazanmalarına yol açar.
Akşamları verilecek yemin protein açığını kapatmak için soya,
ayçiçeği veya pamuk tohumu küspesi olmasının ayrı bir önemi vardır.
Bu durumda hayvanlar besi süresince daha fazla canlı ağırlık
kazanırlar.
Besi hayvancılığında yemini kendisi yapan işletme kâr marjını büyük
oranda arttırır.
Hayvanınıza verilecek mineral karışımı maliyeti çok etkilemez. Fakat
hayvanınıza vereceğiniz doğru bir mineral karışımı hayvanların
sağlıklı gelişmelerini ve hızlı canlı ağırlık kazanmalarını çok etkiler
Modern bir hayvancılık için büyükbaş
hayvanlarda kaba yem ihtiyacının 200
günlük, küçük başlarda ise 300-325
günlük bölümünün meralardan
sağlanması öngörülmektedir.
Sığırlar merada ortalama 7 saat otlar ve
bu süre içinde 70 kg mera otu tüketebilir.
Orta ve iyi kaliteli meralar kurudaki inek
ve genç hayvanların besin maddeleri
ihtiyacını karşılar. Yalnız tuz bazı iz
elementleri kapsayan mineral karmalar ile
hayvanların mineral ihtiyaçları karşılanır.
Eğer mera iyi kaliteli değilse enerji ve
mineral elementlerin ilaveleri yapılmalıdır.
Buzağılara ise tahıl karmaları ve protein
ilavesi yapılmalıdır. Sağmal dönemdeki
ineklere , mera düşük verimde ise bir
miktar tane yem karması verilmesi yeterli
olabilir. Yüksek verimli ineklere protein ve enerji ilavesi yapılması gereklidir.
Bir hayvanın günlük mera yem ihtiyacı:
Canlı ağırlığının 1/10’u olarak kabul edilir.
Örneğin 40 kg civarında bir koyunun günlük yem
ihtiyacı 4 kg’dir.
250 kg ağırlığında bir sığırın günlük yem ihtiyacı
25kg’dır.
Her türlü dilek, öneri ve şikayetleriniz için :
www.giresuntarim.gov.tr
ĠL GIDA , TARIM VE HAYVANCILIK
MÜDÜRLÜĞÜ
Hayvan Sağlığı , YetiĢtiriciliği ve
Su Ürünleri ġube Müdürlüğü
Telefon: 0 (454) 215 00 95
Teyyaredüzü mah. Atatürk Bulvarı
No:261 GĠRESUN
4.Yem Tipine Uygun Hayvan İle Otlatma:
MERA BESİSİNDE DİKKAT EDİLECEK
ÖNEMLİ NOKTALAR
Meraların tek bir hayvan türüyle otlatılması mera
verimini düşürür. Hayvanların yem tercihleri de dikkate alınarak o merada
hangi hayvan türlerinin daha elverişli bir şekilde otlatılabileceği
kararlaştırılır. Örneğin, kısa boylu buğdaygil otlarını koyunlar, uzun boylu
buğdaygil ve baklagil otlarını at ve sığırlar, çalı ve ağaç türlerini keçiler iyi
değerlendirirler.
Mera alanlarından iyi bir şekilde yararlanmak için meranın vejetasyonu
toprağın usulüne göre kullanılması gerekir. Bu nedenle çiftlik hayvanlarından
en yüksek verim alabilmek mera amenajmanını göz önünde bulundurmakla
mümkündür.
Çayır ve meraların düzenli kullanılmasındaki temel prensiplere
ek olarak iyi kaliteli körpe otların gelişmesini önleyen yabancı otların
temizlenmesi, sulama ve merayı üstten tohumlamak gibi ıslah yöntemleri
uygulanabilir
Meraların doğru bir şekilde kullanılması için ;
Meraları uygun bir mevsimde otlatmak
Meraları kapasiteleri dahilinde otlatmak
Hayvanları mera üzerinde üniform şekilde dağıtmak
Yem tipine uygun hayvan ile otlatmak
2.Meraların Kapasitesi Dahilinde Otlatmak:
Meraların kapasitesinin üstünde otlatılması , mera bitkilerinin
zarar görmesine sebep olur. Meraların otlatma kapasitesi olarak bilinen bu
husus “Belli bir sahada ,hep aynı uzunluktaki bir periyotta uzun yıllar
vejetasyon ,toprak ve diğer kaynaklara zarar vermeden otlatılabilecek
maksimum hayvan sayısı” olarak tarif edilir. Hayvan sayısının fazla
olmasına bağlı olarak bitkiler daha dipten otlanacağı için normal kök ve
gövde gelişmesi sekteye uğrar ve daha sonraki yıllarda yem tüketimi azalır.
1.Meraları Uygun Bir Mevsimde Otlatmak:
Mera bitkileri otlatma olgunluğuna
ulaştıkları vakit hayvanlara otlatılmalıdır.
Genel olarak bitkilerin otlatmaya karşı en
hassas oldukları ve ağır otlatmada fazla
zarar gördükleri dönemlerden biri
ilkbaharda ya da sonbaharda yeniden
büyümeye
başladıkları
zamandır.
Büyüme başlangıcı ile ihtiyaç fazlası besin
maddelerinin
yeniden
depolanması
başlangıcı arasındaki zamana kritik
periyot adı verilir. Bu süreç içinde bitkiler
fizyolojik olarak zayıf durumdadır. Bu
dönemde meydana gelen soğuk, kuraklık
ve otlatmadan çabuk etkilenir. Bu kritik
dönemde bitkiler hayvanlar tarafından otlatılacak olursa , birçok bitki ölebilir
ve mera bozulabilir.
Kritik dönemi aşan bitkilerin , otlatılmasının zarar görmedikleri bir yüksekliğe
ulaştıkları döneme otlatma olgunluğu adı verilir. Bu döneme gelinmeden
otlatma yapılmamalıdır. Otlatma olgunluğu safhasını belirlemek için genel
olarak yüksek boylu bitkilerin 20 cm, orta boyluların 15 cm ve kısa boyluların
10 cm yüksekliğe ulaştıkları zaman otlatma olgunluğuna ulaştıkları kabul
edilir.
3.Uniform Otlatma:
Bir meranın doğru şekilde otlatılması için her tarafının eşit
şekilde otlatılması gerekir. Bunun içinde en çok uygulananı münavebe ile
otlatma sistemidir.
Münavebeli Otlatma, bu otlatma şeklinde meranın otlatma kapasitesi
birbirine eşit 6 bölüme ayrılır. Bölümlerin birbirini izleyecek şekilde
otlatılmasıdır. Her bir bölümün otlatma süresini bitkilerin dinlenme ihtiyacı
belirler. Genelde, mera bitkileri otlandıktan sonra 3-4 hafta süreyle
dinlenmeye bırakılır. Bu 3-4 haftalık sürede her bölüm dinlenmiş olur. Her
bölüme verilen dinlenme süresi, bölüm sayısının bir eksiğine bölündüğü
zaman, bölümlerin otlatma süresi bulunmuş olur.
Download

Bir hayvanın günlük mera yem ihtiyacı: